Vyhláška č. 461/2009 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 163/2009
Platnosť od 19.11.2009
Účinnosť od 01.10.2018

461

VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 28. októbra 2009,

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 80 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Súbor geodetických informácií

§ 1

(1) Katastrálna mapa je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“). Katastrálna mapa sa tvorí a aktualizuje ako vektorová katastrálna mapa v elektronickej podobe alebo na mapových listoch v papierovej podobe.

(2) Číselná mapa katastra je mapa katastra spracovaná na podklade číselných meračských údajov. Číselná vektorová katastrálna mapa vzniká ako výsledok geodetických prác alebo vektorizáciou na podklade číselnej katastrálnej mapy.

(3) Nečíselná mapa katastra je mapa katastra spracovaná na podklade grafických výsledkov podrobného merania, z ktorých je dokumentovaný iba grafický záznam obrazu vyjadrený fyzikálnou veličinou na fyzickom podklade, napríklad čiarami a znakmi na papieri. Nečíselná vektorová katastrálna mapa vzniká vektorizáciou na podklade nečíselnej katastrálnej mapy. Ak z dôvodu nižšej absolútnej presnosti zobrazovaného obsahu nie je účelné do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy priamo zapracovávať číselné výsledky meraní, dopĺňa nečíselnú vektorovú katastrálnu mapu súbor prevzatých meraní obsahujúci všetky číselné výsledky meraní zapísaných do platného stavu katastra (ďalej len „súbor prevzatých meraní“).

(4) Vektorizácia mapy je prevod mapy do elektronickej podoby mapy, v ktorej je každý prvok mapy zobrazený pomocou súradníc a atribútov veľkosti a smeru. Číselné výsledky meraní prevzaté do vektorovej katastrálnej mapy sú lokalizované v súradniciach geodetického systému S-JTSK.1) Jednoznačný obojsmerný vzťah medzi súradnicami jeho realizácie JTSK03, reprezentujúcej matematické vyjadrenie súradníc systému ETRS89,1a) využívanom pre meranie v prostredí aktívnych geodetických základov, a súradnicami v systéme S-JTSK definuje Prevodná interpolačná tabuľka. Transformáciu medzi uvedenými súradnicami zabezpečuje Rezortná transformačná služba zriadená úradom. Prevodná interpolačná tabuľka a Rezortná transformačná služba sú prístupné na webovom sídle úradu.

(5) Vektorová katastrálna mapa sa preberá do katastra pri

a) vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním,

b) vyhlásení platnosti vektorovej katastrálnej mapy v obvode projektu pozemkových úprav vykonaním záznamu po schválení vykonania projektu pozemkových úprav,1)

c) vyhlásení platnosti vektorovej katastrálnej mapy pri spracúvaní registra obnovenej evidencie pozemkov,

d) skončení tvorby vektorovej katastrálnej mapy pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu.

(6) Vektorová katastrálna mapa sa po prevzatí do katastra stáva katastrálnou mapou v elektronickej podobe. Predchádzajúca katastrálna mapa sa stáva neplatnou. Neplatnosť vyznačí okresný úrad na všetkých mapových listoch predchádzajúcej katastrálnej mapy v papierovej podobe alebo vo všetkých súboroch predchádzajúcej katastrálnej mapy v elektronickej podobe.

(7) V katastrálnom území alebo v jeho časti s prevzatou vektorovou katastrálnou mapou sa priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií v elektronickej podobe.

(8) Prevzatie vektorovej katastrálnej mapy do katastra sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu.

§ 2

(1) Vektorová mapa určeného operátu je mapa určeného operátu v elektronickej podobe, ktorá vzniká vektorizáciou a zobrazuje pozemky evidované ako parcely registra „E“.

(2) Vektorová mapa určeného operátu sa do katastra preberá zápisom rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov záznamom.

(3) V katastrálnom území s prevzatou vektorovou mapou určeného operátu sa priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií v elektronickej podobe.

(4) Prevzatie vektorovej mapy určeného operátu do katastra sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu.

§ 3

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

§ 4

Záznam podrobného merania zmien je grafická dokumentácia a číselná dokumentácia zmeny slúžiaca ako podklad na vyhotovenie geometrického plánu, na vykonanie zmeny v katastrálnom operáte alebo na opravu chyby v katastrálnom operáte.

§ 5

(1) Zoznam súradníc obsahuje súradnice a čísla podrobných bodov v postupnom usporiadaní podľa záznamov podrobného merania zmien a výpočtových skupín.

(2) Zoznam súradníc je nahradený číselnou vektorovou katastrálnou mapou a prípadne vektorovými geodetickými podkladmi.

§ 6

(1) Ďalšiu geodetickú dokumentáciu tvoria najmä

a) súbor lomových bodov hraníc katastrálnych území,

b) meračské náčrty,

c) operát z vytýčenia hraníc pozemkov podľa § 54,

d) údaje o spojení lomových bodov,

e) vektorové geodetické podklady,

f) dokumentácia potrebná na vykonanie zmien v súbore geodetických informácií,

g) údaje o podrobných geodetických bodoch.

(2) Súbor lomových bodov hranice katastrálneho územia tvorí zoznam súradníc všetkých lomových bodov určujúcich priebeh hranice katastrálneho územia.

(3) Meračský náčrt je grafické, číselné a popisné vyjadrenie výsledkov podrobného merania a je technickým podkladom na zobrazenie zmien na katastrálnej mape prípadne aj na mape určeného operátu.

(4) Údaje o spojení lomových bodov sú súčasťou vektorovej katastrálnej mapy alebo vektorovej mapy určeného operátu.

(5) Vektorový geodetický podklad je súbor grafických údajov v elektronickej podobe, ktorý slúži ako podklad na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy alebo vektorovej mapy určeného operátu.

§ 6a

Kód kvality podrobného bodu vyjadruje spôsob určenia bodu vo vzťahu k jeho presnosti a pôvodu vzniku. Podrobné body vo vektorovej katastrálnej mape a vo vektorovom geodetickom podklade sú označené kódom kvality podrobného bodu podľa prílohy č. 12.

Súbor popisných informácií

§ 7

Súbor popisných informácií je spravovaný v papierovej podobe a elektronickej podobe a tvoria ho údaje o

a) katastrálnych územiach,

b) nehnuteľnostiach,

1. pozemkoch,

2. stavbách,

3. rozostavaných stavbách,

4. bytoch a nebytových priestoroch,

5. rozostavaných bytoch a nebytových priestoroch,

c) právach k nehnuteľnostiam,

d) vlastníkoch a iných osobách oprávnených z práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „vlastník alebo iná oprávnená osoba“),

e) zmenách v súbore popisných informácií,

f) sídelných a nesídelných názvoch.

§ 8

(1) Údaje o katastrálnom území obsahujú

a) kód a názov katastrálneho územia,

b) kód a názov obce,

c) kód a názov okresu,

d) kód a názov kraja,

e) výmeru katastrálneho územia,

f) ďalšie číselné a popisné informácie (ďalej len „identifikačné údaje“).

(2) Údaje o katastrálnych územiach sa spracúvajú a aktualizujú v súčinnosti s orgánmi štatistiky.

§ 9

(1) Údaje o pozemku evidovanom ako parcela registra „C“ obsahujú

a) parcelné číslo,

b) výmeru parcely,

c) druh pozemku a kód druhu pozemku podľa prílohy č. 1,

d) kód spôsobu využívania pozemku podľa prílohy č. 2,

e) kód druhu chránenej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 3,

f) kód právneho vzťahu podľa prílohy č. 4,

g) kód umiestnenia pozemku podľa prílohy č. 5,

h) kód spoločnej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 6,

i) číslo listu vlastníctva,

j) ďalšie identifikačné údaje.

(2) Údaje o pozemku evidovanom ako parcela registra „E“ obsahujú

a) parcelné číslo,

b) výmeru parcely,

c) druh pozemku a kód druhu pozemku podľa prílohy č. 1,

d) kód právneho vzťahu podľa prílohy č. 4,

e) kód umiestnenia pozemku podľa prílohy č. 5,

f) kód spoločnej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 6,

g) údaj o pôvodnom katastrálnom území,

h) číslo listu vlastníctva,

i) ďalšie identifikačné údaje.

(3) Údaje podľa odseku 1 písm. d), e), h) a j) a podľa odseku 2 písm. f), g) a i) sú evidované, ak sú známe.

§ 10

Údaje o stavbe evidovanej v katastri obsahujú

a) súpisné číslo stavby, ak je ním stavba označená,

b) parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená,

c) kód druhu chránenej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 3,

d) kód druhu stavby podľa prílohy č. 7 alebo opis stavby,

e) kód umiestnenia stavby podľa prílohy č. 8,

f) číslo listu vlastníctva,

g) ďalšie identifikačné údaje.

§ 11

Údaje o rozostavanej stavbe evidovanej v katastri obsahujú

a) parcelné číslo pozemku, na ktorom bude stavba postavená,

b) kód druhu stavby podľa prílohy č. 7 alebo opis stavby,

c) kód umiestnenia stavby podľa prílohy č. 8,

d) číslo listu vlastníctva,

e) ďalšie identifikačné údaje.

§ 12

Údaje o byte alebo nebytovom priestore obsahujú

a) súpisné číslo stavby,

b) číslo vchodu,

c) číslo poschodia,

d) číslo bytu alebo nebytového priestoru,

e) kód druhu priestoru podľa prílohy č. 9,

f) kód druhu nebytového priestoru podľa prílohy č. 10,

g) podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a úpravu práv k pozemku alebo spoluvlastnícky podiel k pozemku alebo k priľahlému pozemku,

h) číslo listu vlastníctva,

i) poradové číslo vlastníka bytu alebo nebytového priestoru,

j) ďalšie identifikačné údaje.

§ 13

Údaje o rozostavanom byte alebo rozostavanom nebytovom priestore obsahujú

a) súpisné číslo stavby, ak je ním stavba označená,

b) číslo vchodu,

c) číslo poschodia,

d) číslo bytu alebo nebytového priestoru,

e) kód druhu priestoru podľa prílohy č. 9,

f) kód druhu nebytového priestoru podľa prílohy č. 10,

g) podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a úpravu práv k pozemku alebo spoluvlastnícky podiel k pozemku alebo k priľahlému pozemku,

h) číslo listu vlastníctva,

i) poradové číslo vlastníka rozostavaného bytu alebo rozostavaného nebytového priestoru,

j) ďalšie identifikačné údaje.

§ 13a

(1) Údaje o nehnuteľnostiach podľa § 7 písm. b) obsahujú aj údaj o cene nehnuteľnosti.

(2) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra na základe

a) zmluvy podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona, na základe ktorej je rozhodnuté o povolení vkladu, ak je v nej cena vyčíslená,

b) zápisnice o vykonaní dražby podľa osobitného predpisu,1c)

c) rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.1d)

(3) Údaj o cene nehnuteľnosti sa zapisuje do katastra, ak predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2 je nehnuteľnosť, a to

a) samostatná stavba,

b) samostatný pozemok,

c) stavba a pozemok,

d) byt alebo nebytový priestor a spoluvlastnícky podiel vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom bytovým domom, na priľahlom pozemku a stavba tvoriaca s bytom alebo nebytovým priestorom jeden funkčný celok, ak pozemok zastavaný bytovým domom, priľahlý pozemok alebo stavba tvoriaca s bytom alebo nebytovým priestorom jeden funkčný celok je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2.

(4) Ak nie je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2 samostatná stavba, samostatný pozemok, stavba a pozemok, ktorý tvorí so stavbou jeden funkčný celok, alebo byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 1/1, na evidovanie údaja o cene nehnuteľnosti v katastri okresný úrad dopočíta cenu do spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/1 a dopočítanú cenu zapíše do katastra.

(5) Ak je predmetom zmluvy alebo verejnej listiny podľa odseku 2 viac pozemkov a cena nie je vyčíslená za každý z nich samostatne, údaj o cene pozemku sa v katastri neeviduje.

§ 13b

(1) Rozhodnutie o tom, či ide o predmet evidovania v katastri podľa § 6 ods. 2 zákona, obsahuje

a) označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

b) označenie nehnuteľnosti podľa § 42 ods. 2 zákona,

c) výrok,

d) odôvodnenie,

e) dátum vydania rozhodnutia,

f) odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

(2) Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu,1e) neobsahuje odtlačok úradnej pečiatky a podpis, ale je úradom autorizované.

§ 14

Údaje o právach k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom, rozostavaným bytom a rozostavaným nebytovým priestorom obsahujú

a) číslo listu vlastníctva,

b) poradové číslo vlastníka,

c) označenie práva k nehnuteľnosti alebo skutočnosti súvisiace s nehnuteľnosťou,

d) ďalšie identifikačné údaje.

§ 15

Pri údajoch o vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe podľa § 8 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona sa eviduje

a) číslo listu vlastníctva,

b) poradové číslo vlastníka,

c) kód účastníka právneho vzťahu podľa prílohy č. 11,

d) spoluvlastnícky podiel,

e) ďalšie identifikačné údaje.

§ 16

(1) Sídelné a nesídelné geografické názvy sa dokumentujú v súbore popisných informácií v zozname štandardizovaného názvoslovia a v prehľade štandardizovaného názvoslovia.

(2) Prehľad štandardizovaného názvoslovia môže byť nahradený vektorovou katastrálnou mapou.

Spôsob evidencie katastrálnych území a nehnuteľností

§ 17

Katastrálne územie sa eviduje

a) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou a v súbore lomových bodov hranice katastrálneho územia,

b) v súbore popisných informácií údajmi o katastrálnom území.

§ 18

Pozemok sa eviduje

a) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou, parcelným číslom a spravidla značkou druhu pozemku alebo na mape určeného operátu hranicou a parcelným číslom; značka druhu pozemku je grafické vyjadrenie druhu pozemku a spôsobu využívania pozemku v súbore geodetických informácií,

b) v súbore popisných informácií údajmi o pozemku.

§ 19

(1) Spôsob využívania pozemku vyjadruje účel využívania pozemku; zapíše sa na základe verejnej listiny, inej listiny alebo žiadosti vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Žiadosť sa predkladá príslušnému okresnému úradu a obsahuje

a) označenie katastrálneho územia, parcelné číslo, druh pozemku, doterajší spôsob využívania pozemku a číslo listu vlastníctva,

b) navrhovaný spôsob využívania pozemku,

c) odôvodnenie žiadosti,

d) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a podpis žiadateľa alebo názov a sídlo žiadateľa, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu.

(2) Spôsoby využívania pozemkov sa v katastri označujú kódmi podľa prílohy č. 2.

§ 20

Stavba sa eviduje

a) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape,

b) v súbore popisných informácií údajmi o stavbe.

§ 21

(1) Byty a nebytové priestory, rozostavané byty a rozostavané nebytové priestory sa evidujú v nadväznosti na evidovanú stavbu alebo evidovanú rozostavanú stavbu.

(2) Byty a nebytové priestory sa evidujú v súbore popisných informácií údajmi o byte a nebytovom priestore.

(3) Rozostavané byty a rozostavané nebytové priestory na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu2) sa evidujú v súbore popisných informácií v súlade s dokumentáciou stavby, údajmi o byte a nebytovom priestore.

§ 22

(1) Chránená nehnuteľnosť sa eviduje

a) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou chránenej nehnuteľnosti a jej názvom alebo mapovou značkou a prípadne jej názvom,

b) v súbore popisných informácií kódom druhu chránenej nehnuteľnosti.

(2) Vyznačením hranice chránenej nehnuteľnosti na katastrálnej mape sa nevytvára samostatná parcela.

(3) Druhy chránenej nehnuteľnosti sa v katastri označujú číselnými kódmi podľa prílohy č. 3.

(4) Kódom druhu chránenej nehnuteľnosti sa v súbore popisných informácií označí každá dotknutá nehnuteľnosť. Ak ide o chránenú stavbu, kódom sa označí aj pozemok, na ktorom je stavba postavená.

§ 23

(1) Zastavané územie obce sa eviduje zobrazením jeho hranice na katastrálnej mape.

(2) Bonitovaná pôdnoekologická jednotka sa eviduje v elektronickej podobe po zápise registra obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav.

(3) Rozsah vecného bremena k časti pozemku sa eviduje zobrazením vo vektorovej katastrálnej mape; vyznačením rozsahu vecného bremena sa nevytvára samostatná parcela.

Postup pri zápise práv k nehnuteľnostiam

§ 24

(1) Oznámenie o návrhu na vklad sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle úradu.

(2) Ak sa doručuje návrh na vklad v elektronickej podobe, v návrhu na vklad sa oznámenie o návrhu na vklad preukáže uvedením čísla, pod ktorým je prijaté; oznámenie o návrhu na vklad nie je potrebné prikladať.

(3) Oznámenie o návrhu na vklad má informatívny charakter pre okresný úrad a nemá vplyv na poradie zápisov podľa § 41 ods. 2 zákona.

(4) Ak oznámenie o návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve a s údajmi v katastri, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.

§ 25

(1) Ak sa plomba týka iba niektorej nehnuteľnosti alebo iba niektorého práva k nehnuteľnosti, plomba sa vyznačí k tejto nehnuteľnosti alebo k tomuto vlastníkovi.

(2) Plomba sa skladá z označenia a poradového čísla registra, označenia príslušného kalendárneho roka a slova „plomba“.

§ 26

Každému účastníkovi konania sa zasiela jeden rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu. Ak sa nehnuteľnosti nachádzajú v obvode viacerých okresných úradov, zašle okresný úrad, ktorá o povolení vkladu rozhodla, jedno vyhotovenie rovnopisu rozhodnutia o povolení vkladu s rovnopisom zmluvy, na základe ktorej bol povolený vklad, dotknutým okresným úradom.

§ 28

Na vykonanie záznamu na návrh podľa § 34 ods. 1 zákona sú spôsobilé najmä:

a) osvedčenie notára,4)

b) návrh, ktorého prílohou je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo rozsudok o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo ich overená kópia, ktorí do troch rokov po právoplatnosti uvedených rozsudkov neuzavreli dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva alebo ak v tejto lehote nepodali na súd návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva,5)

c) návrh, ak ide o práva k cudzím veciam,6)

d) návrh, ktorého prílohou je doklad viažuci sa k vzniku, zmene alebo zániku práva prináležiacemu osobe; ak ide o vecné právo, ktoré sa viaže na osobu,

e) návrh, ktorého prílohou je písomné oznámenie o uplynutí času, ak ide o zánik záložného práva uplynutím času,

f) rozsudok súdu, ak vecné bremeno zanikne z dôvodu, že vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného,

g) listina preukazujúca správu majetku štátu,

h) rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodársky účel alebo rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov.8)

§ 29

(1) Poznámka, ktorá obmedzuje vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, je najmä poznámka zapísaná na základe uznesenia súdu o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou, upovedomenia o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, rozhodnutia o zriadení daňového záložného práva, daňového exekučného príkazu, colného exekučného príkazu, uznesenia súdu o zaistení nehnuteľnosti, uznesenia súdu o zaistení majetku, ustanovenia § 39 ods. 2 zákona, návrhu pozemkového úradu,9) rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav.9a)

(2) Poznámka, ktorá informuje o nehnuteľnosti alebo práve k nehnuteľnosti, je najmä poznámka zapísaná na základe oznámenia o začatí colného exekučného konania, začatia vyvlastňovacieho konania, návrhu účastníka s potvrdením príslušného súdu o prijatí návrhu na súdne konanie, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam alebo súdneho konania o určení neplatnosti dobrovoľnej dražby, oznámenia veriteľa o začatí výkonu záložného práva.

(3) Hodnovernosť údajov katastra podľa § 39 ods. 2 zákona je spochybnená, ak je v katastri zapísané duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo nehnuteľnosti.

§ 30

(1) Ak sa katastrálne konanie týka nehnuteľností evidovaných v pozemkovej knihe, zapíšu sa do súboru popisných informácií všetky údaje z dotknutých pozemkovoknižných vložiek. V pozemkovej knihe sa urobí poznámka o zápise údajov do súboru popisných informácií a ak sú vyčerpané všetky údaje, pozemkovoknižná vložka sa uzavrie.

(2) Ak sa katastrálne konanie týka údajov evidovaných v železničnej knihe, zapíšu sa do súboru popisných informácií údaje dotknuté katastrálnym konaním. V železničnej knihe sa vyznačí poznámka o zápise údajov do súboru popisných informácií katastra.

§ 32

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa vykonáva v etapách, ktorými sú:

a) prípravné konanie,

b) zisťovanie priebehu hraníc a meračské práce (ďalej len „miestne prešetrovanie“),

c) vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií,

d) konanie o námietkach,

e) vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu.

§ 33

(1) Obsahom prípravného konania je

a) vyhotovenie projektu obnovy katastrálneho operátu,

b) určenie obvodu obnovy katastrálneho operátu (ďalej len „obvod obnovy“),

c) oznámenie začatia konania obci,

d) preverenie súladu súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií.

(2) Obvod obnovy predstavuje územie s pozemkami určenými na vykonanie obnovy. Hranica obvodu obnovy sa zobrazí do katastrálnej mapy.

(3) Okresný úrad oznámi obci termín začatia a rozsah obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním najmenej 30 dní pred začatím obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním. Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním zašle okresný úrad aj susedným obciam so žiadosťou, aby poskytovali nevyhnutnú súčinnosť. Oznámenie o začatí konania sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu.

(4) Preverenie súladu súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií spočíva v porovnaní údajov uvedených v súbore parciel registra „C“ a v súbore stavieb s údajmi uvedenými na katastrálnej mape.

§ 34

Komisia na zisťovanie priebehu hraníc pri obnove katastrálneho operátu (ďalej len „komisia“) vykonáva miestne prešetrovanie a overuje údaje katastra v teréne za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb, prerokúva postup a výsledky miestneho prešetrovania a rozhoduje o jeho ďalšom postupe.

§ 35

(1) Pri miestnom prešetrovaní hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam sa preveruje súlad ich priebehu s právnym stavom a trvalé označenie lomových bodov týchto hraníc; netýka sa hraníc rozsahu vecného bremena a hraníc chránených území.

(2) Ak všetci dotknutí vlastníci pri miestnom prešetrovaní svojím podpisom potvrdili, že uznávajú hranicu podľa skutočnej držby ako vlastnícku, považuje sa táto hranica podľa § 3 ods. 2 zákona za vlastnícku hranicu. Táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania stanoviskom vlastníkov a iných oprávnených osôb „Vlastníci týchto pozemkov vyhlasujú, že uznávajú priebeh hraníc pozemkov parcelné číslo ... zistených v teréne pri miestnom prešetrovaní“.

(3) Pri miestnom prešetrovaní hraníc druhov pozemkov sa zisťuje skutočný spôsob využívania pozemku, ktorý sa uvedie v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania kódom podľa prílohy č. 2.

(4) Zmeny evidovaných údajov o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách sa zaznamenajú v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania. Vlastník alebo iná oprávnená osoba potvrdí predmet zmeny podpisom, právnické osoby aj odtlačkom pečiatky.

(5) Ak komisia pri miestnom prešetrovaní zistí nesúlad skutočného stavu so stavom evidovaným v katastrálnom operáte, vyzve vlastníka alebo inú oprávnenú osobu na predloženie príslušných rozhodnutí alebo iných listín na zápis zmenených údajov do katastra v určenej lehote. Táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania.

(6) Účasť vlastníkov a iných oprávnených osôb zabezpečí obec podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona doručením predvolania do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, pričom ich upozorní na povinnosti vyplývajúce im z ustanovení § 19 zákona.

(7) Protokol o skončení miestneho prešetrovania obsahuje

a) údaje o katastrálnom území a časové obdobie, v ktorom sa vykonalo miestne prešetrovanie,

b) mená a priezviská členov komisie,

c) začiatok konania miestneho prešetrovania v obci,

d) spôsob zabezpečenia účasti vlastníkov alebo iných oprávnených osôb na miestnom prešetrovaní,

e) priebeh a výsledky miestneho prešetrovania vrátane zápisníc podľa odseku 2,

f) činnosť a výsledky rokovaní komisie,

g) dátum spísania protokolu a podpisy členov komisie.

§ 36

Pri meračských prácach sa lomové body hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, lomové body hraníc druhov pozemkov a pôdorysov stavieb a ďalších objektov určia v S-JTSK s kódom kvality T = 1.

§ 37

(1) Na podklade výsledkov meračských prác sa vyhotoví nový súbor geodetických informácií, ktorý obsahuje vektorovú mapu a ďalšiu geodetickú dokumentáciu.

(2) Na podklade zápisníc o vykonaní miestneho prešetrovania sa vyhotoví nový súbor popisných informácií, ktorý obsahuje súbor údajov v elektronickej podobe a ďalšiu písomnú dokumentáciu.

§ 38

Výsledný operát, ktorý sa odovzdáva okresnému úradu, obsahuje

a) elaborát miestneho prešetrovania,

b) autorizačne overený elaborát meračských prác,

c) nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií.

§ 39

(1) Okresný úrad vyzve obec na zverejnenie miesta a času konania o námietkach najmenej 15 dní pred jeho začiatkom; začatie konania sa súčasne zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu.

(2) Obnovený katastrálny operát sa predkladá na verejné nahliadnutie najmenej na päť pracovných dní.

(3) Námietku proti chybe v obnovenom katastrálnom operáte možno podať ústne alebo písomne.

(4) Ak sa námietke vyhovelo a netreba vykonať miestne prešetrovanie alebo meranie, chybný údaj obnoveného katastrálneho operátu sa bezodkladne na mieste opraví. Vykonanie opravy podpisom potvrdí ten, kto námietku podal.

(5) Ak sa námietke nevyhovelo, zamestnanec katastrálneho úradu poučí toho, kto námietku podal, o ďalšom postupe pri konaní o námietkach a súčasne sa vyhotoví úradný záznam, ktorý podpíše zamestnanec katastrálneho úradu a ten, kto podal námietku.

(6) Po skončení konania o námietkach sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše zamestnanec katastrálneho úradu, zástupca obce a zhotoviteľa. Prílohy protokolu tvoria úradné záznamy vyhotovené v konaní o námietkach, prípadne právoplatné rozhodnutia o námietkach.

§ 40

Platnosť obnoveného katastrálneho operátu sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu a oznámi

a) obci,

b) katastrálnemu úradu,

c) úradu.

Spravovanie a aktualizácia katastrálneho operátu

§ 41

Na spravovanie elektronickej podoby súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií sa používa programové vybavenie autorizované úradom.

§ 42

(1) Zmena v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií katastra sa vykonáva súčasne, ak si to navrhovaná zmena vyžaduje.

(2) Každá zmena sa zaznamenáva pod poradovým číslom zmeny.

(3) Zmena sa vykonáva v papierovej podobe aj elektronicky.

§ 43

(1) Zmena údajov katastra, ktorá nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv k nehnuteľnostiam sa vykonáva na základe žiadosti vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo z podnetu okresného úradu.

(2) Žiadosť o vykonanie zmeny obsahuje predmet zmeny a listinu preukazujúcu zmenu, ak je potrebná. Listina nie je potrebná, ak navrhovaná zmena údajov je preukázaná z predloženého preukazu totožnosti alebo ak zmenu údajov možno zistiť z údajov iných referenčných registrov.

§ 44

Označovanie lomových bodov hraníc

(1) Trvalým označením lomových bodov hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc obcí, hraníc katastrálnych území a hraníc zastavaného územia obce sa rozumie označenie hraničným znakom.

(2) Hraničným znakom je kamenný medzník, znak z plastu, železobetónový medzník, betónový stĺp alebo železná rúrka vyplnená betónom a spojená so zemou betónom alebo na tvrdých podkladoch zapustený klinec alebo iný vhodný kovový predmet alebo vytesaný kríž na opracovanej ploche.

(3) Hranice pozemkov, ktoré sú v teréne jednoznačne určené pevnými predmetmi, ako sú rohy múrov, murovaných plotov a stavieb, sa považujú za označené hraničným znakom.

(4) Hraničný znak sa na hranici pozemku umiestni tak, aby jeho stred bol totožný s lomovým bodom hranice. Ak by hraničný znak prekážal využívaniu pozemku alebo ho nemožno osadiť, vykoná sa nepriame označenie dvojznakmi alebo trvalou podzemnou značkou.

(5) Lomové body hraníc pozemkov, ktoré sú bezprostredne ohrozené stavebnou činnosťou, sa počas výstavby označia dočasným spôsobom.

(6) Hraničný znak hranice pozemku, ktorá sa končí na štátnej hranici, sa umiestni pred štátnou hranicou vo vzdialenosti ustanovenej príslušnou medzinárodnou zmluvou.

(7) Hranicu obce netreba označiť, ak je už označená ako hranica pozemku.

Vyhotovovanie geometrického plánu

§ 45

(1) Záväznými podkladmi na vyhotovenie geometrického plánu sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií. Ďalšími podkladmi sú

a) údaje z pozemkovej knihy, zo železničnej knihy a z ich operátov a údaje bývalého pozemkového katastra,

b) údaje z verejných alebo iných listín potvrdzujúcich práva k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané do listu vlastníctva,

c) dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,10)

d) údaje o bodoch geodetických základov.

(2) Ak existuje viac využiteľných podkladov, na vyhotovovanie geometrických plánov sa prednostne použijú podklady s vyššou meračskou hodnotou. Pri pochybnostiach o vhodnosti podkladov je rozhodujúce stanovisko okresného úradu.

(3) Ak právo k nehnuteľnosti je uvedené v listine, ktorá nie je zapísaná do katastra, údaje z nej sa použijú súčasne s údajmi katastra.

(4) Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, ak údaje doterajšieho stavu geometrického plánu sú zhodné s platnými údajmi katastra. Ak sa v katastrálnom operáte po úradnom overení geometrického plánu zmenia údaje tvoriace doterajší stav geometrického plánu, ale nie je potrebné upraviť údaje o parcelách, ktoré sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis, pri zápise sa zostaví doterajší stav a nový stav pre parcely, ktoré nie sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis.

§ 46

(1) Pred vykonaním meračských prác na vyhotovenie geometrického plánu vlastník alebo iná oprávnená osoba označí trvalo alebo dočasne lomové body hraníc, ktoré sú predmetom zmeny, ak tieto nie sú už označené.

(2) Ak lomové body novourčovanej alebo zmenenej hranice pozemku nie sú trvalo označené, označí ich vlastník alebo iná oprávnená osoba v lehote do 30 dní po doručení rozhodnutia o povolení vkladu alebo oznámenia o vykonaní zápisu práva do katastra záznamom.

(3) Ak je v geometrickom pláne nová alebo zmenená parcela vytvorená z dielov parciel, ku ktorým sa viažu rôzne právne vzťahy, možno takýto geometrický plán zapísať do katastra len spolu so zápisom vlastníckych práv k všetkým dielom novej alebo zmenenej parcely.

§ 47

(1) Geometrický plán má tieto časti:

a) popisné pole,

b) grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien,

c) výkaz výmer parciel a dielov parciel.

(2) Časti geometrického plánu musia byť spojené spôsobom, ktorý vylučuje dodatočnú výmenu jednotlivých listov alebo jeho častí.

§ 49

(1) Záznam podrobného merania zmien má tieto časti:

a) popisné pole,

b) grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien,

c) technickú správu.

(2) Čísla záznamov podrobného merania zmien, parcelné čísla novovytváraných parciel a čísla pre novozriadené podrobné geodetické body prideľuje na požiadanie okresného úradu.

§ 50

(1) Operát geometrického plánu, ktorý sa predkladá na úradné overenie, tvorí

a) autorizačne overený geometrický plán, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach,

b) autorizačne overený záznam podrobného merania zmien, ak sa vyhotovuje,

c) elektronické podklady na aktualizáciu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií,

d) po jednom vyhotovení časti operátu geometrického plánu v písmenách a) a b) vo formáte PDF.

(2) Elektronický podklad na aktualizáciu súboru geodetických informácií podľa odseku 1 písm. c) obsahuje nové a upravené objekty v súlade s navrhovanou zmenou a pozostáva z vektorového geodetického podkladu

a) na aktualizáciu číselnej vektorovej katastrálnej mapy podľa § 1 ods. 2,

b) na aktualizáciu nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy podľa § 1 ods. 3 pre priame zapracovanie číselných výsledkov meraní,

c) podľa § 1 ods. 3 na aktualizáciu súboru prevzatých meraní a vektorového geodetického podkladu na aktualizáciu nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy,

d) na aktualizáciu mapy určeného operátu podľa § 2 ods. 3, pričom zanikajúce parcely alebo zanikajúce časti parciel sa označia parcelným číslom „0“.

(3) Elektronický podklad na aktualizáciu súboru popisných informácií je výkaz výmer vo výmennom formáte XML (Extensible Markup Language).

(4) Zjednodušený operát geometrického plánu sa vyhotovuje na vykonanie zmeny v katastrálnom operáte alebo na opravu chyby v katastrálnom operáte a obsahuje vybrané časti operátu geometrického plánu.

(5) Podrobnosti o úradnom overovaní geometrického plánu ustanovuje osobitný predpis.11a)

Vytyčovanie hraníc pozemkov

§ 51

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice.

§ 52

Podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov poskytuje na požiadanie okresný úrad alebo právnická osoba zriadená úradom.

§ 53

Vytýčené hranice pozemkov sa trvalo označia vo všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc pozemku, ak vlastníci a iné oprávnené osoby vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov; v opačnom prípade sa označia dočasne.

§ 54

(1) Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje

a) vytyčovací náčrt,

b) technickú správu o vytýčení hranice pozemku,

c) zoznam súradníc bodov,

d) protokol o vytýčení hraníc pozemkov,

e) vektorový geodetický podklad, ak sa v nečíselnej vektorovej katastrálnej mape na účely vytýčenia určia lomovým bodom vytyčovanej hranice čísla bodov a súradnice v S-JTSK podľa § 55 ods. 4.

(2) Autorizačne overený výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov sa odovzdáva okresnému úradu.

Meračské práce

§ 55

(1) Predmetom meračských prác je meranie skutočného stavu a zmeny

a) hranice katastrálneho územia,

b) hranice pozemku,

c) stavby,

d) hranice chránenej nehnuteľnosti alebo inej skutočnosti a jej ochranného pásma,

e) rozsahu vecného bremena.

(2) Súčasťou meračských prác je aj meranie podrobných geodetických bodov, ak je to potrebné na zameranie predmetov merania.

(3) Meračské práce sa vykonajú tak, aby výsledok merania bol presne zobrazený a súčasne spojený s nezmeneným obsahom a zobrazeným obsahom katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu a zároveň, aby umožnili určiť súradnice lomových bodov predmetov merania v S-JTSK.

(4) Súradnice bodov, ktoré sa preberajú do katastra, sa transformujú z geodetického systému, v ktorom sa vykonáva meranie (ETRS89, JTSK03) do S-JTSK podľa § 1 ods. 4 na úrovni geodetických základov (ďalej len „základná transformácia“).

(5) Pred vykonaním meračských prác sa lomové body hraníc podľa odseku 1 písm. a) a b) označia v teréne.

§ 55a

(1) Čísla a súradnice bodov v katastrálnom území s nečíselnou katastrálnou mapou, ktoré tvoria hranice pozemkov a boli určené v inom zázname podrobného merania zmien s kódom kvality T=3 a T=4 podľa prílohy č. 12, sa preberú pre nadväzujúcu zmenu po overení ich identity a presnosti.

(2) Poloha bodov uvedených v odseku 1 sa overí ako pri identických bodoch. Novourčené súradnice sa porovnajú so skôr určenými súradnicami v S-JTSK. Ak vyhovujú kritériu uvedenému v § 56 ods. 6, ich súradnice a čísla sa prevezmú zo záznamu podrobného merania zmien, v ktorom boli pôvodne určené. Ak nevyhovujú kritériu uvedenému v § 56 ods. 6, nepoužijú sa pre nadväzujúcu zmenu a táto skutočnosť sa uvedie v zázname podrobného merania zmien.

§ 56

(1) Identické body sú jednoznačne identifikovateľné podrobné body v teréne a zobrazené na katastrálnej mape, ktoré slúžia na zobrazenie a spojenie výsledku merania s obsahom mapy. Ako identické body možno použiť aj pevné body podrobného polohového bodového poľa.

(2) Overenie identických bodov v katastrálnom území, v ktorom je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa, sa vykoná určením ich vzájomnej polohy alebo odmeraním vzdialenosti identického bodu od najmenej dvoch ďalších bodov, ktoré možno považovať za identické a porovnaním výsledku so zodpovedajúcimi údajmi dokumentovanými v súbore geodetických informácií.

(3) Body podľa odseku 2 možno považovať za identické, ak sú splnené kritériá presnosti ustanovené v prílohe č. 13, v závislosti od pôvodu určenia posudzovaného bodu. Ak sa overením identity bodu zistí prekročenie kritérií presnosti, takýto bod sa považuje za neidentický a nesmie byť použitý.

(4) Na účely aktualizácie číselnej vektorovej katastrálnej mapy sa za identické body vyberú body, ktoré umožňujú určiť polohovú odchýlku Äp medzi polohou bodu určeného pri pôvodnom meraní obsahu mapy a polohou identického bodu určenou meraním pomocou aktívnych geodetických základov, s následným využitím Prevodnej interpolačnej tabuľky alebo základnej transformácie. Ako identické body sa prednostne použijú najmä pevné body podrobného polohového bodového poľa, ak z nich bol meraný pôvodný obsah mapy alebo podrobné body, ktoré od času pôvodného merania obsahu mapy nezmenili svoju polohu.

(5) Polohová odchýlka Äp sa vypočíta zo vzťahu

Vzorec

kde Äx = x1 – x2 a Äy = y1 – y2; kde x1, y1 sú súradnice bodu z pôvodného merania a x2, y2 sú súradnice identického bodu určeného v podmienkach globálnych navigačných satelitných systémov a transformované do S-JTSK prostredníctvom Prevodnej interpolačnej tabuľky.

(6) Kritérium na posudzovanie súradnicových rozdielov Äx a Äy je Äp; Äp = 0,24 m.

§ 57

(1) Meračskú sieť tvoria body geodetických základov, podrobné geodetické body, pomocné meračské body alebo ich kombinácia. Súradnice pomocných meračských bodov sa určia priamym pripojením na aktívne geodetické základy alebo z bodov, ktoré boli určené v meračskej sieti pripojenej na aktívne geodetické základy.

(2) Pomocné meračské body sú body, ktoré dopĺňajú meračskú sieť na hustotu potrebnú na podrobné meranie. Pomocné meračské body sa určujú postupom podľa osobitného predpisu.12)

(3) Ak sa na meranie využijú pomocné meračské body určené v inom zázname podrobného merania zmien, táto skutočnosť sa vyznačí v aktuálnom zázname podrobného merania zmien prebratím čísla pôvodného záznamu merania zmien v označení čísla pomocného meračského bodu.

(4) Ak sa na meranie použije referenčná stanica, umiestni sa na bode Štátnej priestorovej siete alebo na podrobnom geodetickom bode.

(5) Charakteristikou presnosti určenia súradníc pomocných meračských bodov je základná stredná súradnicová chyba mxy. Pomocný meračský bod sa určí tak, aby charakteristika presnosti určenia súradníc neprekročila hodnotu mxy=0,04 m.

§ 58

(1) Výsledky meračských prác pri vyhotovovaní geometrického plánu sa zaznamenávajú do záznamu podrobného merania zmien.

(2) Výsledky meračských prác pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním sa zaznamenávajú do záznamu z merania a meračského náčrtu.

§ 58a

Výpočet výmer

(1) Výmera novej parcely sa vypočíta zo súradníc lomových bodov obvodu parcely určených v S-JTSK s kódom kvality 1 až 4.

(2) Rozdiel medzi výmerou vedenou v súbore geodetických informácií a výmerou vedenou v súbore popisných informácií sa posudzuje podľa hodnoty krajnej odchýlky vypočítanej zo vzťahu , kde a, b sú koeficienty zohľadňujúce mierku mapy a P je výmera parcely evidovaná v súbore popisných informácií. Koeficienty nadobúdajú hodnoty podľa prílohy č. 14.

(3) Ak sa preukáže, že nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 2, okresný úrad vykoná opravu; pri oprave postupuje podľa ustanovení § 59 zákona.

§ 58b

Aktualizácia číselnej vektorovej katastrálnej mapy

(1) Ak na identických bodoch podľa § 56 ods. 4 až 6 nie je prekročené kritérium Äp, číselná vektorová katastrálna mapa sa aktualizuje z vektorového geodetického podkladu podľa § 50 ods. 2 písm. a), pričom pre určenie polohy nových lomových bodov sa využije základná transformácia podľa § 55 ods. 4.

(2) Ak na identických bodoch podľa § 56 ods. 4 až 6 je prekročené kritérium Äp a zároveň posun na identických bodoch je systematický, číselná vektorová katastrálna mapa sa aktualizuje z vektorového geodetického podkladu podľa § 50 ods. 2 písm. a), pričom pre určenie polohy nových lomových bodov sa využije základná transformácia podľa § 55 ods. 4 a následne lokálna transformácia na identické body.

(3) Ak z dôvodu nižšej absolútnej alebo relatívnej presnosti číselnej katastrálnej mapy nemožno použiť ustanovenia odsekov 1 a 2, opraví okresný úrad zistené chyby a nesúlady na základe nového merania podľa § 59 zákona.

§ 58c

Aktualizácia nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy

(1) Ak sa nečíselná vektorová katastrálna mapa aktualizuje z údajov priamo meraných a transformovaných základnou transformáciou, aktualizácia sa vykoná z vektorového geodetického podkladu podľa § 50 ods. 2 písm. b).

(2) Ak sa podľa § 1 ods. 3 na základe údajov priamo meraných a transformovaných základnou transformáciou zapracúvajú číselné výsledky meraní do súboru prevzatých meraní, postupuje sa podľa § 55a. Súčasne sa z vektorového geodetického podkladu podľa § 50 ods. 2 písm. c) aktualizuje nečíselná vektorová katastrálna mapa tak, aby vykonaná zmena mala nadväznosť na doterajší stav mapy, pričom upravené merané údaje pre skonštruovanie zmeny do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy sú obsahom príslušného vektorového geodetického podkladu.

(3) V pochybnostiach o spôsobe aktualizácie nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa stanoviska úradu.

§ 58d

Dokumentácia prevzatých meraní v katastrálnych územiach bez vektorovej katastrálnej mapy

(1) V katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná katastrálna mapa v papierovej podobe, slúži na dokumentáciu číselných výsledkov merania súbor prevzatých meraní do platného katastrálneho operátu, ktorý sa aktualizuje na podklade vektorového geodetického podkladu podľa § 50 ods. 2 písm. c).

(2) Vektorová mapa určeného operátu sa aktualizuje na podklade vektorového geodetického podkladu podľa § 50 ods. 2 písm. d).

§ 59

Presnosť meračských a zobrazovacích prác

(1) Presnosť meračských prác a výsledných súradníc podrobných bodov je stanovená charakteristikami presnosti a kritériami presnosti.

(2) Charakteristikou presnosti určenia súradníc x, y podrobných bodov je základná stredná súradnicová chyba mxy, určená vzťahom Vzorec 01, kde mx, my sú základné stredné chyby určenia súradníc x, y.

(3) Charakteristikou relatívnej presnosti určenia súradníc dvojice bodov je základná stredná chyba md dĺžky d priamej spojnice týchto bodov vypočítanej zo súradníc.

(4) Súradnice podrobných bodov sa určia tak, aby

a) charakteristika mxy nepresiahla kritérium uxy = 0,08 m,

b) charakteristika md nepresiahla kritérium ud vypočítané pre každú dĺžku d zo vzťahu ud = 0,12(d + 12)/(d + 20) v m.

(5) Dosiahnutie stanovenej presnosti sa overuje pomocou

a) kontrolných omerných mier alebo kontrolným meraním dĺžok priamych spojníc bodov a ich porovnaním s dĺžkami vypočítanými zo súradníc,

b) nezávislého kontrolného merania a výpočtu súradníc výberu bodov a ich porovnaním s prvotne určenými súradnicami, kontrolné meranie sa vykoná s rovnakou alebo vyššou presnosťou.

(6) Podrobné body sa na účel overenia presnosti vyberú tak, aby

a) boli jednoznačne identifikovateľné,

b) boli rozmiestnené rovnomerne po celom území,

c) tvorili reprezentatívny výber podľa technickej normy.13)

(7) Rozsah reprezentatívneho výberu podľa odseku 6 písm. c) sa určí počtom najmenej 100 podrobných bodov alebo najmenej 100 dvojíc podrobných bodov.

(8) Pri overovaní podľa odseku 5 písm. a) sa vypočítajú rozdiely dĺžok Δd = dm– dk, kde dm je dĺžka vypočítaná zo súradníc a dk je dĺžka určená kontrolným meraním. Presnosť sa považuje za vyhovujúcu, ak platí, že |Δd|≤2ud a pritom pre 60 % posudzovaných odchýlok platí, že |Δd|≤ud.

(9) Pri overovaní podľa odseku 5 písm. b) sa pre výber bodov vypočítajú rozdiely súradníc Δx = xm – xk, Δy = ym – yk, kde xm, ym sú prvotne určené súradnice podrobného bodu a xk, yk sú súradnice podrobného bodu z kontrolného merania. Presnosť sa testuje pomocou výberovej strednej súradnicovej chyby sxy vypočítanej ako kvadratický priemer stredných chýb súradníc sxy, sxy, ktoré sa určia vo výbere v rozsahu N bodov zo vzťahov Vzorec 02, Vzorec 03. Presnosť určenia sa považuje za vyhovujúcu, ak

a) polohová odchýlka p vypočítaná zo vzťahu Vzorec 04 vyhovuje kritériu Δp < = 0,14 m a

b) výberová stredná súradnicová chyba sxy vypočítaná zo vzťahu Vzorec 05 vyhovuje kritériu sxy ≤ 0,09 m pre výber v rozsahu od 100 do 300 bodov alebo sxy ≤ 0,08 m pre výber väčší než 300 bodov.

(10) V katastrálnej mape spravovanej v papierovej podobe sa podrobné body zobrazujú tak, aby presnosť zobrazenia bodov charakterizovaná základnou strednou súradnicovou chybou zobrazenia bodu neprekročila hodnotu 0,16 mm na katastrálnej mape.

(11) Dosiahnutie presnosti zobrazenia bodov podľa odseku 10 sa overuje porovnaním dĺžok priamych spojníc dvojice podrobných bodov určených z priameho merania s dĺžkami určenými z mapy.

(12) Pri overovaní podľa odseku 11 sa vypočítajú rozdiely dĺžok „Δp Dd = dm – dk, kde dm je dĺžka určená z hodnôt odmeraných na mape a dk je dĺžka určená priamym meraním. Presnosť sa považuje za vyhovujúcu, ak platí

a) pre mapy v mierkach 1 : 1000, 1 : 2000 a 1 : 5000, že |Δd| < = 2.ud·k a pritom pre 60 % posudzovaných odchýlok platí, že |Δd| < = ud·k, pričom kritérium ud sa vypočíta podľa odseku 4 písm. b) a koeficient k má hodnotu podľa prílohy č. 15 tabuľky č. 1,

b) pre mapy v ostatných mierkach, že |Δd| < = 2.(0,00015.dk + 0,005 · dk + 0,015) + k, koeficient k má hodnotu podľa prílohy č. 15 tabuľky č. 2.

§ 59a

Oprava chýb v katastrálnom operáte

(1) Protokol o oprave chyby obsahuje

a) označenie orgánu, ktorý protokol vyhotovil,

b) chybný údaj a správne znenie údaja,

c) odôvodnenie,

d) dátum vyhotovenia protokolu,

e) odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

(2) Ak sa protokol vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu,1e) neobsahuje odtlačok úradnej pečiatky a podpis, ale je správnym orgánom autorizovaný.

Poskytovanie údajov katastra

§ 60

(1) Údaje katastra sa poskytujú na základe žiadosti alebo na základe zmluvy.

(2) Žiadosť o výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópiu zo súboru popisných informácií, kópiu z pozemkovej knihy alebo zo železničnej knihy, ako aj identifikáciu parcely (ďalej len „výpis alebo kópia“) možno podať ústne, písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(3) V žiadosti o výpis alebo kópiu sa uvedie predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby podľa § 3a zákona, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, súpisné číslo stavby, číslo bytu alebo nebytového priestoru a číslo listu vlastníctva. Ak vzniknú nejasnosti, okresný úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.

(4) Výpis alebo kópia obsahuje

a) v listinnej podobe dátum vyhotovenia, odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu so štátnym znakom Slovenskej republiky, meno, priezvisko a podpis zamestnanca vykonávajúceho štátnu službu na úseku katastra, ktorý výpis alebo kópiu vyhotovil, doložku o úhrade správneho poplatku alebo doložku o oslobodení od správneho poplatku a text: „Vyhotovil: Okresný úrad v mene ÚGKK SR“,

b) v elektronickej podobe dátum vyhotovenia, doložku o úhrade správneho poplatku alebo doložku o oslobodení od správneho poplatku a text: „Vyhotovil: Okresný úrad v mene ÚGKK SR“ a náležitosti podľa osobitného predpisu;13b) to neplatí, ak sa poskytuje súpis nehnuteľností podľa § 60a.

(5) Ak žiadateľ o vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva neuvedie, že žiada o výpis len z časti listu vlastníctva, vyhotoví sa úplný výpis.

(6) Podmienkou poskytnutia rodného čísla, alebo ak ide o cudzinca iného identifikátora, alebo poskytnutia údaja o cene nehnuteľnosti je preukázanie totožnosti žiadateľa alebo preukázanie oprávnenia na poskytnutie rodného čísla, alebo ak ide o cudzinca iného identifikátora, alebo poskytnutia údaja o cene nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu.

(7) Kópiu z listu vlastníctva možno vyhotoviť aj s obsahom predchádzajúcich zápisov ako kópiu originálu listu vlastníctva.

(8) Ak technické podmienky neumožňujú okresnému úradu vydať výpis alebo kópiu katastrálneho operátu spravovaného iným okresným úradom, odstúpi žiadosť na vybavenie príslušnému okresnému úradu.

(9) Údaje katastra alebo ich časti poskytnuté na základe zmluvy podľa § 69 ods. 11 zákona možno v ich originálnej podobe používať pre vnútornú potrebu žiadateľa. Nové dielo a každá jeho rozmnoženina vytvorená z poskytnutých údajov katastra alebo ich častí obsahuje doložku o zdroji v tvare „Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR“.

§ 60a

Súpis nehnuteľností

(1) Úrad poskytuje prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom súpis nehnuteľností podľa § 69 ods. 9 zákona na základe žiadosti. Súpis nehnuteľností sa poskytuje v elektronickej podobe. Súpis nehnuteľností obsahuje dátum vyhotovenia, meno a priezvisko osoby, ktorá súpis nehnuteľností vyhotovila, doložku o zaplatení úhrady alebo doložku o oslobodení od úhrady.

(2) Súpis nehnuteľností možno vydať v územnom rozsahu katastrálneho územia, okresu, kraja alebo celého územia Slovenskej republiky.

(3) V žiadosti o súpis nehnuteľností sa uvedie predmet žiadosti, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby podľa § 3a zákona a územný rozsah, za ktorý sa požaduje vyhotoviť súpis nehnuteľností. Ak vzniknú nejasnosti, právnická osoba zriadená úradom vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.

(4) Podmienkou poskytnutia súpisu nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej fyzickej osobe, je preukázanie totožnosti žiadateľa alebo preukázanie oprávnenia na poskytnutie súpisu nehnuteľností podľa osobitného predpisu. Právnická osoba zriadená úradom vedie evidenciu žiadateľov v rozsahu nevyhnutnom na splnenie podmienky podľa prvej vety.

§ 60b

Sledovanie zmien v katastri

(1) Úrad poskytuje prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom službu sledovanie zmien v katastri (ďalej len „sledovanie zmien“) fyzickej osobe alebo právnickej osobe a oprávneným subjektom podľa odseku 2.

(2) Oprávneným subjektom na účely služby sledovanie zmien je

a) štátny orgán,

b) obec a vyšší územný celok,

c) právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti subjektov podľa písmen a) a b),

d) Sociálna poisťovňa,

e) správca nehnuteľností vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov podľa osobitného predpisu,15)

f) fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci alebo ktorá plní úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitného predpisu.

(3) Predmetom služby sledovanie zmien je sledovanie zmien údajov o nehnuteľnostiach evidovaných v katastri.

(4) Podmienkou zriadenia služby sledovanie zmien je uzavretie zmluvy s oprávneným subjektom alebo registrácia prostredníctvom registračného formulára, ktorý zverejňuje úrad na svojom webovom sídle. Prístupové údaje sa žiadateľovi poskytujú po založení zákazníckeho účtu.

(5) Registračný formulár obsahuje identifikačné údaje žiadateľa potrebné na vytvorenie zákazníckeho účtu v rozsahu, ak ide o

a) fyzickú osobu, meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, e-mailovú adresu a telefónne číslo,

b) právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, názov, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, sídlo alebo miesto podnikania, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

(6) Predmet služby sledovanie zmien sa žiadateľovi poskytne na základe objednávky.

(7) Služba sledovanie zmien je aktivovaná

a) dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy uzavretej s oprávneným subjektom podľa odseku 2 alebo iným dňom uvedeným v tejto zmluve, alebo

b) po zaplatení úhrady, ak nejde o bezodplatné poskytnutie tejto služby.

(8) Služba sledovanie zmien je aktivovaná na dobu

a) účinnosti zmluvy uzavretej s oprávneným subjektom podľa odseku 2,

b) na akú je zaplatená úhrada.

(9) Služba sledovanie zmien sa poskytuje bezodplatne oprávnenému subjektu podľa odseku 2.

(10) Úrad prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom zasiela informácie o zmenách v katastri elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve alebo v registračnom formulári. Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť prostriedku, ktorý si zvolil na zasielanie informácií o zmenách v katastri.

(11) Oprávnenému subjektu podľa odseku 2 sa poskytuje služba sledovanie zmien v rámci celého územia Slovenskej republiky. Fyzickej osobe alebo právnickej osobe odlišnej od osôb uvedených v odseku 2 sa poskytuje služba sledovanie zmien na základe jednej objednávky v rozsahu jednej obce alebo jedného katastrálneho územia.

(12) Služba sledovanie zmien vychádza z údajov uvedených žiadateľom v objednávke.

(13) Úrad nezodpovedá za výsledok služby sledovanie zmien v prípade nepresne uvedeného vyhľadávacieho kritéria v objednávke ani za priradenie údajov k osobe, pri ktorej nebolo vyhľadávacím kritériom rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; rovnako nezodpovedá, že sledovaná osoba je totožná s osobou, ktorej vlastníctvo je predmetom služby sledovanie zmien.

(14) Právnická osoba zriadená úradom zaznamenáva a uchováva údaje o odobratých službách sledovanie zmien v rozsahu podľa registračného formulára podľa odseku 5, objednávky a zmluvy v trvaní jedného roka po zrušení zákazníckeho účtu, ktorého sa údaje týkajú.

§ 61

(1) Údaje informatívneho charakteru, ktoré poskytuje právnická osoba zriadená úradom za odplatu, sa poskytujú v elektronickej podobe podľa stavu spracovania údajov katastra. Na vyhotovenie kópie z katastrálneho operátu v elektronickej podobe sa nevzťahuje osobitný predpis.1e)

(2) Vybrané súbory geodetických informácií a vybrané súbory popisných informácií alebo ich časti obsahujúce údaje o nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim sa poskytnú na základe písomnej zmluvy.

(3) Právnická osoba zriadená úradom poskytuje prostredníctvom prístupového miesta elektronické služby verejnej správy.

§ 62

Pri vyhotovovaní výpisov alebo kópií z katastrálneho operátu nesmie dôjsť k jeho znehodnoteniu.


§ 63

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra slovenskej republiky č. 72/1997, vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 533/2001 a vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004.

§ 63a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011

Ustanovenia § 55a sa nevzťahujú na vyhotovovanie geometrických plánov, pre ktoré boli vyžiadané podklady zo okresného úradu do 31. marca 2011.

§ 64

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.


Štefan Moyzes v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD DRUHU POZEMKU
KódDruh pozemku
2orná pôda
3chmeľnica
4vinica
5záhrada
6ovocný sad
7trvalý trávny porast
10lesný pozemok
11vodná plocha
13zastavaná plocha a nádvorie
14ostatná plocha

Príloha č. 2 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD SPÔSOBU VYUŽÍVANIA POZEMKU
KódSpôsob využívania pozemku
1Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
2Pozemok vysadený chmeľom alebo pozemok vhodný na pestovanie chmeľu, na ktorom bol chmeľ dočasne odstránený
3Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený
4Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
5Pozemok v rámci záhradného centra, na ktorom sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň alebo pozemok dočasne využívaný na výrobu trávnikových kobercov, vianočných stromčekov a inej okrasnej zelene
6Pozemok súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými druhmi
7Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
8Na pozemku je postavený skleník, japan, parenisko a iné
9Na pozemku je škôlka pre chmeľové sadivo, viničová škôlka, škôlka pre ovocné, alebo okrasné dreviny, lesná škôlka alebo semenný sad a iné
10Na pozemku je účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia
11Vodný tok (prirodzený – rieka, potok; umelý – kanál, náhon a iné)
12Vodná plocha (jazero, umelá vodná nádrž, odkryté podzemné vody – štrkovisko, bagrovisko a iné)
13Rybník – umelá vodná nádrž určená na chov rýb vrátane stavieb
14Močiar
15Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
16Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
17Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
18Pozemok, na ktorom je dvor
19Pozemok, na ktorom je spoločný dvor
20Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – železničná, lanová a iná dráha a jej súčasti
21Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – diaľnica a rýchlostná komunikácia a jej súčasti
22Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
23Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – vzletová, pristávacia a rolovacia dráha letiska a jej súčasti
24Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – prístav, plavebný kanál a komora, priehrada a iná ochranná hrádza, závlahová a melioračná sústava a jej súčasti
25Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
26Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba
27Pozemok, na ktorom je zrúcanina
28Pozemok, na ktorom je postavený vstupný portál do podzemnej stavby alebo pivnice
29Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie
30Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné
31Pozemok, na ktorom je botanická a zoologická záhrada, skanzen, amfiteáter, pamätník a iné
32Pozemok, na ktorom je cintorín alebo urnový háj
33Pozemok, ktorý slúži na ťažbu nerastov a surovín
34Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu
35Pozemok, na ktorom je skládka odpadu
36Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov
37Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
38Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej ťažby
99Pozemok využívaný podľa druhu pozemku

Príloha č. 3 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD DRUHU CHRÁNENEJ NEHNUTEĽNOSTI
KódDruh chránenej nehnuteľnosti
101Chránená krajinná oblasť
102Národný park
103Chránený areál
104Prírodná rezervácia (národná prírodná rezervácia)
105Prírodná pamiatka (národná prírodná pamiatka)
106Chránený krajinný prvok
107Ochranné pásmo chráneného územia
108Chránené vtáčie územie
109Chránený strom a jeho ochranné pásmo
110Územie európskeho významu
201Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)
202Pamiatková rezervácia
203Pamiatková zóna
204Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny
205Lokalita svetového dedičstva UNESCO
301Kúpeľné územie
302Prírodný liečivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody
303Ochranné pásmo kúpeľného územia
304Ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody
(I. – III. stupeň)
401Chránené ložiskové územie
501Chránená vodohospodárska oblasť
502Ochranné pásmo vodárenských zdrojov (I. – III. stupeň)
503Ochranné pásmo vodnej stavby
601Chránená značka geodetického bodu
602Ochranné pásmo geodetického bodu
701Ochranné pásmo letiska a leteckých pozemných zariadení
801Iná ochrana

Príloha č. 4 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD PRÁVNEHO VZŤAHU
 KódPrávny vzťah
1Oprávnená držba k pozemku
2Nájom k pozemku
3Spoluvlastníctvo k pozemku pod stavbou
4Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
5Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
7Právny vzťah nie je evidovaný v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností
9Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo k jej časti

Príloha č. 5 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD UMIESTNENIA POZEMKU
KódUmiestnenie pozemku
1Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
2Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Príloha č. 6 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI
KódSpoločná nehnuteľnosť
1Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
2Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

Príloha č. 7 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD DRUHU STAVBY
KódDruh stavby
1Priemyselná budova
2Poľnohospodárska budova
3Budova železníc a dráh
4Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest
5Budova letísk
6Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové a televízne vysielanie a iné)
7Samostatne stojaca garáž
8Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)
9Bytový dom
10Rodinný dom
11Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
12Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
13Budova ubytovacieho zariadenia
14Budova obchodu a služieb
15Administratívna budova
16Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)
17Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
18Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)
19Budova pre šport a na rekreačné účely
20Iná budova
21Rozostavaná budova
22Polyfunkčná budova
23Inžinierska stavba

Príloha č. 8 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD UMIESTNENIA STAVBY
KódUmiestnenie stavby
1Stavba postavená na zemskom povrchu
2Podzemná stavba

Príloha č. 9 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD DRUHU PRIESTORU
KódDruh priestoru
1Byt
2Nebytový priestor
3Rozostavaný byt
4Rozostavaný nebytový priestor

Príloha č. 10 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD DRUHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU
KódDruh nebytového priestoru
1Zariadenie obchodu
2Garáž
3Zariadenie verejnej správy a administratívy
4Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské)
5Zariadenie školské a výchovné
6Zariadenie kultúrne a osvetové
7Zariadenie stravovacie
8Skladový priestor
9Zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
10Telovýchovné a športové zariadenie
11Ateliér
12Iný nebytový priestor

Príloha č. 11 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KÓD ÚČASTNÍKA PRÁVNEHO VZŤAHU
KódÚčastník právneho vzťahu
1Vlastník
2Správca
3Nájomca
4Iná oprávnená osoba z práva k nehnuteľnosti

Príloha č. 12 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

KódKvalita podrobného bodu
1Číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej podľa § 55 ods. 4 (mxy = 0,08 m).
2Číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej bez reálneho vyznačenia v teréne; tento kód nemožno použiť v prípade, v ktorom je vyznačenie bodu v teréne nutné, alebo v prípade, kde podrobný bod je už v teréne označený (mxy = 0,08m).
3Číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom geodetických metód bez pripojenia na aktívne geodetické základy (mxy = 0,14 m).
4Číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom geodetických metód bez pripojenia na aktívne geodetické základy (mxy = 0,26 m).
5Nečíselne určený bod, súradnice bodu určené kartometricky (mxy bez rozlíšenia).

Príloha č. 13 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

1.

Pôvod určenia bodu

– číselne, súradnice bodu určené v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (kód kvality podrobného bodu 1).

Spôsob overenia bodu

– určením súradníc bodu v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej priamym meraním a ich porovnaním s už skôr určenými súradnicami v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.

Kritérium presnosti na posúdenie identity bodu

– pre uxy = 0,08 m |Dp| ≤ 0,14 m.

2.

Pôvod určenia bodu

– číselne, súradnice bodu určené v pôvodnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (kód kvality podrobného bodu 3 alebo 4).

Spôsob overenia bodu

– odmeraním najmenej dvoch vzdialeností od bodov, ktoré možno považovať za pevné.

Kritérium presnosti na posúdenie identity bodu

– Dd = dm- dk, kde dm je dĺžka vypočítaná zo súradníc, dk je dĺžka spojnice určená z priameho merania,

– pre uxy = 0,14 m (kód kvality podrobného bodu 3) |Dd| ≤ 0,42[(dm + 12)/(dm + 20)],

– pre uxy = 0,26 m (kód kvality podrobného bodu 4) |Dd| ≤ 0,78[(dm + 12)/(dm + 20)].

3.

Pôvod určenia bodu

– nečíselne, súradnice bodu určené kartometricky (kód kvality podrobného bodu 5).

Spôsob overenia bodu

– odmeraním najmenej dvoch vzdialeností od bodov, ktoré možno považovať za pevné.

Kritérium presnosti na posúdenie identity bodu

– Dd = dm - dk, kde dm je dĺžka spojnice určená z hodnôt odmeraných na mape, dk je dĺžka spojnice určená z priameho merania,

– pre mierku mapy 1 : 1000 |Dd| ≤ 0,50[(dm + 12)/(dm + 20)],

– pre mierku mapy 1 : 2000 |Dd| ≤ 0,55[(dm + 12)/(dm + 20)],

– pre mierku mapy 1 : 5000 |Dd| ≤ 0,67[(dm + 12)/(dm + 20)],

– pre mierku mapy 1 : 1250 a pre dĺžku do 50 m |Dd| ≤ 0,58, pre dĺžku nad 50 m |Dd|L 0,68,

– pre mierku mapy 1 : 1440 a pre dĺžku do 50 m |Dd| ≤ 0,67, pre dĺžku nad 50 m |Dd|L 0,77,

– pre mierku mapy 1 : 2500 a pre dĺžku do 50 m |Dd| ≤ 1,16, pre dĺžku nad 50 m |Dd|L 1,26,

– pre mierku mapy 1 : 2880 a pre dĺžku do 50 m |Dd| ≤ 1,26, pre dĺžku nad 50 m |Dd|L 1,47.

Príloha č. 14 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

Hodnoty koeficientov na výpočet krajnej odchýlky výmery parcely

1. Ak je katastrálna mapa spravovaná v elektronickej podobe ako číselná vektorová katastrálna mapa

VKMč
Mierka mapyab
1 : 10000,420,40
1 : 12500,530,50
1 : 20000,840,80
1 : 25001,051,00
1 : 50002,102,00

2. Ak je katastrálna mapa spravovaná v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe ako nečíselná vektorová katastrálna mapa

VKMn
Mierka mapyab
1 : 10000,840,80
1 : 12501,051,00
1 : 14401,211,20
1 : 20001,681,60
1 : 25002,102,00
1 : 28802,422,40
1 : 36003,023,00
1 : 50004,204,00
1 : 72006,056,00

Príloha č. 15 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

Hodnoty koeficientov na overenie presnosti zobrazenia bodov

Tabuľka č. 1

Koeficient k
Mierka mapyk
1 : 10001,20
1 : 20001,30
1 : 50001,60

Tabuľka č. 2
Koeficient k
Mierka mapyk
1 : 12500,25
1 : 14400,29
1 : 25000,50
1 : 28800,58

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 300/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z.

1a) § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 300/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z.

1b) § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

1c) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

1d) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

1e) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) v znení neskorších predpisov.

2) § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3) § 37 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

4) § 56 ods. 1 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

5) § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

6) Napríklad § 29 ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

9) § 11 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

9a) § 11 ods. 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

10) § 35 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

11) § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z.

11a) § 44 až 46 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

12) Príloha č. 1 body 2.1 až 2.3, 2.4 písm. b) a c) a 2.5 až 2.7 vyhlášky č. 300/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z.

13) STN 01 0215 Štatistická kontrola kvality. Termíny a definície.

13b) § 23 ods. 1 a 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

14) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.