Vyhláška č. 324/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

324

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 30. novembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Celková podlahová plocha bytu alebo samostatnej časti budovy (ďalej len „byt“) na účel energetickej certifikácie sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vertikálnou vonkajšou konštrukciou, vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytmi uvažovanými ich polovičnou hrúbkou a vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytom a spoločnými priestormi budovy uvažovanými ich celou hrúbkou.“.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Energetický certifikát bytu obsahuje číselné hodnotenie stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt a hodnotenie jeho systémov vykurovania a prípravy teplej vody.“.

3. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

4. V § 4 ods. 2 prvá veta znie:

„Referenčná hodnota Rr je hraničnou hodnotou určenou ako polovica z hodnoty Rs.“.

5. V § 4 ods. 13 prvá veta znie:

„Minimálnu požiadavku pre globálny ukazovateľ určený ako horná hranica energetickej triedy podľa úrovne výstavby musia dosiahnuť nové budovy a významne obnovené budovy.“.

6. V § 4 odsek 14 znie:

(14) Horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ určuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie.“.

7. V § 4 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

(15) Pre nové budovy alebo významne obnovené budovy zásobované teplom a teplou vodou z centralizovaného zásobovania teplom, pri ktorom vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie určeného podľa osobitného predpisu6a) sa nesplní globálny ukazovateľ, sa požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie budovy podľa úrovne výstavby. Rovnako sa požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie budovy podľa úrovne výstavby v prípade, ak sú budovy zásobované teplom a teplou vodou z existujúceho zdroja, pri ktorej sa vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie nesplní globálny ukazovateľ. Horná hranica energetickej triedy B pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

6a) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.“.

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.

8. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(1) Na titulnej strane energetického certifikátu bytu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona a odtlačok jej pečiatky.

(2) Energetický certifikát bytu spolu s hodnotením a správou sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi bytu a druhé je súčasťou registratúry osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov s lehotou uloženia desať rokov.

(3) Prílohou energetického certifikátu bytu je správa, ktorá obsahuje údaje o budove a vstupné údaje o byte, údaje o použitých technických normách a technických podkladoch podľa prílohy č. 9.

(4) Vzor energetického certifikátu bytu a rozsah číselného hodnotenia stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt a hodnotenia systémov vykurovania a prípravy teplej vody v byte podľa úrovní výstavby sú uvedené v prílohe č. 10.

(5) Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá vyhotovila energetický certifikát bytu, vyhotoví na žiadosť vlastníka bytu duplikát energetického certifikátu bytu s označením „Duplikát“, ak došlo k strate pôvodného energetického certifikátu bytu počas jeho platnosti.“.

9. V prílohe č. 1 tabuľka č. 4 znie:

„Tabuľka č. 4: Prevádzkové časy budov pre osvetlenie

A. Časy využitia denného svetla tD a časy využitia osvetlenia bez denného svetla tN pre rýchlu metódu
Kategória budovytD
h
tN
h
Administratívne budovy3 300100
Budovy škôl a školských zariadení2 4000
Budovy nemocníc4 0001 000
Budovy hotelov – časť ubytovacia4 0001 000
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie3 0001 400
Športové haly a iné budovy určené na šport4 000800
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby3 700300
B. Štandardné prevádzkové časy budov pre komplexnú metódu
Kategória budovyZačiatok
prevádzky
Koniec
prevádzky
Administratívne budovy7:0016:30
Budovy škôl a školských zariadení8:0014:30
Budovy nemocníc7:0021:00
Budovy hotelov – časť ubytovacia7:0021:00
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie10:0022:00
Športové haly a iné budovy určené na šport7:0020:00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby7:0018:00
C. Týždenná prevádzka budov pre komplexnú metódu
Kategória budovyPrevádzkové
dni budovy
Korekčný činiteľ
pre víkendy Cwe
Administratívne budovypondelok – piatok5/7
Budovy škôl a školských zariadenípondelok – piatok5/7
Budovy nemocnícpondelok – nedeľa1
Budovy hotelov – časť ubytovaciapondelok – nedeľa1
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštauráciepondelok – nedeľa1
Športové haly a iné budovy určené na športpondelok – nedeľa1
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné službypondelok – sobota6/7

“.

10. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Transformačné a prepočítavacie faktory účinnosti výroby a distribúcie tepla, emisií oxidu uhličitého, primárnej energie a hodnoty výhrevnosti palív

Energetický nosičSpôsob transformácieMerná jednotka
(m. j.)
Výhrevnosť
kWh/m. j.
Faktor
transformácie
a distribúcie
energieb), f), g)
emisie CO2 K
kg/kWh
primárnej energie
fPnren
Zemný plynštandardný kotol – starým39,590,83 – 0,890,220h)1,1
štandardný kotol – novým39,590,89 – 0,900,220h)1,1
nízkoteplotný kotolm39,590,90 – 0,930,220h)1,1
kondenzačný kotolm39,590,97 – 1,05c)0,220h)1,1
kombinovaná výrobam39,590,850,220h)1,1
LPGštandardný kotol – novýkg12,7880,89 – 0,900,24841,35
nízkoteplotný kotolkg12,7880,90 – 0,930,24841,35
kondenzačný kotolkg12,7880,97 – 1,05c)0,24841,35
Koks čiernouhoľnýkotol na tuhé palivokg7,790,72 – 0,750,360h)1,1
Čierne uhlie kotol na tuhé palivokg6,990,69 – 0,780,360h)1,1
Hnedé uhlie tried.kotol na tuhé palivokg4,310,65 – 0,750,360h)1,1
Ľahký vykurovací olejštandardný kotol – starýkg11,670,820,290h)1,1
štandardný kotol – novýkg11,670,850,290h)1,1
nízkoteplotný kotol – starýkg11,670,870,290h)1,1
nízkoteplotný kotol – novýkg11,670,910,290h)1,1
Drevené peletky kotol na biomasukg4,720,860,0200,20
Drevná štiepkakotol na biomasukg3,190,780,0200,15
Kusové drevokotol na biomasukg3,190,700,0200,10
Kusové drevokotol na biomasu so splyňovanímkg3,190,830,0200,10
Zemný plyndiaľkové vykurovaniekWh0,840,220h)1,3i)
Čierne uhlie diaľkové vykurovaniekWh0,800,360h)1,3i)
Hnedé uhliediaľkové vykurovaniekWh0,65 – 0,700,360h)1,3i)
Drevná štiepkadiaľkové vykurovaniekWh0,72 – 0,800,0201,3i)
Ťažký vykur. olejdiaľkové vykurovaniekWh0,800,3301,3i)
Zemný plyndiaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,80 – 0,840,220h)0,7i)
Hnedé uhliediaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,60 – 0,700,360h)0,7i)
Čierne uhliediaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,65 – 0,750,360h)0,7i)
Jadrová energiadiaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,88d)0,0160,7i)
Zemný plynplynové tepelné čerpadlo vzduch-voda nízkoteplotné vykurovaniem39,591,50,220h)1,1
plynové tepelné čerpadlo vzduch-voda radiátorové vykurovaniem39,591,40,220h)1,1
Elektrina elektrické vykurovanie, chladeniekWh0,990,167h)2,2e)
elektrický ohrev pitnej vodykWh0,990,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo vzduch-voda/ radiáto-rové vykurovaniekWh2,6j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo vzduch-voda/ nízko-teplotné vykurovaniekWh2,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (vzduch sa ohrieva do 35 °C)kWh2,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo zem-voda/ radiátorové vykurovaniekWh2,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo zem-voda/ nízkoteplotné vykurovaniekWh3,4j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda-voda/ radiáto-rové vykurovaniekWh3,4j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda-voda/ nízkotep-lotné vykurovaniekWh3,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda od 18 °C-voda/ radiá-torové vykurovaniekWh4,0j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda od 18 °C-voda/ níz-koteplotné vykurova-niekWh4,4j)0,167h)2,2e)
fotovoltikakWh1,000,00h)0,0e)

Poznámky:

a) Starý kotol je kotol starší ako desať rokov od roku výroby/uvedenia do prevádzky; nový kotol je kotol do desiatich rokov vrátane od roku výroby/uvedenia do prevádzky.

b) Ak je budova zásobovaná teplom a teplou vodou zo zdroja v budove, potreba energie, primárna energia a emisie oxidu uhličitého sa určia pre známe podmienky výroby tepla a teplej vody; ak existujú informácie o hodnotení hospodárnosti zdroja, treba uvažovať určené hodnoty.

c) Ak ide o kondenzačný kotol na zemný plyn, určuje sa účinnosť zdroja vo vzťahu k výhrevnosti paliva.

d) Účinnosť je určená od výstupu pary z parogenerátora po vstup tepla do budovy.

e) Faktor primárnej energie je určený z hodnôt podľa technickej normy.1)

f) Minimálne účinnosti zariadení na výrobu tepla ustanovuje osobitný predpis.2)

g) Tieto hodnoty sú uvažované pre účinnosť transformácie a rozvodu tepla ustanovenými podľa osobitného predpisu.2)

h) Faktory emisie CO2 sú určené z hodnôt podľa technickej normy.1)

i) Faktor primárnej energie sa určí výpočtom podľa osobitného predpisu;3) uvedené hodnoty platia, ak existuje prekážka poskytnutia hodnoty výpočtom, a platia aj pre centralizované chladenie.

j) Sezónne výkonové číslo (SPF) uvažované priemerným číslom pre všetky tepelné čerpadlá. Ak existuje zdroj informácie, použije sa SPF určené pre zabudované tepelné čerpadlo.“.

1) STN EN 15 603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia (730712).

2) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z.

3) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

11. V prílohe č. 3 tabuľky písmená D až F znejú:

D. Škála energetických tried pre potrebu energie na osvetlenie v kWh/(m2. a)

Osvetlenierodinné domynehodnotí sa
bytové domynehodnotí sa
administratívne budovy≤1516–3031–3839–4546–5657–68> 68
budovy škôl a školských zariadení≤ 910–1819–2324–2728–3435–41> 41
budovy nemocníc≤1617–3233–4041–4849–6061–72> 72
budovy hotelov a reštaurácií≤1213–2425–3132–3738–4647–56> 56
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 2122–4243–5354–6364–7980–95> 95
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 3738–7475–9394–111112–139140–167> 167

E. Škála energetických tried celkovej potreby energie budovy v kWh/(m2. a)

Celková potreba
energie v budove
rodinné domy≤ 5455–110111–165166–220221–275276–330> 330
bytové domy≤ 4041–7980–119120–158159–198199–237> 237
administratívne budovy≤ 6364–125126–179180–232233–291292–350> 350
budovy škôl a školských zariadení≤ 4344–8687–125126–163164–204205–245> 245
budovy nemocníc≤ 104105–207208–300301–393394–491492–590> 590
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 9495–187188–275276–363364–454455–545> 545
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 6061–120121–170171–219220–274275–329> 329
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 107108–214215–303304–391392–489490–586> 586

F. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m2. a)

Globálny
ukazovateľ
– primárna energia
Kategórie budovTriedy energetickej hospodárnosti budovy
A0A1BCDEFG
rodinné domy≤ 5455–108109–216217–324325–432433–540541–648> 648
bytové domy≤ 3233–6364–126127–189190–252253–315316–378> 378
administratívne budovy≤ 6162–122123–255256–383384–511512–639640–766> 766
budovy škôl a školských zariadení≤ 3435–6869–136137–204205–272273–340341–408> 408
budovy nemocníc≤ 9899–197198–393394–590591–786787–982983–1179> 1179
budovy hotelov a reštaurácií ≤ 8283–164165–328329–492493–656657–820821–984> 984
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 4647–9293–181182–272273–362363–453454–543> 543
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 107108–213214–425426–638639–850851–1062851–1275> 1275

“.

12. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 8 a 9, ktoré znejú:

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Správa

(príloha k energetickému certifikátu bytu)

Správa k energetickému certifikátu bytu (ECB) obsahuje najmä tieto údaje:

a) identifikačné údaje o budove (adresa),

b) identifikácia bytu (vchod, č. bytu, podlažie, poloha bytu),

c) odkazy na použité technické normy,

d) odkazy na použité technické podklady a literatúru,

e) opis budovy, v ktorej sa nachádza byt (stavebná sústava, konštrukčný systém),

f) opis stavebných konštrukcií, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií,

g) určenie polohy budovy a klimatických podmienok,

h) opis systémov vykurovania a prípravy teplej vody,

i) vstupné údaje hodnotenia; všetky vstupné údaje sa uvedú a potvrdia, napr. odkazom na technické normy alebo odkazmi na príslušné prílohy k týmto technickým normám, alebo na iné dokumenty; keď nie sú vstupné údaje normalizovanými údajmi, má sa uviesť zdroj vstupných údajov,

j) informáciu o použitých rozmeroch budovy a samostatnej časti budovy, o výpočte celkovej podlahovej plochy, údaje o plochách stavebných konštrukcií a jednotlivých častí stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt,

k) iné údaje a informácie, ktoré nebolo možné uviesť v energetickom certifikáte bytu (napr. ďalšie opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu a budovy).

Odporúčaný postup:

1. Výpočet celkovej podlahovej plochy bytu (bez podielu na spoločných priestoroch).

2. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií a ich plochy.

3. Výpočet priemernej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pre jednotlivé stavebné konštrukcie.

4. Porovnanie výsledkov výpočtu jednotlivých stavebných konštrukcií s požiadavkami na súčiniteľ prechodu tepla podľa jednotlivých úrovní výstavby a pridelenie príslušného číselného hodnotenia.

5. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre stavebné konštrukcie.

6. Hodnotenie systému vykurovania posúdením, či sú zabudované termostatické ventily, hydraulicky vyregulovaný systém (zvislé rozvody – stúpačky) a zabudovaná rekuperácia.

7. Porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a pridelenie príslušného číselného hodnotenia.

8. Hodnotenie systému prípravy teplej vody zistením typu výtokových batérií, vzdialeností medzi bytovým uzáverom teplej vody a najvzdialenejšou výtokovou batériou, uskutočnenia hydraulického vyregulovania systému rozvodu teplej vody a kvality tepelnej ochrany rozvodov daného systému.

9. Porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a určenie číselného hodnotenia.

10. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre systémy vykurovania a prípravy teplej vody.

11. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre stavebné konštrukcie, systémov vykurovania a prípravy teplej vody a určenie predpokladu efektívnosti riešenia stavebných konštrukcií a systémov vykurovania a prípravy teplej vody bytu stanovujúcich predpoklad dosiahnutia energetickej hospodárnosti budov podľa jednotlivých úrovní výstavby.

12. Porovnanie dosiahnutého počtu bodov a pridelenie výsledného hodnotenia formou príslušného piktogramu.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Vysvetlivky:

1. Evidenčné číslo energetického certifikátu bytu

a) poradové číslo energetického certifikátu bytu (pridelí ministerstvo) a rok pridelenia poradového čísla;

b) kategória budovy sa označuje číslom:

1 – rodinný dom,

2 – bytový dom,

3 – administratívna budova,

4 – budova školy alebo školského zariadenia,

5 – budova nemocnice,

6 – budova hotela alebo reštaurácie,

7 – športová hala alebo iná budova určená na šport,

8 – budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,

9 – ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia;

c) účel spracovania energetického certifikátu sa označuje číslom pre byt:

1 – v novej budove,

2 – vo významne obnovenej budove,

3 – v budove na predaj,

4 – v budove na prenájom,

5 – na iný účel;

d) časť budovy

0 – byt,

1 – časť budovy;

e) evidenčné číslo odborne spôsobilej osoby pre tepelnú ochranu budov pridelené Slovenskou komorou stavebných inžinierov;

f) skratka pre energetický certifikát bytu (ECB).

2. Vloží sa fotografia budovy s vyznačením bytu, jeho polohy. Príslušný byt sa vyznačí hrubou čiarou alebo vyšrafovaním.

3. Názov budovy, ulica a orientačné číslo, katastrálne územie, obec, okres (mestská časť)

a) názov budovy: uvedie sa účel, prípadne pomenovanie; napr. Bytový dom Agát, Administratívna budova Firmy ABC a pod.;

b) uvedie sa názov ulice alebo námestia s orientačným číslom takto:

pre ulice (bez uvedenia slova „ulica“): Kraskova 7; Schneidera Trnavského 5, Odbojárov 10A, Štúrova 75/B;

pre námestia: Námestie republiky 7, Hviezdoslavovo námestie 5;

ak nová budova nemá známu adresu, uvedie sa parcelné číslo pozemku a katastrálne územie.

4. Uvedie sa rok kolaudácie budovy alebo sa uvedie rok odovzdania budovy do užívania a rok obnovy (hĺbkovej, významnej alebo ostatnej čiastkovej, napr. výmena okien), napr. 1978/2013.

5. Číslo bytu sa uvedie podľa listu vlastníctva napr. (75, 42a, B/32).

6. Podlažie sa uvedie v tvare takto: číslo nadzemného podlažia, v ktorom sa byt nachádza/celkový počet nadzemných podlaží budovy, napr. 04/12.

7. Uvedie sa poloha podľa umiestnenia v pôdoryse podlažia a podľa výškovej polohy v budove (napr. pre byt stredný (vnútorná poloha) pod strechou 2/1):

a) umiestnenie bytu v pôdoryse podlažia budovy:

1 – krajný pri štíte alebo pri otvorenom podchode/podjazde,

2 – stredný (vnútorná poloha),

3 – stredný pri vstupe;

b) výšková poloha bytu v budove:

1 – pod strechou,

2 – pod nevykurovaným podstrešným priestorom (povala, podkrovie, technické podlažie),

3 – kombinácia sčasti pod strechou a sčasti pod nevykurovaným podstrešným priestorom (napr. technickým podlažím),

4 – v strednom podlaží (napr. nie pod strechou, nie na teréne) vrátane polohy s časťou vytvorenou lodžiou alebo terasou v rozsahu najviac 20 % celkovej podlahovej plochy bytu,

5 – nad vstupom,

6 – nad nevykurovaným podlažím (suterén, pivnica),

7 – na teréne (uvažuje sa ako poloha stredná),

8 – pod terasou s plochou viac ako 20 % celkovej podlahovej plochy bytu,

9 – nad vonkajším prostredím (podchodom, podjazdom).

8. Orientácia otvorových konštrukcií, napr. východ – V (byt s orientáciou okien iba na jednu stranu) alebo napr. východ/západ – V/Z (ak má byt orientáciu okien na dve svetové strany).

9. Celková podlahová plocha bytu v m2 (§ 1 ods. 10) sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vertikálnou vonkajšou konštrukciou, vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytmi uvažovanými ich polovičnou hrúbkou a vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytom a spoločnými priestormi budovy uvažovanými ich celou hrúbkou.

10. Vyznačí sa (vygeneruje) hodnotenie pomocou piktogramov L--, L-, L, K, J, J+, J++ podľa číselného hodnotenia uvedeného v tabuľke č. 4 vzoru ECB.

11. Osobitne sa popíšu a hodnotia stavebné konštrukcie vymedzujúce byt a systém vykurovania a príprava teplej vody nachádzajúce sa v byte alebo súvisiace s bytom.

12. Celkový počet bodov sa uvedie podľa výsledku hodnotenia z tabuľky 4.

13. Podľa výsledného počtu bodov sa vyberie označenie príslušným piktogramom, ktorý sa vyznačí v energetickom certifikáte bytu.

14. Uvedie sa stručne popis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu navrhovaných ako stavebné úpravy stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt alebo ako úpravy alebo zmeny systémov vykurovania a prípravy teplej vody súvisiacich s bytom.

15. Uvedie sa hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, ak bol vydaný energetický certifikát. Uvedie sa jeho číslo, celková potreba energie a primárna energia číslami v kWh/(m2. a) a zvýrazní sa udelená energetická trieda v príslušnej stupnici.

16. Dátum vyhotovenia: uvedie sa dátum, keď bol energetický certifikát bytu spracovaný, napr. 25. 1. 2017.

17. Platnosť najviac do: uvedie sa dátum zodpovedajúci najviac desaťročnej platnosti energetického certifikátu bytu, napr. 24. 1. 2027.

18. Uvedie sa obchodné meno a sídlo oprávnenej osoby, ktorá vypracovala energetický certifikát. Ak energetický certifikát vypracovala fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou pre tepelnú ochranu budov, uvedie sa iba adresa miesta podnikania.

19. Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: uvedie sa meno a priezvisko s titulmi odborne spôsobilej osoby pre tepelnú ochranu budov so živnostenským oprávnením na energetickú certifikáciu budov, jej podpis a umiestni sa odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby pre tepelnú ochranu budov. Uvedú sa kontakty: telefón a e-mail (pre potrebu získania informácií). Uvedie sa jej identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ).

20. Uvedie sa kontakt na oprávnenú osobu, ktorá môže podať vysvetlenie a ďalšie informácie o spracovaní energetického certifikátu bytu, o opatreniach na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu a súvisiacich informáciách.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Arpád Érsek v. r.