Oznámenie č. 248/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo jej roztokov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 %

Čiastka 89/2006
Platnosť od 04.05.2006
Redakčná poznámka

Slovenská republika notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993.

248

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. júla 1985 bol v Helsinkách prijatý Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo jej roztokov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 %.

Československá socialistická republika podpísala protokol 9. júla 1985 a listinu o schválení uložila 26. novembra 1986 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.

Protokol nadobudol platnosť 2. septembra 1987. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 2. septembra 1987.

Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993 (oznámenie č. 53/1994 Z. z.).

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.