Nariadenie vlády č. 274/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel

(v znení č. 376/2007 Z. z.)

Čiastka 113/2004
Platnosť od 30.04.2004
Účinnosť od 30.09.2007

274

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004

o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel.

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na civilné podzvukové prúdové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou 34 000 kg a viac alebo s certifikovaným vnútorným usporiadaním miest na sedenie pre viac ako 19 cestujúcich okrem miest na sedenie pre posádku.

§ 2

(1) Do registra lietadiel1) nemožno zapísať civilné podzvukové prúdové lietadlá, ktorým nebolo vydané osvedčenie o hlukovej spôsobilosti minimálne podľa požiadaviek uvedených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)

(2) Podmienkou udelenia súhlasu tuzemskému leteckému dopravcovi podľa osobitného predpisu3) na vykonávanie leteckej dopravy s použitím lietadla iného leteckého dopravcu alebo držiteľa osvedčenia leteckého prevádzkovateľa je osvedčenie o hlukovej spôsobilosti minimálne podľa požiadaviek uvedených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)

(3) Podmienkou vydania povolenia zahraničnému leteckému dopravcovi podľa osobitného predpisu4) na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy alebo nepravidelnej leteckej dopravy s civilným podzvukovým prúdovým lietadlom je osvedčenie o hlukovej spôsobilosti minimálne podľa požiadaviek uvedených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)

§ 3

(1) Ustanovenia § 2 sa nevzťahujú na historické lietadlá.

(2) Ustanovenie § 2 ods. 3 sa nevzťahuje na lietadlá uvedené v nariadení Komisie Európskych spoločenstiev.5)

(3) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri uplatňovaní § 2 ods. 3 môže vydať povolenie na nepravidelnú leteckú dopravu lietadlami

a) na lety výnimočnej povahy,

b) vykonávajúcimi lety na účely úprav, opráv a údržby.

(4) Ministerstvo pri uplatňovaní § 2 ods. 3 uzná výnimky poskytnuté členskou krajinou Európskeho spoločenstva lietadlám zapísaným v registri tejto krajiny.

(5) Ministerstvo informuje príslušné úrady ostatných členských štátov Európskeho spoločenstva a Európsku komisiu o historických lietadlách zapísaných v registri lietadiel a o udelení súhlasu tuzemskému leteckému dopravcovi podľa osobitného predpisu3) na vykonávanie leteckej dopravy s použitím historického lietadla iného leteckého dopravcu alebo držiteľa osvedčenia leteckého prevádzkovateľa.

§ 4

(1) V záujme ochrany životného prostredia pred hlukom z lietadiel môže ministerstvo rozhodnúť o zavedení prevádzkových obmedzení a dodatočných odplát za použitie letiska7) ako protihlukových opatrení aj na verejných letiskách na území Slovenskej republiky, na ktorých sa neuskutoční viac než 50 000 vzletov alebo pristátí civilných podzvukových lietadiel za rok v priemere za posledné tri kalendárne roky. Ustanovenie § 2 ods. 3 sa v tom prípade nepoužije na nepravidelnú leteckú dopravu poštových zásielok alebo nákladu.

(2) Prevádzkové obmedzenia podľa odseku 1 obmedzujú prevádzku v časovom období, zavádzajú osobitné prevádzkové postupy alebo postupne znižujú prístup vybraných kategórií civilných podzvukových lietadiel na verejné letisko. Dodatočné odplaty za použitie letiska sa zavádzajú za prekročenie určených najvyššie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku. Protihlukové opatrenia nesmú diskriminovať leteckého dopravcu alebo výrobcu lietadla z dôvodu štátnej príslušnosti alebo totožnosti.

(3) Pri zavádzaní konkrétnych prevádzkových obmedzení s ohľadom na charakteristiky letiska sa zohľadňujú údaje uvedené v prílohe č. 1. Na tento účel je ministerstvo oprávnené vyžadovať od prevádzkovateľov letísk potrebné údaje.

(4) Ak hodnotenie protihlukových opatrení vykonané v súlade s odsekom 3 preukáže, že dosiahnutie cieľov tohto nariadenia si vyžaduje zavedenie obmedzení zameraných na zníženie prístupu vybraných kategórií civilných podzvukových lietadiel, budú sa na príslušnom letisku uplatňovať tieto pravidlá:

a) šesť mesiacov po dokončení hodnotenia a po rozhodnutí o zavedení protihlukových opatrení podľa odseku 1 dotknutí leteckí dopravcovia nebudú zvyšovať objemy prevádzky vybranej kategórie civilných podzvukových lietadiel na danom letisku nad rámec prevádzky v zodpovedajúcom období predchádzajúceho roku a

b) následne po najmenej šiestich mesiacoch budú dotknutí leteckí dopravcovia znižovať počet vzletov a pristátí vybranej kategórie civilných podzvukových lietadiel na letisku o najviac 20 % ročného objemu z počiatočného počtu týchto pohybov.

§ 5

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 274/2004 Z. z.

Údaje podľa § 4 ods. 3

1. Aktuálny stav

1.1 Opis letiska vrátane informácií o jeho kapacite, polohe, okolí, objeme a zložení leteckej dopravy a o vzletových a pristávacích dráhach.

1.2 Opis environmentálnych cieľov pre letisko z vnútroštátneho hľadiska.

1.3 Údaje o celkovej hlučnosti v aktuálnom roku a v minulých rokoch vrátane odhadu počtu ľudí ovplyvnených hlukom z lietadiel. Opis spôsobu výpočtu použitého na vypracovanie údajov o celkovej hlučnosti.

1.4 Opis opatrení na zníženie hlučnosti, ktoré sa už realizovali: napríklad informácie o plánovaní a využití krajiny, programoch na zamedzenie šírenia hluku, prevádzkových postupoch, ako je PANS-OPS, prevádzkové obmedzenia, ako sú limity hlučnosti, obmedzenia alebo zákazy nočných štartov, nočné poplatky, uprednostňované alebo dodržiavané dráhy z hľadiska nižšej hlučnosti a monitorovanie hluku.

2. Prognóza bez nových opatrení

2.1 Prípadný opis už schválenej a v programe obsiahnutej výstavby letiska, napríklad zvýšenie kapacity, rozšírenie dráhy alebo terminálu a projektované budúce zloženie prepravy a odhadovaný nárast dopravy.

2.2 V prípade zvýšenia kapacity letiska prospech vyplývajúci zo získania ďalšej kapacity.

2.3 Opis vplyvu na hlukovú situáciu bez ďalších opatrení a opis opatrení, ktoré sú už plánované na účely zníženia uvedených účinkov hluku v tom istom období.

2.4 Prognóza celkovej hlučnosti – vrátane odhadu počtu ľudí, ktorí budú pravdepodobne ovplyvnení hlukom lietadla, – rozlíšiť staré a novobudované obytné oblasti.

2.5 Vyhodnotenie následkov a možné náklady v prípade, ak sa nezohľadní zníženie vplyvu rastúceho hluku.

3. Hodnotenie doplnkových opatrení

3.1 Náčrt možných doplnkových opatrení a najmä uvedenie hlavných dôvodov tohto výberu. Opis týchto opatrení vybratých na účely ďalšej analýzy a údaje o nákladoch zavedenia týchto opatrení, očakávaný počet ľudí, ktorí budú mať prospech, a časový rámec, zoznam jednotlivých opatrení usporiadaný podľa ich účinnosti.

3.2 Hodnotenie nákladovej efektívnosti alebo výnosnosti zavedenia špecifických opatrení, berúc do úvahy sociálno-ekonomické účinky opatrení na užívateľov letiska, leteckých dopravcov, cestujúcich a na orgány miestnej samosprávy.

3.3 Prehľad o možných vplyvoch navrhovaných opatrení na životné prostredie a hospodársku súťaž vo vzťahu k iným letiskám, leteckým dopravcom a ostatným zainteresovaným stranám.

3.4 Dôvody výberu zvoleného riešenia.

3.5 Sumár netechnického charakteru.

4. Vzťah k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku

4.1 Kedy a kde boli vypracované mapy hlučnosti alebo akčné plány za podmienok uvedených v tejto smernici a kedy a kde budú využité pri poskytovaní informácií vyžadovaných podľa tejto prílohy.

4.2 Pri hodnotení hlukového zaťaženia (t. j. zostavenia celkovej úrovne hlučnosti a počtu ňou postihnutých ľudí) sa odporúča vychádzať aspoň zo spoločných ukazovateľov hlučnosti Lden a Lnight špecifikovaných v tejto smernici, ak sú k dispozícii.

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 274/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 89/629/EHS zo 4. decembra 1989 o obmedzení emisií hluku civilných podzvukových lietadiel (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 363, 13. 12. 1989).

2. Smernica Rady 92/14/EHS z 2. marca 1992 o obmedzení prevádzky letúnov podľa časti II kapitoly 2 zväzku 1 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 076, 23. 03. 1992) v znení smernice Rady 98/20/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 107, 7. 04. 1998) a v znení smernice Rady 99/28/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 118, 6. 05. 1999).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 085, 28. 03. 2002).

Smernice sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 25 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Časť II kapitoly 3 zväzku 1 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve).

3) § 41 ods. 11 zákona č. 143/1998 Z. z.

4) § 39 ods. 1 až 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 37/2002 Z. z.

5) Nariadenie Komisie (ES) č. 991/2001, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 92/14/EHS o obmedzení prevádzky lietadiel podľa časti II kapitoly 2 zväzku 1 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988).

6) § 16 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 496/2002 Z. z.

7) § 33 zákona č. 143/1998 Z. z.