Zákon č. 63/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.03.2019
Účinnosť od 01.04.2019

63

ZÁKON

z 30. januára 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 595/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 205/2014 Z. z., zákona č. 246/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 283/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 1 prvej vete sa za slovo „pohľadávok“ vkladá čiarka a slovo „vzniknutých“ sa nahrádza slovami „ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti“ a vypúšťajú sa slová „v prospech spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) § 151b a 151c Občianskeho zákonníka.“.

2. V § 15 ods. 1 druhej vete sa slová „Vznik a zánik“ nahrádzajú slovom „Existencia“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a nemožno ho vymazať počas existencie predmetu záložného práva.“.

3. § 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Záložné právo podľa odseku 1 trvá počas celej existencie predmetu záložného práva.“.

4. Za § 32g sa vkladá § 32h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32h

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2019

Záložné právo podľa § 15 ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2019 zapísané v katastri nehnuteľností v prospech spoločenstva sa považuje za záložné právo zapísané v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.