271

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 21. júla 2011,

ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 1 písm. a) až l) a n) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) kritériá trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín pri zachovaní kritérií trvalej udržateľnosti,

b) podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých kritérií trvalej udržateľnosti,

c) podrobnosti vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

d) náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

e) obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a podrobnosti o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií a o preskúšaní odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

f) metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a spôsob výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín,

g) spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík na účely overovania výpočtu emisií uznaných Slovenskou republikou, ktoré sú považované za rovnocenné podľa § 14b ods. 6 zákona,

h) systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny,

i) spôsob, akým bude organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona kontrolovať činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu, a interval kontrolnej činnosti,

j) podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií,

k) priebežné ciele týkajúce sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok a dodávanej energie využívanej v cestných vozidlách a možnosť spoločného plnenia tohto záväzku podľa § 14c ods. 6 a 8 zákona,

l) podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ods. 3 zákona,

m) podrobnosti vydávania potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny,

n) podrobnosti týkajúce sa metodiky výpočtu a predkladania správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie využívanej v cestných vozidlách (ďalej len „správa“).

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) pohonnou látkou motorové palivo, ktoré je používané na pohon cestných vozidiel, dráhových vozidiel, necestných strojov, plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a rekreačných plavidiel, ktorým je motorový benzín, motorová nafta alebo plynový olej, skvapalnený ropný plyn (LPG), stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG), pohonná látka vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 2 ods. 4 zákona, vodík a ich zmesi,

b) biopalivom kvapalná alebo plynná pohonná látka vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 2 ods. 4 zákona,

c) biokvapalinou kvapalné palivo na iné energetické účely ako na dopravu, vrátane elektriny, tepla a chladu, vyrobené z biomasy,

d) pohonnou látkou inou ako biopalivo každá pohonná látka podľa písmena a) okrem biopaliva,

e) emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,

f) emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie,

g) skutočnou hodnotou úspora emisií skleníkových plynov v niektorých alebo vo všetkých krokoch výrobného postupu pre biopalivá a biokvapaliny vypočítaná podľa metodiky ustanovenej v prílohe č. 2 časti C,

h) typickou hodnotou odhad reprezentatívnej úspory emisií skleníkových plynov v konkrétnom reťazci výroby biopalív a biokvapalín,

i) určenou hodnotou hodnota odvodená od typickej hodnoty a pomocou vopred stanovených faktorov, ktorá sa za určitých podmienok stanovených v tejto smernici môže použiť namiesto skutočnej hodnoty,

j) mokraďou pôda pokrytá alebo nasiaknutá vodou trvalo alebo počas významnej časti roka,

k) súvislo zalesnenou oblasťou pôda s rozlohou viac ako jeden hektár so stromami vyššími ako päť metrov a s pokryvom koruny viac ako 30 % alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty v danej lokalite,

l) emisiami v predvýrobnej fáze všetky emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom suroviny do rafinérie alebo spracovateľského zariadenia, v ktorom sa vyrába pohonná látka iná ako biopalivo,

m) surovým prírodným bitúmenom akýkoľvek zdroj surovín pre rafinérie, ktorý

1. dosahuje hustotu podľa medzinárodného štandardu (ďalej len „hustota API“) 10° alebo menej, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste extrakcie, meranú podľa technickej normy1a) alebo iným obdobným spôsobom,

2. má ročnú priemernú viskozitu pri teplote ložiska vyššiu, ako je viskozita vypočítaná pomocou rovnice: Viskozita = 518,98e–0,038T, kde T je teplota v °C,

3. spadá do definície pre dechtové piesky podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 27141) a

4. pri ktorom sa mobilizácia zdroja surovín dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie, kde tepelná energia pochádza prevažne z iných zdrojov, ako je samotný zdroj surovín,

n) roponosnou bridlicou zdroj surovín pre rafinérie vo forme skalného útvaru obsahujúceho pevný kerogén, ktorý spadá do definície olejovej bridlice podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2714,1) a mobilizácia zdroja surovín sa dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie,

o) základnou normou platnou pre pohonné látky referenčná hodnota platná pre pohonné látky na základe emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalivo v roku 2010,

p) konvenčnou ropou surovina pre rafinérie s hustotou API viac ako 10°, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste svojho pôvodu, nespadá do definície podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 27141) a je meraná testovacou metódou podľa technickej normy1a) alebo iným obdobným spôsobom,

q) biopalivo s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy biopalivo, ktorého suroviny sú vyrobené v rámci schém, ktoré znižujú vytláčanie produkcie na iné účely ako výrobu biopalív a ktoré sú vyrobené v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny podľa § 3.

§ 3

Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny

(1) Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny sú podmienky pestovania alebo výroby biomasy a produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny zabezpečujúce dosiahnutie požadovaných úspor emisií skleníkových plynov.

(2) Biopalivá alebo biokvapaliny spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 1, ak úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z ich využívania predstavuje najmenej 35 % v porovnaní s využívaním pohonných látok iných ako biopalivo.

(3) Biopalivá alebo biokvapaliny spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 1, ak

a) od 1. januára 2018 predstavuje úspora emisií skleníkových plynov najmenej 50 % pre biopalivá a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala fyzická výroba biopalív alebo biokvapalín pred 5. októbrom 2015,

b) predstavuje úspora emisií skleníkových plynov najmenej 60 % pre biopalivá a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala fyzická výroba biopalív alebo biokvapalín po 5. októbri 2015.

(4) Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využívania biopalív a biokvapalín sa vypočíta spôsobom podľa § 5.

(5) Biopalivá a biokvapaliny nesmú byť vyrobené zo surovín získaných z pôdy s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity, ktorou sa rozumie pôda, ktorá bola v januári 2008 alebo po januári 2008, bez ohľadu na to, či ešte stále je

a) pralesom a inými zalesnenými plochami, ktorými sú les a iné zalesnené plochy s prirodzene sa vyskytujúcimi druhmi bez zjavných známok ľudskej činnosti a bez výrazného narušenia ekologických procesov,

b) oblasťou určenou zákonom na účely ochrany prírody, oblasťou určenou na ochranu vzácnych alebo ohrozených ekosystémov alebo druhov uznaných medzinárodnými dohodami alebo zaradených na zoznamy vypracované medzivládnymi organizáciami alebo Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody, ak nie sú predložené dôkazy o tom, že výroba danej suroviny nie je v rozpore s týmito účelmi na ochranu prírody,

c) trávnym porastom s vysokou biologickou rozmanitosťou, ktorý by zostal trávnym porastom bez ľudského zásahu a ktorý zachováva prirodzené druhové zloženie a ekologické charakteristiky a procesy, alebo trávnym porastom, ktorý by nezostal trávnym porastom bez ľudského zásahu a ktorý je bohatý na druhy a nie je znehodnotený, pokiaľ neexistujú dôkazy, že zber surovín je potrebný na zachovanie pôvodnej podoby trávneho porastu.

(6) Biopalivá a biokvapaliny sa nesmú vyrábať zo surovín získaných z pôdy s vysokým obsahom uhlíka, ktorou sa rozumie pôda, ktorá v januári 2008 bola, ale už nie je

a) mokraďou,

b) súvislo zalesnenou oblasťou,

c) pôdou s rozlohou viac ako jeden hektár so stromami vyššími ako päť metrov a s pokryvom koruny medzi 10 až 30 % alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty v danej lokalite, pokiaľ sa neposkytne spoľahlivý dôkaz, že zásoby uhlíka v oblasti pred konverziou a po nej sú také, že ak sa použije metodika uvedená v prílohe č. 2 časti C, podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a § 11 by boli splnené.

(7) Ustanovenia odseku 6 sa neuplatňujú, ak v čase získania suroviny bola pôda v rovnakej podobe ako v januári 2008.

(8) Biopalivá a biokvapaliny sa nesmú vyrábať zo surovín získaných z pôdy, ktorá bola v januári 2008 rašeliniskom, pokiaľ sa nepreukáže, že pestovanie a zber tejto suroviny nevyžaduje odvodňovanie predtým neodvodnenej pôdy.

(9) Poľnohospodárske suroviny na výrobu biopalív a biokvapalín vypestované v Slovenskej republike alebo inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) sa získavajú v súlade s požiadavkami a normami pre dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa osobitného predpisu.2)

(10) Biopalivá a biokvapaliny, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odsekoch 2 až 9, nespĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti. Pre biopalivá a biokvapaliny vyrobené z odpadu a zvyškov, okrem poľnohospodárskych, akvakultúrnych, rybárskych a lesníckych zvyškov, stačí, ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odsekov 2 až 4 a § 11.

§ 4

Preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti

(1) Preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti je preukázanie, že boli

a) dodržané podmienky pestovania, výroby alebo spracovania biomasy a produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny,

b) dosiahnuté požadované úspory emisií skleníkových plynov.

(2) Plnenie kritérií trvalej udržateľnosti podľa ods. 1 písm. a) sa preukazuje vyhlásením pestovateľa alebo dodávateľa biomasy (ďalej iba „vyhlásenie“). Vyhlásenie vydáva pestovateľ biomasy alebo prvotný dodávateľ biomasy, ak nepochádza z pestovania.

(3) Vyhlásenie nepodlieha povinnému overovaniu odborne spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“). Vyhlásenie sa vydáva pre jeden druh biomasy s rovnakými vlastnosťami a ucelenú dodávku jednému odberateľovi.

(4) Pestovateľ vo vyhlásení preukazuje, že splnil

a) kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 3 ods. 5 až 8,

b) požiadavky a normy na dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa osobitného predpisu2)

1. vyhlásením, že je poberateľom priamych platieb,

2. vyhlásením, že splnil požiadavky a normy podľa § 3 ods. 9, ak nesplnil podmienky podľa osobitného predpisu,3) alebo pestuje na území členského štátu.

(5) Dodávateľ biomasy, ktorá nepochádza z pestovania, vo vyhlásení preukazuje, či ide o odpad alebo zvyšok, vrátane poľnohospodárskeho, akvakultúrneho, rybárskeho a lesníckeho zvyšku, alebo nepotravinársky celulózový materiál a lignocelulózový materiál.

(6) Vyhlásenie môže vydať aj dodávateľ biomasy alebo produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny. Vyhlásenie musí vychádzať z vyhlásení vydaných podľa odsekov 2 až 5, z hmotnostnej bilancie vedenej právnickou osobou alebo fyzickou osobou a musí opisovať výsledné vlastnosti udržateľnosti zmesi biomasy alebo produktu viažuceho sa na životný cyklus biopaliva alebo biokvapaliny. V prípade potreby odberateľa musí vyhlásenie obsahovať aj informácie podľa § 14c ods. 5 zákona.

(7) Zoznam nevyhnutných údajov, ktoré musia pestovatelia alebo dodávatelia biomasy poskytnúť ako dôkaz o plnení kritérií trvalej udržateľnosti vo vyhlásení:

a) obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, označenie právnej formy, kontaktné údaje, kontaktné údaje štatutárneho zástupcu a kontaktnú osobu,

b) informáciu, či ide o pestovateľa alebo dodávateľa biomasy,

c) čestné vyhlásenie, že biomasa, ktorú pestovateľ alebo dodávateľ poskytuje na spracovanie, spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 5 až 9,

d) rok vypestovania, krajinu pôvodu, druh, množstvo a prípadne iné doplňujúce identifikačné údaje o biomase,

e) miesto, dátum a podpis pestovateľa alebo dodávateľa biomasy a

f) ďalšie údaje.

(8) Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14b ods. 1 zákona (ďalej len „potvrdenie“) obsahuje

a) názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, označenie právnej formy, kontaktné údaje,

b) informácie o type, druhu, množstve, energetickom obsahu, pôvode a prípadne iné doplňujúce identifikačné údaje biopaliva alebo biokvapaliny,

c) celkové emisie skleníkových plynov zo životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny udávané v gCO2eq/MJ alebo deklarovanú úsporu emisií skleníkových plynov z biopaliva/biokvapaliny k referenčnej hodnote udávanú v percentách,

d) informácie o spôsobe výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny, napríklad využitie určených hodnôt alebo výpočtu podľa prílohy č. 2,

e) podrobnosti výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny podľa písmena d), ak neboli použité určené hodnoty,

f) referenčnú hodnotu,

g) údaj o tom, či biopalivo alebo biokvapalina spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti,

h) evidenčné číslo pridelené organizáciou podľa § 14c ods. 12 zákona alebo odborne spôsobilou osobou,

i) dátum, meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby,

j) dátum, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu alebo zodpovednej osoby,

k) vyhlásenie ak je potvrdenie vydávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je výrobcom biopaliva alebo biokvapaliny alebo je zapojená do životného cyklu výroby biopaliva alebo biokvapaliny pred výrobcom.

(9) Vyhlásenie po overení potvrdenia, ku ktorému prináleží, odborne spôsobilou osobou uchováva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydáva potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny na účely kontroly podľa § 14b ods. 4 zákona.

(10) Ak bola niektorá časť životného cyklu biopalív alebo biokvapalín akreditovaná, verifikovaná alebo certifikovaná v niektorom z členských štátov, nepodlieha opätovnej kontrole a preukazovaniu na území Slovenskej republiky odborne spôsobilou osobou okrem kontroly výpočtu alebo započítania emisií skleníkových plynov, ktoré vznikli v ďalších etapách životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny a hmotnostnej bilancie.

(11) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje alternatívne spôsoby preukazovania kritérií trvalej udržateľnosti na svojom webovom sídle. Medzi také spôsoby patria napríklad ministerstvom uznané národné systémy členských štátov, dobrovoľné certifikačné systémy uznané Európskou komisiou a certifikačné postupy na základe dohôd uzatvorených Európskou komisiou v mene členských štátov podľa § 14c ods. 7 zákona, pričom prihliada na vývoj európskych noriem4) schvaľovaných v tejto oblasti. Ministerstvo zverejní uznané systémy na svojom webovom sídle.

(12) Vzor vyhlásenia podľa odseku 2 a potvrdenia podľa odseku 8 zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

§ 5

Výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín

(1) Na účely § 3 a 4 sa emisie skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín vypočítajú podľa niektorej z týchto možností:

a) ak je určená hodnota úspor emisií skleníkových plynov v rámci výrobného reťazca biopalív stanovená v prílohe č. 2 časti A alebo časti B a hodnota el pre tieto biopalivá vypočítaná v súlade s bodom 7 časti C prílohy č. 2 je rovná alebo menšia ako nula, použije sa určená hodnota,

b) použije sa skutočná hodnota vypočítaná v súlade s metodikou stanovenou v prílohe č. 2 časti C alebo

c) použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorca uvedeného v bode 1 časti C prílohy č. 2, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť podrobné určené hodnoty z prílohy č. 2 časti D alebo časti E a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané v súlade s metodikou stanovenou v prílohe č. 2 časti C.

(2) Určené hodnoty v prílohe č. 2 časti A a podrobné určené hodnoty na pestovanie v prílohe č. 2 časti D sa môžu uplatňovať iba v prípade, ak sú suroviny na ich výrobu

a) pestované mimo členských štátov,

b) pestované v členských štátoch v oblastiach schválených Európskou komisiou, v ktorých možno očakávať, že bežné emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín sa rovnajú alebo sú nižšie ako emisie uvedené pod nadpisom „Roztriedenie určených hodnôt pre pestovanie“ v prílohe č. 2 časti D,

c) odpadom alebo zvyškami okrem zvyškov z poľnohospodárstva, akvakultúry a rybolovu.

(3) Pre biopalivá a biokvapaliny, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2, sa použijú skutočné hodnoty na pestovanie.

(4) Upravené hodnoty koeficientov zohľadňujúce špecifické podmienky Slovenskej republiky, akceptované hodnoty určených emisií skleníkových plynov z pestovania podľa územných jednotiek, akceptované výpočtové schémy a výpočtové prostriedky zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

§ 6

Systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny

(1) Systém hmotnostnej bilancie umožňuje, aby sa zmiešali dodávky surovín, biopalív alebo biokvapalín s rôznymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti.

(2) Vlastnosti trvalej udržateľnosti jednotlivých surovín, biopalív alebo biokvapalín sa premietajú do výslednej zmesi v pomere hmotnostných alebo objemových dielov.

(3) Pri odoberaní hmotnostného alebo objemového dielu zmesi sa vlastnosti trvalej udržateľnosti určujú v rovnakých množstvách ako súhrn všetkých dodávok pridaných do zmesi.

(4) Evidencia hmotnostnej bilancie a pohybu biomasy obsahuje údaje, podľa ktorých možno spoľahlivo overiť plnenie odsekov 1 až 3.

(5) Príklady povolených a nepovolených kombinácií vstupov a výstupov z hmotnostnej bilancie zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

(6) Hmotnostná bilancia sa overuje najmenej jedenkrát ročne; ak je energetický obsah pohonnej látky započítaný dvojnásobne, hmotnostná bilancia u osôb, ktoré sú prvým miestom zhromažďovania, skladovania alebo vytrieďovania, sa overuje najmenej dvakrát ročne.

§ 7

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

(1) Žiadosť o udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín (ďalej len „osvedčenie“), podľa § 14d ods. 2 písm. a) zákona podáva právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu na základe výzvy, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.

(2) Žiadosť o udelenie osvedčenia obsahuje

a) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo umiestnenie organizačnej zložky, identifikačné číslo žiadateľa a zoznam odborných zamestnancov, pre ktorých žiadosť podáva, ak ide o právnickú osobu,

b) predmet činnosti,

c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť výsledkov činnosti žiadateľa,

d) dátum a podpis žiadateľa,

e) popis pracovných postupov, metód a zásad, ktoré zabezpečia vykonávanie ustanovení tejto vyhlášky,

f) zoznam štátov mimo Európskej únie, pre ktoré je žiadateľ spôsobilý vykonávať overovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa tejto vyhlášky,

g) údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, školeniach a praxi žiadateľa alebo odborných zamestnancov žiadateľa,

h) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

(3) Žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide právnickú osobu, musí mať odbornú prax v niektorej z týchto oblastí:

a) výpočet a preverovanie množstva vypúšťaných emisií skleníkových plynov,5)

b) posudková činnosť v oblasti ochrany ovzdušia,6)

c) odborné posudzovanie vplyvov na životné prostredie.7)

(4) Žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, sa zúčastňuje skúšky odbornej spôsobilosti v termíne určenom ministerstvom.

(5) Skúšku odbornej spôsobilosti vykonáva komisia určená ministerstvom. Skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Úspešné absolvovanie písomnej časti skúšky je nevyhnutným predpokladom na pokračovanie v ústnej časti skúšky. Výsledky skúšok sa žiadateľom oznámia ihneď po vyhodnotení v deň ich konania.

(6) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá ministerstvo žiadateľovi alebo odbornému zamestnancovi žiadateľa, ak ide právnickú osobu, do 10 pracovných dní od úspešného absolvovania skúšok a zapíše ho do registra odborne spôsobilých osôb.

(7) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje

a) meno a priezvisko žiadateľa alebo odborného zamestnanca žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, ktorému sa udeľuje,

b) účel, na aký bolo osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané,

c) dobu platnosti,

d) dátum vydania,

e) inštitúciu, ktorá osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydala.

(8) Ministerstvo zaeviduje právnickú osobu alebo fyzickú osobu certifikovanú na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív alebo biokvapalín v niektorom členskom štáte bezodkladne po prijatí žiadosti o zaevidovanie do registra odborne spôsobilých osôb a po predložení kópie dokladov udelených na tieto účely v členskom štáte.

(9) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 7 môže vykonávať činnosť odborne spôsobilej osoby v období, na ktoré jej bolo vydané osvedčenie členským štátom. Ak bolo osvedčenie vydané na dobu neurčitú, zúčastňuje sa žiadateľ alebo odborný zamestnanec žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, preskúšania odbornej spôsobilosti podľa § 14d ods. 6 zákona do dvoch rokov od zaevidovania do registra odborne spôsobilých osôb. Ak bolo osvedčenie vydané na dobu určitú, na opätovné zaevidovanie do registra odborne spôsobilých osôb treba predložiť potvrdenie o predĺžení platnosti osvedčenia.

§ 8

Organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona

Organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona kontroluje činnosť odborne spôsobilých osôb, pracovné postupy, metódy a plnenie ustanovení zákona a tejto vyhlášky najmenej jedenkrát ročne a z vykonanej kontroly vyhotoví zápisnicu.

§ 9

Znižovanie emisií skleníkových plynov z pohonnej látky a dodávanej energie

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh, plní pri znižovaní emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky tieto ciele platné pre kalendárny rok:

a) 6 % do 31. decembra 2020,

b) priebežné ciele 2 % do 31. decembra 2017, 3 % od 1. januára 2018 a 3,8 % od 1. januára 2019.

(2) Ciele, ktoré sú uvedené v odseku 1, môže plniť aj dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách podľa § 14c ods. 9 zákona.

(3) Zníženie emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonnej látky inej ako biopalivo možno dosiahnuť

a) primiešavaním biopalív alebo uvedením biopalív na trh,

b) uvedením pohonných látok s nižšími emisiami skleníkových plynov, napríklad skvapalneného ropného plynu, stlačeného alebo skvapalneného zemného plynu, alebo vodíka, na trh,

c) dodaním elektriny pre cestné vozidlá,

d) znižovaním emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze (ďalej len „znižovanie emisií v predvýrobnej fáze“),

e) zachytávaním a využívaním uhlíka na dopravu.

§ 9a

Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze

(1) Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa započítava, ak

a) je spojené s projektom, ktorý začal generovať úspory emisií skleníkových plynov po 1. januári 2011, pričom schéma na dosiahnutie znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa tiež považuje za projekt,b)

b) je množstvo zníženia emisií skleníkových plynov overené autorizovanou osobou alebo osobou s akreditáciou, či iným oprávnením podľa práva členských štátov podľa odseku 4 a

c) nie je množstvo zníženia emisií skleníkových plynov7a) zohľadnené na plnenie záväzkov7b) v žiadnom štáte.

(2) Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa môže uplatniť len na tú časť priemerných určených hodnôt, ktorá náleží emisiám v predvýrobnej fáze:

a)motorový benzín (MB)11,0 g CO2eq/MJ,
b)motorová nafta a plynový olej (NM)11,3 g CO2eq/MJ,
c)stlačený zemný plyn (CNG)9,1 g CO2eq/MJ,
d)skvapalnený zemný plyn (LNG)15,0 g CO2eq/MJ,
e)skvapalnený ropný plyn (LPG)6,2 g CO2eq/MJ,
f)maximálne použiteľný objem pri reťazci výroby pohonných látok z ropy = MJMB × 11,0 + MJNM × 11,3 + MJLPG × 6,2 [g CO2eq/MJ]
g)maximálne použiteľný objem pri reťazci výroby pohonných látok zo zemného plynu = MJCNG × 9,1 + MJLNG × 15,0 + MJLPG × 6,2 [g CO2eq/MJ].

(3) Na započítavanie znižovania emisií v predvýrobnej fáze nie je potrebné preukázať, že by k znižovaniu emisií v predvýrobnej fáze nedošlo bez požiadaviek na predkladanie správ pod § 14c ods. 3 zákona a požiadaviek na znižovanie emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 6 zákona.

(4) Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa odhaduje a potvrdzuje v súlade s medzinárodnými zásadami a medzinárodnými štandardmi určenými napríklad v technickej norme7c) alebo iným obdobným spôsobom. Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze a základné emisie sa monitorujú, nahlasujú a overujú podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7d) alebo iným obdobným spôsobom. Metódy odhadovania znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa musia overovať podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7e) alebo iným obdobným spôsobom a organizácia, ktorá vykonáva overenie, musí byť akreditovaná podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7f) alebo iným obdobným spôsobom.

(5) Jednotky znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa zasielajú

a) na holdingový účet Slovenskej republiky vedený v registri Únie podľa osobitého predpisu,7g) ak ide o jednotky Mechanizmu čistého rozvoja alebo Spoločnej implementácie;7a) ministerstvo zverejní identifikačné údaje holdingového účtu Slovenskej republiky na svojom webovom sídle,

b) ministerstvu, ak nejde o jednotky podľa písmena a).

(6) Potvrdenie o prevode jednotiek znižovania emisií v predvýrobnej fáze v registri Únie podľa odseku 5 písm. a) sa prikladá k správe podľa § 14c ods. 3 zákona.

§ 10

Výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie, zasielanie správ a rozhodovanie v sporných prípadoch

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, vypracuje a podá správu každoročne do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, používa pri vykazovaní plnenia cieľov znižovania emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a elektriny v prílohe č. 4.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, používa pri vykazovaní plnenia cieľov podľa § 9 ods. 1 základnú normu platnú pre pohonné látky 94,1 g CO2eq/MJ.

(4) Zjednodušená metodika podľa § 19b ods. 1 písm. f) zákona je uvedená v prílohe č. 4 druhej časti piatom bode.

(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba v správe uvedie okrem údajov podľa prílohe č. 4 aj tieto údaje:

a) obchodné meno alebo meno a priezvisko,

b) sídlo alebo bydlisko,

c) identifikačné číslo (IČO),

d) daňové identifikačné číslo (DIČ),

e) registračné číslo v schéme kontroly trvalej udržateľnosti, ako napríklad SK-BIO,

f) údaje o osobe, ktorá je zodpovedná za podanie správy:

1. meno a priezvisko,

2. telefónne číslo,

3. e-mailovú adresu,

g) vyhlásenie, že je malým podnikom7h) alebo stredným podnikom7i) a využíva zjednodušenú metodiku podľa odseku 4.

(6) Formát správ sa harmonizuje na úrovni Európskej únie. Po oznámení formátu ho ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, použije nový formát správy v nasledujúcom roku po jeho zverejnení vrátane príslušnej webovej aplikácie.

(7) Harmonizovaný formát správ obsahuje aj predbežné stredné hodnoty odhadovaných emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5. Hodnoty nemajú žiadny vplyv na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín podľa § 5 a ani na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie podľa odsekov 2 a 3.

§ 10a

Správy predkladané Slovenskou republikou Európskej komisii

(1) Údaje podľa odsekov 2 a 3 sa oznamujú Európskej komisii každoročne do 31. augusta. Tieto údaje sa oznamujú za všetky pohonné látky a dodanú energiu uvedené na trh. Ak sa s pohonnými látkami inými ako biopalivo zmiešavajú rôzne druhy biopalív alebo biopalivá s rozdielnymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti, predkladajú sa údaje za každé biopalivo.

(2) Pre každý typ pohonnej látky a dodanej energie sa oznamujú súhrnne tieto údaje:

a) druh pohonnej látky alebo dodanej energie,

b) objem alebo množstvo pohonnej látky alebo elektrickej energie,

c) intenzita emisií skleníkových plynov,

d) znižovanie emisií v predvýrobnej fáze,

e) pôvod,

f) miesto nákupu.

(3) Údaje uvedené v odseku 2 sa oznamujú súhrnne pre každý typ pohonnej látky a dodanej energie bez ohľadu na obchodný názov a základné vlastnosti, ako napríklad oktánové alebo cetanové číslo. Zmesi motorového benzínu a etanolu E85 sa uvádzajú ako samostatná pohonná látka.


§ 11

Prechodné ustanovenie

Ak boli biopalivá alebo biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, ktoré boli v prevádzke k 23. januáru 2008, ustanovenie § 3 ods. 2 sa uplatňuje od 1. apríla 2013.

§ 12

Záverečné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


József Nagy v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.

ENERGETICKÝ OBSAH POHONNÝCH LÁTOK V DOPRAVE

PalivoEnergetický obsah
na základe hmotnosti (dolná výhrevnosť) [MJ/kg]
Energetický obsah
na základe objemu (dolná výhrevnosť)
[MJ/l]
bioetanol (etanol vyrobený z biomasy)2721
bio-ETBE (etyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze bioetanolu)36 (z čoho 37 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie - [OZE])27 (z čoho 37 % pochádza z OZE)
biometanol (metanol vyrobený z biomasy,)2016
bio-MTBE (metyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze biometanolu)35 (z čoho 22 % pochádza z OZE)26 (z čoho 22 % pochádza z OZE)
bio-DME (dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo)2819
bio-TAEE (terciárny amyl-etyl-éter vyrobený na báze bioetanolu)38 (z čoho 29 % pochádza z OZE)29 (z čoho 29 % pochádza z OZE)
biobutanol (butanol vyrobený z biomasy)3327
bionafta (metyl-ester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty)3733
nafta vyrobená technológiou Fischer-Tropsch (syntetický uhľovodík alebo zmes syntetických uhľovodíkov vyrobených z biomasy)4434
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (rastlinný olej termochemicky spracovaný vodíkom)4434
čistý rastlinný olej (olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný)3734
bioplyn (palivový plyn vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, ktorý môže čistením dosiahnuť kvalitu zemného plynu)50
automobilový benzín4332
motorová nafta4336
skvapalnený ropný plyn (LPG),46,0
zemný plyn (CNG alebo LNG) – EU mix45,1
zemný plyn (CNG alebo LNG) – Rusko49,2
vodík120,1
metán50,0
metylpropán (izobután)45,6
izobutylén (izobutén)45,1
propylén (propén)45,7

Príloha č. 2 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.

PRAVIDLÁ VÝPOČTU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV BIOPALÍV A BIOKVAPALÍN POČAS ICH ŽIVOTNÉHO CYKLU

A. Typické a určené hodnoty týkajúce sa biopalív, ak pri ich výrobe nevznikajú žiadne čisté emisie uhlíka spôsobené zmenami vo využívaní pôdy

Reťazec výroby biopalívTypické úspory emisií
skleníkových plynov
Určené úspory emisií
skleníkových plynov
etanol z cukrovej repy61 %52 %
etanol z pšenice (palivo na spracovanie sa neuvádza)32 %16 %
etanol z pšenice (hnedé uhlie ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)32 %16 %
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v bežnom kotle)45 %34 %
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)53 %47 %
etanol z pšenice (slama ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)69 %69 %
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch Európskej únie (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)56 %49 %
etanol z cukrovej trstiny71 %71 %
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov etyl-terc-butyl-éteru (ETBE)rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov terciárneho amyl-etyl-éteru (TAEE)rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej45 %38 %
bionafta zo slnečnice58 %51 %
bionafta zo sóje40 %31 %
bionafta z palmového oleja (proces sa neuvádza)36 %19 %
bionafta z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja)62 %56 %
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho (*) oleja88 %83 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej51 %47 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice65 %62 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces sa neuvádza)40 %26 %
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja)68 %65 %
čistý rastlinný olej z repky olejnej58 %57 %
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn80 %73 %
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn84 %81 %
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn86 %82 %

B. Odhadované typické a určené hodnoty týkajúce sa budúcich biopalív, ktoré sa v januári 2008 nenachádzali na trhu alebo sa nachádzali na trhu iba v zanedbateľných množstvách, ak pri ich výrobe nevznikajú žiadne čisté emisie uhlíka spôsobené zmenami vo využívaní pôdy

Reťazec výroby biopalívTypické úspory emisií
skleníkových plynov
Určené úspory emisií
skleníkových plynov
etanol z pšeničnej slamy87 %85 %
etanol z drevného odpadu80 %74 %
etanol z drevín pestovaných na tento účel76 %70 %
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch95 %95 %
motorová nafta z dreva pestovaného na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch93 %93 %
dimetyléter (DME) z drevného odpadu95 %95 %
DME z dreva pestovaného na tento účel92 %92 %
metanol z drevného odpadu94 %94 %
metanol z dreva pestovaného na tento účel91 %91 %
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov metyl-terc-butyl-éteru (MTBE)rovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu

C. Metodika

1. Emisie skleníkových plynov z výroby a používania biopalív a biokvapalín sa vypočítavajú takto:

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee ,

kde

E = celkové emisie z používania paliva,

eec = emisie z ťažby alebo pestovania surovín,

el = množstvo emisií za rok, ktoré vznikajú pri zmenách zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy,

ep = emisie zo spracovania,

etd = emisie z dopravy a distribúcie,

eu = emisie z používaných palív,

esca = úspora emisií z akumulácie pôdneho uhlíka prostredníctvom zlepšeného poľnohospodárskeho riadenia,

eccs = úspora emisií pri zachytávaní a geologickom ukladaní uhlíka,

eccr = úspora emisií pri zachytávaní a nahrádzaní uhlíka a

eee = úspora emisií pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká nadbytočná elektrina.

Emisie z výroby strojov a zariadení sa nezohľadňujú.

2. Emisie skleníkových plynov z palív (E) sa vyjadrujú v gramoch ekvivalentu CO2 na MJ paliva (gCO2eq/MJ).

3. Odchylne od bodu 2 sa v prípade motorových palív v doprave môžu hodnoty vyjadrené v CO2eq/MJ upraviť tak, aby sa zohľadnili rozdiely medzi palivami, pokiaľ ide o vykonanú užitočnú prácu vyjadrenú v km/MJ. Takéto prispôsobenie je možné len v prípade, ak sa poskytne dôkaz o existencii rozdielov, pokiaľ ide o vykonanú užitočnú prácu.

4. Úspory emisií skleníkových plynov z biopalív a biokvapalín sa vypočítavajú takto:

ÚSPORA = (EF – EB)/EF,

kde

EB = celkové emisie z biopaliva alebo biokvapaliny a

EF = celkové emisie z porovnateľného fosílneho paliva.

5. Na účely bodu 1 sa zohľadňujú skleníkové plyny CO2, N2O a CH4. Na účely výpočtu ekvivalentu CO2 majú uvedené plyny túto hodnotu:
CO2: 1,
N2O: 296,
CH4: 23.

6. Emisie z ťažby alebo pestovania surovín „eec“ zahŕňajú emisie zo samotného procesu ťažby alebo pestovania, zo zberu surovín, z odpadov a úniku látok a z výroby chemických látok alebo produktov používaných pri ťažbe alebo pestovaní. Zachytávanie CO2 pri pestovaní surovín sa nezahŕňa. Certifikované zníženie emisií skleníkových plynov zo spaľovania prebytočného plynu na mieste produkcie ropy kdekoľvek na svete sa odpočítava. Odhadované množstvá emisií z pestovania možno vypočítať podľa údajov uvedených v správach členských štátov o NUTS, ktoré uzná Európska komisia.

7. Množstvo emisií za rok vyplývajúcich zo zmien zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy, el, sa vypočítava rovnomerným rozdelením celkových emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet týchto emisií sa používa tento vzorec:

el = (CSR - CSA) × 3,664 × 120 × 1P - eB*),

kde

el je množstvo emisií skleníkových plynov na rok vyplývajúcich zo zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou využívania pôdy [g CO2eq/MJ]; orná pôda **) a pôda pre trváce plodiny***) sa považujú za jedno využitie pôdy,

CSR je zásoba uhlíka na jednotku plochy súvisiaca s referenčným využívaním pôdy (vyjadrená v hmotnosti uhlíka [t] na jednotku plochy vrátane pôdy a vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy sa považuje využívanie pôdy v januári 2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov pred tým, ako sa získali suroviny, podľa toho, ktoré využívanie sa realizovalo neskôr,

CSA je zásoba uhlíka na jednotku plochy súvisiaca so skutočným využívaním pôdy (vyjadrená v hmotnosti uhlíka [t] na jednotku plochy vrátane pôdy a vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka zhromažďuje viac ako jeden rok, hodnotou CSA je odhadovaná zásoba na jednotku plochy po dvadsiatich rokoch alebo po dozretí plodín, podľa toho, ktoré obdobie nastane skôr,

P je produktivita plodín (meraná ako energia získaná z biopaliva a biokvapaliny na jednotku plochy za rok) a

eB je bonus vo výške 29 g CO2eq/MJ biopalív alebo biokvapalín, ak sa biomasa získava z obnovenej znehodnotenej pôdy za podmienok ustanovených v ôsmom bode.

Vysvetlivky:

*) Konštanta získaná vydelením molekulovej hmotnosti CO2 (44,01 g/mol) molekulovou hmotnosťou uhlíka (12,011 g/mol) sa rovná 3,664.

**) Orná pôda tak, ako ju vymedzil IPCC.

***) Trvácne plodiny sa vymedzujú ako viacročné plodiny, ktorých kmene sa väčšinou každoročne nezberajú, ako napríklad rýchlorastúce výmladkové porasty a palma olejná.

Hodnoty CSR a CSA možno vypočítať podľa osobitného predpisu.8)

8. Bonus vo výške 29g CO2eq/MJ sa udelí, ak sa preukáže, že daná pôda:

a) sa v januári 2008 nevyužívala na poľnohospodárstvo ani na žiadne iné činnosti a

b) patrí do jednej z týchto kategórií:

i) veľmi znehodnotená pôda vrátane pôdy, ktorá sa v minulosti využívala na poľnohospodárske účely,

ii) silno kontaminovaná pôda.

Bonus vo výške 29g CO2eq/MJ sa uplatňuje na obdobie do desiatich rokov od dátumu zmeny využívania pôdy na využívanie na poľnohospodárske účely pod podmienkou, že sa v prípade pôdy uvedenej v bode i) zaručí pravidelný nárast zásob uhlíka a výrazné zníženie erózie a že sa v prípade pôdy uvedenej v bode ii) zníži kontaminácia pôdy.

9. Kategórie uvedené v bode 8 písm. b) sa vymedzujú takto:

a) „veľmi znehodnotená pôda“ je pôda, ktorá je počas dlhého obdobia buď výrazne zasolená, alebo vykazuje mimoriadne nízky obsah organických látok a je veľmi zvetraná,

b) „silno kontaminovaná pôda“ je pôda, ktorá vzhľadom na kontamináciu pôdy nie je vhodná na pestovanie potravín alebo krmív.

10. Emisie zo spracovania „ep“ zahŕňajú emisie zo samotného spracovania; z odpadov a úniku látok a z výroby chemických látok alebo produktov používaných pri spracovaní.

Pri započítaní spotreby elektriny nevyrobenej v zariadení na výrobu palív sa intenzita emisií skleníkových plynov pri výrobe a distribúcii tejto elektriny považuje za rovnakú ako v prípade priemernej intenzity emisií pri výrobe a distribúcii elektriny v určenom regióne. Odchylne od tohto pravidla môžu výrobcovia používať priemernú hodnotu v prípade elektriny vyrobenej v jednotlivej elektrárni za predpokladu, že táto elektráreň nie je pripojená k elektrickej rozvodovej sieti.

11. Emisie z dopravy a distribúcie „etd“ zahŕňajú emisie z dopravy a skladovania surovín a polotovarov a zo skladovania a distribúcie hotových materiálov. Emisie z dopravy a distribúcie, ktoré sa zohľadňujú podľa bodu 6, nie sú zahrnuté v tomto bode.

12. Emisie z používaných palív „eu“ sa v prípade biopalív a biokvapalín považujú za nulové.

13. Úspora emisií pri zachytávaní a geologickom ukladaní uhlíka „eccs“, ktoré ešte neboli zohľadnené pri ep, je obmedzená len na tie emisie, ktorým sa zabráni pri zachytávaní a sekvestrácii emitovaného CO2 v priamej súvislosti s ťažbou, prepravou, spracovaním a s distribúciou palív.

14. Úspora emisií pri zachytávaní a nahrádzaní uhlíka „eccr“ je obmedzená len na tie emisie, ktorým sa zabráni pri zachytávaní CO2, keď uhlík používaný na nahrádzanie CO2 pochádzajúceho z fosílnych palív v komerčných produktoch a službách musí mať pôvod v biomase.

15. Úspora emisií pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká nadbytočná elektrina „eee“, sa zohľadňuje v súvislosti s nadbytočnou elektrinou vyrobenou v rámci systémov výroby paliva, ktoré využívajú kombinovanú výrobu, okrem prípadov, keď palivo použité na kombinovanú výrobu je vedľajším produktom, iným ako zvyšky poľnohospodárskych plodín. Pri započítaní tejto nadbytočnej elektriny sa veľkosť jednotky kombinovanej výroby považuje za minimum potrebné na to, aby jednotka kombinovanej výroby mohla dodávať teplo potrebné na výrobu paliva. Úspora emisií skleníkových plynov súvisiaca s touto nadbytočnou elektrinou sa rovná množstvu skleníkových plynov, ktoré by boli emitované pri výrobe rovnakého množstva elektriny v elektrárni pri použití rovnakého paliva ako v prípade jednotky kombinovanej výroby.

16. Keď je kombinovaným produktom výroby paliva palivo, v prípade ktorého sa vypočítavajú emisie, a jeden alebo viacero iných produktov („vedľajšie produkty“), emisie skleníkových plynov sa delia medzi palivo alebo jeho medziprodukt a vedľajšie produkty úmerne k ich energetickému obsahu (v prípade vedľajších produktov, iných ako elektrina, sa stanovuje na základe nižšej výhrevnosti).

17. Na účely výpočtu uvedeného v bode 16 sú emisie, ktoré sa majú deliť, súčtom eec + el, + podielov emisií ep, etd a eee, ktoré vznikajú vo výrobnom procese až do fázy, keď sa získa vedľajší produkt vrátane tejto fázy. Ak sa v skoršej fáze procesu v rámci životného cyklu pripísali akékoľvek emisie vedľajším produktom, podiel tých emisií, ktoré sa pripísali medziproduktu paliva v poslednej takejto fáze procesu, sa použije na tento účel namiesto celkového množstva týchto emisií.

Na účely tohto výpočtu zohľadňujú všetky vedľajšie produkty vrátane elektriny, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti bodu 15, s výnimkou zvyškov poľnohospodárskych plodín vrátane slamy, bagasy, pliev, kukuričných klasov a orechových škrupín. Na účely výpočtu sa vedľajšie produkty s negatívnym energetickým obsahom považujú za vedľajšie produkty s nulovým energetickým obsahom.

Emisie skleníkových plynov v rámci životného cyklu z odpadov, zvyškov poľnohospodárskych plodín vrátane slamy, bagasy, pliev, kukuričných klasov a orechových škrupín a zvyškov zo spracovania vrátane nespracovaného glycerínu (glycerínu, ktorý neprešiel rafináciou) sa považujú za nulové až do procesu zberu týchto materiálov.

V prípade palív vyrábaných v rafinériách sa za jednotku analýzy na účely výpočtu uvedeného v bode 16 považuje rafinéria.

18. Na účely výpočtu uvedeného v bode 4 predstavujú emisie z porovnateľného fosílneho paliva (emisný faktor – EF) najnovšiu známu priemernú hodnotu skutočných emisií z fosílnej časti automobilového benzínu a motorovej nafty spotrebovaných v členských štátoch, ktoré boli nahlásené podľa tejto vyhlášky. Ak také údaje nie sú k dispozícii, používa sa hodnota 83,8g CO2eq/MJ.

V prípade biokvapalín používaných na výrobu elektriny predstavujú na účely výpočtu uvedeného v bode 4 emisie z porovnateľného fosílneho paliva EF hodnotu 91g CO2eq/MJ.

V prípade biokvapalín používaných na výrobu tepla predstavujú na účely výpočtu uvedeného v bode 4 emisie z porovnateľného fosílneho paliva EF hodnotu 77g CO2eq/MJ.

V prípade biokvapalín používaných na kombinovanú výrobu elektriny a tepla predstavujú na účely výpočtu uvedeného v bode 4 emisie z porovnateľného fosílneho paliva EF hodnotu 85g CO2eq/MJ.

D. Roztriedenie určených hodnôt na pestovanie: „eec“, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy

Reťazec výroby biopalív a biokvapalínTypické emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy1212
etanol z pšenice2323
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch2020
etanol z cukrovej trstiny1414
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej2929
bionafta zo slnečnice1818
bionafta zo sóje1919
bionafta z palmového oleja1414
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho (*) oleja00
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej3030
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice1818
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja1515
čistý rastlinný olej z repky olejnej3030
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn00
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn00
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn00

Roztriedenie určených hodnôt na spracovanie (vrátane nadbytočnej elektriny): „ep – eee“ tak, ako sa vymedzujú v časti C tejto prílohy

Reťazec výroby biopalív a biokvapalínTypické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy1926
etanol z pšenice (palivo na spracovanie sa neuvádza)3245
etanol z pšenice (hnedé uhlie ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)3245
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v bežnom kotle)2130
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)1419
etanol z pšenice (slama ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)11
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)1521
etanol z cukrovej trstiny11
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej1622
bionafta zo slnečnice1622
bionafta zo sóje1826
bionafta z palmového oleja (proces sa neuvádza)3549
bionafta z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja)1318
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho oleja913
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej1013
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice1013
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces sa neuvádza)3042
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja)79
čistý rastlinný olej z repky olejnej45
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn1420
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn811
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn811

Roztriedenie určených hodnôt na dopravu a distribúciu: „etd“ tak, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy

Reťazec výroby biopalív a biokvapalínTypické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy22
etanol z pšenice22
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch22
etanol z cukrovej trstiny99
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej11
bionafta zo slnečnice11
bionafta zo sóje1313
bionafta z palmového oleja55
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho oleja11
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej11
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice11
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja55
čistý rastlinný olej z repky olejnej11
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn33
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn55
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn44

Spolu na pestovanie, spracovanie, dopravu a distribúciu

Reťazec výroby biopalív a biokvapalínTypické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z cukrovej repy3340
etanol z pšenice (palivo na spracovanie sa neuvádza)5770
etanol z pšenice (hnedé uhlie ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)5770
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v bežnom kotle)4655
etanol z pšenice (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)3944
etanol z pšenice (slama ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)2626
etanol z kukurice vyrábaný v členských štátoch (zemný plyn ako palivo na spracovanie v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla)3743
etanol z cukrovej trstiny2424
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov ETBErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov TAEErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby etanolu
bionafta z repky olejnej4652
bionafta zo slnečnice3541
bionafta zo sóje5058
bionafta z palmového oleja (proces sa neuvádza)5468
bionafta z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja)3237
bionafta z odpadového rastlinného alebo živočíšneho oleja1014
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z repky olejnej4144
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej zo slnečnice2932
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces sa neuvádza)5062
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej z palmového oleja (proces so zachytávaním metánu v továrni na spracovanie oleja)2729
čistý rastlinný olej z repky olejnej3536
bioplyn z komunálneho organického odpadu vyrábaný ako stlačený zemný plyn1723
bioplyn z vlhkého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn1316
bioplyn zo suchého hnoja vyrábaný ako stlačený zemný plyn1215

E. Roztriedenie odhadovaných určených hodnôt pre budúce biopalivá a biokvapaliny, ktoré sa v januári 2008 nenachádzali na trhu alebo sa nachádzali na trhu len v zanedbateľných množstvách

Roztriedenie určených hodnôt na pestovanie: „eec“ tak, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy

Reťazec výroby biopalív a biokvapalínTypické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy33
etanol z drevného odpadu11
etanol z drevín pestovaných na tento účel66
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch11
motorová nafta z drevín pestovaných na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch44
DME z drevného odpadu11
DME z drevín pestovaných na tento účel55
metanol z drevného odpadu11
metanol z drevín pestovaných na tento účel55
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu

Roztriedenie určených hodnôt na spracovanie (vrátane nadbytočnej elektriny): „ep – eee“ tak, ako sú vymedzené v časti C tejto prílohy

Reťazec výroby biopalív a biokvapalínTypické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy57
etanol z dreva1217
motorová nafta z dreva vyrobená technológiou Fischer-Tropsch00
DME z dreva00
metanol z dreva00
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu

Roztriedenie určených hodnôt na dopravu a distribúciu: „etd“ tak, ako sa vymedzuje v časti C tejto prílohy

Reťazec výroby biopalív a biokvapalínTypické emisie
skleníkových plynov

(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy22
etanol z drevného odpadu44
etanol z drevín pestovaných na tento účel22
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch33
motorová nafta z drevín pestovaných na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch22
DME z drevného odpadu44
DME z drevín pestovaných na tento účel22
metanol z drevného odpadu44
metanol z drevín pestovaných na tento účel22
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu

Spolu na pestovanie, spracovanie, dopravu a distribúciu

Reťazec výroby biopalív a biokvapalínTypické emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
Určené emisie
skleníkových plynov
(gCO2eq/MJ)
etanol z pšeničnej slamy1113
etanol z drevného odpadu1722
etanol z drevín pestovaných na tento účel2025
motorová nafta z drevného odpadu vyrobená technológiou Fischer-Tropsch44
motorová nafta z drevín pestovaných na tento účel vyrobená technológiou Fischer-Tropsch66
DME z drevného odpadu55
DME z drevín pestovaných na tento účel77
metanol z drevného odpadu55
metanol z drevín pestovaných na tento účel77
časť, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov MTBErovnaké ako v prípade používaného reťazca výroby metanolu“

Príloha č. 3 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140/16, 5. 6. 2009).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140/88, 5. 6. 2009).

3. Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).

Príloha č. 4 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.

METODIKA VÝPOČTU A PREDKLADANIA SPRÁV

Časť 1

Výpočet intenzity emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie:

1. Skleníkové plyny zohľadnené pri výpočte intenzity emisií skleníkových plynov z pohonných látok iných ako biopalivo a elektriny sú oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O) a metán (CH4). Na účely výpočtu ekvivalentu CO2 majú emisie týchto plynov vzhľadom na ekvivalentné emisie CO2 túto hodnotu:

CO2: 1;CH4: 25;N2O: 298.

2. Emisie z výroby strojov a zariadení používaných pri ťažbe, výrobe, rafinovaní a spotrebe pohonných látok sa pri výpočte emisií skleníkových plynov nezohľadňujú.

3. Intenzita emisií skleníkových plynov zo všetkých pohonných látok a dodávanej energie [g CO2eq/MJ] uvedených na trh jednou právnickou alebo fyzickou osobou počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie sa vypočíta podľa vzorca:

Intenzita emisií skleníkových plynov dodávateľa

kde:

a) „#“ je identifikácia právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá plní povinnosť podľa § 10 ods. 1. Požadované identifikačné údaje sú špecifikované v § 10 ods. 6.

b) „x“ sú druhy pohonných látok podľa § 2 písm. a) a elektrina pre cestné vozidlá;

c) „MJx“ je celková energia uvedená na trh v pohonných látkach a elektrine [MJ]. Vypočíta sa takto:

1. Celková energia každého druhu pohonnej látky

Množstvá pohonných látok uvedených na trh sa prevedú na svoj energetický obsah (dolnú výhrevnosť) podľa energetického obsahu stanoveného v prílohe č. 1 ako súčin množstva každého druhu pohonnej látky v litroch alebo kilogramoch a jeho energetického obsahu na jednotku objemu alebo hmotnosti. Množstvá pohonných látok neuvedených v prílohe č. 1 sa prevedú na energetický obsah (dolnú výhrevnosť) podľa usmernenia, ktoré ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle. Pri zmiešavaní viacerých biopalív s pohonnou látkou inou ako biopalivo sa pri výpočtoch zohľadňujú množstvá a druhy všetkých biopalív.

Množstvo biopalív, ktoré nie sú v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti podľa § 3, sa započítava ako pohonná látka iná ako biopalivo, do ktorej sú primiešané alebo ktorú nahrádzajú.

2. Celková energia pri súčasnom (kombinovanom) spracovaní pohonných látok iných ako biopalivo a biopalív

Súčasné spracovanie je definované ako úprava počas životného cyklu pohonnej látky alebo energie, ktorá spôsobuje zmeny v molekulárnej štruktúre produktu. Pridanie denaturačnej látky nepatrí do tohto spracovania. Množstvo biopalív spracúvaných súčasne s pohonnými látkami inými ako biopalivo odráža stav biopaliva po spracovaní. Množstvo súčasne spracúvaného biopaliva sa určuje v súlade s energetickou bilanciou a účinnosťou procesu spoločného spracovania, ako sa uvádza v prílohe č. 2 časť C 16. a 17. bode.

3. Celková energia z dodanej elektriny je množstvo elektriny spotrebovanej v cestných vozidlách, motocykloch alebo elektrických bicykloch, pričom sa toto množstvo určuje takto:

3.1 spotrebovaná elektrina je súčinom prejdenej vzdialenosti cestnými vozidlami [km] a účinnosti spotreby elektrickej energie [MJ/km], ak sú požadované údaje k dispozícii alebo

3.2 namerané množstvo elektriny spotrebovanej v cestných vozidlách.

d) „UER“ – zníženie emisií v predvýrobnej fáze

UER je zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze [g CO2eq], ak je kvantifikované a oznámené v súlade s požiadavkami podľa § 9a.

e) „GHGix“ je intenzita emisií skleníkových plynov z pohonnej látky alebo dodávanej energie [g CO2eq/MJ]. Intenzita emisií skleníkových plynov z pohonnej látky alebo dodávanej energie sa určí alebo vypočíta takto:

1. pre pohonné látky iné ako biopalivo sa použije vážená intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu podľa druhu pohonnej látky uvedená v poslednom stĺpci tabuľky v časti 2 šiestom bode,

2. pre elektrickú energiu je hodnota intenzity emisií skleníkových plynov výroby elektriny v Slovenskej republike zverejňovaná podľa časti 2 siedmy bod,

3. pre biopalivo, ktoré spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 3, sa vypočíta v súlade s § 5. Ak sa údaje o emisiách skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva získajú v súlade s § 14c ods. 13 zákona, tieto údaje sa použijú aj na stanovenie intenzity emisií skleníkových plynov z biopaliva. Intenzita emisií skleníkových plynov z biopaliva, ktoré nespĺňa kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v § 3, sa rovná intenzite emisií skleníkových plynov z príslušnej pohonnej látky inej ako biopalivo, do ktorej je primiešané alebo ktorú nahrádza,

4. pri súčasnom kombinovanom spracovaní pohonných látok iných ako biopalivo a biopalív musí intenzita emisií skleníkových plynov z biopalív odrážať stav biopaliva po spracovaní.

f) „AF“ sú korekčné faktory podľa účinnosti pohonu:

Prevládajúca konverzná technológiaFaktor účinnosti
Spaľovací motor1
Elektrická hnacia sústava s batériou0,4
Elektrická hnacia sústava s vodíkovými palivovými článkami0,4

Časť 2

Predkladanie správ podľa § 10 ods. 1

1. Obsah správy

Za každú pohonnú látku a dodanú energiu sa oznamujú tieto súhrnné údaje:

a) Druh pohonnej látky alebo dodanej energie
Uvádza sa každý druh pohonnej látky a dodanej energie, ktorý bol uvedený na trh Slovenskej republiky v roku, za ktorý sa podáva správa.

b) Objem alebo množstvo pohonnej látky alebo elektrickej energie
Údaje sa uvádzajú súhrnne za pohonné látky a dodanú energiu, ktoré majú rovnaký pôvod, miesto nákupu a pri biopalivách aj rovnaké vlastnosti trvalej udržateľnosti (zhodná východisková surovina, krajina vypestovania a rovnaké emisie skleníkových plynov za životný cyklus biopaliva). Údaje za pohonné látky sa uvádzajú osobitne za pohonné látky iné ako biopalivo a za biopalivo bez ohľadu na to, či boli uvedené na trh v zmesi alebo samostatne. Samostatne sa uvádza doplnkový údaj o tom, koľko z uvedených pohonných látok bolo uvedené na trh ako zmes motorového benzínu a etanolu E85.

c) Intenzita emisií skleníkových plynov
Uvádza sa určená alebo vypočítaná hodnota podľa časti 1 tretí bod písm. e).

d) Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze (UER)
Uvádzajú sa údaje podľa druhého bodu.

e) Pôvod
Uvádzajú sa údaje podľa tretieho bodu.

f) Miesto nákupu
Uvádzajú sa údaje podľa štvrtého bodu.

2. UER týkajúce sa pohonných látok iných ako biopalivo

Aby UER boli oprávnené na účely metodiky výpočtu a podávania správ, je potrebné oznámiť tieto údaje:

a) dátum začatia projektu,

b) ročné zníženia emisií [g CO2eq],

c) trvanie oznamovaného zníženia,

d) miesto projektu nachádzajúce sa najbližšie k zdroju emisií určené zemepisnou šírkou a zemepisnou dĺžkou v stupňoch na štyri desatinné miesta,

e) základné ročné emisie vyrobených surovín pred zavedením opatrení na ich zníženie a ročné emisie po zavedení opatrení na ich zníženie [g CO2eq/MJ],

f) neprenosné číslo dokladu (certifikátu), ktoré jedinečným spôsobom identifikuje vykázané zníženie emisií skleníkových plynov; v prípade UER podľa § 9a ods. 5, písm. b) číslo prideľuje ministerstvo, ak nebolo organizáciou podľa § 14c ods. 12 zákona, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,

g) neprenosné číslo, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje metodiku výpočtu a príslušnú schému, ak bolo pridelené; číslo prideľuje alebo oznamuje organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,

h) ak sa projekt týka ťažby ropy, pomer medzi plynom a ropou (Gas-to-oil ratio – GOR) v roztoku ako priemerná ročná historická hodnota a hodnota za sledovaný rok, tlak v nádrži, hĺbka a výnosnosť pri ťažbe surovej ropy podľa vrtov.

3. Pôvod

„Pôvod“ je krajina, kde bola východisková surovina na výrobu pohonnej látky vyťažená, získaná alebo vypestovaná a jej obchodný názov, ak existuje.

Pri pohonných látkach iných ako biopalivo je pôvod uvedený v časti 2 ôsmom bode. Údaj sa uvádza, ak je právnická osoba alebo fyzická osoba držiteľom potrebných informácií na základe

a) skutočnosti, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá dováža ropu z krajiny mimo Európsku úniu alebo prijíma dodávky ropy z iného členského štátu podľa osobitného predpisu9), alebo

b) dohody o poskytnutí informácií inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je zapojená do životného cyklu výroby pohonnej látky podľa § 14c ods. 11 zákona.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa za pôvod považuje údaj, či východisková surovina pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európskej únie.

Pri použití viacerých východiskových surovín v jednom spracovateľskom zariadení počas roka, za ktorý sa podáva správa, oznamuje právnická osoba alebo fyzická osoba údaje o množstve pohonnej látky inej ako biopalivo uvedenej na trh podľa jednotlivých krajín pôvodu, druhov východiskových surovín a ich obchodných názvov.

Pri biopalivách je pôvodom reťazec výroby biopalív uvedený v prílohe č. 2, napríklad etanol z kukurice, bionafta z repky olejnej a krajina vypestovania východiskovej suroviny.

4. Miesto nákupu

„Miesto nákupu“ je krajina a názov spracovateľského zariadenia alebo rafinérie, v ktorej pohonná látka alebo dodávaná energia prešli posledným podstatným spracovaním, pričom týmto označením sa uvádza pôvod pohonnej látky alebo dodávanej energie v súlade s osobitným predpisom.10) Ak právnická osoba a fyzická osoba preukáže, že sa jej ani s vynaložením všetkého úsilia nepodarilo miesto nákupu zistiť, uvedie sa, či pohonná látka a dodávaná energia pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európsku úniu.

5. Zjednodušená metodika podávania správy

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14c ods. 5 zákona môže pri pohonných látkach iných ako biopalivo uviesť namiesto údajov v druhom a treťom bode 3 informáciu, či východisková surovina a pohonná látka iná ako biopalivo pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európskej únie bez ohľadu na to, či dováža ropu alebo dodáva pohonné látky z ropy alebo získané z bitúmenových materiálov.

6. Priemerné určené hodnoty intenzity emisií skleníkových plynov z pohonných látok iných ako biopalív a elektrickej energie počas ich životného cyklu

Zdroj surovín a procesPohonné látky uvádzané na trhIntenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu [g CO2eq/MJ]Vážená intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu
[g CO2eq/MJ]
Konvenčná ropabenzín93,293,3
Skvapalnený zemný plyn94,3
Skvapalnené uhlie172
Prírodný bitúmen107
Roponosná bridlica131,3
Konvenčná ropamotorová nafta alebo plynový olej9595,1
Skvapalnený zemný plyn94,3
Skvapalnené uhlie172
Prírodný bitúmen108,5
Roponosná bridlica133,7
Akékoľvek fosílne zdrojeskvapalnený ropný plyn (LPG) v zážihovom motore73,673,6
Zemný plyn, EÚ mixstlačený zemný plyn v zážihovom motore69,369,3
Zemný plyn, EÚ mixskvapalnený zemný plyn v zážihovom motore74,574,5
Sabatierova reakcia elektrolýzou vodíka z nebiologického obnoviteľného zdroja energiestlačený syntetický metán v zážihovom motore3,33,3
Zemný plyn využívajúci parnú reformáciustlačený vodík v palivovom článku104,3104,3
Elektrolýza plne napájaná z nebiologického obnoviteľného zdroja energiestlačený vodík v palivovom článku9,19,1
Uhliestlačený vodík v palivovom článku234,4234,4
Uhlie so zachytávaním a ukladaním uhlíka z emisií vzniknutých počas spracovaniastlačený vodík v palivovom článku52,752,7
Odpadové plasty pochádzajúce z fosílnych surovínbenzín, motorová nafta alebo plynový olej8686

7. Elektrická energia

Na predkladanie správ o dodanej elektrine, ktorú spotrebúvajú elektrické vozidlá, motocykle alebo elektrické bicykle, ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle vnútroštátnu priemernú určenú hodnotu intenzity emisií skleníkových plynov za životný cyklus elektriny. Ministerstvo zverejňuje zmenu určenej hodnoty, ak nastane významná zmena energetického mixu výroby elektriny.

8. Obchodný názov východiskovej suroviny

KrajinaObchodný názov východiskovej surovinyAPISíra [vážené %]
Spojené arabské emiráty, Abú ZabiAl Bunduq38,51,1
Mubarraz38,10,9
Murban40,50,8
Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)40,61
Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)37,41,5
Arzanah440
Abu Al Bu Khoosh31,62
Murban Bottoms21,4Nepoužíva sa
Top Murban21Nepoužíva sa
Upper Zakum34,41,7
Alžírska demokratická ľudová republikaArzew44,30,1
Hassi Messaoud42,80,2
Zarzaitine430,1
Algerian440,1
Skikda44,30,1
Saharan Blend45,50,1
Hassi Ramal600,1
Algerian Condensate64,5Nepoužíva sa
Algerian Mix45,60,2
Algerian Condensate (Arzew)65,80
Algerian Condensate (Arzew)65,00
Top Algerian24,6Nepoužíva sa
Angolská republikaCabinda31,70,2
Takula33,70,1
Soyo Blend33,70,2
Mandji29,51,3
Malongo (West)26Nepoužíva sa
Cavala-142,3Nepoužíva sa
Sulele (South-1)38,7Nepoužíva sa
Palanca400,14
Malongo (North)30Nepoužíva sa
Malongo (South)25Nepoužíva sa
Nemba38,50
Girassol31,3Nepoužíva sa
Kuito20Nepoužíva sa
Hungo28,8Nepoužíva sa
Kissinje30,50,37
Dalia23,61,48
Gimboa23,70,65
Mondo28,80,44
Plutonio33,20,036
Saxi Batuque Blend33,20,36
Xikomba34,40,41
Argentínska republikaTierra del Fuego42,4Nepoužíva sa
Santa Craz26,9Nepoužíva sa
Escalante240,2
Canadon Seco270,2
Hidra51,70,05
Medanito34,930,48
Arménska republikaArmenian MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Austrálsky zväzJabira42,30,03
Kooroopa (Jurassic)42Nepoužíva sa
Talgeberry (Jurassic)43Nepoužíva sa
Talgeberry (Up Cretaceous)51Nepoužíva sa
Woodside Condensate51,8Nepoužíva sa
Saladin-3 (Top Barrow)49Nepoužíva sa
Harriet38Nepoužíva sa
Skua-3 (Challis Field)43Nepoužíva sa
Barrow Island36,80,1
Northwest Shelf Condensate53,10
Jackson Blend41,90
Cooper Basin45,20,02
Griffin550,03
Buffalo Crade53Nepoužíva sa
Cossack48,20,04
Elang56,2Nepoužíva sa
Enfield21,70,13
Gippsland (Bass Strait)45,40,1
Azerbajdžanská republikaAzeri Light34,80,15
Bahrajnské kráľovstvoBahrain MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Bieloruská republikaBelaras MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Beninská republikaSeme22,60,5
Benin MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
BelizeBelize Light Crade40Nepoužíva sa
Belize MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Bolívijský mnohonárodný štátBolivian Condensate58,80,1
Brazílska federatívna republikaGaroupa30,50,1
Sergipano25,10,4
Campos Basin20Nepoužíva sa
Uracu (Upper Amazon)42Nepoužíva sa
Marlim20Nepoužíva sa
Brazil Polvo19,61,14
Roncador28,30,58
Roncador Heavy18Nepoužíva sa
Albacora East19,80,52
Branej sko-darussalamský štátSéria Light36,20,1
Champion24,40,1
Champion Condensate650,1
Brunei LS Blend320,1
Brunei Condensate65Nepoužíva sa
Champion Export23,90,12
Kamerunská republikaKole Marine Blend34,90,3
Lokele21,50,5
Moudi Light40Nepoužíva sa
Moudi Heavy21,3Nepoužíva sa
Ebome32,10,35
Cameroon MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
KanadaPeace River Light41Nepoužíva sa
Peace River Médium33Nepoužíva sa
Peace River Heavy23Nepoužíva sa
Manyberries36,5Nepoužíva sa
Rainbow Light and Médium40,7Nepoužíva sa
Pembina33Nepoužíva sa
Bells Hill Lake32Nepoužíva sa
Fosterton Condensate63Nepoužíva sa
Rangeland Condensate67,3Nepoužíva sa
Redwater35Nepoužíva sa
Lloydminster20,72,8
Wainwright- Kinsella23,12,3
Bow River Heavy26,72,4
Fosterton21,43
Smiley-Coleville22,52,2
Midale292,4
Milk River Pipeline361,4
Ipl-Mix Sweet400,2
Ipl-Mix Sour380,5
Ipl Condensate550,3
Aurora Light39,50,4
Aurora Condensate650,3
Reagan Field350,2
Synthetic Canada30,31,7
Cold Lake13,24,1
Cold Lake Blend26,9J
Canadian Federated39,40,3
Chauvin222,7
GCOs23Nepoužíva sa
GulfAlbertaL&M35,11
Light Sour Blend351,2
Lloyd Blend222,8
Peace River Condensate54,9Nepoužíva sa
Sarnium Condensate57,7Nepoužíva sa
Saskatchewan Light32,9Nepoužíva sa
Sweet Mixed Blend380,5
Syncrude320,1
Rangeland - South L & M39,50,5
Northblend Nevis34Nepoužíva sa
Canadian Common Condensate55Nepoužíva sa
Canadian Common390,3
Waterton Condensate65,1Nepoužíva sa
Panuke Condensate56Nepoužíva sa
Rainbow Light and Médium39,72
Wabasca23Nepoužíva sa
Hibernia37,30,37
BC Light40Nepoužíva sa
Boundary39Nepoužíva sa
Albian Heavy21Nepoužíva sa
Koch Alberta34Nepoužíva sa
Terra Nová32,3Nepoužíva sa
Echo Blend20,63,15
Western Canadian Blend19,8J
Western Canadian Select20,53,33
White Rose31,00,31
Access22Nepoužíva sa
Premium Albian Synthetic Heavy20,9Nepoužíva sa
Albian Residuum Blend (ARB)20,032,62
Christina Lake20,53
CNRL34Nepoužíva sa
Húsky Synthetic Blend31,910,11
Premium Albian Synthetic (PAS)35,50,04
Seal Heavy(SH)19,894,54
Suncor Synthetic A (OSA)33,610,178
Suncor Synthetic H (OSH)19,533,079
Peace Sour33Nepoužíva sa
Western Canadian Resid20,7Nepoužíva sa
Christina Dilbit Blend21,0Nepoužíva sa
Christina Lake Dilbit38,083,80
Čadská republikaDoba Blend (Early Production)24,80,14
Doba Blend (Later Production)20,80,17
Čilská republikaChile MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Čínska ľudová republikaTaching (Daqing)330,1
Shengli24,21
BeibuNepoužíva saNepoužíva sa
Chengbei17Nepoužíva sa
Lufeng34,4Nepoužíva sa
Xijiang28Nepoužíva sa
Wei Zhou39,9Nepoužíva sa
Liu Hua21Nepoužíva sa
Boz Hong170,282
Peng Lai21,80,29
Xi Xiang32,180,09
Kolumbijská republikaOnto35,30,5
Putamayo350,5
Rio Zulia40,40,3
Orito34,90,5
Cano-Limon30,80,5
Lasmo30Nepoužíva sa
Cano Duya-128Nepoužíva sa
Corocora-131,6Nepoužíva sa
Suria Sur-132Nepoužíva sa
Tunane-129Nepoužíva sa
Casanare23Nepoužíva sa
Cusiana44,40,2
Vasconia27,30,6
Castilla Blend20,81,72
Cupiaga43,110,082
South Blend28,60,72
Konžská republikaEmeraude23,60,5
Djeno Blend26,90,3
Viodo Marina-126,5Nepoužíva sa
Nkossa470,03
Konžská demokratická republikaMuanda340,1
Congo/Zaire31,70,1
Coco30,40,15
Republika Pobrežia SlonovinyEspoir31,40,3
Lion Cote41,10,101
Dánske kráľovstvoDan30,40,3
Gorm33,90,2
Danish North Sea34,50,26
Spojené arabské emiráty, DubajDubaj (Fateh)31,12
Margham Light50,30
Ekvádorská republikaOriente29,21
Quito29,50,7
Santa Elena350,1
Limoncoha-128Nepoužíva sa
Frontera-130,7Nepoužíva sa
Bogi-121,2Nepoužíva sa
Napo192
Napo Light19,3Nepoužíva sa
Egyptská arabská republikaBelayim27,52,2
El Morgan29,41,7
Rhas Gharib24,33,3
GulfofSuezMix31,91,5
Geysum19,5Nepoužíva sa
East Gharib (M)37,9Nepoužíva sa
Mango-135,1Nepoužíva sa
Rhas Budran25Nepoužíva sa
Zeit Bay34,10,1
East Zeit Mix390,87
Republika Rovníkovej GuineyZafiro30,3Nepoužíva sa
Alba Condensate55Nepoužíva sa
Ceiba30,10,42
Gabonská republikaGamba31,80,1
Mandji30,51,1
Lucina Marine39,50,1
Oguendjo35Nepoužíva sa
Rabi-Kouanga340,6
T'Catamba44,30,21
Rabi33,40,06
Rabi Blend34Nepoužíva sa
Rabi Light37,70,15
Etame Marin36Nepoužíva sa
Olende17,61,54
Gabonian MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
GruzínskoGeorgian MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Ghanská republikaBonsu320,1
Salt Pond37,40,1
Guatemalská republikaCoban27,7Nepoužíva sa
Rubelsanto27Nepoužíva sa
Indická republikaBombay High39,40,2
Indonézska republikaMinas (Sumatron Light)34,50,1
Ardjuna35,20,1
Attaka42,30,1
Súri18,40,2
Sanga Sanga25,70,2
Sepinggan37,90,9
Walio34,10,7
Arimbi31,80,2
Poleng43,20,2
Handil32,80,1
Jatibarang290,1
Cinta33,40,1
Bekapai400,1
Katapa520,1
Salawati380,5
Duri (Sumatran Heavy)21,10,2
Sembakung37,50,1
Badak41,30,1
Arun Condensate54,5Nepoužíva sa
Udang380,1
Klamono18,71
Bunya31,70,1
Pamusian18,10,2
Kerindigan21,60,3
Melahin24,70,3
Bunyu31,70,1
Camar36,3Nepoužíva sa
Cinta Heavy27Nepoužíva sa
Lalang40,4Nepoužíva sa
Kakap46,6Nepoužíva sa
Sisi-140Nepoužíva sa
Giti-133,6Nepoužíva sa
Ayu-134,3Nepoužíva sa
Bima22,5Nepoužíva sa
Padang Isle34,7Nepoužíva sa
Intan32,8Nepoužíva sa
Sepinggan - Yakin Mixed31,70,1
Widuri320,1
Belida45,90
Senipah51,90,03
Iránska islamská republikaIranian Light33,81,4
Iranian Heavy311,7
Soroosh (Cyrus)18,13,3
Dorrood (Darius)33,62,4
Rostam35,91,55
Salmon (Sassan)33,91,9
Foroozan (Fereidoon)31,32,5
Aboozar (Ardeshir)26,92,5
Sirri30,92,3
Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)27,12,5
Bahr/Nowruz25,02,5
Iranian MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Iracká republikaBasrah Light (Pers. Gulf)33,72
Kirkuk (Pers. Guli)35,11,9
Mishrif (Pers. Guli)28Nepoužíva sa
Bai Hasson (Pers. Gulí)34,12,4
Basrah Médium (Pers. Gulí)31,12,6
Basrah Heavy (Pers. Gulf)24,73,5
Kirkuk Blend (Pers. Gulí)35,12
N. Rumalia (Pers. Gulí)34,32
Ras el Behar33Nepoužíva sa
Basrah Light (Red Sea)33,72
Kirkuk (Red Sea)36,11,9
Mishrif(RedSea)28Nepoužíva sa
Bai Hasson (Red Sea)34,12,4
Basrah Médium (Red Sea)31,12,6
Basrah Heavy (Red Sea)24,73,5
Kirkuk Blend (Red Sea)341,9
N. Rumalia (Red Sea)34,32
Ratawi23,54,1
Basrah Light (Turkey)33,72
Kirkuk (Turkey)36,11,9
Mishrif (Turkey)28Nepoužíva sa
Bai Hasson (Turkey)34,12,4
Basrah Médium (Turkey)31,12,6
Basrah Heavy (Turkey)24,73,5
Kirkuk Blend (Turkey)341,9
N. Rumalia (Turkey)34,32
FAO Blend27,73,6
Kazašská republikaKumkol42,50,07
CPC Blend44,20,54
Kuvajtský štátMina al Ahmadi (Kuwait Export)31,42,5
Magwa (Lower Jurassic)38Nepoužíva sa
Burgan (Wafra)23,33,4
LíbyaBu Attifel43,60
Amna (high pour)36,10,2
Brega40,40,2
Sirtica43,30,43
Zueitina41,30,3
Bunker Hunt37,60,2
El Hofra42,30,3
Dahra410,4
Sarir38,30,2
Zueitina Condensate650,1
El Sharara42,10,07
MalajziaMiri Light36,30,1
Tembungo37,5Nepoužíva sa
Labuan Blend33,20,1
Tapis44,30,1
Tembungo37,40
Bintulu26,50,1
Bekok49Nepoužíva sa
Pulai42,6Nepoužíva sa
Dulang390,037
Mauritánska islamská republikaChinguetti28,20,51
Spojené štáty mexickéIsthmus32,81,5
Maya223,3
Olmeca39Nepoužíva sa
Altamira16Nepoužíva sa
Topped Isthmus26,11,72
Holandské kráľovstvoAlba19,59Nepoužíva sa
Neutrálna zónaEocéne (Wafra)18,64,6
Hout32,81,9
Khafji28,52,9
Burgan (Wafra)23,33,4
Ratawi23,54,1
Neutral Zóne Mix23,1Nepoužíva sa
Khafji Blend23,43,8
Nigérijská federatívna republikaForcados Blend29,70,3
Escravos36,20,1
Brass River40,90,1
Qua Iboe35,80,1
Bonny Médium25,20,2
Pennington36,60,1
Bomu330,2
Bonny Light36,70,1
Brass Blend40,90,1
Gilli Gilli47,3Nepoužíva sa
Adanga35,1Nepoužíva sa
Iyak-336Nepoužíva sa
Antan35,2Nepoužíva sa
OSO470,06
Ukpokiti42,30,01
Yoho39,6Nepoužíva sa
Okwori36,9Nepoužíva sa
Bonga28,1Nepoužíva sa
ERHA31,70,21
Amenam Blend390,09
Akpo45,170,06
EA38Nepoužíva sa
Agbami47,20,044
Nórske kráľovstvoEkofisk43,40,2
Tor420,1
Statfjord38,40,3
Heidrun29Nepoužíva sa
Norwegian Forties37,1Nepoužíva sa
Gullfaks28,60,4
Oseberg32,50,2
Norne33,10,19
Troll28,30,31
Draugen39,6Nepoužíva sa
Sleipner Condensate620,02
Ománsky sultanátOman Export36,30,8
Nezávislý štát Papua-Nová GuineaKutubu440,04
Peruánska republikaLoreto340,3
Talára32,70,1
High Cold Test37,5Nepoužíva sa
Bayovar22,6Nepoužíva sa
Low Cold Test34,3Nepoužíva sa
Carmen Central-520,7Nepoužíva sa
Shiviyacu-2320,8Nepoužíva sa
Mayna25,7Nepoužíva sa
Filipínska republikaNido26,5Nepoužíva sa
Philippines MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Katarský štátDukhan41,71,3
Qatar Marine35,31,6
Qatar Land41,4Nepoužíva sa
Spojené arabské emiráty, Ras Al KhaimahRak Condensate54,1Nepoužíva sa
Ras Al Khaimah MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Ruská federáciaUrals312
Russian Export Blend32,51,4
M10017,62,02
M100 Heavy16,672,09
Siberian Light37,80,4
E4 (Gravenshon)19,841,95
E4 Heavy182,35
Purovsky Condensate64,10,01
Sokol39,70,18
Saudskoarabské kráľovstvoLight (Pers. Gulf)33,41,8
Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)27,92,8
Médium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)30,82,4
Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)37,81,1
Light (Yanbu)33,41,2
Heavy (Yanbu)27,92,8
Médium (Yanbu)30,82,4
Berri (Yanbu)37,81,1
Médium (Zuluf/Marjan)31,12,5
Spojené arabské emiráty, SharjahMubarek. Sharjah370,6
Sharjah Condensate49,70,1
Singapurská republikaRantau50,50,1
Španielske kráľovstvoAmposta Marina North37Nepoužíva sa
Casablanca34Nepoužíva sa
El Dorado26,6Nepoužíva sa
Sýrska arabská republikaSyrian Straight15Nepoužíva sa
Thayyem35Nepoužíva sa
Omar Blend38Nepoužíva sa
Omar36,50,1
Syrian Light360,6
Souedie24,93,8
Thajské kráľovstvoErawan Condensate54,1Nepoužíva sa
Sirikit41Nepoužíva sa
Nang Nuan30Nepoužíva sa
Bualuang27Nepoužíva sa
Benchamas42,40,12
Republika Trinidadu a TobagaGaleota Mix32,80,3
Trintopec24,8Nepoužíva sa
Land/Trinmar23,41,2
Calypso Miscellaneous30,840,59
Tuniská republikaZarzaitine41,90,1
Ashtart291
ElBorma43,30,1
Ezzaouia-241,5Nepoužíva sa
Turecká republikaTurkish MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
UkrajinaUkraine MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska Auk37,20,5
Beatrice38,70,05
Brae33,60,7
Buchan33,70,8
Claymore30,51,6
S.V. (Brent)36,70,3
Tartan41,70,6
Tern350,7
Magnus39,30,3
Dunlin34,90,4
Fulmar400,3
Hutton30,50,7
N.W. Hutton36,20,3
Maureen35,50,6
Murchison38,80,3
Ninian Blend35,60,4
Montrose40,10,2
Beryl36,50,4
Piper35,60,9
Forties36,60,3
Brent Blend380,4
Flotta35,71,1
Thistle370,3
S.V. (Ninian)380,3
Argyle38,60,2
Heather33,80,7
South Birch38,6Nepoužíva sa
Wytch Farm41,5Nepoužíva sa
Cormorant North34,90,7
Cormorant South (Cormorant „A")35,70,6
Alba19,2Nepoužíva sa
Foinhaven26,30,38
Schiehallion25,8Nepoužíva sa
Captain19,10,7
Harding20,70,59
Spojené štáty americké, AljaškaANSNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké ColoradoNiobraraNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké, Nové MexikoFour CornersNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké, Severná DakotaBakkenNepoužíva saNepoužíva sa
North Dakota SweetNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké, TexasWTINepoužíva saNepoužíva sa
Eagle FordNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké, UtahCovenantNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké, vonkajší kontinentálny šelfBetaNepoužíva saNepoužíva sa
CarpinteriaNepoužíva saNepoužíva sa
Dos CuadrasNepoužíva saNepoužíva sa
HondoNepoužíva saNepoužíva sa
HuenemeNepoužíva saNepoužíva sa
PescadoNepoužíva saNepoužíva sa
Point ArguelloNepoužíva saNepoužíva sa
Point PedernalesNepoužíva saNepoužíva sa
SácateNepoužíva saNepoužíva sa
Santa ClaraNepoužíva saNepoužíva sa
SockeyeNepoužíva saNepoužíva sa
Uzbecká republikaUzbekistan MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Venezuelská bolivarovska republikaJobo (Monagas)12,62
Lama Lamar36,71
Mariago271,5
Ruiz32,41,3
Tucipido360,3
Venez Lot 1736,30,9
Mara 16/1816,53,5
Tia Juana Light32,11,1
Tia Juana Med 2624,81,6
Officina35,10,7
Bachaquero16,82,4
Cento Lago36,91,1
Lagunillas17,82,2
La Rosa Médium25,31,7
San Joaquin420,2
Lagotreco29,51,3
Lagocinco361,1
Boscan10,15,5
Leona24,11,5
Barinas26,21,8
Sylvestre28,41
Mesa29,21,2
Ceuta31,81,2
Lago Medio31,51,2
Tigre24,5Nepoužíva sa
Anaco Wax41,50,2
Santa Rosa490,1
Bombai19,61,6
Aguasay41,10,3
Anaco43,40,1
BCF-Bach/Lagl716,82,4
BCF-Bach/Lag2120,42,1
BCF-21,921,9Nepoužíva sa
BCF-2423,51,9
BCF-31311,2
BCF Blend341
Bolival Coast23,51,8
Ceuta/Bach 1818,52,3
Corridor Block26,91,6
Cretaceous420,4
Guanipa300,7
Lago Mix Med.23,41,9
Larosa/Lagun23,81,8
Menemoto19,32,2
Cabimas20,81,8
BCF-23231,9
Oficina/Mesa32,20,9
Pilon13,82
Recon (Venez)34Nepoužíva sa
102 Tj (25)251,6
Tjl Cretaceous390,6
Tia Juana Pesado (Heavy)12,12,7
Mesa-Recon28,41,3
Oritupano192
Hombre Pintado29,70,3
Merey17,42,2
Lago Light41,20,4
Lagúna11,20,3
Bach/Ceuta Mix241,2
Bachaquero 13132,7
Ceuta - 28281,6
Temblador23,10,8
Lagomar321,2
Taparito17Nepoužíva sa
BCF-Heavy16,7Nepoužíva sa
BCF-Medium22Nepoužíva sa
Caripito Blend17,8Nepoužíva sa
Laguna/Ceuta Mix18,1Nepoužíva sa
Morichal10,6Nepoužíva sa
Pedenales20,1Nepoužíva sa
Quiriquire16,3Nepoužíva sa
Tucupita17Nepoužíva sa
Furrial-2 (E. Venezuela)27Nepoužíva sa
Curazao Blend18Nepoužíva sa
Santa Barbara36,5Nepoužíva sa
Cerro Negro15Nepoužíva sa
BCF2221,12,11
Hamaca261,55
ZuatalO15Nepoužíva sa
Zuata2025Nepoužíva sa
Zuata3035Nepoužíva sa
Monogas15,9J,J
Corocoro24Nepoužíva sa
Petrozuata19,52,69
Morichal 1616Nepoužíva sa
Guafita28,60,73
Vietnamská socialistická republikaBach Ho (White Tiger)38,60
DaiHung (Big Bear)36,90,1
Rang Dong37,70,5
Ruby35,60,08
Su Tu Den (Black Lion)36,80,05
Jemenská republikaNorth Yemeni Blend40,5Nepoužíva sa
Alif40,40,1
Maarib Lt.490,2
Masila Blend30-310,6
Shabwa Blend34,60,6
akákoľvekRoponosná bridlicaNepoužíva saNepoužíva sa
akákoľvekBridlicová ropaNepoužíva saNepoužíva sa
akákoľvekZemný plyn: privedený od zdrojaNepoužíva saNepoužíva sa
akákoľvekZemný plyn: z LNGNepoužíva saNepoužíva sa
akákoľvekBridlicový plyn: privedený od zdrojaNepoužíva saNepoužíva sa
akákoľvekUhlieNepoužíva saNepoužíva sa

Príloha č. 5 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.

PREDBEŽNÉ ODHADOVANÉ EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

Časť A

Predbežné odhadované emisie zo surovín pre výrobu biopalív a biokvapalín vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy [gCO2eq/MJ]*)

Skupina surovínStred*)Percentuálny rozsah odvodený od analýzy citlivosti**)
Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob128 až 16
Cukornaté plodiny134 až 17
Olejniny5533 až 66

*) Stredné hodnoty, ktoré sú tu zahrnuté, predstavujú vážený priemer individuálne modelovaných hodnôt surovín.

**) Rozsah, ktorý je tu zahrnutý, odráža 90 % výsledkov pri použití hodnôt piaty a dvadsiaty piaty percentil vyplývajúcich z analýzy. Piaty percentil znamená hodnotu, pod ktorou sa nachádzalo 5 % pozorovaní (t. j. 5 % celkových použitých údajov malo výsledky pod dolnými hodnotami 8, 4 a 33 g CO2eq/MJ). Deväťdesiaty piaty percentil znamená hodnotu, pod ktorou sa nachádzalo 95 % pozorovaní (t. j. 5 % celkových použitých údajov malo výsledky nad hornými hodnotami 16, 17 a 66 g CO2eq/MJ).

Časť B

Biopalivá, pri ktorých sa odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy považujú za nulové.

Pri biopalivách a biokvapalinách vyrábaných z nasledujúcich kategórií surovín sa odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy považuje za nulový, ak suroviny

1. nie sú uvedené v časti A,

2. ktorých výroba viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. j. k zmene jednej z týchto kategórií pôdnej pokrývky podľa IPCC: lesná pôda, trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná pôda na ornú pôdu alebo pôdu pre trvácne plodiny***). Vtedy sa hodnota emisií (el) vyplývajúcich z priamej zmeny využívania pôdy vypočíta v súlade s prílohou č. 2 časť C siedmy bod.

***) Trvácne plodiny sa vymedzujú ako viacročné plodiny, ktorých kmene sa väčšinou každoročne nezberajú, ako napríklad rýchlo rastúce výmladkové porasty a palma olejná.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987).

1a) ASTM D287 Skúšobná metóda na meranie hustoty API v surovej rope a výrobkoch z ropy (meranie hydrometrom) (Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products (Hydrometer Method).

2) Čl. 6 ods. 1 a položka „Životné prostredie“ časť A a bod 9 prílohy II nariadenia Rady č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30/69, 31.1. 2009).

3) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.

4) § 5 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad § 15 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 19 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

7) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7a) § 2 písm. i) a j) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

7b) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 139/2005 Z. z.).

7c) Súbor STN EN ISO 14064 Skleníkové plyny (83 9064), STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065: 2013) (83 9065) a ISO 14066 Greenhouse gases - Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams (Skleníkové plyny. Požiadavky na kompetentnosť validačných a overovacích tímov (pri validácii a overovaní vyhlásení o skleníkových plynoch).

7d) Súbor STN EN ISO 14064 Skleníkové plyny (83 9064).

7e) STN EN ISO 14064-3 Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2006) (83 9064).

7f) STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065: 2013) (83 9065), Nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 a 601/2012.

7g) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3. 5. 2013).

7h) Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).

7i) Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

8) Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2010 o usmerneniach na výpočet zásob uhlíka v pôde na účely prílohy V k smernici 2009/28/ES (Ú. V. EÚ L 151/19, 17. 6. 2010).

9) Nariadenie Rady (ES) č. 2964/95 z 20. decembra 1995, ktorým sa zavádza evidencia dovozov a dodávok ropy v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 22.12.1995).

10) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12. 2015).

11) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12. 2015).