Vyhláška č. 314/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti

Čiastka 119/2010
Platnosť od 08.07.2010
Účinnosť od 15.07.2010

314

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 22. júna 2010,

ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ustanovuje:


§ 1

Obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „program“) je uvedený v prílohe.

§ 2

Ak je niektorá časť programu obchodným tajomstvom prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo prevádzkovateľa stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, oznámi túto skutočnosť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

§ 3

Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý vypracuje alebo aktualizuje program, informuje verejnosť o znečisťovaní ovzdušia a o pripravovaných a vykonávaných opatreniach na obmedzenie znečisťovania ovzdušia; tretí a piaty bod programu uverejní na svojom webovom sídle a spôsobom v mieste obvyklým.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2010.


Jozef Medveď v. r.


Príloha k vyhláške č. 314/2010 Z. z.

OBSAH PROGRAMU

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1 Názov a sídlo prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“).

1.2 Kategorizácia stacionárneho zdroja a jeho umiestnenie.

1.3 Rok začatia výroby a výrobná kapacita stacionárneho zdroja; pri technologických celkoch obsahujúcich stacionárne zariadenia na spaľovanie palív inštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon v členení podľa zariadení vymedzených na priradenie emisných limitov.

2. TECHNICKO-TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE

2.1 Skladba stacionárneho zdroja – stručný opis jednotlivých technologických stupňov podľa technologickej schémy od vstupu surovín až po finálny výrobok.

2.2 Opis jednotlivých technologických stupňov z hľadiska tvorby emisií.

2.3 Porovnanie stacionárneho zdroja s požiadavkami platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany ovzdušia vo vzťahu k

2.3.1 emisným limitom a k požiadavkám ich preukazovania (zhodnotenie technickej úrovne stacionárneho zdroja vrátane jeho odlučovacej techniky a jej porovnanie s najlepšou dostupnou technikou,1)

2.3.2 technickým požiadavkám a všeobecným podmienkam prevádzkovania stacionárneho zdroja.

3. ZHODNOTENIE VPLYVU STACIONÁRNEHO ZDROJA NA ÚROVEŇ ZNEČISTENIA OVZDUŠIA V JEHO OKOLÍ PRED REALIZÁCIOU PROGRAMU A PO NEJ

Zhodnotenie rozptylu emisií na základe posúdenia výšky komína alebo výduchu podľa základného výpočtu uvedeného v Metodike Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uverejnenej vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ročník IV čiastka č. 5 z roku 1996.

4. POSTUP, KTORÝM SA PREVÁDZKA STACIONÁRNEHO ZDROJA UVEDIE DO SÚLADU S POŽIADAVKAMI PLATNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY TÝKAJÚCEJ SA OCHRANY OVZDUŠIA

4.1 Návrhy technických riešení jednotlivých technologických stupňov podľa bodu 2.2.

4.2 Ekonomický odhad navrhovaných riešení.

4.3 Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných opatrení a ich vplyv na množstvo a zloženie emisií v jednotlivých rokoch.

5. OPATRENIA VYPLÝVAJÚCE Z POSTUPU PODĽA BODU 4 A ICH VPLYV NA KVALITU OVZDUŠIA

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.