Vyhláška č. 364/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 324/2016 Z. z.)

Čiastka 90/2012
Platnosť od 27.11.2012
Účinnosť od 01.01.2017

364

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 12. novembra 2012,

ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy sa určuje výpočtom energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „výpočet“). Výpočet je založený na energetickom hodnotení podľa § 4a zákona (ďalej len „hodnotenie“) so zohľadnením charakteristík budovy a vplyvov na jej energetickú hospodárnosť podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona.

(2) Pre každé miesto spotreby energie v budove a pre každý energetický nosič v budove sa potreba energie určuje hodnotením. Súčet hodnôt potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie potrebnej na splnenie všetkých energetických požiadaviek vo vnútornom priestore budovy vymedzenom hranicou budovy, ktoré súvisia s normalizovaným užívaním budovy, je celková potreba energie. Hranicu budovy vymedzujú obalové konštrukcie teplovýmenného obalu budovy podľa technickej normy.1)

(3) Potreba energie určená pre jednotlivé miesta spotreby energie, celková potreba energie a primárna energia (§ 3 ods. 2 zákona) sú číselnými údajmi v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok. Zistené hodnoty sa na účel zatriedenia budovy do energetickej triedy podľa § 3 ods. 7 zákona zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania.

(4) Ak ďalej nie je ustanovené inak, postup výpočtu je rovnaký pre projektové hodnotenie aj pre normalizované hodnotenie nových budov.

(5) Pri projektovom hodnotení významne obnovovanej budovy projektová dokumentácia podľa § 4 ods. 3 zákona obsahuje splnenie požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti

a) stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vykurovanie podľa slovenskej technickej normy2) (ďalej len „technická norma“), ak sa má uskutočniť významná obnova celého obalu existujúcej budovy, alebo

b) stavebných konštrukcií podľa technickej normy,2) ak sa má uskutočniť významná obnova len stavebných konštrukcií tvoriacich časť obalu existujúcej budovy.

(6) Celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy podľa technickej normy1) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií

a) z projektovej dokumentácie pri projektovom hodnotení alebo

b) zmeraním skutočných rozmerov budovy pri normalizovanom hodnotení a pri prevádzkovom hodnotení.

(7) Celková podlahová plocha podlaží s upravovaným vnútorným prostredím miestností sa určí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií, najmä ríms, miestnych zmenšení hrúbky obvodového plášťa a plochy balkónov, lodžií a terás. Ak svetlá výška miestností prechádza cez dve štandardné podlažia alebo viac takýchto podlaží, najmä schodištia a galérie, celková podlahová plocha podlažia sa vyráta ako súčet podlahovej plochy miestnosti a plôch, ako keby miestnosť bola v rovine každého podlažia rozdelená horizontálnou konštrukciou.

(8) Ak celková podlahová plocha časti budovy užívanej na iný účel nepresahuje 10 % celkovej podlahovej plochy celej budovy, zatriedi sa budova do kategórie podľa § 3 ods. 5 zákona podľa prevládajúceho účelu užívania.

(9) Celková podlahová plocha častí budovy so zmiešaným účelom užívania alebo častí bez chladenia a núteného vetrania sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vonkajšími stavebnými konštrukciami a polovičnou hrúbkou vnútorných stavebných konštrukcií ohraničujúcich časť budovy. Celková podlahová plocha priestorov ohraničených iba vnútornými stavebnými konštrukciami sa určí z rozmerov vymedzených polovičnou hrúbkou vnútorných stavebných konštrukcií vymedzujúcich túto časť budovy.

(10) Celková podlahová plocha bytu alebo samostatnej časti budovy (ďalej len „byt“) na účel energetickej certifikácie sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vertikálnou vonkajšou konštrukciou, vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytmi uvažovanými ich polovičnou hrúbkou a vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytom a spoločnými priestormi budovy uvažovanými ich celou hrúbkou.

(11) Ak predmetom hodnotenia je budova, ktorá nadväzuje stykom stavebnej konštrukcie na inú budovu, napríklad dvojdom alebo dom v radovej zástavbe, hodnotenie vplyvu charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona zohľadní, či budovy boli navrhnuté a postavené alebo dodatočne zmenené na spoločnú prevádzku alebo na nezávislé užívanie so samostatnou prevádzkou.

(12) Na hodnotenie potreby energie sa použijú údaje o polohe, orientácii a vplyve vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona pri

a) projektovom hodnotení údaje uvedené v technickej norme,3)

b) prevádzkovom hodnotení údaje získané v mieste budovy.

(13) Na hodnotenie potreby energie pre vnútorné prostredie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona sa použijú hodnoty teploty vzduchu podľa technickej normy ako v odseku 11 písm. a), alebo priemerné hodnoty teploty vzduchu podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1.

§ 2

(1) Globálnym ukazovateľom minimálnej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „globálny ukazovateľ“) je primárna energia,4) ktorá sa určí z množstva dodanej energie5) do technického systému budovy cez systémovú hranicu podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie podľa prílohy č. 2.

(2) Dodaná energia sa určuje podľa jednotlivých energetických nosičov, ktorými sa cez systémovú hranicu zásobujú technické zariadenia na uspokojenie potrieb energie v budove na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie, chladenie a osvetlenie vrátane účinnosti zdrojov, distribúcie, odovzdávania a regulácie so zohľadnením energie z obnoviteľných zdrojov6) v budove alebo v jej blízkosti.

(3) Za energiu z obnoviteľných zdrojov energie v budove alebo v jej blízkosti sa považuje len energia zo zariadení umiestnených

a) vo vnútorných priestoroch s upravovaným prostredím ohraničených hranicami budovy,

b) na hranici budovy, ak sú pevne spojené so stavbou,

c) mimo hranice budovy v nevykurovaných priestoroch budovy,

d) mimo hranice budovy na pozemku užívanom s budovou, ak sa energia z týchto zariadení využíva v budove.

(4) Od potreby tepelnej energie v budove sa odpočíta tepelná energia potrebná na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti.

(5) Od potreby elektrickej energie sa odpočíta elektrická energia z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti.

(6) Pri prevádzkovom hodnotení sa skutočné množstvo spotrebovanej energie na vykurovanie za časové obdobie určí podľa nameraných hodnôt spotreby energie, alebo ako súčin množstva spotrebovaného energetického nosiča a jeho výhrevnosti. Výhrevnosť je pre jednotlivé energetické nosiče uvedená v prílohe č. 2.

(7) Emisie oxidu uhličitého sa určia z dodanej energie podľa jednotlivých energetických nosičov s využitím prepočítacích faktorov podľa prílohy č. 2. Množstvo oxidu uhličitého emitovaného do ovzdušia sa vyjadruje v kg/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok.

(8) Výsledky výpočtu globálneho ukazovateľa sa uvádzajú podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 8.

§ 3

(1) Energetický certifikát obsahuje energetické hodnotenie pre jednotlivé kategórie budov podľa § 3 ods. 5 zákona a účel potreby energie určenej číselným rozpätím energetických tried podľa § 3 ods. 7 zákona. Škály hodnotenia pre jednotlivé miesta spotreby energie v budove, pre celkovú potrebu energie v budove a globálny ukazovateľ sú uvedené v prílohe č. 3.

(2) Budovu v každej kategórii treba zatriediť do energetickej triedy podľa prílohy č. 3. Ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu s účelom užívania, ktorý nie je uvedený v § 3 ods. 5 zákona, treba zatriediť podľa najbližšie podobného účelu užívania so zohľadnením vnútorných podmienok a vnútornej prevádzky budovy.

(3) Budovu so zmiešaným účelom užívania treba zatriediť do energetickej triedy podľa škály hodnotenia, ktorá sa určí váženým priemerom z hodnôt pre jednotlivé kategórie budov podľa celkovej podlahovej plochy častí budovy a účelov ich užívania.

(4) Energetický certifikát bytu obsahuje číselné hodnotenie stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt a hodnotenie jeho systémov vykurovania a prípravy teplej vody.

§ 4

(1) Na účely zatrieďovania budov do energetických tried pre každú kategóriu budov podľa § 3 ods. 5 zákona a pre každé miesto spotreby energie v budove referenčné hodnoty R zodpovedajú referenčným hodnotám Rr a Rs. Referenčná hodnota Rs je priemerná hodnota potreby energie pre každú kategóriu budov patriacich do existujúceho fondu budov v Slovenskej republike a miesto spotreby energie v budove.

(2) Referenčná hodnota Rr je hraničnou hodnotou určenou ako polovica z hodnoty Rs. Pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa referenčná hodnota Rr určí váženým priemerom z hodnôt pre jednotlivé kategórie budov podľa celkovej podlahovej plochy budovy a účelov užívania jednotlivých častí budovy.

(3) Referenčné hodnoty Rr a Rs sú na hodnotenie ukazovateľa potreby energie v budove súčtom referenčných hodnôt určených pre jednotlivé účely spotreby energie, pričom referenčná hodnota Rr je hornou hranicou energetickej triedy B a referenčná hodnota Rs je hornou hranicou energetickej triedy D.

(4) Referenčné hodnoty Rr a Rs sú určené na hodnotenie primárnej energie osobitne pre jednotlivé kategórie budov so zohľadnením § 3 ods. 6 zákona pre všetky energetické triedy.

(5) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4 ods. 1 zákona je určená hornou hranicou energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ.

(6) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4b ods. 2 písm. b) zákona je určená hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ.

(7) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie podľa § 4b ods. 1 písm. a) a b) zákona je určená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ.

(8) V každej kategórii budov patrí budova do energetickej triedy podľa hodnoty globálneho ukazovateľa takto:

a) ak je globálny ukazovateľ menší alebo rovný 0,5 Rr, budova patrí do energetickej triedy A1,

b) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 Rr, ale rovný alebo menší ako Rr, budova patrí do energetickej triedy B,

c) ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rr, ale rovný alebo menší ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, budova patrí do energetickej triedy C,

d) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, ale rovný alebo menší ako Rs, budova patrí do energetickej triedy D,

e) ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rs, ale rovný alebo menší ako 1,25 Rs, budova patrí do energetickej triedy E,

f) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,25 Rs, ale rovný alebo menší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy F a

g) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy G.

(9) Hodnota ukazovateľa pre každé miesto spotreby energie v budove a celkovú potrebu energie budovy podľa odseku 8 písm. a) je hornou hranicou energetickej triedy A.

(10) Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ pre budovy s takmer nulovou potrebou energie je pri požadovanom zabezpečení energie z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti 0,25 Rr.

(11) Stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať požiadavky podľa technickej normy.2)

(12) Podľa hodnoty ukazovateľa potreby energie pre miesto spotreby energie, celkovej potreby energie budova patrí do energetickej triedy A až G v každej kategórii budov a podľa globálneho ukazovateľa budovy patrí do energetickej triedy A0 až G v každej kategórii budov. Horné hraničné hodnoty rozpätia jednotlivých energetických tried ukazovateľa celkovej potreby energie budovy sú súčtom horných hraničných hodnôt rozpätí určených pre jednotlivé miesta spotreby energie podľa odseku 8. Pre budovy so zmiešaným účelom užívania sú horné hranice súčtom hraničných hodnôt pre jednotlivé kategórie budov určené váženým priemerom podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých častí budovy.

(13) Minimálnu požiadavku pre globálny ukazovateľ určený ako horná hranica energetickej triedy podľa úrovne výstavby musia dosiahnuť nové budovy a významne obnovené budovy. Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať aspoň požiadavky určené podľa technickej normy2) pre jednotlivé energetické úrovne výstavby.

(14) Horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ určuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie.

(15) Pre nové budovy alebo významne obnovené budovy zásobované teplom a teplou vodou z centralizovaného zásobovania teplom, pri ktorom vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie určeného podľa osobitného predpisu6a) sa nesplní globálny ukazovateľ, sa požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie budovy podľa úrovne výstavby. Rovnako sa požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie budovy podľa úrovne výstavby v prípade, ak sú budovy zásobované teplom a teplou vodou z existujúceho zdroja, pri ktorej sa vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie nesplní globálny ukazovateľ. Horná hranica energetickej triedy B pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby.

(16) Ak sa nehodnotí v budove potreba energie na vetranie a na chladenie, hraničné hodnoty sa nezahrnú do súčtu na určenie horných hraničných hodnôt rozpätia jednotlivých energetických tried ukazovateľa celkovej potreby energie v budove.

§ 5

(1) Opatrenia navrhované v energetickom certifikáte musia byť nákladovo efektívnym zlepšením energetickej hospodárnosti budovy (§ 4 ods. 4 a 5 zákona) s plánovanou návratnosťou vložených investícií na energiu a jej úspory za menej ako 15 rokov, ale ak sú nevyhnutné na splnenie základných požiadaviek na stavby,7) môžu byť aj s dlhšou návratnosťou (§ 4b ods. 3 a 4 zákona).

(2) Opatrenia podľa odseku 1 majú za cieľ dosiahnuť požadovanú energetickú hospodárnosť budov a dosiahnuť aj ďalšie zníženie potreby energie v budovách. Tieto opatrenia môžu byť rozdielne pre nové budovy a pre významne obnovené budovy vrátane ich rozšírenia o nadstavby, prístavby a vstavby.

(3) Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

(4) Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre všetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

§ 6

(1) Na titulnej strane energetického certifikátu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona a odtlačok jej pečiatky. Ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac osôb s odbornou spôsobilosťou podľa § 6 ods. 2 zákona, uvádzajú sa v energetickom certifikáte všetky spolu s uvedením údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona a s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii, ich podpisy a odtlačky ich pečiatok.

(2) Energetický certifikát spolu so správou podľa odseku 3 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi budovy a druhé je súčasťou registratúry oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona s lehotou uloženia 10 rokov. Ostatným oprávneným osobám, ktoré sa podieľali na energetickej certifikácii, sa vydá kópia energetického certifikátu, ktorú uchovávajú na čas platnosti energetického certifikátu.

(3) Prílohou energetického certifikátu je správa, ktorá obsahuje vstupné údaje o budove, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a technických systémov, čiastkové a konečné výsledky podľa prílohy č. 4 tabuliek č. 1 až 8. Ak ide o budovu so zmiešaným účelom užívania, údaje sa uvedú pre každý účel užívania budovy samostatne. Údaje zo správy sú podkladom na vytvorenie databázy informácií a uskutočňovanie kontroly energetických certifikátov podľa § 9 ods. 3 písm. e) zákona.

(4) Vzor energetického certifikátu je uvedený v prílohe č. 5.

(5) Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá vyhotovila energetický certifikát, je oprávnená vyhotoviť na žiadosť vlastníka budovy duplikát energetického certifikátu s označením „Duplikát“, ak došlo k strate pôvodného energetického certifikátu počas jeho platnosti.

(6) Vzor energetického štítku je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6a

(1) Na titulnej strane energetického certifikátu bytu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona a odtlačok jej pečiatky.

(2) Energetický certifikát bytu spolu s hodnotením a správou sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi bytu a druhé je súčasťou registratúry osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov s lehotou uloženia desať rokov.

(3) Prílohou energetického certifikátu bytu je správa, ktorá obsahuje údaje o budove a vstupné údaje o byte, údaje o použitých technických normách a technických podkladoch podľa prílohy č. 9.

(4) Vzor energetického certifikátu bytu a rozsah číselného hodnotenia stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt a hodnotenia systémov vykurovania a prípravy teplej vody v byte podľa úrovní výstavby sú uvedené v prílohe č. 10.

(5) Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá vyhotovila energetický certifikát bytu, vyhotoví na žiadosť vlastníka bytu duplikát energetického certifikátu bytu s označením „Duplikát“, ak došlo k strate pôvodného energetického certifikátu bytu počas jeho platnosti.

§ 7

(1) Žiadosť o dotáciu podľa § 9a zákona sa podáva ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v zalepenej obálke označenej heslom uvedeným v oznámení o podávaní žiadostí podľa § 9b ods. 3 zákona.

(2) Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

a) identifikačné údaje žiadateľa – obchodné meno alebo názov, adresa sídla alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, právna forma, meno a priezvisko s titulmi štatutárneho zástupcu, zodpovedného zástupcu a konateľa,

b) opis výskumu, vývoja alebo činnosti podľa § 9a ods. 1 zákona, na ktorú má byť dotácia poskytnutá, s uvedením zámerov, cieľov a pravdepodobného výsledku a času jeho dosiahnutia,

c) celkový rozpočet v štruktúre podľa tabuľky uvedenej vo vzore žiadosti,

d) čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti uvádzaných údajov a priložených dokladov.

(3) Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 7.

(4) Prílohou k žiadosti je

a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak ide o podnikateľa; ak žiadateľom je právnická osoba zriadená zákonom, označenie zákona, ktorým bola zriadená,

b) osvedčená fotokópia zriaďovacej listiny, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom; to neplatí, ak ide o právnickú osobu zriadenú zákonom,

c) čestné vyhlásenie, že žiadateľ zmluvne zabezpečí výskum a vývoj s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá má v predmete podnikania zapísanú činnosť v príslušnom odbore výskumu a ktorá je zároveň držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (ďalej len „zodpovedný riešiteľ“); to neplatí, ak sa žiadateľ sám zaoberá výskumnou a vývojovou činnosťou,

d) osvedčenie žiadateľa alebo zodpovedného riešiteľa o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,8)

e) doklady preukazujúce kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného riešiteľa,

f) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu a konateľa nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

g) výročná správa za predchádzajúci hospodársky rok, ak je žiadateľ povinný ju vypracovať; inak účtovná závierka za predchádzajúci daňový rok,

h) preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,9)

i) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je podnikom, ktorý sa za tri predchádzajúce hospodárske roky ocitol vo finančných ťažkostiach,

j) doklady preukazujúce spolufinancovanie v požadovanom pomere k dotácii.

(5) Poskytovateľ môže v oznámení požadovať predloženie aj ďalších údajov alebo príloh k žiadosti.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ján Počiatek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Vstupné údaje súvisiace s normalizovaným spôsobom využívania budov

Tabuľka č. 1: Vstupné údaje súvisiace s normalizovaným spôsobom využívania budov

Kategória budovyTyp budovyJednotka
Rodinné domyBytové domyAdministratívne budovyBudovy škôl
a školských
zariadení
Budovy nemocnícReštaurácieŠportové haly
a iné budovy
určené na šport
Budovy pre
veľkoobchodné
a maloobchodné
služby
Zhromaždovacie halyObchodné domyKryté plavárne
Vnútorná požadovaná teplota v zime2020202022201820201828°C
Vnútorná požadovaná teplota v lete2626262626262626262628°C
Plocha na osobu (obsadenosť)604020103052010510020m2/os.
Priemerný celkový tepelný tok na osobu7070807080100100908010060W/os.
Metabolický zisk na plochu priestoru s upravenými vnútornými podmienkami1,21,84,07,02,720,05,09,016,01,03,0W/m2
Cas prítomnosti za deň (mesačný priemerný čas)121264163612364h
Ročná potreba elektriny na plochu priestoru s upravenými vnútornými podmienkamia)203020103030103020660kWh/m2
Casť potreby elektriny vnútri priestoru s upravenými podmienkami0,70,70,90,90,70,70,90,80,80,90,7-
Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na plochu priestoru s upravenými vnútornými podmienkamia)0,70,70,70,71,01,20,70,71,00,30,7m3/(hm2)
Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na osobu422814730614753014m3/(hos.)
Potreba tepla na prípravu teplej vody na plochu priestoru s upravenými vnútornými podmienkamia)10b)20610305086101,480kWh/m2
a) Hodnoty sa vzťahujú na celkovú podlahovú plochu vyrátanú z vonkajších rozmerov budovy.
b) Presnejšie sa hodnota určí výpočtom podľa normy.1)

Poznámky:

a) Pre ubytovaciu časť hotelov sa uvažujú podmienky určené na bytové domy.

b) Ak nie je určené inak, plocha reštaurácie v budove hotela sa uvažuje podielom 10 % z celkovej podlahovej plochy budovy.

Tabuľka č. 2: Prevádzkové časy pre chladenie budov

Kategória budovyZačiatok prevádzkyKoniec prevádzky
Administratívne budovy7:0016:30
Budovy škôl a školských zariadení7:0014:30
Budovy nemocníc7:0021.00
Budovy hotelov a reštaurácií7:0022:00
Športové haly a iné budovy určené na šport7:0020:00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby7:0020:00

Tabuľka č. 3: Hodnoty činiteľa využitia denného svetla a činiteľa obsadenosti

A. Hodnoty činiteľa využitia denného svetla FD pre rýchlu metódu
Kategória budovyR1 - R7R8R9
Administratívne budovy0,920,850,92
Budovy škôl a školských zariadení0,920,850,92
Budovy nemocníc0,920,900,92
Budovy hotelov - časť ubytovacia0,920,920,92
Budovy hotelov - časť reštauračná, reštaurácie0,980,980,98
Športové haly a iné budovy určené na šport1,001,001,00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby1,001,001,00
B. Hodnoty činiteľa obsadenosti FO pre rýchlu metódu
Kategória budovyR1 - R2R3 - R6R7 - R8R9
Administratívne budovy0,70,50,70,6
Budovy škôl a školských zariadení0,50,40,50,5
Budovy nemocníc0,90,90,90,9
Budovy hotelov - časť ubytovacia0,80,70,80,8
Budovy hotelov - časť reštauračná, reštaurácie1,01,01,01,0
Športové haly a iné budovy určené na šport1,01,01,01,0
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby1,01,01,01,0

Vysvetlivky k spôsobom riadenia osvetlenia:

R1 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP bez snímačov

R2 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP s funkciou časového vypnutia

R3 Pohybový snímač: auto ZAP + stmievanie

R4 Pohybový snímač: auto ZAP + auto VYP

R5 Pohybový snímač: manuálne ZAP + stmievanie

R6 Pohybový snímač: manuálne ZAP + auto VYP

R7 Fotobunka: manuálne ZAP + stmievanie na konštantnú osvetlenosť

R8 Fotobunka: spínanie alebo stmievanie v závislosti od denného svetla

R9 Centrálne ovládanie osvetlenia

Tabuľka č. 4: Prevádzkové časy budov pre osvetlenie

A. Časy využitia denného svetla tD a časy využitia osvetlenia bez denného svetla tN pre rýchlu metódu
Kategória budovytD
h
tN
h
Administratívne budovy3 300100
Budovy škôl a školských zariadení2 4000
Budovy nemocníc4 0001 000
Budovy hotelov – časť ubytovacia4 0001 000
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie3 0001 400
Športové haly a iné budovy určené na šport4 000800
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby3 700300
B. Štandardné prevádzkové časy budov pre komplexnú metódu
Kategória budovyZačiatok
prevádzky
Koniec
prevádzky
Administratívne budovy7:0016:30
Budovy škôl a školských zariadení8:0014:30
Budovy nemocníc7:0021:00
Budovy hotelov – časť ubytovacia7:0021:00
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie10:0022:00
Športové haly a iné budovy určené na šport7:0020:00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby7:0018:00
C. Týždenná prevádzka budov pre komplexnú metódu
Kategória budovyPrevádzkové
dni budovy
Korekčný činiteľ
pre víkendy Cwe
Administratívne budovypondelok – piatok5/7
Budovy škôl a školských zariadenípondelok – piatok5/7
Budovy nemocnícpondelok – nedeľa1
Budovy hotelov – časť ubytovaciapondelok – nedeľa1
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštauráciepondelok – nedeľa1
Športové haly a iné budovy určené na športpondelok – nedeľa1
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné službypondelok – sobota6/7

Tabuľka č. 5: Postup merania na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti

Opis postupu
1.Meranie smie vykonať a namerané údaje vyhodnotiť iba osoba odborne spôsobilá na elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov. Meranie sa vykonáva v súlade s technickou normou.2)
2.Cieľom merania je zistiť udržiavanú osvetlenosť podľa technických noriem.3) Meranie sa vykonáva v dostatočne hustej sieti kontrolných bodov.
3.Nameraná hodnota priemernej osvetlenosti sa musí znížiť s ohľadom na určený udržiavací činiteľ (ktorý sa súčasne použije ako vstupný údaj na výpočet potreby energie na osvetlenie podľa technickej normy4) a s ohľadom na predpokladaný čas do nadchádzajúcej údržby osvetľovacej sústavy.
4.Na meranie sa musí použiť metrologicky overený luxmeter s platným certifikátom o overení a označený platnou overovacou značkou. Luxmeter musí vyhovovať požiadavkám prílohy č. 57 Vyhlášky MH SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Na orientačné meranie osvetlenosti sa smie použiť luxmeter triedy presnosti 1, 2 alebo 3 podľa normy.5)
5.Z merania sa vyhotoví zjednodušený protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje pre každú meranú miestnosť: identifikácia predmetu merania, meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý vykonal meranie, dátum a čas merania, teplota prostredia počas merania, napätie vo svetelnom alebo zásuvkovom obvode v čase merania, namerané hodnoty osvetlenosti, vypočítaná priemerná osvetlenosť a rovnomernosť osvetlenia, udržiavací činiteľ a čas do nadchádzajúcej údržby, stav osvetľovacej sústavy a iné dôležité skutočnosti potrebné na posúdenie vplyvov na osvetlenosť, vypočítaná hodnota udržiavanej osvetlenosti, porovnanie nameranej udržiavanej osvetlenosti s normatívnou požiadavkou, jednoznačný výsledok overenia.
6.Protokol z merania sa doloží k správe k energetickému certifikátu podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona.

Poznámky:

a) Miestnosti určené na meranie majú tvoriť najmenej 10 % z celkového počtu miestností v budove. Miestnosti určené na meranie vyberie osoba, ktorá vykonáva meranie.

b) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa vykoná pre jednotlivé miestnosti podľa vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie v práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z. a technických noriem.6)

c) Overiť dodržanie projektovej hodnoty osvetlenosti netreba, ak sa počas energetickej certifikácie doloží doklad z merania osvetlenia podľa prílohy č. 57, MH SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov a stav osvetľovacej sústavy uvedený v protokole zostal nezmenený.

d) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa považuje za pozitívne, ak je dosiahnutá predpísaná osvetlenosť je najmenej v 90 % miestností určených na kontrolné meranie podľa poznámky v písmene a); inak sa výsledok overovania považuje za negatívny.

e) Ak je výsledok overovania dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti negatívny, celková ročná potreba energie na osvetlenie miestností v budove sa zvýši o 200 %.

f) Ak sú v budove miestnosti so svetelnými vývodmi bez nainštalovaných svietidiel, ktorých súčet podlahovej plochy je väčší ako 5 % celkovej podlahovej plochy budovy, celková ročná potreba energie na osvetlenie sa číselne určí v týchto miestnostiach ako päťdesiatnásobok ich podlahovej plochy.

g) Ak nie sú sprístupnené miestnosti a ak sa údaje nedajú zistiť z dôveryhodných podkladov, ročnápotreba energie na osvetlenie sa v nesprístupnených miestnostiach číselne určí ako päťdesiatnásobok podlahovej plochy týchto miestností.

h) Merná ročná potreba energie na osvetlenie v kWh/(m2.a.1x) sa určí podielom ročnej potreby energie na osvetlenie a sumy súčinu podlahovej plochy a udržiavanej osvetlenosti za všetky miestnosti s osvetlením.

1) STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika požiadaviek na vodu vo výtokoch.

2) STN 36 0015 Meranie umelého osvetlenia.

3) STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta, STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk.

4) STN EN 15193 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie.

5) STN 25 9510 Luxmetre. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy.

6) STN EN 12464-1,
STN EN 12193.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Transformačné a prepočítavacie faktory účinnosti výroby a distribúcie tepla, emisií oxidu uhličitého, primárnej energie a hodnoty výhrevnosti palív

Energetický nosičSpôsob transformácieMerná jednotka
(m. j.)
Výhrevnosť
kWh/m. j.
Faktor
transformácie
a distribúcie
energieb), f), g)
emisie CO2 K
kg/kWh
primárnej energie
fPnren
Zemný plynštandardný kotol – starým39,590,83 – 0,890,220h)1,1
štandardný kotol – novým39,590,89 – 0,900,220h)1,1
nízkoteplotný kotolm39,590,90 – 0,930,220h)1,1
kondenzačný kotolm39,590,97 – 1,05c)0,220h)1,1
kombinovaná výrobam39,590,850,220h)1,1
LPGštandardný kotol – novýkg12,7880,89 – 0,900,24841,35
nízkoteplotný kotolkg12,7880,90 – 0,930,24841,35
kondenzačný kotolkg12,7880,97 – 1,05c)0,24841,35
Koks čiernouhoľnýkotol na tuhé palivokg7,790,72 – 0,750,360h)1,1
Čierne uhlie kotol na tuhé palivokg6,990,69 – 0,780,360h)1,1
Hnedé uhlie tried.kotol na tuhé palivokg4,310,65 – 0,750,360h)1,1
Ľahký vykurovací olejštandardný kotol – starýkg11,670,820,290h)1,1
štandardný kotol – novýkg11,670,850,290h)1,1
nízkoteplotný kotol – starýkg11,670,870,290h)1,1
nízkoteplotný kotol – novýkg11,670,910,290h)1,1
Drevené peletky kotol na biomasukg4,720,860,0200,20
Drevná štiepkakotol na biomasukg3,190,780,0200,15
Kusové drevokotol na biomasukg3,190,700,0200,10
Kusové drevokotol na biomasu so splyňovanímkg3,190,830,0200,10
Zemný plyndiaľkové vykurovaniekWh0,840,220h)1,3i)
Čierne uhlie diaľkové vykurovaniekWh0,800,360h)1,3i)
Hnedé uhliediaľkové vykurovaniekWh0,65 – 0,700,360h)1,3i)
Drevná štiepkadiaľkové vykurovaniekWh0,72 – 0,800,0201,3i)
Ťažký vykur. olejdiaľkové vykurovaniekWh0,800,3301,3i)
Zemný plyndiaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,80 – 0,840,220h)0,7i)
Hnedé uhliediaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,60 – 0,700,360h)0,7i)
Čierne uhliediaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,65 – 0,750,360h)0,7i)
Jadrová energiadiaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,88d)0,0160,7i)
Zemný plynplynové tepelné čerpadlo vzduch-voda nízkoteplotné vykurovaniem39,591,50,220h)1,1
plynové tepelné čerpadlo vzduch-voda radiátorové vykurovaniem39,591,40,220h)1,1
Elektrina elektrické vykurovanie, chladeniekWh0,990,167h)2,2e)
elektrický ohrev pitnej vodykWh0,990,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo vzduch-voda/ radiáto-rové vykurovaniekWh2,6j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo vzduch-voda/ nízko-teplotné vykurovaniekWh2,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (vzduch sa ohrieva do 35 °C)kWh2,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo zem-voda/ radiátorové vykurovaniekWh2,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo zem-voda/ nízkoteplotné vykurovaniekWh3,4j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda-voda/ radiáto-rové vykurovaniekWh3,4j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda-voda/ nízkotep-lotné vykurovaniekWh3,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda od 18 °C-voda/ radiá-torové vykurovaniekWh4,0j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda od 18 °C-voda/ níz-koteplotné vykurova-niekWh4,4j)0,167h)2,2e)
fotovoltikakWh1,000,00h)0,0e)

Poznámky:

a) Starý kotol je kotol starší ako desať rokov od roku výroby/uvedenia do prevádzky; nový kotol je kotol do desiatich rokov vrátane od roku výroby/uvedenia do prevádzky.

b) Ak je budova zásobovaná teplom a teplou vodou zo zdroja v budove, potreba energie, primárna energia a emisie oxidu uhličitého sa určia pre známe podmienky výroby tepla a teplej vody; ak existujú informácie o hodnotení hospodárnosti zdroja, treba uvažovať určené hodnoty.

c) Ak ide o kondenzačný kotol na zemný plyn, určuje sa účinnosť zdroja vo vzťahu k výhrevnosti paliva.

d) Účinnosť je určená od výstupu pary z parogenerátora po vstup tepla do budovy.

e) Faktor primárnej energie je určený z hodnôt podľa technickej normy.1)

f) Minimálne účinnosti zariadení na výrobu tepla ustanovuje osobitný predpis.2)

g) Tieto hodnoty sú uvažované pre účinnosť transformácie a rozvodu tepla ustanovenými podľa osobitného predpisu.2)

h) Faktory emisie CO2 sú určené z hodnôt podľa technickej normy.1)

i) Faktor primárnej energie sa určí výpočtom podľa osobitného predpisu;3) uvedené hodnoty platia, ak existuje prekážka poskytnutia hodnoty výpočtom, a platia aj pre centralizované chladenie.

j) Sezónne výkonové číslo (SPF) uvažované priemerným číslom pre všetky tepelné čerpadlá. Ak existuje zdroj informácie, použije sa SPF určené pre zabudované tepelné čerpadlo.“.

1) STN EN 15 603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia (730712).

2) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z.

3) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Škály energetických tried pre jednotlivé kategórie budov

A. Škála energetických tried pre potrebu energie na vykurovanie v kWh/(m .a)

Miesto spotrebyKategórie budovTriedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
Vykurovanierodinné domy≤ 4243-8687-129130-172173-215216-258> 258
bytové domy≤ 2728-5354-8081-106107-133134-159> 159
administratívne budovy≤ 2829-5657-8485-112113-140141-168> 168
budovy škôl a školských zariadení≤ 2829-5657-8485-112113-140141-168> 168
budovy nemocníc≤ 3536-7071-105106-140141-175176-210> 210
budovy hotelov a reštaurácií≤ 3637-7172-107108-142143-178179-213> 213
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 3334-6667-99100-132133-165166-198> 198
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤3334-6566-9899-130131-163164-195> 195

B. Škála energetických tried pre potrebu energie na prípravu teplej vody v kWh/(m2.a)

Príprava teplej vodyrodinné domy≤ 1213-2425-3637-4849-6061-72> 72
bytové domy≤ 1314-2627-3940-5253-6566-78> 78
administratívne budovy≤ 45-89-1213-1617-2021-24> 24
budovy škôl a školských zariadení≤ 67-1213-1819-2425-3031-36> 36
budovy nemocníc≤ 2627-5253-7879-104105-130131-156> 156
budovy hotelov a reštaurácií≤ 3233-6465-9697-128129-160161-192> 192
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 67-1213-1819-2425-3031-36> 36
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 56-910-1415-1819-2324-27> 27

C. Škála energetických tried pre potrebu energie na vetranie a chladenie v kWh/(m2.a)

Nútené vetranie a chladenie rodinné domynehodnotí sa
bytové domynehodnotí sa
administratívne budovy≤ 1617-3132-4546-5960-7576-90> 90
budovy škôl a školských zariadenínie je určené
budovy nemocníc – chladené trakty≤ 2728-5354-7778-101102-126127-152> 152
budovy hotelov a reštaurácií≤ 1415-2829-4243-5657-7071-84> 84
športové haly a iné budovy určené na športnie je určené
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 3435-6667-99100-132133-165166-198> 198

D. Škála energetických tried pre potrebu energie na osvetlenie v kWh/(m2. a)

Osvetlenierodinné domynehodnotí sa
bytové domynehodnotí sa
administratívne budovy≤1516–3031–3839–4546–5657–68> 68
budovy škôl a školských zariadení≤ 910–1819–2324–2728–3435–41> 41
budovy nemocníc≤1617–3233–4041–4849–6061–72> 72
budovy hotelov a reštaurácií≤1213–2425–3132–3738–4647–56> 56
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 2122–4243–5354–6364–7980–95> 95
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 3738–7475–9394–111112–139140–167> 167

E. Škála energetických tried celkovej potreby energie budovy v kWh/(m2. a)

Celková potreba
energie v budove
rodinné domy≤ 5455–110111–165166–220221–275276–330> 330
bytové domy≤ 4041–7980–119120–158159–198199–237> 237
administratívne budovy≤ 6364–125126–179180–232233–291292–350> 350
budovy škôl a školských zariadení≤ 4344–8687–125126–163164–204205–245> 245
budovy nemocníc≤ 104105–207208–300301–393394–491492–590> 590
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 9495–187188–275276–363364–454455–545> 545
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 6061–120121–170171–219220–274275–329> 329
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 107108–214215–303304–391392–489490–586> 586

F. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m2. a)

Globálny
ukazovateľ
– primárna energia
Kategórie budovTriedy energetickej hospodárnosti budovy
A0A1BCDEFG
rodinné domy≤ 5455–108109–216217–324325–432433–540541–648> 648
bytové domy≤ 3233–6364–126127–189190–252253–315316–378> 378
administratívne budovy≤ 6162–122123–255256–383384–511512–639640–766> 766
budovy škôl a školských zariadení≤ 3435–6869–136137–204205–272273–340341–408> 408
budovy nemocníc≤ 9899–197198–393394–590591–786787–982983–1179> 1179
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 8283–164165–328329–492493–656657–820821–984> 984
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 4647–9293–181182–272273–362363–453454–543> 543
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 107108–213214–425426–638639–850851–1062851–1275> 1275

Poznámky:

a) Pre budovy so zmiešaným účelom využitia sa škála hodnotenia určí z hraničných hodnôt škály energetických tried osobitne pre každú časť budovy váženým priemerom podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých častí budovy; celkovou podlahovou plochou budovy sa delí súčet potreby energie vynásobenej celkovou podlahovou plochou príslušnej časti budovy podľa miesta spotreby.

b) Ak sú v budove chladené alebo nútene vetrané iba niektoré miestnosti, ktorých celková podlahová plocha určená podľa § 1 ods. 6 je menej ako 80 % celkovej podlahovej plochy budovy, budova nie je predmetom hodnotenia podľa miesta spotreby energie na chladenie a vetranie; predmetom hodnotenia nie sú technologické zariadenia, napríklad kuchyne, serverovne, garáže, strojovne a kotolne a iné technické miestnosti.

c) Ročnú potrebu tepla na vykurovanie a chladenie treba vyrátať podľa technickej normy.1) Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie.

d) Potrebu tepla na vykurovanie a chladenie ovplyvňujú tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií určuje technická norma.2)

e) Vplyv vykurovacieho systému na ročnú potrebu energie na vykurovanie treba vyrátať podľa technických noriem3) so zohľadnením tepelných strát systému vykurovania a účinkov regulácie a so zohľadnením vlastnej energie, ktorá je potrebná na prevádzku čerpadiel, ventilátorov a riadiacich systémov.

f) Ročnú potrebu energie na vykurovanie ovplyvnenú obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi treba vyrátať podľa technických noriem.4)

g) Ročnú potrebu energie na prípravu teplej vody na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody treba vyrátať podľa noriem,5) potreby energie na distribúciu teplej vody vrátane potreby vlastnej energie podľa technickej normy 6) a potreby energie na výrobu teplej vody podľa normy.7)

h) Ročnú potrebu energie na nútené vetranie treba vyrátať podľa technickej normy.8)

i) Ročnú potrebu energie na klimatizované (chladené) budovy treba vyrátať podľa technickej normy9) a podľa normy;10) vlastná energia použitá v klimatizačnom zariadení, vo zvlhčovacom zariadení alebo v odvlhčovacom zariadení sa zohľadnia len vtedy, ak neboli zohľadnené v potrebe energie klimatizačného zariadenia, samostatného zvlhčovacieho zariadenia alebo odvlhčovacieho zariadenia. Prevádzkové časy na chladenie budov sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2.

j) Ročnú potrebu energie na zabudované osvetlenie treba vyrátať komplexnou metódou podľa technickej normy11) so zohľadnením spôsobu riadenia osvetlenia.

k) Účinky systémov riadenia a regulácie na výpočet potreby energie treba zohľadniť podľa technickej normy.12)

l) Výpočet potreby tepla sezónnou metódou s uvažovaním normalizovanej vykurovacej sezóny je možný iba pre bytové budovy a pri nebytových budovách sa určuje vnútorná teplota osobitne pre každú kategóriu budov a účel využívania budovy podľa podmienok skutočnej prevádzky alebo, ak nie je možné teploty zistiť, podľa technickej normy13) pri uvažovaní prerušovaného vykurovania podľa technickej normy10) a výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie sa vykonáva po mesiacoch.

m) Ročnú potrebu energie na vetranie treba vyrátať mesačnou metódou podľa prevádzkového času; pri výpočte potreby energie na vetranie treba odrátať tepelné straty spôsobené infiltráciou, ktoré sú zahrnuté do výpočtu tepelných strát na vykurovanie.

n) Projektové hodnotenie potreby energie na osvetlenie sa môže uskutočniť aj rýchlou metódou podľa technickej normy s použitím národných súčiniteľov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 3; pri rýchlej metóde sa použije hodnota pasívnej ročnej potreby energie na osvetlenie 0,5 kWh/(m2.a).

o) Činiteľ obsadenosti na výpočet potreby energie na osvetlenie treba uvažovať podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 3 a prevádzkový čas pre jednotlivé kategórie budov treba uvažovať podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 4.

p) Celkové tepelné straty systému vykurovania zohľadňujú aj spätne získané tepelné straty systému; pre každý podsystém sa musí vyrátať jeho tepelná strata, jeho tepelný výstup a jeho tepelný vstup a osobitne sa vyráta vlastná energia a tomu zodpovedajúce straty energie všetkých podsystémov; tepelná strata distribučného podsystému závisí od schémy potrubného rozvodu, od jeho umiestnenia, od tepelnej izolácie potrubí, od teploty teplonosnej látky a od riadenia a regulácie.

q) Vo výpočte potreby tepla na vykurovanie budovy sa má pre všetky kategórie budov zahrnúť minimálna výmena vzduchu v budove 0,5-krát za hodinu alebo vyššia vyrátaná hodnota výmeny vzduchu podľa technickej normy.14) V budovách s požadovanou tesnosťou budovy a požadovanou veľmi nízkou potrebou tepla (napr. budovy s takmer nulovou potrebou energie) sa požaduje využitie spätného získavania tepla z odpadového vzduchu (rekuperácie) s účinnosťou spätného získavania tepla najmenej 60 %.

r) Potreba tepelnej energie na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody v rodinných domoch sa vyráta podľa technickej normy;15) pre iné kategórie budov sa odporúča použiť vstupné údaje podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1.

s) Distribučnú sústavu novej budovy alebo významne obnovenej existujúcej budovy pri výmene systému prípravy teplej vody treba navrhnúť tak, aby výpočtová teplota teplej vody s možnosťou termickej dezinfekcie bola 60 °C, výpočtová teplota teplej vody bez možnosti termickej dezinfekcie bola 70 °C, maximálny rozdiel teploty teplej vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka bol najviac 5 K, z výtoku od otvorenia teplej vody vytekala do 30 sekúnd voda s výpočtovou teplotou 50 oC, tepelná strata potrubia neprekročila hodnotu 10 W/(m.K).

t) Vstupné údaje na výpočet prietoku vzduchu a tepelných strát vetraním a infiltráciou určuje technická norma.16)

u) Ak výrobca neudal hodnotu sezónnej efektívnosti zdroja chladu, určí sa táto hodnota ako 1,4-násobok EER (Energy Efficiency Ratio).

v) Pri prevádzkovom hodnotení treba nameranú spotrebu energie na vykurovanie upraviť podľa technickej normy.17) Národná príloha, na normalizovanú teplotu vonkajšieho vzduchu a normalizované vykurovacie obdobie podľa technickej normy;18) čl. 6.1 a čl. 6.2 prevádzkové hodnotenie potreby tepla na vykurovanie možno určiť aj zrýchleným spôsobom podľa technickej normy,19) najmenej za 30 dní merania.

w) Od potreby tepelnej energie na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody sa odpočíta tepelná energia z obnoviteľných zdrojov energie vyrobená v budove alebo v jej blízkosti.

x) Od potreby elektrickej energie sa odpočíta elektrická energia z obnoviteľných zdrojov vyrobená v budove alebo v jej blízkosti.

y) Ak predmetom hodnotenia energetickej hospodárnosti nie je potreba energie na chladenie a nútené vetranie, hraničné hodnoty škály energetických tried globálneho ukazovateľa sa určia podľa § 4 ods. 8 a ods. 10 so zohľadnením súčinu hraničnej hodnoty ukazovateľa pre miesto spotreby energie na chladenie a nútené vetranie a faktora primárnej energie pre elektrinu podľa prílohy č. 2.

1) STN EN ISO 13790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008).

2) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

3) STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 1: Všeobecne,
STN EN 15316-2-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2-1: Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného systému.

4) STN EN 15316-4-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Priestorové systémy výroby tepla, spaľovacie systémy (kotly),
STN EN 15316-4-2 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-2: Priestorové systémy výroby tepla, systémy tepelného čerpadla,
STN EN 15316-4-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne systémy,
STN EN 15316-4-4 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-4: Systémy výroby tepla, systémy kombinovanej výroby tepla a elektriny integrované v budovách,
STN EN 15316-4-5 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: Systémy výroby tepla, vlastnosti a kvalita centralizovaného zásobovania teplom a veľkoobjemových systémov,
STN EN 15316-4-6 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-6: Systémy výroby tepla, fotoelektrické systémy,
STN EN 15316-4-7 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-7: Systémy výroby tepla, systémy spaľovania biomasy.

5) STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika požiadaviek na vodu vo výtokoch.

6) STN EN 15216-3-2 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia.

7) STN EN 15316-3-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba.

8) STN EN 15241 Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v budovách.

9) STN EN 15243 Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémom klimatizácie.

10) STN EN ISO 13790.

11) STN EN 15193 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie .

12) STN EN 15232 Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov.

13) STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov.

14) STN 73 0540-2.

15) STN EN 15316-3-1.

16) STN EN 15241.

17) STN EN 15603/NA Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.
Národná príloha.

18) STN 73 0540-3.

19) STN 73 0550 Meranie spotreby tepla na vykurovanie v prevádzkových podmienkach.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Správa
(príloha k energetickému certifikátu)

Tabuľka 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Energetický certifikát

Vzor 01

Príloha č. 6 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Energetický štítok

Vzor 02

Príloha č. 7 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie dotácie
v roku ..........

Vzor 03

Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Správa

(príloha k energetickému certifikátu bytu)

Správa k energetickému certifikátu bytu (ECB) obsahuje najmä tieto údaje:

a) identifikačné údaje o budove (adresa),

b) identifikácia bytu (vchod, č. bytu, podlažie, poloha bytu),

c) odkazy na použité technické normy,

d) odkazy na použité technické podklady a literatúru,

e) opis budovy, v ktorej sa nachádza byt (stavebná sústava, konštrukčný systém),

f) opis stavebných konštrukcií, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií,

g) určenie polohy budovy a klimatických podmienok,

h) opis systémov vykurovania a prípravy teplej vody,

i) vstupné údaje hodnotenia; všetky vstupné údaje sa uvedú a potvrdia, napr. odkazom na technické normy alebo odkazmi na príslušné prílohy k týmto technickým normám, alebo na iné dokumenty; keď nie sú vstupné údaje normalizovanými údajmi, má sa uviesť zdroj vstupných údajov,

j) informáciu o použitých rozmeroch budovy a samostatnej časti budovy, o výpočte celkovej podlahovej plochy, údaje o plochách stavebných konštrukcií a jednotlivých častí stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt,

k) iné údaje a informácie, ktoré nebolo možné uviesť v energetickom certifikáte bytu (napr. ďalšie opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu a budovy).

Odporúčaný postup:

1. Výpočet celkovej podlahovej plochy bytu (bez podielu na spoločných priestoroch).

2. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií a ich plochy.

3. Výpočet priemernej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pre jednotlivé stavebné konštrukcie.

4. Porovnanie výsledkov výpočtu jednotlivých stavebných konštrukcií s požiadavkami na súčiniteľ prechodu tepla podľa jednotlivých úrovní výstavby a pridelenie príslušného číselného hodnotenia.

5. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre stavebné konštrukcie.

6. Hodnotenie systému vykurovania posúdením, či sú zabudované termostatické ventily, hydraulicky vyregulovaný systém (zvislé rozvody – stúpačky) a zabudovaná rekuperácia.

7. Porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a pridelenie príslušného číselného hodnotenia.

8. Hodnotenie systému prípravy teplej vody zistením typu výtokových batérií, vzdialeností medzi bytovým uzáverom teplej vody a najvzdialenejšou výtokovou batériou, uskutočnenia hydraulického vyregulovania systému rozvodu teplej vody a kvality tepelnej ochrany rozvodov daného systému.

9. Porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a určenie číselného hodnotenia.

10. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre systémy vykurovania a prípravy teplej vody.

11. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre stavebné konštrukcie, systémov vykurovania a prípravy teplej vody a určenie predpokladu efektívnosti riešenia stavebných konštrukcií a systémov vykurovania a prípravy teplej vody bytu stanovujúcich predpoklad dosiahnutia energetickej hospodárnosti budov podľa jednotlivých úrovní výstavby.

12. Porovnanie dosiahnutého počtu bodov a pridelenie výsledného hodnotenia formou príslušného piktogramu.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Vysvetlivky:

1. Evidenčné číslo energetického certifikátu bytu

a) poradové číslo energetického certifikátu bytu (pridelí ministerstvo) a rok pridelenia poradového čísla;

b) kategória budovy sa označuje číslom:

1 – rodinný dom,

2 – bytový dom,

3 – administratívna budova,

4 – budova školy alebo školského zariadenia,

5 – budova nemocnice,

6 – budova hotela alebo reštaurácie,

7 – športová hala alebo iná budova určená na šport,

8 – budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,

9 – ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia;

c) účel spracovania energetického certifikátu sa označuje číslom pre byt:

1 – v novej budove,

2 – vo významne obnovenej budove,

3 – v budove na predaj,

4 – v budove na prenájom,

5 – na iný účel;

d) časť budovy

0 – byt,

1 – časť budovy;

e) evidenčné číslo odborne spôsobilej osoby pre tepelnú ochranu budov pridelené Slovenskou komorou stavebných inžinierov;

f) skratka pre energetický certifikát bytu (ECB).

2. Vloží sa fotografia budovy s vyznačením bytu, jeho polohy. Príslušný byt sa vyznačí hrubou čiarou alebo vyšrafovaním.

3. Názov budovy, ulica a orientačné číslo, katastrálne územie, obec, okres (mestská časť)

a) názov budovy: uvedie sa účel, prípadne pomenovanie; napr. Bytový dom Agát, Administratívna budova Firmy ABC a pod.;

b) uvedie sa názov ulice alebo námestia s orientačným číslom takto:

pre ulice (bez uvedenia slova „ulica“): Kraskova 7; Schneidera Trnavského 5, Odbojárov 10A, Štúrova 75/B;

pre námestia: Námestie republiky 7, Hviezdoslavovo námestie 5;

ak nová budova nemá známu adresu, uvedie sa parcelné číslo pozemku a katastrálne územie.

4. Uvedie sa rok kolaudácie budovy alebo sa uvedie rok odovzdania budovy do užívania a rok obnovy (hĺbkovej, významnej alebo ostatnej čiastkovej, napr. výmena okien), napr. 1978/2013.

5. Číslo bytu sa uvedie podľa listu vlastníctva napr. (75, 42a, B/32).

6. Podlažie sa uvedie v tvare takto: číslo nadzemného podlažia, v ktorom sa byt nachádza/celkový počet nadzemných podlaží budovy, napr. 04/12.

7. Uvedie sa poloha podľa umiestnenia v pôdoryse podlažia a podľa výškovej polohy v budove (napr. pre byt stredný (vnútorná poloha) pod strechou 2/1):

a) umiestnenie bytu v pôdoryse podlažia budovy:

1 – krajný pri štíte alebo pri otvorenom podchode/podjazde,

2 – stredný (vnútorná poloha),

3 – stredný pri vstupe;

b) výšková poloha bytu v budove:

1 – pod strechou,

2 – pod nevykurovaným podstrešným priestorom (povala, podkrovie, technické podlažie),

3 – kombinácia sčasti pod strechou a sčasti pod nevykurovaným podstrešným priestorom (napr. technickým podlažím),

4 – v strednom podlaží (napr. nie pod strechou, nie na teréne) vrátane polohy s časťou vytvorenou lodžiou alebo terasou v rozsahu najviac 20 % celkovej podlahovej plochy bytu,

5 – nad vstupom,

6 – nad nevykurovaným podlažím (suterén, pivnica),

7 – na teréne (uvažuje sa ako poloha stredná),

8 – pod terasou s plochou viac ako 20 % celkovej podlahovej plochy bytu,

9 – nad vonkajším prostredím (podchodom, podjazdom).

8. Orientácia otvorových konštrukcií, napr. východ – V (byt s orientáciou okien iba na jednu stranu) alebo napr. východ/západ – V/Z (ak má byt orientáciu okien na dve svetové strany).

9. Celková podlahová plocha bytu v m2 (§ 1 ods. 10) sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vertikálnou vonkajšou konštrukciou, vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytmi uvažovanými ich polovičnou hrúbkou a vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytom a spoločnými priestormi budovy uvažovanými ich celou hrúbkou.

10. Vyznačí sa (vygeneruje) hodnotenie pomocou piktogramov L--, L-, L, K, J, J+, J++ podľa číselného hodnotenia uvedeného v tabuľke č. 4 vzoru ECB.

11. Osobitne sa popíšu a hodnotia stavebné konštrukcie vymedzujúce byt a systém vykurovania a príprava teplej vody nachádzajúce sa v byte alebo súvisiace s bytom.

12. Celkový počet bodov sa uvedie podľa výsledku hodnotenia z tabuľky 4.

13. Podľa výsledného počtu bodov sa vyberie označenie príslušným piktogramom, ktorý sa vyznačí v energetickom certifikáte bytu.

14. Uvedie sa stručne popis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu navrhovaných ako stavebné úpravy stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt alebo ako úpravy alebo zmeny systémov vykurovania a prípravy teplej vody súvisiacich s bytom.

15. Uvedie sa hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, ak bol vydaný energetický certifikát. Uvedie sa jeho číslo, celková potreba energie a primárna energia číslami v kWh/(m2. a) a zvýrazní sa udelená energetická trieda v príslušnej stupnici.

16. Dátum vyhotovenia: uvedie sa dátum, keď bol energetický certifikát bytu spracovaný, napr. 25. 1. 2017.

17. Platnosť najviac do: uvedie sa dátum zodpovedajúci najviac desaťročnej platnosti energetického certifikátu bytu, napr. 24. 1. 2027.

18. Uvedie sa obchodné meno a sídlo oprávnenej osoby, ktorá vypracovala energetický certifikát. Ak energetický certifikát vypracovala fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou pre tepelnú ochranu budov, uvedie sa iba adresa miesta podnikania.

19. Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: uvedie sa meno a priezvisko s titulmi odborne spôsobilej osoby pre tepelnú ochranu budov so živnostenským oprávnením na energetickú certifikáciu budov, jej podpis a umiestni sa odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby pre tepelnú ochranu budov. Uvedú sa kontakty: telefón a e-mail (pre potrebu získania informácií). Uvedie sa jej identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ).

20. Uvedie sa kontakt na oprávnenú osobu, ktorá môže podať vysvetlenie a ďalšie informácie o spracovaní energetického certifikátu bytu, o opatreniach na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu a súvisiacich informáciách.

Poznámky pod čiarou

1) STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Národná príloha.

2) Napríklad STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

3) Napríklad STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov, čl. 6.1 a čl. 6.2.

4) STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.

5) Čl. 2 ods. 22 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (Ú. v. EÚ L 81, 21. 3. 2012).

6) Čl. 2 ods. 26 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 244/2012.

6a) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

7) Čl. 3 a príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011),
§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

8) § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

9) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.