Opatrenie č. 211/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou

Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990
Účinnosť od 29.05.1990

OBSAH

211

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 29. mája 1990

o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii uznieslo na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Nehnuteľný majetok na území Slovenskej republiky (ďalej len „nehnuteľný majetok“), ktorý bol pred 28. aprílom 1950 vo vlastníctve gréckokatolíckej cirkvi a ktorý bol na základe výnosu Štátneho úradu pre veci církevné v Prahe1) prevedený do vlastníctva pravoslávnej cirkvi, je majetkom vo vlastníctve gréckokatolíckej církvi.

(2) Právne vzťahy k nehnuteľnému majetku uvedenému v odseku 1 sa zapíšu do evidencie nehnuteľností na návrh gréckokatolíckej cirkvi.2)

§ 2

(1) Ak sa nehnuteľný majetok uvedený v § 1 ods. 1 neodovzdá do užívania gréckokatolíckej cirkvi do troch mesiacov od účinnosti tohto zákonného opatrenia, alebo ak sa obe cirkvi v tejto lehote nedohodnú o spôsobe užívania (spoluužívania), rozhodne o užívaní (spoluužívaní) tohto majetku splnomocnenec vlády Slovenskej republiky (ďalej len „splnomocnenec“).

(2) V rozhodnutí splnomocnenec prihliadne na počty veriacich gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi v obci, kde sa nehnuteľný majetok nachádza. Výkon činnosti oboch cirkví musí byť zabezpečený.

(3) Na rozhodnutie splnomocnenca sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.


§ 3

Zrušujú sa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky:

1. Výnos Štátneho úradu pre veci cirkevné v Prahe z 13. februára 1952 č. 20285/51-II/1 o prevode nehnuteľného majetku býv. gréckokatolíckej cirkvi;

2. § 2 a 3 vládneho nariadenia č. 70/1968 Zb. o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom.

§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Štátneho úradu pre veci cirkevné v Prahe z 13. februára 1952 č. 20285/51-II/1 o prevode nehnuteľného majetku býv. gréckokatolíckej cirkvi.

2) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení zákona SNR č. 150/1983 Zb.