Oznámenie č. 516/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

Čiastka 197/2006
Platnosť od 20.09.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 17. mája 2005 v súlade s článkom 17 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 27. júla 2005 v súlade s článkom 17 ods. 1.

516

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 1999 bol v Göteborgu prijatý Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979.

V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 1. decembra 1999.

Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1397 z 10. decembra 2004 a prezident ho ratifikoval 31. marca 2005. Ratifikačná listina bola uložená 28. apríla 2005 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.

Protokol nadobudol platnosť 17. mája 2005 v súlade s článkom 17 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 27. júla 2005 v súlade s článkom 17 ods. 1.

Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

Anglické znenie textu