Vyhláška č. 33/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 38/1959 Zb. týkajúcich sa Poľskej ľudovej republiky

Čiastka 14/1960
Platnosť od 08.04.1960
Účinnosť od 08.04.1960

33

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

zo 14. marca 1960

o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 38/1959 Zb. týkajúcich sa Poľskej ľudovej republiky

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 5 zákona č. 38/1959 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a poľskými osobami, a na základe zásad určených vládou:


§ 1

(1) V rozsahu a za podmienok určených touto vyhláškou sa poskytne náhrada za československý nehnuteľný majetok v Poľskej ľudovej republike, ktorý bol do 29. marca 1958 dotknutý poľským opatrením znárodňovacím alebo vyvlastňovacím alebo iným opatrením odnímajúcim alebo obmedzujúcim vlastnícke práva.

(2) Pod československým nehnuteľným majetkom rozumie sa nehnuteľný majetok, ktorý bol v deň uvedeného opatrenia vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré boli toho dňa československými štátnymi občanmi a ktoré alebo ktorých právni nástupcovia boli československými štátnymi občanmi 29. marca 1958.

(3) Náhrada sa poskytne len za nehnuteľný majetok, ak mal povahu osobného alebo drobného súkromného vlastníctva,

a) za rodinný domček,

b) za hospodárske budovy a pôdu bývalých drobných roľníkov v Poľskej ľudovej republike, avšak len tým, ktorý teraz hospodária ako členovia jednotných roľníckych družstiev alebo ako samostatní malí alebo strední roľníci,

c) za pozemok zastavaný rodinným domčekom [písmeno a)], najviac však za výmeru 800 m2, a za pozemok zastavaný hospodárskymi budovami [písmeno b)],

d) za budovy, ktoré slúžili prevádzke malej živnosti.

Náhrada sa však neposkytuje ani za tento majetok, ak sa v Československej republike pri podobnom opatrení, ako bol tento majetok dotknutý v Poľskej ľudovej republike, náhrada neposkytuje.

§ 2

Náhrada sa poskytne len fyzickým osobám uvedeným v § 1 ods. 2 alebo ich dedičom, ak tieto osoby (ich dedičia) mali 21. júla 1959 stále bydlisko na území Československej republiky; zákonným dedičom, ktorí nepatria k okruhu osôb uvedených v §§ 526 až 532 Občianskeho zákonníka, sa však náhrada neposkytne.

§ 3

Podmienkou pre priznanie nárokov na náhradu (§§ 1 a 2) je tiež, že bola včas podaná prihláška podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 215/1959 Ú. l. (Ú. v.).

§ 4

Základom pre výpočet náhrady sú údaje uvedené v prihláškach (§ 3) preskúmané podľa platných cenových a iných predpisov.

§ 5

Za poľnohospodársku pôdu sa poskytne žiadateľovi náhrada len v pôde, a to v rozsahu výmery jeho vlastných a ním obhospodarovaných pozemkov na území Poľskej ľudovej republiky, pokiaľ tieto pozemky neprevyšujú výmeru jeho vlastných pozemkov, ktoré vniesol do jednotného roľníckeho družstva alebo sám obhospodaruje v tuzemsku; náhrada nesmie však prevyšovať 13 ha.

§ 6

Ak žiadateľ dostal v tuzemsku prídel nehnuteľností (včítane poľnohospodárskej pôdy) podľa príslušných predpisov, prihliadne sa pri určení náhrady, či nebol poskytnutím prídelu už čiastočne alebo aj úplne odškodnený.

§ 7

(1) Náhrada sa zníži o bremená a dlhy, viaznúce na majetku, za ktorý sa náhrada poskytuje.

(2) Z priznanej náhrady sa pred jej výplatou (§ 9) odpočítajú záväzky, ktoré mal žiadateľ voči poľskému štátu, poľským právnickým osobám, ústavom a základinám, ktorých nároky prešli na československý štát*).

§ 8

Rozhodovať vo veci náhrady prislúcha Ministerstvu financií; o konaní platí vládne nariadenie č. 20/1955 Zb. o konaní vo veciach správnych.

§ 9

O spôsobe úhrady náhrady, o výplate a uvoľňovaní platia obdobne predpisy o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora.**)


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 2 ods. 1 zákona č. 38/1959 Zb.

**) Vyhláška Ministerstva financií č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.).