Nájdených 49
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/1995 Z. z. Katastrálny zákon 01.01.1996
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
22/2010 Z. z. Vyhláška o Spravovacom poriadku pre katastrálne úrady a správy katastra 01.02.2010
461/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon 01.12.2009
300/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii 01.08.2009
249/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov 01.08.2008
669/2007 Z. z. Zákon o príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 31.12.2007
222/1996 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 24.07.1996
157/1996 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 01.07.1996
85/1996 Z. z. Nariadenie o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov 30.03.1996
215/1995 Z. z. Zákon o geodézii a kartografii 01.01.1996
180/1995 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 01.09.1995
293/1992 Zb. Zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam 11.06.1992
88/1947 Zb. Zákon o právu stavby. 11.07.1947
263/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností 01.10.2018
212/2018 Z. z. Novela zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 01.10.2018
75/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii 01.04.2011
74/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností 01.04.2011
103/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 01.05.2010
r1/c157/2009 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.