Vyhláška č. 203/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Čiastka 82/2008
Platnosť od 12.06.2008 do31.12.2012
Účinnosť od 15.06.2008 do31.12.2012
Zrušený 414/2012 Z. z.

203

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 28. mája 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.

2. V § 2 sa na konci pripája táto veta: „Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý na roky 2009 a 2010 je uvedené v prílohe č. 2.“.

3. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 3.“.

4. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňajú sa prílohy č. 2 a 3, ktoré znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.

OkresEmisné kvóty v t/rok
20092010
Bratislavský kraj  
Bratislava I3030
Bratislava II11 80011 300
Bratislava III4030
Bratislava IV4030
Bratislava V3030
Malacky300280
Pezinok3030
Senec3030
Senica3030
Skalica3030
   
Trnavský kraj  
Trnava400350
Dunajská Streda400350
Galanta290280
Hlohovec3030
Piešťany3030
   
Trenčiansky kraj  
Trenčín400350
Bánovce nad Bebravou3030
Ilava9080
Myjava3030
Nové Mesto nad Váhom3030
Partizánske700600
Považská Bystrica700600
Prievidza38 00037 500
Púchov300250
   
Nitriansky kraj  
Nitra3030
Komárno3030
Levice3030
Nové Zámky1 5001 400
Šaľa800600
Topoľčany3030
Zlaté Moravce3030
   
Žilinský kraj   
Žilina2 0001 900
Bytča3030
Čadca3030
Dolný Kubín3030
Kysucké Nové Mesto3030
Liptovský Mikuláš3030
Martin2 0001 800
Námestovo3030
Ružomberok1 000800
Turčianske Teplice3030
Tvrdošín3030
   
Banskobystrický kraj  
Banská Bystrica3030
Banská Štiavnica3030
Brezno8080
Detva3030
Krupina3030
Lučenec120100
Poltár4040
Revúca14001 400
Rimavská Sobota3030
Veľký Krtíš3030
Zvolen2 4002 350
Žarnovica3030
Žiar nad Hronom800700
   
Prešovský kraj  
Prešov3030
Bardejov3030
Humenné1 3001 250
Kežmarok3030
Levoča3030
Medzilaborce3030
Poprad3030
Sabinov3030
Snina200180
Stará Ľubovňa3030
Stropkov3030
Svidník3030
Vranov nad Topľou2 2302 200
   
Košický kraj  
Košice I3030
Košice II11 50011 000
Košice III3030
Košice IV2 1002 100
Košice-okolie7060
Gelnica3030
Michalovce6 2006 000
Rožňava3 5003 300
Sobrance3030
Spišská Nová Ves3030
Trebišov3030

Príloha č. 3 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 06).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2008.


Jaroslav Izák v. r.