Vyhláška č. 605/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z.

Čiastka 205/2008
Platnosť od 23.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

605

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 odsek 8 znie:

(8) Stanovená výsledná všeobecná hodnota podniku a časti podniku sa zaokrúhľuje na celých desať eur.“.

2. Skratka slovenskej koruny „Sk“ sa v celom texte vyhlášky a v prílohách nahrádza symbolom eura „€“.

3. V prílohe č. 1 druhom bode v definíciách skratiek PK a VK sa vypúšťajú slová „v slovenských korunách“.

4. V prílohe č. 3 časti D bode D.2 v definíciách skratky k sa slová „diskontnej sadzby zverejnenej Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky“.

5. V prílohe č. 3 časti E bode E.2 v definícii skratky k sa slová „diskontnej sadzby zverejnenej Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky“.

6. V prílohe č. 3 časti E bode E.3.1 sa suma „2000,00“ nahrádza sumou „66,39“, suma „800,00“ sa nahrádza sumou „26,56“, suma „500,00“ sa nahrádza sumou „16,60“, suma „300,00“ sa nahrádza sumou „9,96“, suma „200,00“ sa nahrádza sumou „6,64“, suma „150,00“ sa nahrádza sumou „4,98“, suma „100,00“ sa nahrádza sumou „3,32“ a suma „50,00“ sa nahrádza sumou „1,66“.

7. V prílohe č. 3 časti E bode E.3.4 sa veta „Minimálna základná hodnota 1 hektára lesného pozemku je 4 000 Sk“ nahrádza vetou „Minimálna základná hodnota 1 hektára lesného pozemku je 132,76 eura“.

8. V prílohe č. 4 časti A bode A.5 ods. 2 písm. a) sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

9. V prílohe č. 4 časti A bode A.19 ods. 1 sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

10. V prílohe č. 4 časti A bode A.25 písm. c) sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovami „50 centov“.

11. V prílohe č. 4 časti A bode A.25 písm. d) sa suma „10,-Sk“ nahrádza sumou „50 centov“.

12. V prílohe č. 4 časti A bode A.25 písm. e) sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovami „50 centov“ a slovo „desaťhaliere“ sa nahrádza slovom „centy“.

13. V prílohe č. 4 časti B bode B.1.2 v definíciách skratky kCM sa slová „kurzu tejto meny podľa NBS“ nahrádzajú slovami „referenčného výmenného kurzu tejto meny podľa ECB“.

14. V prílohe č. 4 časti B bode B.1.2 sa skratka „NBS“ nahrádza skratkou „ECB“.

15. V prílohe č. 4 časti B bode B.1.10 písm. b) druhom bode sa slovo „korunách“ nahrádza slovom „eurách“.

16. V prílohe č. 4 časti B bode B.1.11 v definíciách skratky TH sa slovo „korunách“ nahrádza slovom „eurách“.

17. V prílohe č. 5 časti B siedmom bode sa slová „celé slovenské koruny“ nahrádzajú slovami „50 centov“.

18. V prílohe č. 6 časti A dvadsiatom ôsmom bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

19. V prílohe č. 6. časti A tridsiatom šiestom bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

20. V prílohe č. 6 časti A tridsiatom siedmom bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

21. V prílohe č. 6 časti B siedmom bode písm. d) prvej vete sa slová „slovenské koruny“ nahrádzajú slovom „eurá“, slová „na EUR s kurzom platným ku dňu 30. 12. 2001 a následne na slovenské koruny kurzom NBS k rozhodnému dátumu“ sa nahrádzajú slovami „konverzným kurzom ku dňu vstupu tejto krajiny do Európskej menovej únie“ a slová „slovenské koruny platným kurzom NBS“ sa nahrádzajú slovom „eurá“.

22. V prílohe č. 6 časti B pätnástom bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

23. V prílohe č. 6 časti B sedemnástom bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

24. V prílohe č. 9 druhom odseku sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“ a slová „kurzom Národnej banky Slovenska“ sa nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky“.

25. V prílohe č. 10 prvom a druhom bode sa slová „kurzom Národnej banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky“.

26. V prílohe č. 12 prvom bode treťom odseku sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“ a slová „kurzom Národnej banky Slovenska“ sa nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky“.

27. V prílohe č. 14 tabuľka č. I znie:

„LESNÉ POZEMKY

Tabuľka č. I

Základná hodnota lesného pozemku pri priemernej polohe v € za ha

DrevinaAbsolútna bonita
 do 18202224262830323436384042
Smrek132,78132,78132,78132,78305,38653,921 055,571 467,171 825,672 081,262 356,772 632,282 924,38
Jedľa132,78132,78132,78239,00484,63843,131 248,091 646,422 091,222 482,912 940,983 395,74 
Borovica lesná132,78132,78132,78132,78139,41411,60780,061 141,871 513,64 
Borovica čierna, vejmutovka, limba132,78132,78132,78132,78132,78328,62624,05912,831 211,58
Borovica horská132,78  
Smrekovec132,78132,78132,78132,78265,55597,50965,941 387,511 848,902 366,732 947,623 574,99 
Dub132,78132,78361,81783,381 191,661 613,222 101,182 592,453 133,513 677,89 
Dub cer132,78132,78199,16431,52653,92889,601 155,151 424,021 722,762 021,51
Brest, orech, ostatné tvrdé listnáče132,78132,78252,27547,70833,171 131,911 470,491 815,712 194,122 572,53
Buk132,78132,78132,78192,52474,67746,861 015,731 341,031 659,702 008,232 303,66 
Javor132,78132,78132,78132,78189,21544,38912,831 254,731 589,991 958,442 263,83
Jaseň132,78132,78132,78132,78192,52554,34929,431 281,291 619,861 994,952 306,98
Lipa132,78132,78132,78132,78142,73318,66531,10733,59926,111 141,871 321,12
Pagaštan, gaštan jedlý, čerešňa, višňa, jabloň, hruška132,78132,78132,78132,78152,69341,90574,25790,02999,141 234,811 427,34
Breza132,78132,78132,78786,701 457,212 127,732 798,253 468,76 
Jelša132,78132,78132,78614,091 135,231 659,70 
Jarabina132,78132,78132,78614,091 135,231 659,702 184,162 705,30
Topoľ domáci, vŕba, osika132,78132,78152,69693,751 397,462 270,463 140,144 013,14
Topoľ šľachtený132,78132,78371,772 453,033 717,724 979,097 070,308 298,48
Agát132,78132,78132,78590,851 092,081 596,63 
Hrab132,78132,78 

“.

28. V prílohe č. 14 tabuľka č. II znie:

„Tabuľka č. II

Jednotkové hodnoty sadzieb faktora polohy lesného pozemku

PribližovanieOdvoz
priemerná
vzdialenosť
sadzbapriemerná
vzdialenosť
sadzba
m€ za m3 € za m3
    1 – 1000,2977-110,4601
101 – 2000,264611,1 – 120,4040
201 – 3000,231412,1 – 130,3505
301 – 4000,197813,1 – 140,2997
401 – 5000,166014,1 – 150,2516
501 – 6000,135815,1 – 160,2068
601 – 7000,103616,1 – 170,1636
701 – 8000,072717,1 – 180,1235
801 – 900 0,043518,1 – 190,0856
   901 – 1 000 0,013619,1 – 200,0505
1 001 – 1 100 -0,015620,1 – 210,0176
1 101 – 1 200-0,044121,1 – 22-0,0126
1 201 – 1 300-0,072722,1 – 23-0,0402
1 301 – 1 400-0,999  23,1 – 24-0,0647
1 401 – 1 500-0,126524,1 – 25-0,0873
1 501 – 1 600-0,153725,1 – 26-0,1069
1 601 – 1 700-0,179226,1 – 27-0,1238
1 701 – 1 800-0,205527,1 – 28-0,1384
1 801 – 1 900-0,230428,1 – 29-0,1517
1 901 – 2 000-0,254929,1 – 30-0,1617
2 001 – 2 100-0,279830,1 – 31-0,1683
2 101 – 2 200-0,303131,1 – 32-0,1736
2 201 – 2 300-0,325632,1 – 33-0,1753
2 301 a viac-0,348933,1 a viac-0,1763

Hodnota faktora polohy sa určí vynásobením celkovej produkcie dreva stanovenej podľa podielu cieľového zastúpenia drevín z prílohy č. 14 tabuľky č. III jednotkovou hodnotou sadzby faktora polohy. Priemerná približovacia vzdialenosť je vzdialenosť v metroch od stredu lesného pozemku po miesto odvozu. Priemerná odvozná vzdialenosť je vzdialenosť v kilometroch z miesta nakladania na odvozný prostriedok po miesto spracovania, spotreby alebo expedície surového dreva.“.

29. V prílohe č. 15 tabuľka č. I znie:

„JEDNOTKOVÁ VÝCHODISKOVÁ HODNOTA PORASTU

Tabuľka č. I

OVOCNÉ STROMY

Druh Tvar V roku
výsadby
Jednotková hodnota v € za 1 ks po roku výsadbyHodnota
sa znižuje ročne
   2.
rok
3.
rok
4.
rok
5.
rok
6.
rok
7.
rok
8.
rok
9.
rok
10.
rok
11.
rok
12.
rok
13.
rok
14.
rok
po roku
veku
o
Jabloň a hruškaVK + PK5,8758,49811,15313,77516,43119,08721,70923,10324,56326,02427,48528,94530,40631,866201,228
 ŠK4,7476,7058,66410,65512,61414,60515,73416,86317,99119,12020,24821,410  180,929
 voľný ZK2,9213,9174,9465,9756,6397,3037,9678,630      120,498
 vreteno                
 kordón                
 palmeta2,9213,9174,9465,6766,4067,170        90,498
ČerešňaVK + PK6,1418,89611,68414,43917,19419,98322,77125,42728,11530,77133,45936,14838,80441,492201,295
 nízkokmeň5,1457,4699,82512,14914,50615,96617,46018,92120,41421,908    151,095
Višňa 5,0457,2369,42711,61813,80915,00416,23217,42718,65519,916    151,328
Slivka a poloslivka 4,3155,9097,5029,09510,68812,31513,01213,74214,43915,17015,86716,597  180,863
Mirabelka, ringlota 4,1495,5436,9718,3659,79211,22011,58511,95012,31512,68013,04513,444  180,697
Marhuľa 4,9467,50210,05812,61415,20317,12819,05320,97922,90424,895    152,490
Broskyňa 4,7477,53510,32313,11215,03716,96218,88720,912      122,987
Orech vlašský    Gaštan jedlý 6,4408,53110,62212,71314,80416,89618,98721,07823,16925,26127,35229,543Do veku 20 rokov
sa hodnota
zvyšuje
o 3,054 eura ročne
351,792
Egreškrík/strom0,8300,9631,1621,4611,759         80,332
Ríbezľa – červenákrík/strom1,1291,2611,4271,5931,759         100,299
bielakrík/strom1,1291,2611,4271,8922,324         100,365
čiernakrík/strom1,1291,2611,4272,1242,855         100,465
Malinčie, černicem20,4980,5970,6640,763          60,133
Ostatné ovocné druhy (dula, mandľa, lieska, jarabina atď.) 3,6514,1824,7145,2455,8096,3076,8057,3037,8018,298    150,664

Minimálna jednotková hodnota po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných 3,319 eura, pri štvrťkmenných 1,66 eura, pri zákrpkoch 0,664 eura, kríkoch a stromčekoch bobuľovín 0,332 eura. Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu alebo poškodených.“.

30. V prílohe č. 15 tabuľka č. II znie:

„Tabuľka č. II

VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)

DruhTvarJednotková hodnota v € za 1 kus poHodnota sa znižuje ročne
výsadbe1. roku2. roku3. roku4. – 9. rokupo roku vekuo €
Vinič štepenývedenie na hlavu1,62651,82572,02482,22402,42320,29870,0996
vedenie stredové
a vysoké
1,82572,15762,42323,98334,31520,29870,1992
Vinič pravokorennývedenie na hlavu1,52691,72611,92522,12442,32360,29870,0996
vedenie stredové
a vysoké
1,72612,05802,32363,88374,21560,29870,1992

Vinice s vysokým a so stredovým vedením musia mať po 3. roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu, v opačnom prípade sa jednotkové hodnoty za jednotlivé kusy viniča znižujú o 20 %.“.

31. V prílohe č. 15 tabuľka č. III znie:

„Tabuľka č. III

CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNÍC

 Jednotková hodnota v € za 1 m2
Chmeľový
porast
Zariadenie
chmeľnice
Spolu
a) Bežné výsadby   
– novozaložené chmeľnice27)0,13940,82980,9692
– zrážka za každý rok0,00700,04150,0485
    
b) Bezvirózne výsadby   
– novozaložené chmeľnice27) 0,23240,82981,0622
– zrážka za každý rok veku0,01160,04150,0531

27) Novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpov a drôtov.“.

32. V prílohe č. 15 tabuľka č. VI znie:

„Tabuľka č. VI

Celkové pestovné náklady založenia lesného porastu (c) vo veku 3 rokov podľa drevín

Celkové náklady v € na ha drevín
SmrekJedľaBorovicaSmrekovecDubBuk
2 499,502 824,803 525,193 379,143 863,773 123,55

“.

33. V prílohe č. 15 tabuľka č. VIII znie:

„Tabuľka č. VIII

Jednotkové hodnoty sadzieb faktora polohy lesného porastu

Priemerná približovacia vzdialenosťPriemerná odvozná vzdialenosť
m€ za m3km€ za m3
   1 – 1001,5604 – 112,4099
101 – 2001,384511,1 – 122,1178
201 – 3001,211612,1 – 131,8396
301 – 4001,041313,1 – 141,5741
401 – 5000,872314,1 – 151,3221
501 – 6000,708415,1 – 161,0844
601 – 7000,544716,1 – 170,8594
701 – 8000,384717,1 – 180,6486
801 – 9000,227018,1 – 190,4498
   901 – 1 0000,072719,1 – 200,2646
1 001 – 1 100 – 0,080720,1 – 210,0943
1 101 – 1 200 – 0,230721,1 – 22 – 0,0641
1 201 – 1 300 – 0,378122,1 – 23 – 0,2085
1 301 – 1 400 – 0,523123,1 – 24 – 0,3396
1 401 – 1 500 – 0,664924,1 – 25 – 0,4567
1 501 – 1 600 – 0,804025,1 – 26 – 0,5620
1 601 – 1 700 – 0,941426,1 – 27 – 0,6536
1 701 – 1 800 – 1,075527,1 – 28 – 0,7279
1 801 – 1 900 – 1,207628,1 – 29 – 0,7957
1 901 – 2 000 – 1,337129,1 – 30 – 0,8464
2 001 – 2 100 – 1,463530,1 – 31 – 0,8843
2 101 – 2 200 – 1,587831,1 – 32 – 0,9082
2 201 – 2 300 – 1,708232,1 – 33 – 0,9195
2 300 a viac – 1,828033,1 a viac – 0,9235

“.

34. V prílohe č. 15 tabuľka č. X znie:

„Tabuľka č. X

OKRASNÉ DREVINY

Pol. č.Druh Jednotková hodnota v € za kus, pri živých plotoch za 1 bm
do do do do do do do nad
5 rokov10 rokov15 rokov20 rokov25 rokov30 rokov35 rokov35 rokov
1  Listnaté stromy4,785,977,308,8011,2213,6816,6018,26
2  Listnaté stromy7,178,9610,9513,1816,8320,5124,9027,38
     tvarované        
     previsnuté,        
     popínavé,        
     farebné        
3  Ihličnaté stromy4,325,486,317,809,6311,6213,1115,93
4  Ihličnaté stromy6,908,7610,0912,2815,4018,5920,9825,23
     tvarované        
     previsnuté,        
     popínavé,        
     zákrpky        
     farebné        
5  Kry2,993,98
6  Živé ploty – listnaté 3,323,98
  ihličnaté2,993,65
7  Rastliny – pivonky,1,99
  ruže, stálozelené,        
  otáčavé, clematis        
8  Azalky, rhododendróny1,993,323,985,31

Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách.

Najvyššie dosiahnuté jednotkové hodnoty platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín.

Ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ploche 1 000 m2, ohodnotia sa ako lesný porast.

Pri prirodzene založených porastoch (vzniknutých náletom semena) sa počíta len 50 % z takto zistenej jednotkovej hodnoty.“.

35. V prílohe č. 16 druhom bode v definíciách skratiek PK a VK sa vypúšťajú slová „slovenských korunách“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Štefan Harabin v. r.