Nariadenie vlády č. 212/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o odňatí nehnuteľného majetku štátu v trvalom užívaní Komunistickej strany Česko-Slovenska

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990
Účinnosť od 29.05.1990

OBSAH

212

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 21. mája 1990

o odňatí nehnuteľného majetku štátu v trvalom užívaní Komunistickej strany Česko-Slovenska

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa čl. 79 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na základe § 70 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka nariaďuje:


§ 1

(1) Nehnuteľný majetok štátu, ktorý je v trvalom užívaní Komunistickej strany Česko-Slovenska, sa k 1. júnu 1990 Komunistickej strane Česko-Slovenska odníma.

(2) Príslušné hospodárske zmluvy o odovzdaní nehnuteľného majetku štátu do trvalého užívania Komunistickej strane Česko-Slovenska strácajú týmto dňom platnosť.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.