Nájdených 104
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov 01.07.2004
270/1995 Z. z. Zákon o štátnom jazyku SR 01.01.1996
547/2005 Z. z. Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy 10.12.2005
130/2005 Z. z. Zákon o vojnových hroboch 01.05.2005
726/2004 Z. z. Zákon o odškodnení osôb z rokov 1948 až 1954 z vojenských táborov nútených prác 01.01.2005
579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe 01.01.2005
578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch 01.11.2004
166/2003 Z. z. Zákon o ochrane pred odpočúvaním 21.05.2003
221/2001 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú opatrenia pri narodení, úmrtí a nezvestnosti 01.07.2001
305/1999 Z. z. Zákon o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do koncentračných táborov 01.12.1999
296/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23.06.1992
480/1991 Zb. Zákon o dobe neslobody 29.11.1991
308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností 01.09.1991
23/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 08.02.1991
92/1963 Zb. Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody 01.01.1964
28/1950 Zb. Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov 01.12.1949
206/1949 Zb. Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine. 22.09.1949
179/1946 Zb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska. 04.10.1946
72/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 08.04.2020
258/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín