Zákon č. 298/1990 Zb.Zákon o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

(v znení č. r1/c71/1990 Zb., 338/1991 Zb.)

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 01.08.1991

298

ZÁKON

z 19. júla 1990

o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

Na nápravu krívd spôsobených rehoľným rádom a kongregáciám v päťdesiatych rokoch, najmä protiprávnym odňatím ich nehnuteľného majetku sa Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Nehnuteľný majetok uvedený v prílohe č. 1 tohto zákona sa vyhlasuje ku dňu účinnosti tohto zákona za vlastníctvo jednotlivých rádov a kongregácií.

(2) Nehnuteľný majetok uvedený v prílohe č. 2 tohto zákona sa vyhlasuje ku dňu účinnosti tohto zákona za vlastníctvo arcibiskupstva olomouckého.

(3) Nehnuteľný majetok uvedený v prílohe č. 3 tohto zákona sa vyhlasuje k 1. augustu 1991 za vlastníctvo jednotlivých rádov a kongregácií.

(4) Za vlastníctvo jednotlivých rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého sa ku dňu účinnosti tohto zákona vyhlasuje tiež hnuteľný majetok, ktorý bol k 10. 4. 1950 umiestnený v nehnuteľnostiach uvedených v prílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Zb. a v prílohe č. 3 tohto zákona, pokiaľ existuje a je známe, kde sa uvedený hnuteľný majetok nachádza.

§ 2

Dňom účinnosti tohto zákona zanikajú nároky príslušných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého voči doterajším vlastníkom a užívateľom majetku uvedeného v § 1 na náhradu škody a neoprávneného majetkového prospechu, včítane nárokov na úhradu nájomného, pokiaľ vznikli v dobe od 1. januára 1950 do dňa účinnosti tohto zákona.

§ 3

(1) Spory z uplatňovania tohto zákona rozhodujú súdy.

(2) Orgány geodézie vykonajú zápisy zmien vlastníckych vzťahov vyplývajúcich z tohto zákona.

§ 4

(1) Vypratanie nehnuteľného majetku uvedeného v § 1, pokiaľ slúži na poskytovanie zdravotníckych alebo sociálnych služieb alebo služieb pre školstvo alebo kultúrnu alebo osvetovú činnosť, sa možno domáhať len po predchádzajúcom súhlase orgánu ustanoveného zákonmi národných rád.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre nehnuteľný majetok uvedený v § 1 ods. 3, pokiaľ slúži pre potreby archívnictva.

(3) O vyprataní nehnuteľného majetku uvedeného v § 1 uzavrú rehoľné rády a kongregácie s doterajšími užívateľmi nehnuteľností, ktorí ich užívajú na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, dohodu. Ak nedôjde k tejto dohode, vzniká rehoľným rádom a kongregáciám nárok na vypratanie nehnuteľností uvedených v prílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Zb. a v prílohe č. 3 tohto zákona, ktoré slúžia na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto zákona, po uplynutí desiatich rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. Uzavretie dohody o užívaní bytov a nebytových priestorov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov a súvisiacimi predpismi. Tento záväzok prechádza na všetkých ďalších vlastníkov v uvedenej dobe.

(4) Ak nedôjde k dohode o výške nájomného a podmienkach jeho platenia medzi doterajšími užívateľmi nehnuteľností, ktorí ich užívajú na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto zákona, a rehoľnými rádmi, kongregáciami a arcibiskupstvom olomouckým, rozhodne o výške nájomného príslušný orgán štátnej správy podľa všeobecne platných cenových predpisov.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


Príloha č. 1

Mužské kláštory
v Českej republike

Rád svätého Benedikta – opátstvo Emausy

1. Benediktínsky kláštor Praha-Emausy

čp. 320 kláštorná budova so stavebnou plochou č. k. 1241 pozemky č. k. 1236 stavebná plocha (záhradný domček), 1238 stavebná plocha (nemocničná budova), 1251 ostatná plocha, 1237/1 záhrada, 1237/2 ostatná plocha, 1239 stavebná plocha (dom čp. 373), 1240 ostatná plocha, 1242 stavebná plocha (kostol), 1243 stavebná plocha (kaplnka sv. Václava), 1244/1 stavebná plocha (schody), 1248/1 ostatná plocha, 1248/2 ostatná plocha, 1249/1 ostatná plocha, 1249/2 ostatná plocha, 1250 zastavaná plocha (vrátnica)

Vlastník: Čs. štát – ČSAV Ústav teoretickej a aplikovanej mechaniky Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 23 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

Rád svätého Benedikta – opátstvo Rajhrad

2. Benediktínsky kláštor Rajhrad

čp. 1 kláštorná budova, skleník, včelín pozemky č. k. 2015 stavebná plocha, 2016 stavebná plocha, 2017 stavebná plocha, 2018 stavebná plocha, 2019 ostatná plocha, 2020 záhrada, 2021 záhrada, 2022 stavebná plocha, 2023 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – ONV Brno-vidiek

Užívateľ: FMNO

Zapísané na SG Brno – vidiek na LV č. 2 pre obec a k. ú. Rajhrad

Rád Bratov kazateľov (dominikánov) – česko-slovenská provincia

3. Dominikánsky kláštor Praha

čp. 234 kláštorná budova so stavebnou plochou č. k. 383, ostatná plocha č. k. 384

Vlastník: Čs. štát – OPBH v Prahe 1

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 10 pre obec Praha a k. ú. Staré Mesto

4. Dominikánsky kláštor Uherský Brod

čp. 61 kláštor so stavebnou plochou 13/2

pozemky č. k. 13/3, stavebná plocha (dvor), 13/4 stavebná plocha (nadstavba), 214/1 záhrada, 214/3 záhrada

Vlastník: Čs. štát – MNV Uherský Brod

Užívateľ: Čs. štát ONV Uherské Hradiště

Čs. štát – Komunálne služby Uherský Brod

Zapísané na SG Uherský Brod na LV č. 1 pre obec a k. ú. Uherský Brod

5. Dominikánsky kláštor Znojmo

čp. 313 budova so stavebnou plochou 379/1

Vlastník: Čs. štát – Stavebný podnik s. p. Znojmo

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Znojmo na LV 995 pre obec a k. ú. Znojmo-mesto

Rád Malých bratov (františkánov), provincia svätého Václava

6. Františkánsky kláštor Praha

čp. 753 františkánsky kláštor so stavebnou plochou 660

Vlastník: Čs. štát – MV ČR

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 96 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

7. Františkánsky kláštor Hájek

čp. 43 kláštorná budova so stavebnou plochou 86

pozemky č. k. 87 stavebná plocha, 88 stavebná plocha, 89 stavebná plocha, 311 ostatná plocha, 312/2 ostatná plocha, 318 ostatná plocha, 335/2 ostatná plocha, 447/2 ostatná plocha, 447/3 ostatná plocha, 451 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – FMNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – západ na LV č. 229 pre obec a k. ú. Červený Újezd

8. Františkánsky kláštor Moravská Třebová

čp. 6 kláštorná budova so stavebnou plochou 436/1

Vlastník: Čs. štát – Okresný stavebný podnik Svitavy, Moravská Třebová

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Svitavy na LV č. 379 pre obec a k. ú. Moravská Třebová

9. Františkánsky kláštor Plzeň

čp. 121 kláštorná budova so stavebnou plochou 384

pozemky č. k. 373 ostatná plocha, 381 ostatná plocha, 383 stavebná plocha, 382 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Západočeské múzeum

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Plzeň – mesto na LV č. 5660 pre obec a k. ú. Plzeň

10. Františkánsky kláštor Uherské Hradiště

čp. 200 budova so stavebnou plochou 146/1

Vlastník: Čs. štát – PBH Uherské Hradiště

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Uherské Hradiště na LV č. 27 pre obec a k. ú. Uherské Hradiště

Rád Malých bratov (minoritov), provincia sv. Cyrila a Metoda v ČSFR

11. Minoritský kláštor Opava

čp. 342 budova so stavebnou plochou 496/2

Vlastník: Čs. štát – Ministerstvo vnútra ČR

Užívateľ: KS SNB Ostrava

Zapísané na SG Opava na LV č. 33 pre obec a k. ú. Opava-mesto

čk. 496/1 stavebná plocha, 497 ostatná plocha, záhrada

Vlastník: Čs. štát – OS štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Opava na LV č. 145 pre obec a k. ú. Opava

Rád Malých bratov (kapucínov), provincia českomoravská

12. Kapucínsky kláštor Praha – Hradčany

č. k. 331/1 záhrada, 332 záhrada (skleník)

Vlastník: Čs. štát – FMNO

Užívateľ: Ivo Novák, Praha 6,

Guevarova 25

ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 11 pre obec Praha a k. ú. Hradčany

13. čp. 100 Loretta so stavebnou plochou 181

pozemky č. k. 182, stavebná plocha (Lorettánska kaplnka, 183 stavebná plocha (kostol Narodenia Pána), 414/4 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – múzeum hl. m. Prahy

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 112 pre obec Praha a k. ú. Hradčany

14. Kapucínsky kláštor Brno

čp. 303 budova so stavebnou plochou 297 č. k.

299 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Moravské múzeum

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV č. 191 pre obec Brno 1 a k. ú. Brno-mesto

15. Kapucínsky kláštor Sušice

čp. 1/III budova so stavebnou plochou 474/1 č. k. 146/1 ostatná plocha

Vlastník: FMNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Sušice na LV č. 120 pre obec a k. ú. Sušice

č. k. 146/2 záhrada

Vlastník: Čs. štát – MNV Sušice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Sušice na LV č. 1 pre obec a k. ú. Sušice

Rád krížovníkov s červenou hviezdou

16. Rehoľný dom a fara Řevnice

čp. 20 budova so stavebnou plochou 1 č. k. 9 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – MNV Řevnice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – západ na LV č. 1 pre obec a k. ú. Řevnice

Kongregácia Bratov Najsvätejšej Sviatosti (petrinov)

17. Materský dom České Budějovice

čp. 251 budova so stavebnou plochou č. k. 428, č. p. 250 budova so stavebnou plochou č. k. 427/1, pozemky č. k. 429 stavebná plocha, 432 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Čs. automobilové opravovne

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG České Budějovice na LV č. 279 pre obec a k. ú. České Budějovice

18. Rehoľný dom Písek

čp. 128 (126) budova so stavebnou plochou č. k. 168

Vlastník: Čs. štát – PBH Písek

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Písek na LV č. 7 pre obec a k. ú. Písek

Rád premoštrátsky – opátstvo Strahov

19. Premonštrátsky kláštor Strahov

čp. 129 budova so stavebnou plochou č. k. 230, č. p. 130 budova so stavebnou plochou č. k. 231, čp. 132 budova so stavebnou plochou 233, pozemky č. k. 232 záhrada, 234 ostatná plocha, 235 ostatná plocha, 236 záhrada, 237 ostatná plocha, 240 ostatná plocha, 271/1 ovocný sad, 271/2 ovocný sad, 271/3 stavebná plocha, 272 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Pamätník národného písomníctva na Strahove

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 101 pre obec Praha a k. ú. Hradčany

čp. 302 budova so stavebnou plochou č. k. 247/2, čp. 301 budova so stavebnou plochou č. k. 247/3

Vlastník: Čs. štát – Čs. štátny súbor piesní a tancov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 7 pre obec Praha a k. ú. Hradčany

č. k. 252 ostatná plocha

Vlastník: Sady, lesy, záhradníctvo š. p. Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 57 pre obec a k. ú. Hradčany

č. k. 254 ovocný sad, č. k. 293 ostatná plocha

Vlastník: Sady, lesy, záhradníctvo š. p. Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 57 pre obec a k. ú. Hradčany

č. k. 268/1 ostatná plocha, 268/2 ostatná plocha,

Vlastník: Čs. štát – Pamätník národného písomníctva na Strahove

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 101 pre obec a k. ú. Hradčany

čp. 135 budova so stavebnou plochou 247/1

Vlastník: Čs. štát – OPBH Praha 1

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 9 pre obec a k. ú. Hradčany

čp. 155 budova so stavebnou plochou č. k. 198

čp. 133 budova so stavebnou plochou č. k. 270, pozemky č. k. 238 záhrada, 239 stavebná plocha, 245 stavebná plocha, 246/1 záhrada, 248 ostatná plocha, 253 ostatná plocha, 269 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Pamätník národného písomníctva Strahov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 101 pre obec Praha a k. ú. Hradčany

20. Rehoľný dom Praha – Střešovice

čp. 130 budova so stavebnou plochou 39 pozemky č. k. 40/1 záhrada

Vlastník: Čs. štát – ÚNZ NVP

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 816 pre obec Praha a k. ú. Střešovice

Rád premonštrátsky – opátstvo Nová Říše

21. Premonštrátsky kláštor Nová Říše

čp. 1 kláštorná budova so stavebnou plochou č. k. 2/1

čp. 2 budova so stavebnou plochou č. k. 3

pozemky č. k. 2/2 stavebná plocha (kaplnka), 2/3 stavebná plocha (kaplnka), č. k. 1 záhrada, 2 záhrada, 5/1 d1 záhrada, 2591 záhrada, 5/1 d2 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – FMNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Jihlava na LV č. 455 pre obec a k. ú. Nová Říše

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov), provincia pražská

22. Internát redemptoristov Tasovice

čp. 34 budova so stavebnou plochou č. k. 618 č. k. 619 záhrada

Vlastník: Čs. štát – MNV Hodonice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Znojmo na LV č. 1 pre obec a k. ú. Tasovice

Saleziáni Dona Bosca – saleziánska inšpektória sv. Jána Bosca

23. Saleziánsky ústav Fryšták

čp. 26 budova so stavebnou plochou č. k. 601

čp. 27 budova so stavebnou plochou č. k. 600

č. k. 603 záhrada

Vlastník: Čs. štát – ONV Zlín

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Zlín na LV č. 2 pre obec a k. ú. Fryšták

24. Ústav pre neskoré povolanie Mníšek

čp. 201 budova so stavebnou plochou č. k. 1023

čp. 191 budova so stavebnou plochou č. k. 1024

pozemky č. k. 1025/1 pasienok, 1025/2 ostatná plocha, 1026 záhrada, 1028 záhrada

Vlastník: Čs. štát – ONV Praha – západ

Užívateľ: Okresný ústav sociálnych služieb Praha – západ

Zapísané na SG Praha – západ na LV č. 2 pre obec a k. ú. Mníšek pod Brdy

25. Saleziánsky ústav Pardubice

čp. 2018 budova so stavebnou plochou č. k. 3555 č. k. 5092 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – MNV Pardubice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Pardubice na LV č. 1 pre obec a k. ú. Pardubice

Tovaryšstvo Ježišovo, česká provincia

26. Rezidencia Praha 2

čp. 505 budova so stavebnou plochou č. k. 1901/2

Vlastník: Čs. štát – OPBH Praha 2

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 11 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

Rád premonštrátov opátstvo Teplá

27. Dekanstvo premonštrátskeho rádu

čp. 92 budova so stavebnou plochou č. k. 31

Vlastník: Čs. štát – Štátne kúpele Mariánske Lázně

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Cheb na LV č. 12 pre obec a k. ú. Mariánske Lázně

Rád svätého Augustína – opátstvo Staré Brno

28. Augustiniánsky kláštor Brno

čp. 157 budova so stavebnou plochou č. k. 71/1

Vlastník: Čs. štát – ČSAV Geografický ústav v Brne

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno-mesto na LV č. 172 pre obec Brno a k. ú. Staré Mesto

Rád cisterciánsky – opátstvo Vyšší Brod

29. Cisterciánsky kláštor Vyšší Brod

čp. 136 budova so stavebnou plochou č. k. 138/2

Vlastník: Čs. štát – Riaditeľstvo pôšt Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Český Krumlov na LV č. 439 pre obec a k. ú. Vyšší Brod

čp. 137 budova so stavebnou plochou č. k. 137

č. k. 140 stavebná plocha (kláštor), 139 (kaplnka), 1405 ostatná plocha, 1412 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody České Budějovice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Český Krumlov na LV č. 215 pre obec a k. ú. Vyšší Brod

č. k. 59 (kaplnka)

Vlastník: Čs. štát – MNV Vyšší Brod

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Český Krumlov na LV č. 1 pre obec a k. ú. Vyšší Brod

čp. 134 budova so stavebnou plochou č. k. 142

Vlastník: Čs. štát – Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody České Budějovice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Český Krumlov na LV č. 215 pre obec a k. ú. Vyšší Brod

čp. 414 ostatná plocha, 167 stavebná plocha (Wagenremise)

Vlastník: Čs. štát – Podnik bytového hospodárstva Most

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Český Krumlov na LV č. 276 pre obec a k. ú. Vyšší Brod

č. k. 1407 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Riaditeľstvo pôšt Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Český Krumlov na LV č. 439 pre obec a k. ú. Vyšší Brod

Rád Bratov kazateľov (dominikánov)

30. Kláštor Bratov kazateľov u Panny Márie Ružencovej

čp. 814 budova so stavebnou plochou č. k. 1985

Vlastník: Čs. štát – MÚNZ Plzeň

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Plzeň na LV č. 55 pre obec a k. ú. Plzeň

Rád krížovníkov s červenou hviezdou

31. Kláštor krížovníkov Praha

čp. 191 budova so stavebnou plochou č. k. 70 pozemky č. k. 72 ostatná plocha, 74 stavebná plocha, 75 stavebná plocha, 76 stavebná plocha, 77 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – FMV

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 38 pre obec Praha a k. ú. Staré Mesto

Rád premonštrátov – opátstvo Strahov

32. Kláštor premonštrátov Milevsko

čp. 557 budova so stavebnou plochou č. k. 540/2

č. k. 540/3 sušina

Vlastník: Čs. štát – Oseva krajský semenársky podnik Tábor

Užívateľ: JRD Kučeř,

JRD Sepekov

Zapísané na SG Písek na LV č. 26 pre obec a k. ú. Milevsko

čp. 571 (materská škôlka a budova) so stavebnou plochou 548

č. k. 1783 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Technické služby mesta Milevska

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Písek na LV č. 3 pre obec a k. ú. Milevsko

pozemky č. k. 1829/1 záhrada, 1829/2 záhrada

Vlastník: Čs. štát – ONV Písek

Užívateľ: MNV Milevsko

Zapísané na SG Písek na LV č. 2 pre obec a k. ú. Milevsko

čp. 563 (prelatúra) so stavebnou plochou 540/1

č. k. 1780 ostatná plocha,

Vlastník: Čs. štát – MNV Milevsko

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Písek na LV č. 1 pre obec a k. ú. Milevsko

čp. 561 (stará úradná budova a stajne) so stavebnou plochou č. k. 530/1

č. k. 540/4 pozemková parcela

Vlastník: Čs. štát – Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody České Budějovice

Užívateľ: MNV Milevsko a JRD Sepekov

Zapísané na SG Písek na LV č. 329 pre obec a k. ú. Milevsko

čp. 562 Zavoralov dom so stavebnou plochou 530/2

Vlastník: Čs. štát – ZVVZ koncern. podnik Milevsko

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Písek na LV č. 210 pre obec a k. ú. Milevsko

Rád premonštrátov – opátstvo Teplá

33. Kláštor Teplá pri Mariánskych Lázniach

čp. 7 budova so stavebnou plochou č. k. 3/6

čp. 8 budova so stavebnou plochou č. k. 3/7

čp. 9 budova so stavebnou plochou č. k. 3/8

čp. 10 budova so stavebnou plochou č. k. 3/9

čp. 11 budova so stavebnou plochou č. k. 3/10

čp. 13 budova so stavebnou plochou č. k. 46/1

čp. 12 budova so stavebnou plochou č. k. 50

pozemky č. k. 1 stavebná plocha (kostol), 45/1 stavebná plocha (knižnica), 2 stavebná plocha, 3/1 stavebná plocha, 3/5 stavebná plocha, 45/2 stavebná plocha, 50/2 ostatná plocha, 1 ostatná plocha, 46/2 iná stavba

Vlastník: Čs. štát – Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Plzni

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Karlovy Vary na LV č. 104 pre obec Teplá a k. ú. Kláštor Teplá

Rád premonštrátov – opátstvo Želiv

34. Kláštor premonštrátov Želiv

čp. 52 budova so stavebnou plochou č. k. 89/3

čp. 88 (hrad Trčkov) so stavebnou plochou č. k. 89/13 čp. 115 (byt sládkov) so stavebnou plochou č. k. 89/15 čp. 122 konvent so stavebnou plochou č. k. 89/16

čp. 1 kláštor so stavebnou plochou č. k. 89/19

čp. 213 (záhradný domček) so stavebnou plochou č. k. 90 čp. 126 budova so stavebnou plochou č. k. 160

čp. 119 budova so stavebnou plochou č. k. 89/12

pozemky č. k. 91 (prevádzkáreň), 212/5 záhrada, 213/4 záhrada, 220 záhrada, 221 paša, 226 záhrada, 230 záhrada, 234 záhrada, 235 záhrada, 236 záhrada, 238 záhrada, 239 záhrada, 240/1 záhrada, 241/1 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Psychiatrická liečebňa Havlíčkův Brod

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Pelhřimov na LV č. 313 pre obec a k. ú. Želiv

Rád svätého Benedikta – opátstvo Břevnov

35. Kláštor benediktínov Břevnov

čp. 1 kláštor so stavebnou plochou č. k. 2 pozemky č. k. 3 záhrada, 11 stavebná plocha, 12/2 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – FMV

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 13 pre obec Praha a k. ú. Břevnov

pozemky č. k. 5 stavebná plocha (skleník), 6 stavebná plocha (záhradný dom), 7 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Sady, lesy, záhradníctvo š. p. Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 6 pre obec Praha a k. ú. Břevnov

pozemky č. k. 12/1 stavebná plocha, 14 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Poľnohospodársky nákup a zásobovanie koncern Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 1537 pre obec Praha a k. ú. Břevnov

Mužské kláštory v Slovenskej republike

Rád Spoločnosti Ježišovej

36. Jezuitský kláštor Bratislava

čp. 409 budova so stavebnou plochou č. k. 66

Vlastník: Čs. štát – Obvodná hospodárska správa školských zariadení a detských jaslí Bratislava 1

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 628 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

37. Provincialát jezuitov Bratislava

čp. 15 budova so stavebnou plochou č. k. 68

Vlastník: Čs. štát – NVB

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 2 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

38. Rehoľný dom jezuitov Banská Bystrica

čp. 240 budova so stavebnou plochou č. k. 1784

Vlastník: Čs. štát – Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Banská Bystrica na LV č. 835 pre obec a k. ú. Banská Bystrica

39. Rehoľný dom jezuitov Trnava

pozemky č. k. 61 stavebná plocha, 114/2 stavebná plocha, 115 zastavaná plocha včítane domu údajne čp. 487

Vlastník: Čs. štát – ONV Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na ev. l. 304 pre obec a k. ú. Trnava

40. Rehoľný dom jezuitov Trnava

čp. 143 budova so stavebnou plochou č. k. 63

Vlastník: Čs. štát – Okresný bytový podnik Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na ev. l. 55 pre obec a k. ú. Trnava

Rád premonštrátsky – opátstvo Jasov

41. Rehoľné domy premonštrátov Košice

č. k. 796 stavebná plocha, 797 stavebná plocha s budovami pôvodne č. p. 105, 106 a 107 (pôvodné stavebné parcely 946/2, 948 a 949)

Vlastník: Čs. štát – Krajské osvetové stredisko Košice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 5 pre obec Košice a k. ú. Košice stred

Spoločnosť svätého Františka Salezkého (saleziánov) – slovenská inšpektória

42. Rehoľný dom saleziánov Bratislava VI

čp. 552 budova so stavebnou plochou č. k. 10564 pozemky č. k. 10563/1 stavebná plocha, 10563/2 stavebná plocha, 10563/3 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Pozemné stavby š. p. Bratislava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na ev. l. 56 pre obec Bratislava a k. ú. Nivy

43. Rehoľný dom saleziánov Trnava-Kopánka

čp. 3033 budova s dvorom so stavebnou plochou č. k. 4588 pozemok č. k. 4586 ostatná plocha (ihrisko)

Vlastník: Čs. štát – MNV Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 1 pre obec a k. ú. Trnava

č. k. 4587 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Zdroj Bratislava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 1938 pre obec a k. ú. Trnava

44. Rehoľný dom saleziánov Žilina

pozemky č. k. 4437/4 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Podnik bytového hospodárstva Žilina

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Žilina na LV č. 79 pre obec a k. ú. Žilina

čp. 2806 budova so stavebnou plochou 4434

pozemky č. k. 4431 stavebná plocha, 4432 stavebná plocha, 4433 stavebná plocha, 4435 stavebná plocha, 4436 stavebná plocha, 4437/1 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – MV SR

Užívateľ: Krajská správa ZNB Banská Bystrica

Zapísané na SG Žilina na LV č. 2906 pre obec a k. ú. Žilina

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov) na Slovensku

45. Kláštor redemptoristov Bratislava

čp. 4493 budova so stavebnou plochou č. k. 3485/2

pozemky č. k. 3485/3 stavebná plocha, 3485/4 stavebná plocha, 3485/5 stavebná plocha, 3485/6 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Slovenské energetické podniky Bratislava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 1017 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

čp. 955 budova so stavebnou plochou 3484

Vlastník: Čs. štát – Školská hospodárska správa mesta Bratislavy

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 3290 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

Spoločnosť svätého Františka Salezkého na Slovensku

46. Rehoľný dom Trnava

čp. 1247 budova so stavebnou plochou č. k. 4387

Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 2467 pre obec a k. ú. Trnava

Ženské kláštory v Českej republike

Inštitút Blahoslavenej Panny Márie (anglické panny)

47. Kláštor anglických panien Štěkeň

čp. 1 zámok so stavebnou plochou č. k. 22

pozemky č. k. 24 stavebné plochy (skleník), 25 stavebná plocha (práčovňa), 3/1 ostatná plocha, 5 ostatná plocha, 6/4 ostatná plocha, 22 ostatná plocha, 23 záhrada, 309/4 ostatná plocha, 333/2 d1 ovocný sad, d2 ostatná plocha, 1066/1 ostatná plocha, 1066/3 ostatná plocha, 1066/4 ostatná plocha, 1074/2 ostatná plocha, 49 stavebná plocha (budova čp. 23), 79 záhrada, 355 stavebná plocha, 356 stavebná plocha, 357 stavebná plocha, 333/28 pozemková parcela

Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Strakonice

Užívateľ: ako vlastník MNV Štěkeň

Zapísané na SG Strakonice na LV č. 208 pre obec a k. ú. Štěkeň

Kongregácia milosrdných sestier svätého Karla Boromejského

48. Rehoľný dom Praha – ústav sv. Notburgy

čp. 321 budova so stavebnou plochou č. k. 960

pozemky č. k. 963 záhrada, 969/1 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Školská správa NVP

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 141 pre obec Praha a k. ú. Malá Strana

čp. 321 (časť) so stavebnou plochou č. k. 962 č. k. 961 záhrada

Vlastník: Čs. štát – ONV Praha 1

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 1 pre obec Praha a k. ú. Malá Strana

Rád cisterciánok v ČSFR

49. Kláštor Porta Coeli Tišnov

pozemky č. k. 2/1 (kláštor), 2/2 (prepoštstvo), 3 ostatná plocha, 4 záhrada, 5 ostatná plocha, 8 ostatná plocha, 14 záhrada, 15 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Brno

Užívateľ: ako vlastník

Okresné múzeum Ivančice

Zapísané na SG Tišnov na LV č. 383 pre obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

Kongregácia sestier svätého Cyrila a Metoda

50. Kláštor Velehrad

čp. 142 ústav mrzáčikov so stavebnou plochou č. k. 244

Vlastník: Čs. štát – ONV Uherské Hradiště

Užívateľ: MNV Velehrad

Zapísané na SG Uherské Hradiště na LV č. 2 pre obec a k. ú. Velehrad

č. k. 547/73 pozemková parcela

Vlastník: Čs. štát – MNV Velehrad

Užívateľ: Jaroslav a Vladimír Němečkovi čp. 216 Velehrad

Zapísané na SG Uherské Hradiště na LV č. 1 pre obec a k. ú. Velehrad

Kongregácia Dcér Božskej Lásky

51. Mariánsky ústav v Prahe

čp. 527 budova so stavebnou plochou č. k. 2161 č. k. 2162 dvor

Vlastník: Čs. štát – ČVUT Vojenská katedra

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 546 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

52. Máriánum v Opave

čp. 768 budova so stavebnou plochou č. k. 2667

čp. 886 budova so stavebnou plochou č. k. 2701/3

čp. 770 dom so stavebnou plochou č. k. 2669

pozemky č. k. 2666 ostatná plocha, 2701/2 stavebná plocha (kostol), 2701/4 stavebná plocha (kostol), 2701/1 záhrada, 2701/5 ostatná plocha, 2701/6 ostatná plocha, 2668 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Opava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Opava na LV č. 1789 pre obec Opava a k. ú. Opava-predmestie

Kongregácia Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa

53. Rehoľný dom Znojmo

čp. 602 budova so stavebnou plochou č. k. 842/1

Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Znojmo

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Znojmo na LV č. neuvedené pre obec a k. ú. Znojmo-mesto

pozemky č. k. 839/1 záhrada, 839/2 stavebná plocha, 839/4 stavebná plocha, 842/2 stavebná plocha (škola)

Vlastník: Čs. štát – MNV Znojmo

Užívateľ: ako vlastník

SBD Znojemčan

Zapísané na SG Znojmo na LV č. 1 pre obec a k. ú. Znojmo-mesto

Česká kongregácia sestier dominikánok

54. Kláštor Bojkovice

čp. 537 budova so stavebnou plochou č. k. 651

čp. 540 budova so stavebnou plochou č. k. 652

pozemky č. k. 653 stavebná plocha (komora), 3676/2 záhrada, 3690/2 záhrada, 3706/2 ostatná plocha, 3698/2 ostatná plocha, zb. 3706/2, 3698/2 zb., 5375/4 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Hospodárska správa škôl a zariadení Jm KNV Brno

Užívateľ: ako vlastník Okresná správa ciest Uherské Hradiště

Zapísané na SG Uherský Brod na LV č. 407 pre obec a k. ú. Bojkovice

55. Rehoľný dom Praha 2, Černá ul.

čp. 1610 budova so stavebnou plochou č. k. 782

čp. 170 budova so stavebnou plochou č. k. 783

Vlastník: Čs. štát – Školská správa NVP

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 174 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

Kongregácia školských sestier de Notre Dame

56. Kláštor Praha 4, Hornokrčská ul.

čp. 708 budova so stavebnou plochou č. k. 2029

čp. 709 budova so stavebnou plochou č. k. 2031

Vlastník: Čs. štát – Školská správa NVP

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 787 pre obec Praha a k. ú. Krč

Kongregácia sestier Tretieho rádu sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela

57. Rehoľný dom Biskupice

7/8 celku

čp. 47 budova so stavebnou plochou č. k. 45

7/8 celku

č. k. 54 záhrada

Vlastník: Čs. štát – MNV Radkovice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Třebíč na LV č. 1 pre obec a k. ú. Biskupice

Kongregácia sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Tretieho rádu svätého Františka

58. Kláštor Olomouc

čp. 114 budova so stavebnou plochou č. k. 539
č. k. 58/3 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Strojová a traktorová stanica š. p. Olomouc

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Olomouc na LV č. 122 pre obec a k. ú. Olomouc – mesto

Kongregácia milosrdných sestier Svätého Kríža

59. Provinčný dom Kroměříž

čp. 1466 budova so stavebnou plochou č. k. 2005

pozemky č. k. 469/1 ovocný sad, 469/2 ostatná plocha, 469/5 ostatná plocha, 469/6 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Kroměříž

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kroměříž na LV č. 1541 pre obec a k. ú. Kroměříž

čp. 1461 budova so stavebnou plochou č. k. 2324

č. k. 453/1

Vlastník: Čs. štát – Okresný podnik bytového hospodárstva v Kroměříži

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kroměříž na LV č. 44 pre obec a k. ú. Kroměříž

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

60. Rehoľný dom Ludgeřovice

čp. 495 budova so stavebnou plochou č. k. 526

č. k. 525 záhrada

Vlastník: Čs. štát – MNV Ludgeřovice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Opava na LV č. 1 pre obec a k. ú. Ludgeřovice

Kongregácia školských sestier rádu svätého Františka

61. Rehoľný dom Praha 2, Lublaňská ul.

čp. 666 budova so stavebnou plochou č. k. 334

Vlastník: Čs. štát – Ministerstvo vnútra ČR

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 136 pre obec Praha a k. ú. Vinohrady

Kongregácia Šedých sestier Tretieho rádu svätého Františka

62. Rehoľný dom Praha 1, Bartolomějská ul.

čp. 294 budova so stavebnou plochou č. k. 299

čp. 296 budova so stavebnou plochou č. k. 297

čp. 308 kláštor Šedých sestier so stavebnou plochou č. k. 300

čp. 293 budova so stavebnou plochou č. k. 301

č. k. 303 záhrada

Vlastník: Čs. štát – FMV

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 38 pre obec Praha a k. ú. Staré Mesto

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul

63. Rehoľný dom Kroměříž

čp. 1553 nemocnice so stavebnou plochou č. k. 275 č. k. 329 záhrada

Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Kroměříž

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kroměříž na LV č. 1541 pre obec a k. ú. Kroměříž

Rád svätej Uršuly Rímskej únie

64. Kláštor Praha

čp. 139 budova so stavebnou plochou č. k. 949

č. p. 2070 budova so stavebnou plochou č. k. 950

pozemky č. k. 948/1 ostatná plocha, 948/2 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – ONV Praha 1

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 30 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

čp. 1435 budova so stavebnou plochou 944/2

pozemky č. k. 944/1 stavebná plocha, 944/3 ostatná plocha, 944/4 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Národné divadlo

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 341 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

čp. 139 budova so stavebnou plochou č. k. 945/1, č. k. 948/3 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Výskumný ústav endokrinologický

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 99 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

č. k. 2397 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Dopravný podnik hl. mesta Prahy

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 41 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

Kongregácia milosrdných sestier Tretieho rádu sv. Františka brnenských

65. Kláštor Brno

čp. 107 budova so stavebnou plochou č. k. 179

čp. 110 budova so stavebnou plochou č. k. 178

čp. 112 budova so stavebnou plochou č. k. 177

čp. 516 budova so stavebnou plochou č. k. 176

pozemok č. k. 180 záhrada

Vlastník: Čs. štát – KÚNZ Brno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV č. 6 pre obec Brno a k. ú. Veveří

Kongregácia milosrdných sestier Tretieho rádu sv. Františka opavských

66. Kláštor Olomouc

čp. 851 budova so stavebnou plochou č. k. 186

Vlastník: Čs. štát – Stavoprojekt Olomouc

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Olomouc na LV č. 72 pre obec Olomouc a k. ú. Olomouc-mesto

čp. 852 budova so stavebnou plochou č. k. 185

Vlastník: Čs. štát – PBH Olomouc

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Olomouc na LV č. 15 pre obec Olomouc a k. ú. Olomouc-mesto

Kongregácia sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho

67. Kláštor Praha 2

čp. 1609 budova so stavebnou plochou č. k. 1841

Vlastník: Čs. štát – OPBH Praha 2

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-mesto na LV č. 11 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

68. Kláštor Rajhard

čp. 324 budova so stavebnou plochou č. k. 256/1 pozemky č. k. 256/2 stavebná plocha, 259 stavebná plocha, 260 záhrada, 257 ostatná plocha, 261 ostatná plocha, 262 záhrada, 263 ostatná plocha a 264 záhrada

Vlastník: Čs. štát – FMNO

Užívateľ: ako vlastník Juhomoravské vodovody a kanalizácie

Zapísané na SG Brno-vidiek na LV č. 557 pre obec a k. ú. Rajhard

Ženské kláštory v Slovenskej republike

Kongregácia Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa

69. Rehoľný dom Bratislava

č. k. 9002 stavebná plocha, 8994 stavebná plocha, 8996 stavebná plocha, 8990 stavebná plocha, 8991 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Bytový podnik Bratislava

Užívateľ: ako vlastník s domami čp. 301, 306, 336 a 479

Zapísané na SG Bratislava mesto na ev. 1. 45 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

Kongregácia rehoľných kanoničiek sv. Augustína de Notre Dame

70. Rehoľný dom Bratislava

čp. 36 budova so stavebnou plochou č. k. 137/1

pozemky č. k. 136 ihrisko, 137/2 ihrisko a 137/5 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Obvodná hospodárska správa školských zariadení a detských jaslí Bratislava 1

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 1628 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

71. Rehoľný dom Bratislava

čp. 198 budova so stavebnou plochou č. k. 138

Vlastník: Čs. štát – Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 1831 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

72. Rehoľný dom Nováky

čp. 194 budova so stavebnou plochou č. k. 17 11/1 pozemky č. k. 1712 park, 1711/3 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – MNV Nováky

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Prievidza LV č. 1 pre obec a k. ú. Nováky

Príloha č. 2

73. Nehnuteľný majetok arcibiskupstva olomouckého

čp. 151 budova so stavebnou plochou č. k. 569

čp. 605 budova so stavebnou plochou č. k. 646/2

čp. 150 budova so stavebnou plochou č. k. 567

čp. 145 budova so stavebnou plochou č. k. 562

parcely č. k. 186 záhrada, 65 záhrada, 66 ostatná plocha, 569/2 stavebná plocha (poslucháreň), 64/4 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Univerzita Palackého, Olomouc

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Olomouc na LV č. 49 pre obec Olomouc a k. ú. Olomouc – mesto

74. čp. 851 budova so stavebnou plochou č. k. 186

čp. 841 budova so stavebnou plochou č. k. 187

Vlastník: Čs. štát – Stavoprojekt, Olomouc

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Olomouc na LV č. 72 pre obec Olomouc a k. ú. Olomouc – mesto

Príloha č. 3

Mužské kláštory v Českej republike

Rád svätého Augustína – provincia česká

1. Augustiánsky kláštor Bělá pod Bezdězom

čp. 42 dom so staveb. plochou 242

Vlastník: čs. štát – Okresný bytový podnik Mladá Boleslav

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Mladá Boleslav na LV 72 pre obec a k. ú. Bělá pod Bezdězom

pozemok: č. k. 91/1 záhrada

Vlastník: čs. štát - Severočeské papierne š. p. Štětí

Užívateľ: Okresný bytový podnik Mladá Boleslav

Zapísané na SG Mladá Boleslav na LV č. 261 pre obec a k. ú. Mladá Boleslav

2. Augustiánsky kláštor Česká Lípa

čp. 297 so stavebnou plochou č. k. 944

pozemky č. k. 945 (kaplnka), 946 paša, 947 (kaplnka), 948 (ambit), 949 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Okresné vlastivedné múzeum v Č. Lípe

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Česká Lípa na LV 711 pre obec a k. ú. Česká Lípa

3. Augustiánsky kláštor Dolný Ročov

čp. 1 so stav. plochou 1/1

pozemky č. k. 1/2 zast. plocha, č. k. 1 záhrada

Vlastník: čs. štát – OÚNZ Louny

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Louny na LV 84 pre obec a k. ú. Dolný Ročov

4. Augustiánsky kláštor Domažlice

čp. 119 dom so stav. plochou 61/1

pozemok č. k. 3/1 záhrada

Vlastník: čs. štát – Mestský národný výbor Domažlice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Domažlice na LV 1 pre obec a k. ú. Domažlice

5. Augustiánsky kláštor Vrchlabí

čp. 213 dom so stav. plochou 165/2

pozemky č. k. 165/1 (kostol), 67 (záhrada)

Vlastník: čs. štát – správa Krkonošského národného parku

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trutnov na LV 186 pre obec a k. ú. Vrchlabí

6. Augustiánsky kláštor Svätá Dobrotivá – Zaječov

čp. 1 so stav. plochou 65

pozemky č. k. 402/1 paša, 412/2 ost. plocha, 413/3 záhrada, 413/4 záhrada, 414/1 diel 1, 2 a 3 a záhrada, 414/2 záhrada, 415 ost. plocha, 416 ost. plocha, 1182 ost. plocha, 1183/1 ost. plocha, 402/2 paša

Vlastník: čs. štát – Štátne múzeum čs. telesnej výchovy a športu v Prahe

Užívateľ: čs. štát – Štátne múzeum čs. tel. vých. v Prahe, JRD Buzuluk v Oseku, MNV Zaječov

Zapísané na SG Beroun na LV 384 pre obec a k. ú. Zaječov

Rád svätého Augustína – opátstvo Staré Brno

7. Augustiánsky kláštor Brno

čp. 907 so stav. plochou 9

Vlastník: čs. štát – Ústav pre výskum stavovcov ČSAV

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV 308 pre obec Brno a k. ú. Staré Brno

pozemky č. k. 5/3 ost. plocha, 5/4 ost. plocha, 6 ost. plocha, 8 ost. plocha, 13 ost. plocha, 16/1 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – správa verejného majetku Brno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV 451 pre obec Brno a k. ú. Staré Brno

pozemky č. k. 10 ost. plocha, 15 ost. plocha,

Vlastník: čs. štát – Moravské múzeum v Brne

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV 352 pre obec Brno a k. ú. Staré Brno

pozemok č. k. 12 stav. plocha

Vlastník: čs. štát – Moravské múzeum v Brne

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV 249 pre obec Brno a k. ú. Staré Brno

pozemok č. k. 5/1 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Mestská správa komunikácií Brno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV 246 pre obec Brno a k. ú. Staré Brno

Rád svätého Benedikta – opátstvo Břevnov

8. Kláštor Benediktínov Břevnov

pozemok č. k. 4 stav. plocha

Vlastník: Sady, lesy a zahradníctvo, š. p. Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 6 pre obec a k. ú. Břevnov sýpka (bez č. p.) na stav. ploche 12/1 už vrátenej

Vlastník: čs. štát – Poľnohospodársky nákup a zásobovanie, koncern

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha 1 na LV 1537 pre obec a k. ú. Břevnov hospodárske budovy na stav. ploche 12/2 už vrátené

Vlastník: čs. štát – Federálne ministerstvo vnútra

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 13 pre obec a k. ú. Břevnov

9. Kláštor Benediktínov Broumov

čp. 1 so stav. plochou 1/1

pozemky č. k. 146 kôlňa, 276 vodáreň, 49 ost. plocha, 140 ost. plocha, 730/2 záhrada, 730/2 záhrada, 730/4 ost. plocha, 141/2 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Ministerstvo vnútra ČR

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Náchod na LV 888 pre obec a k. ú. Broumov

pozemky 285 stav. plocha so skleníkom, stav. plocha 286 s kôlňou, stav. plocha 451 s domom 251/I, stav. plocha 452 s kôlňou, stav. plocha 453 s domom 226/1, 723 záhrada, 724 záhrada, 725 záhrada, 726/1 záhrada, 726/2 záhrada, 727 záhrada, 728 záhrada

Vlastník: čs. štát – Mestský národný výbor Broumov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Náchod na LV 1 pre obec a k. ú. Broumov

Rád cisterciácky – opátstvo Vyšší Brod

10. Cisterciácky kláštor Vyšší Brod

čp. 134 – časť so stav. plochou 138/1, čp. 135 so stav. plochou 141, 215 stav. plocha s kôlňou, 1404 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Farby, laky š. p. Praha 9

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kaplice na LV 393 pre obec a k. ú. Vyšší Brod ost. plocha 1406

Vlastník: čs. štát – Riaditeľstvo pôšt Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kaplice na LV 1439 pre obec a k. ú. Vyšší Brod

pozemky č. k. 136 stav. plocha s kôlňou, 1408 záhrada, 1409 záhrada, 1413 ost. plocha, 1415 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Krajské stredisko št. pam. starostlivosti a ochrany prírody Č. Budějovice

Zapísané na SG Kaplice na LV 215 pre obec a k. ú. Vyšší Brod

Rád Bratov kazateľov – provincia česko-slovenská

11. Dominikánsky kláštor Litoměřice

čp. 92 so stav. plochou 156, čp. 273 so stav. plochou 157,

pozemky č. k. 161 záhrada, č. k. 162 záhrada

Vlastník: čs. štát – Štátny majetok v Litoměřiciach

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Litoměřice na LV 102 pre obec a k. ú. Litoměřice

12. Dominikánsky kláštor Olomouc

čp. 578 so stav. plochou 8, záhrada č. k. 6

Vlastník: čs. štát – Ľudová škola umenia v Olomouci

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Olomouc na LV 276 pre obec a k. ú. Olomouc – mesto

Rád Malých bratov – františkánov provincie sv. Václava

13. Františkánsky kláštor Bechyně

čp. 39 so stav. plochou 266/2

pozemky č. k. 268 stav. plocha s pivnicou, 269 stav. plocha, 265 stav. plocha s kôlňou

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Tábor

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Tábor na LV 1504 pre obec a k. ú. Bechyně

pozemok č. k. 267 zast. plocha

Vlastník: čs. štát – Domov mládeže Bechyně

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Tábor na LV 58 pre obec a k. ú. Bechyně

pozemok č. k. 277 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV Bechyně

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Tábor na LV 1 pre obec a k. ú. Bechyně

14. Františkánsky kláštor Dačice

čp. 21/III so stav. plochou 1641/1
pozemky č. k. 1645 ost. plocha, 1642/1 záhrada, 1642/2 záhrada, 1641/2 stav. plocha, 1641/3 stav. plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV Dačice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Jindř. Hradec na LV 1 pre obec a k. ú. Dačice

pozemky č. k. 1638 stav. plocha, 1639/1 záhrada, 1639/2 záhrada

Vlastník: čs. štát – Služby, š. p. Dačice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Jindř. Hradec na LV 376 pre obec a k. ú. Dačice

15. Františkánsky kláštor Hejnice

čp. 1 so stav. plochou
pozemok č. k. 257/1 záhrada

Vlastník: čs. štát – Severočeské múzeum Liberec

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Liberec na LV 610 pre obec a k. ú. Hejnice

pozemok č. k. 257/2 záhrada

Vlastník: MsNV v Hejniciach

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Liberec na LV 1 pre obec a k. ú. Hejnice

16. Františkánsky kláštor Hořovice

čp. 253 so stav. plochou 5

Vlastník: čs. štát – MsNV Hořovice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Beroun na LV 1 pre obec a k. ú. Hořovice

pozemok č. k. 6 záhrada

Vlastník: čs. štát – Technické služby Hořovice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Beroun na LV 1698 pre obec a k. ú. Hořovice

17. Františkánsky kláštor Hostinné

čp. 119 so stav. plochou 212

pozemky č. k. 169/3

Vlastník: čs. štát – MsNV Hostinné

Užívateľ: Múzeum Podkrkonošie Trutnov

Zapísané na SG Trutnov na LV 1 pre obec a k. ú. Hostinné

pozemky č. k. 178/1 záhrada, 178/2 záhrada a ost. plocha

Vlastník: čs. štát – KRPA š. p. Hostinné

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trutnov na LV 102 pre obec a k. ú. Hostinné

pozemok č. k. stav. plocha 211 s kostolom

Vlastník: čs. štát – Múzeum Podkrkonošie Trutnov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trutnov na LV 438 pre obec a k. ú. Hostinné

18. Františkánsky kláštor Cheb

čp. 32 so stav. plochou 231

pozemok č. k. 24 záhrada

Vlastník: čs. štát – ONV Cheb

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Cheb na LV 2 pre obec a k. ú. Cheb

pozemok č. k. 230 stav. plocha s kostolom

Vlastník: čs. štát – Chebské múzeum v Chebe

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Cheb na LV 73 pre obec a k. ú. Cheb

19. Františkánsky kláštor Jindřichův Hradec

čp. 98/II so stav. plochou 1721/1

pozemky 1719 záhrada, 1721/2 stav. plocha, 1721/3 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – KÚNZ České Budějovice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Jindř. Hradec na LV 3664 pre obec a k. ú. Jindř. Hradec

pozemok č. k. 1722/1 záhrada

Vlastník: čs. štát – Technické služby mesta Jindř. Hradec

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Jindř. Hradec na LV 3299 pre obec a k. ú. Jindř. Hradec

20. Františkánsky kláštor Kadaň

čp. 474 so stav. plochou 1040, 1027 a kaplnkou

pozemky č. k. 1041 záhrada, 1042 záhrada, 1043 záhrada, 1044 ost. plocha, 1045 ost. plocha, 1028 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Kultúrna správa ONV Chomutov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Chomutov na LV 1406 pre obec a k. ú. Kadaň

pozemky č. k. 1029 záhrada, 1031 záhrada, 1030 záhrada, 1039 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Ministerstvo vnútra Praha

Užívateľ: čs. štát – Krajská správa ZNB Ústí n. Labem a kult. správa Chomutov

Zapísané na SG Chomutov na LV 69 pre obec a k. ú. Kadaň

21. Františkánsky kláštor Slaný

čp. 221 so stav. plochou 408, kostol so stav. plochou 407

pozemky č. k. 180 záhrada, 189 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV Slaný

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Slaný na LV 1 pre obec a k. ú. Slaný

22. Františkánsky kláštor Turnov

čp. 65 so stav. plochou 521

pozemky č. k. 523/1 záhrada, 523/2 ost. plocha, 523/3 stav. plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV Turnov

Užívateľ: ako vlastník a Potraviny Turnov

Zapísané na SG Semily na LV 1 pre obec a k. ú. Turnov

23. Františkánsky kláštor Votice

čp. 1 so stav. plochou 2/1 – kláštor

pozemok č. k. 1 ost. plocha záhrada

Vlastník: čs. štát – Tesla, Investičná elektronika, koncern Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Benešov na LV 302 pre obec a k. ú. Votice

24. Františkánsky kláštor Zásmuky

čp. 26 so stav. plochou 170

pozemky 16/1 ovocný sad, 16/2 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV Zásmuky

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kolín na LV 1 pre obec a k. ú. Zásmuky

pozemok č. k. 171 stav. plocha so stavbou

Vlastník: čs. štát – Okresný podnik služieb Kolín

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kolín na LV 477 pre obec a k. ú. Zásmuky

Rád Malých bratov – kapucínov

25. Kapucínsky kláštor Litoměřice

čp. 206 so stav. plochou 275/1

pozemky č. k. 276 záhrada, 277 záhrada, 2715 paša

Vlastník: čs. štát – MsNV Litoměřice

Užívateľ: Domov mládeže pedagogickej školy a MsNV Litoměřice

Zapísané na SG Litoměřice na LV 1 pre obec a k. ú. Litoměřice

26. Kapucínsky kláštor Praha 1 – Hradčany

čp. 99 so stav. plochou 414/1

pozemky č. k. 411 ost. plocha, 415/1 záhrada

Vlastník: čs. štát – MNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 11 pre obec Praha a k. ú. Hradčany

pozemky č. k. 409 záhrada, 410 záhrada

Vlastník: čs. štát – Kancelária prezidenta republiky

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 34 pre obec Praha a k. ú. Hradčany

27. Kapucínsky kláštor Třebíč

čp. 30 so stav. plochou 205

pozemky č. k. 160/3 ost. plocha, 155 záhrada, 157/1 ost. plocha, 157/2 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Str. priemyselná škola strojnícka v Třebíči

Užívateľ: ako vlastník a MsNV Třebíč

pozemky č. k. 160/1 záhrada, 160/2 ost. plocha, 207 stav. plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV Třebíč

Užívateľ: Str. priemyselná škola stroj. Třebíč, ČSTV TJ Třebíč, MsNV Třebíč

Zapísané na SG Třebíč na LV 1 pre obec a k. ú. Třebíč

Rád Malých bratov – minoritov

28. Minoritský kláštor Český Krumlov

čp. 50 so stav. plochou 760

pozemok č. k. 919/1 záhrada

Vlastník: čs. štát – OPBH Český Krumlov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Čes. Krumlov na LV 57 pre obec a k. ú. Čes. Krumlov

29. Minoritský kláštor Krnov

čp. 85 so stav. plochou 188

pozemky č. k. 190 záhrada, 189 stav. plocha

Vlastník: čs. štát – Čedok š. p. Praha 1

Užívateľ: Interhotel Imperiál Ostrava, OBP Bruntál

Zapísané na SG Bruntál na LV 2474 pre obec Krnov a k. ú. Hor. předměstí

pozemok č. k. 193 stav. plocha

Vlastník: čs. štát – Okresný bytový podnik Bruntál

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bruntál na LV 127 pre obec Krnov a k. ú. Horní předměstí

Rytiersky rád Križovníkov s červenou hviezdou – križovníci

30. Rím. kat. fara Klučenice

čp. 15 na stav. ploche 15/2

pozemok č. k. 38 záhrada

Vlastník: čs. štát – ONV Příbram

Užívateľ: Rímskokatol. obec Klučenice

Zapísané na SG Příbram na LV 2 pre obec a k. ú. Klučenice

pozemky č. k. 27 stavebná plocha (budova), 28 stavebná plocha (budova), 15/3 stavebná plocha (budova), 15/4 stavebná plocha (budova), 32 ostatná plocha, 33 záhrada

Vlastník: čs. štát – MNV Klučenice

Užívateľ: ako vlastník, JRD Orlík Klučenice

Zapísané na SG Příbram na l. v. č. pre obec a k. ú. Klučenice

Suverénny maltézsky rytiersky rád (Maltézski rytieri)

31. Veľkopriorstvo, Praha 1 – Malá Strana

čp. 287 so stav. plochou 241, čp. 485 so stav. plochou 248, čp. 488 so stav. plochou 252

pozemky č. k. 242 ost. plocha, 249 ost. plocha, 250 stav. plocha

Vlastník: čs. štát – Národné múzeum v Prahe

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 22 pre obec Praha a k. ú. Malá Strana

pozemok č. k. 251 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – ONV v Prahe 1

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 1 pre obec Praha a k. ú. Malá Strana

Hospitálsky rád sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia

32. Rehoľné domy Brno – Štýřice

čp. 225 na stav. ploche 428, čp. 333 na stav. ploche 417

Vlastník: čs. štát – Podnik bytového hospodárstva ONV I Brno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV 10 pre obec Brno a k. ú. Štýřice

33. Rehoľný dom Letovice

čp. 208 na stav. ploche 1320

Vlastník: čs. štát – OPBH Blansko

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Boskovice na LV 36 pre obec a k. ú. Letovice

34. Kláštor Milosrdných bratov Nové Město nad Metují

čp. 59 na stav. ploche 279/1
pozemky č. k. 278/2 stav. plocha, 280 stav. plocha, 353 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Tesla Rožnov pod Radhoštěm

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Náchod na LV 269 pre obec a k. ú. Nové Město nad Metují

čp. 370 na stav. ploche 279/2
pozemky č. k. 1631 stav. plocha, 1666 stav. plocha

Vlastník: čs. štát – Učňovská škola Nové Město nad Metují

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Náchod na LV 1781 pre obec a k. ú. Nové Město nad Metují

35. Kostol sv. Šimona a Júdy – Praha 1 – Staré Město

kostol na stav. ploche 967

Vlastník: čs. štát – Symfonický orchester hl. m. Prahy

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 261 pre obec Praha a k. ú. Staré Město

36. Rehoľný dom Prostějov

čp. 2617 na stav. ploche 4738
pozemky č. k. 4723 ost. plocha. 4724 stav. plocha a iná stavba, 4725 stav. plocha a iná stavba, 4726/1 záhrada, 4726/2 záhrada

Vlastník: čs. štát – Bytový podnik mesta Prostějova

Užívateľ: čs. štát – OÚNZ Prostějov a vlastník

Zapísané na SG Prostějov na LV 24 pre obec a k. ú. Prostějov

Rád zbožných škôl (piaristi) – provincia českomoravská

37. Piaristický internát Litomyšl

čp. 8 so stav. plochou 251
pozemky 462/2 záhrada, 462/3 záhrada

Vlastník: čs. štát – Stredná pedagogická škola v Litomyšli

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Svitavy na LV 708 pre obec a k. ú. Litomyšl

pozemok č. k. 463 paša

Vlastník: čs. štát – KNV Hradec Králové, Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody východočeského kraja so sídlom v Pardubiciach

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Svitavy na LV 14 pre obec a k. ú. Litomyšl

Rád premonštrátov – opátstvo Strahov

38. Premonštrátsky kláštor Milevsko

čp. 558 so stav. plochou 539

Vlastník: čs. štát – Oseva, krajský semenársky podnik Tábor

Užívateľ: JRD Sepekov

Zapísané na SG Písek na LV 26 pre obec a k. ú. Milevsko

pozemok č. k. 1835/2 ost. plocha – verejná zeleň

Vlastník: čs. štát – MsNV Milevsko

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Písek na LV 1 pre obec a k. ú. Milevsko

pozemky č. k. 1835/1 ost. plocha – verejná zeleň, 1847 les – záhrada

Vlastník: čs. štát – ONV Písek

Užívateľ: čs. štát – MsNV Milevsko a Čs. štát – Lesný závod Milevsko

Zapísané na SG Písek na LV 2 pre obec a k. ú. Milevsko

pozemky č. k. 533/1 stav. plocha bez stavby, stavebná plocha 533/2 bez stavby

Vlastník: čs. štát – ONV Písek

Užívateľ: ako vlastník a JRD Sepekov

Zapísané na SG Písek na evidenčných listoch 1222 a 5020 pre obec a k. ú. Milevsko

39. Rím. kat. fara Sepekov

čp. 1 na stavebnej ploche 43/1

Vlastník: čs. štát – Štátne židovské múzeum Praha 1

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Písek na LV 518 pre obec a k. ú. Sepekov

40. Premonštrátsky kláštor Strahov

čp. 128 so stav. plochou 228

Vlastník: čs. štát – Pamätník národného písomníctva na Strahove

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 101 pre obec Praha a k. ú. Hradčany

Rád premonštrátov – opátstvo Teplá

41. Premonštrátsky kláštor Teplá

stav. plocha 3/11 (iná stavba), 4 ost. plocha – (verejná zeleň), 5 ost. plocha – (verejná zeleň), 6 záhrada, 10 ost. plocha – (manipulačná plocha), 61/2 ost. plocha – (ost. verejná zeleň), 562/2 ost. plocha – (ost. komunikácie), 612/3 vodná nádrž umelá, 629 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Kraj. str. štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Plzni

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Karlove Vary na LV 104 pre obec Teplá a k. ú. Kláštor Teplá

čp. 14 na stav. ploche 6/1 čp. 15 na stav. ploche 5, čp. 16 na stav. ploche 43, stav. plocha 6/2 – (iná stavba)

Vlastník: čs. štát – Agrokombinát Karlove Vary

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG K. Vary na LV 22 pre obec Teplá a k. ú. Kláštor Teplá stav. plocha 40 – (iná stavba)

Vlastník: čs. štát – SEMPRA – Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG K. Vary na LV 98 pre obec Teplá a k. ú. Kláštor Teplá

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi)

42. Rehoľný dom Frýdek

čp. 145 na stav. ploche 227, čp. 146 na stav. ploche 228
pozemky č. k. 226 ost. plocha, 229 záhrada, 230 záhrada

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Frýdek-Místek

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Frýdek-Místek na LV 1084 pre obec Frýdek-Místek a k. ú. Frýdek

Saleziáni dona Bosca

43. Saleziánsky chlapčenský domov Praha – Kobylisy

čp. 640 so stav. plochou 1/1
pozemky č. k. 2/1 ost. plocha, 2/2 stav. plocha, 3/1 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Stredisko pre hospod. správu škôl a školských zariadení NVP

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 79 pre obec Praha a k. ú. Kobylisy

44. Saleziánsky ústav Pardubice

pozemky č. k. 2316/82 neplodná pôda, 2316/87 neplodná pôda

Vlastník: čs. štát – MsNV Pardubice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Pardubice na LV 1 pre obec a k. ú. Pardubice

45. Saleziánsky ústav Don Bosco, Ostrava1

čp. 1949 so stav. plochou 2920/4
pozemky č. k. 2906/2 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – MNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Ostrava na LV 340 pre obec Ostrava a k. ú. Mor. Ostrava

Spoločnosť Božského Spasiteľa (Salvatoriáni)

46. Internát Salvatoriánov Krnov

čp. 712 so stav. plochou 1970
pozemok č. k. 1971 záhrada

Vlastník: čs. štát – Strojosvit š. p. Krnov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bruntál na LV 117 pre obec a k. ú. Krnov

Rád služobníkov Panny Márie – serviti

47. Kláštor servitov Nové Hrady

čp. 2 na stav. ploche 43/1
pozemky č. k. 43/2 stav. plocha a iná stavba, 45 stav. plocha a iná stavba, 70 ost. plocha, 71 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV Nové Hrady

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG České Budějovice na LV 1 pre obec a k. ú. Nové Hrady

Kongregácia Školských bratov (Bratia kresťanských škôl)

48. Rehoľný dom Svatý Jan pod Skalou

čp. 1 so stav. plochou 18/1
pozemky č. k. 16 stav. plocha, č. k. 18/3 stav. plocha, 30 diel 1 ovocný sad, 30 diel 2 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Federálne ministerstvo vnútra Praha

Užívateľ: čs. štát – Správa ZNB hl. m. Prahy a Str. kraja

Zapísané na SG Beroun na LV 333 pre obec Loděnice a k. ú Svatý Jan pod Skalou.

čp. 16 na stav. ploche 1

pozemky č. k. 109 stav. plocha s hospodárskou budovou, 110 stav. plocha s hosp. budovou, 51 ost. plocha, 61 lúka, 62 paša, 63 záhrada, 759 ost. plocha, 992/1 ost. plocha, 992/2 ost. plocha

Vlastník: čs. štát – Ministerstvo vnútra ČR

Užívateľ: čs. štát – MNV Loděnice

Zapísané na SG Beroun na LV 176 pre obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

pozemok č. k. 60 les

Vlastník: čs. štát – Operatívna správa Potraviny

Užívateľ: Lesný závod Nižbor – čs. štát – Severočeské št. lesy Benešov

Zapísané na SG Beroun na LV 30 pre obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

49. Rím.-kat. fara Svatý Jan pod Skalou

čp. 2 so stav. plochou 26
pozemky č. k. 7/3 ost. plocha, 11 ost. plocha, 69/6 les

Vlastník: čs. štát – MsNV Loděnice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Beroun na LV 1 pre obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou

50. Rehoľný dom Praha 6 – Bubeneč

čp. 83 so stav. plochou 757
pozemok č. k. 758 záhrada

Vlastník: čs. štát – Školská správa ONV v Prahe 6

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 78 pre obec Praha a k. ú. Bubeneč

51. Johaneum – dom sirôt a učňov, Praha 2 – Salmovská

čp. 1538 so stav. plochou 1889

Vlastník: čs. štát – OPBH Praha 2

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV 11 pre obec Praha a k. ú. Nové Město

Ženské kláštory v Českej republike

Rád sestier Alžbetínok

1. Kláštor alžbetínok Praha

čp. 448 (kláštor alžbetínok) so stavebnou plochou č. k. 1565
pozemok č. k. 1569/1 záhrada

Vlastník: čs.štát – OÚNZ Praha 2

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č.254 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto

2. Rehoľný dom Brno

čp. 207 (budova) so stavebnou plochou č. k. 762
pozemok č. k. 763 záhrada

Vlastník: čs.štát – Mestská správa ústavu sociálnej starostlivosti Brno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV č. 25 pre obec Brno a k. ú. Štýřice

3. Konvent alžbetínok Jablunkov

čp. 395 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1152
čp. 600 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1153 a č. k. 1154
čp. 234 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1158
pozemky č. k. 1151 záhrada, 1141 ostatná plocha, 1155 ostatná plocha, 1159 záhrada, 1157 ostatná plocha, 1165 ostatná plocha, 1167 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – OÚNZ Frýdek-Místek

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Třinec na LV 1586 pre obec a k. ú. Jablunkov

Institút Blahoslavenej Panny Márie – anglické panny

4. Rehoľné domy Nýrsko

čp. 302 (budova) so stavebnou plochou č. k. 346
pozemok č. k. 1028/3

Vlastník: čs.štát – FMV

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Klatovy na LV č. 117 pre obec a k. ú. Nýrsko

čp. 314 (budova) so stavebnou plochou č. k. 360
pozemok č. k. 341 paša

Vlastník: čs. štát – Hydinárstvo Xaverov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Klatovy na LV č. 642 pre obec a k. ú. Nýrsko

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského

5. Rehoľný dom České Budějovice

čp. 193 (budova) so stavebnou plochou č. k. 318

Vlastník: čs.štát – MV ČR

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG České Budějovice na LV č. 525 pre obec a k. ú. České Budějovice

6. Provinčný dom sliezskej provincie Město Albrechtice

čp. 171 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1361
čp. 174 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1362

Vlastník: čs. štát – OÚNZ Bruntál

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bruntál na LV č. 138 pre obec a k. ú. Město Albrechtice

čp. 8 (budova) so stavebnou plochou č. k. 158

Vlastník: čs. štát – Severomoravské pekárne a cukrárne Ostrava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bruntál na LV č. 172 pre obec a k. ú. Město Albrechtice

7. Rehoľné domy Moravské Budějovice

čp. 656 (budova) so stavebnou plochou č. k. 867
čp. 907 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1005
pozemky č. k. 1006 stavebná plocha (ostatné budovy), 1833 záhrada

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Třebíč

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Třebíč na LV č. 1009 pre obec a k. ú. Moravské Budějovice

8. Rehoľné domy Praha 5 – Smíchov

čp. 102 a čp. 304 so stavebnými plochami č. k. 3058 a č. k. 3060, ostatná plocha č. k. 3059 a č. k. 3061 – záhrada

Vlastník: čs. štát – FMV

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 235 pre obec Praha a k. ú. Smíchov

9. Sirotinec a domov mládeže Praha – Karlín

čp. 15 (budova) so stavebnou plochou č. k. 27

Vlastník: čs. štát – Školská správa ONV Praha 8

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 30 pre obec Praha a k. ú. Karlín

10. Rehoľný dom Prachatice

čp. 142 (budova) so stavebnou plochou č. k. 148/1

Vlastník: čs. štát – Domov dôchodcov Prachatice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Prachatice na LV č. 1040 pre obec a k. ú. Prachatice

Rád cisterciácky – cisterciánky

11. Kláštor Porta Coeli Tišnov

pozemok č. k. 2/3 stavebná plocha (kaplnka)

Vlastník: čs. štát – MNV Tišnov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Tišnov na LV č. 1 pre obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

pozemok č. k. 11 ostatná plocha, 13 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Štátny majetok Brno-vidiek

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Tišnov na LV č. 335 pre obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

pozemok č. k. 2/4 stavebná plocha (zvonica), 1 ovocný sad, 2/1 ostatná plocha, 6 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Brno

Užívateľ: ako vlastník

Okresné múzeum Ivančice

Zapísané na SG Tišnov na LV č. 383 pre obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda

12. Rehoľné domy Brno – Lerchova ul.

čp. 344 (budova) so stavebnou plochou č. k. 312
pozemok č. k. 313

Vlastník: čs. štát – Ekonomická správa školských a kultúrnych zariadení Brno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV č. 700 pre obec Brno a k. ú. Stránice

čp. 343 (budova) so stavebnou plochou č. k. 311
pozemok č. k. 310 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Hospodárska správa škol a školských zariadení Brno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV č. 900 pre obec Brno a k. ú. Stránice

13. Kláštor sestier Velehrad

pozemky č. k. 547/2922

Vlastník: čs. štát – MNV Velehrad

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Uherské Hradiště na LV č. 1 pre obec a k. ú. Velehrad

pozemok č. k. 547/158 záhrada

Vlastník: čs. štát – Okresná správa ústavnej sociálnej starostlivosti Uherské Hradiště

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Uherské Hradiště na LV č. 619 pre obec a k. ú. Velehrad

Kongregácia Dcér Božskej Lásky

14. Mariánsky ústav Brno, Lidická 24

čp. 1867 (budova) so stavebnou plochou č. k. 3675

Vlastník: čs. štát – Závody silnoprúdovej elektrotechniky

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV č. 1331 pre obec Brno a k. ú. Černé Pole

15. Rehoľný dom Brno, Nábr. kpt. Jaroše 25

čp. 1940 (budova) so stavebnou plochou č. k. 3605
pozemok č. k. 3606 záhrada

Vlastník: čs. štát – FMNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno – mesto na LV č. 1446 pre obec Brno a k. ú. Černé Pole

16. Rehoľný dom Perná

pozemky č.k. 241 stavebná plocha (kláštor), 245/1 stavebná plocha (úradná budova)

Vlastník: čs. štát – MNV Perná

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Břeclav na LV č. 1 pre obec a k. ú. Perná

Česká kongregácia sestier dominikánok – dominikánky

17. Konvent dominikánok Brno

čp. 469 (budova) so stavebnou plochou č. k. 402
pozemok č. k. 403

Vlastník: čs. štát – MV ČR

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno – mesto na LV č. 102 pre obec Brno II a k. ú. Veveří

18. Rehoľné domy Opava – predmestie

čp. 869 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2611
čp. 1205 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2609/1
čp. 878 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2608/1
pozemky č. k. 2610 záhrada, 2609/2 ostatná plocha – záhrada, 2608/2 stavebná plocha

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Opava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Opava na LV č. 1789 pre obec Opava a k. ú. Opava-predmestie

19. Rehoľný dom Podivice

čp. 100 (budova) so stavebnou plochou č. k. 143
pozemok č. k. 142 stavebná plocha (stodola)

Vlastník: čs. štát – FMNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Vyškov na LV č. 100 pre obec a k. ú. Podivice

20. Kláštor dominikánok Střelice u Brna

čp. 312 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2581
čp. 311 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2582
pozemky č. k. 2590 sad, 2595 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Brno – vidiek

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno - vidiek na LV č. 1079 pre obec a k. ú. Střelice

21. Kláštor dominikánok Vlaštovičky u Opavy

pozemky č. k. 32/1 záhrada, 32/3 záhrada, 19 stavebná plocha, 35 záhrada

Vlastník: čs. štát - MNV Opava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísane na SG Opava na LV č. 1 pre obec Opava a k. ú. Vlaštovičky

Apoštolát františkánskeho sekulárneho rádu

22. Dom apoštolátu Hrusice

čp. 73 (budova) so stavebnou plochou č. k. 134

Vlastník: čs. štát – FMV

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-východ na LV č. 669 pre obec a k. ú. Hrusice

pozemok č. k. 1728/1 záhrada

Vlastník: čs. štát – MNV Hrusice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha-východ na LV č. 1 pre obec a k. ú. Hrusice

Kongregácia Milosrdných sestier III. rádu sv. Františka v Opave

23. Rehoľný dom Hradec nad Mor.

pozemky č. k. 1429 lúka, 1428 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – ONV Opava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Opava na LV č. 2 pre obec a k. ú. Hradec nad Mor.

24. Rehoľný dom Kopeček u Olomouce

čp. 115 (budova) so stavebnou plochou 288
pozemky č. k. 290 záhrada, 291 záhrada, 292 záhrada

Vlastník: čs. štát – MNV Olomouc

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Olomouc na LV č. 1 pre obec Olomouc a k. ú. Kopeček

25. Rehoľný dom Litovel

čp. 45 (budova) so stavebnou plochou č. k. 327/1
pozemky č. k. 328 stavebná plocha (iná stavba čp. 44), 558
stavebná plocha (iná stavba), 360/1 záhrada, 359/1 záhrada, 360/2 záhrada

Vlastník: čs. štát – Severomoravské štátne lesy Krnov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Olomouc na LV č. 58 pre obec a k. ú. Litovel

26. Franciscaneum Opava

pozemok č. k. 2290/3 záhrada

Vlastník: čs. štát – OÚNZ Opava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Opava na LV č. 51 pre obec Opava a k. ú. Opava-predmestie

27. Rehoľný dom Opava

čp. 1751 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2290/27
pozemky č. k. 2290/24 stavebná plocha (kláštor), 2290/25 záhrada, 2290/22 stav. plocha s budovou

Vlastník: čs. štát – OÚNZ Opava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Opava na LV č. 51 pre obec Opava a k. ú. Opava-predmestie

28. Rehoľný dom Tovačov

čp. 94 (budova) so stavebnou plochou č. k. 52/1

Vlastník: čs. štát – ONV Přerov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Přerov na LV č. 2 pre obec a k. ú. Tovačov

29. Rehoľný dom Zlín

čp. 3242 (budova) so stavebnou plochou č. k. 3738

Vlastník: čs. štát – Vysoké učenie technické v Brne

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Zlín na LV č. 1584 pre obec a k. ú. Zlín

pozemok č. k. 525/1 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Vysoké učenie technické v Brne

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Zlín na LV č. 584 pre obec a k. ú. Zlín

Kongregácia Milosrdných sestier III. rádu sv. Františka v Brne

30. Rehoľný dom Veľký Újezd

čp. 7 (budova) so stavebnou plochou č. k. 11
pozemky č. k. 12 stavebná plocha (márnica), 13 (chlievy), 18/1 (orná plocha), 18/2 záhrada, 18/3 ostatná plocha, 18/4 ostatná plocha, 18/5 ostatná plocha, 18/6 ostatná plocha, 18/7 ostatná plocha, 18/8 ostatná plocha, 18/9 záhrada, 18/10 záhrada, 18/11 ostatná plocha, 18/12 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Třebíč

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Třebíč na LV č. 27 pre obec Kojatice a k. ú. Velký Újezd

31. Rehoľný dom Žernůvka

čp. 12 (budova) so stavebnou plochou č. k. 15
čp. 2 (budova) so stavebnou plochou č. k. 19
pozemky č. k. 35 orná plocha, 7/1 ovocný sad – ostatná plocha, 12 ovocný sad – ostatná plocha, 15/1 paša, 15/2 paša, 41/1 paša, 46/1 paša, 4/2 ostatná plocha, 7/2 ostatná plocha, 31 ostatná plocha, 41/2 ostatná plocha, 41/3 ostatná plocha, 143 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnej starostlivosti Kouřim

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Tišnov na LV č. 14 pre obec Nelepeč a k. ú. Žernůvka

Kongregácia školských sestier sv. Františka

32. Dom (predtým dievčenské gymnázium) Chrudim

čp. 291/IV (budova) so stavebnou plochou č. k. 1025
pozemok č. k. 1193/2 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV Chrudim

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Chrudim na LV č. 1 pre obec a k. ú. Chrudim

33. Materinec školských sestier Praha 6

čp. 33 na stavebnej ploche č. k. 633
pozemok 636 (garáže)

Vlastník: čs. štát – Okresný kultúrny dom v Prahe 6

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV č. 76 pre obec a k. ú. Břevnov

čp. 139 na stavebnej ploche č. k. 641

Vlastník: čs. štát – ONV v Prahe 5

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV č. 1685 pre obec a k. ú. Břevnov

pozemok č. k. 625 stavebná plocha (so stavbou)

Vlastník: čs. štát – Sady, lesy a záhradníctvo Praha

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV č. 6 pre obec Praha a k. ú. Břevnov

34. Rehoľné domy Praha – Vinohrady

čp. 585 na stavebnej ploche č. k. 117
čp. 586 na stavebnej ploche č. k. 116

Vlastník: čs. štát – Školská správa NVP

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV č. 133 pre obec Praha a k. ú. Vinohrady

35. Kláštor školských sestier Rokytnice v Orlických horách

čp. 107 na stavebnej ploche č. k. 521
pozemok č. k. 743/2 záhrada

Vlastník: čs. štát – ONV Rychnov nad Kněžnou

Užívateľ: Okresný ústav sociálnych služieb Kvasiny

Zapísané na SG Rychnov n./Kn. na LV č. 2 pre obec a k. ú. Rokytnice

36. Kláštor školských sestier Slatiňany

čp. 153 na stavebnej ploche 165

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Chrudim

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Chrudim na LV č. 355 pre obec a k. ú. Slatiňany

37. Kláštor školských sestier Šlapanice

čp. 1 B na stavebnej ploche č. k. 58
čp. 22 B na stavebnej ploche č. k. 43
čp. 32 na stavebnej ploche č. k. 62
čp. 33 B na stavebnej ploche č. k. 56
čp. 34 B na stavebnej ploche č. k. 44
pozemky č. k. stavebná plocha č. k. 41 záhrada, 105 dreváreň, 47 záhrada, 53/1 sad, 54/2 ostatná plocha, 54/1 sad, 61 rybník, 79/1 sad, 79/2 záhrada, 85 sad, 86 záhrada, 87/1 sad

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Kladno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Slaný na LV č. 154 pre obec a k. ú. Šlapanice

Rád Bosých karmelitánok

38. Kláštor Bosých karmelitánok Praha – Hradčany

čp. 184 na stavebnej ploche č. k. 124
pozemok č. k. 125 záhrada

Vlastník: čs. štát – ONV v Prahe 1

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV č. 1 pre obec Praha a k. ú. Hradčany

Kongregácia školských sestier De Notre Dame

39. Rehoľný dom sv. Jozefa – České Budějovice

čp. 2034 na stavebnej ploche č. k. 4709
čp. 2035 na stavebnej ploche č. k. 4710
čp. 106 (staré) na stavebnej ploche č. k. 4708
pozemok č. k. 4693 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – FMNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG České Budějovice na LV č. 487 a záznam zmien 17/80 pre obec a k. ú. České Budějovice

40. Kláštor sestier Hradec Králové

čp. 813 na stavebnej ploche č. k. 942
pozemok č. k. 239/16

Vlastník: čs. štát – OÚNZ Hradec Králové

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Hradec Králové na LV č. 635 pre obec a k. ú. Hradec Králové

41. Rehoľný dom Kardašova Řečice

čp. 1 stavebná plocha č. k. 1
čp. 121 stavebná plocha č. k. 4
pozemky 1/1 ostatná plocha, 1/2 ostatná plocha, 3 ostatná plocha, 5 ostatná plocha, 6 ostatná plocha, 7/1 záhrada, 4253 ostatná plocha, 4270 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – OÚNZ – Ústav sociálnych služieb Jindř. Hradec

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Jindř. Hradec na LV č. 65 pre obec a k. ú. Kard. Řečice

42. Rehoľný dom Kašperské Hory

čp. 7 na stavebnej ploche č. k. 60
pozemok č. k. 41 záhrada

Vlastník: čs. štát – ONV Klatovy

Užívateľ: MsNV Kašperské Hory

Zapísané na SG Sušice na LV č. 2 pre obec a k. ú. Kašperské Hory

43. Rehoľný dom Praha 2 – Nové Město

čp. 530 na stavebnej ploche č. k. 2167

pozemok č. k. 2166 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Školská správa NVP

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV č. 174 pre obec Praha a k. ú. Nové Město

44. Kláštor sestier Praha 4

pozemky č. k. 2030/1 ostatná plocha, 2030/2 ostatná plocha, 2033/2 záhrada, 2033/3 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Školská správa NVP

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Praha na LV č. 787 pre obec Praha a k. ú. Krč

Kongregácia Chudobných školských sestier de Notre Dame – slavkovské

45. Materinec sestier Slavkov u Brna

čp. 129 na stavebnej ploche 1698
pozemok č. k. 1699 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Krajský inštitút výchovy a vzdelávania v poľnohospodárstve a výžive Brno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Vyškov na LV č. 2671 pre obec a k. ú. Slavkov u Brna

Kongregácia Sestier Premonštrátok – českomoravská provincia

46. Rehoľné domy Humpolec

čp. 147 a čp. 681 na stavebnej ploche č. k. 774
pozemky č. k. 214 ostatná plocha, 725 stavebná plocha, 1219 stavebná plocha, 2008 stavebná plocha, 2009 stavebná plocha, 2271 stavebná plocha (garáž)

Vlastník: čs. štát – Agrozet, k. p. Humpolec

Užívateľ: Agrozet Pelhřimov

Zapísané na SG Pelhřimov na LV č. 7 pre obec a k. ú. Humpolec

47. Rehoľný dom Olšany, okr. Šumperk

čp. 105 na stavebnej ploche č. k. 135
čp. 117 na stavebnej ploche č. k. 149
pozemky č. k. 151/1 záhrada, 386 paša

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb v Šumperku

Užívateľ: ako vlastník a Tesla Brno

Zapísané na SG Šumperk na LV č. 202 pre obec a k. ú. Olšany kaplnka na stavebnej ploche č. k. 148

Vlastník: čs. štát – MNV Olšany

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Šumperk na LV č. 1 pre obec a k. ú. Olšany

48. Materinec a exercičný dom Kopeček u Olomouce

čp. 152 na stavebnej ploche č. k. 34
pozemky č. k. 35 stavebná plocha, 36 záhrada

Vlastník: čs. štát – Fakultná nemocnica v Olomouci – Detský ústav pre nápravu chýb sluchu Kopeček u Olomouce

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Olomouc na LV č. 14 pre obec Olomouc a k. ú. Kopeček u Olomouce

Kongregácia Sestier Najsvätejšej Sviatosti

49. Materinec České Budějovice

čp. 1978 na stavebnej ploche č. k. 4618
pozemok č. k. 4623 stavebná plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV České Budějovice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG České Budějovice na LV č. 1 pre obec a k. ú. České Budějovice

čp. 1979 na stavebnej ploche č. k. 4620
pozemok č. k. 4624/1 ostatná plocha – verejná zeleň

Vlastník: čs. štát – Okresný dom pionierov a mládeže Č. Budějovice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG České Budějovice na LV č. 1658 pre obec a k. ú. České Budějovice

Kongregácia Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej

50. Materinec Opava

čp. 235 na stavebnej ploche č. k. 231
pozemky č. k. 230 záhrada, 232/4 stavebná plocha

Vlastník: čs. štát – Okr. ústav sociálnych služieb Opava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Opava na LV č. 114 pre obec a k. ú. Opava-mesto

Kongregácia sestier sv. Hedvigy

51. Materinec Břežany, okr. Znojmo

čp. 1 so stavebnou plochou č. k. 112
pozemok č. k. 1280 sad, 1174/1 ostatná plocha – verejná zeleň, 1300 parcela, 1312 parcela

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Znojmo

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Znojmo na LV č. 97 pre obec a k. ú. Břežany

Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža – Choryně

52. Provinčný dom Kroměříž

stavebná plocha č. k. 2644 s hospodárskou budovou

Vlastník: čs. štát – OÚNZ Kroměříž

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kroměříž na LV č. 541 pre obec a k. ú. Kroměříž

Kongregácia Tešiteliek Božského srdca Ježišovho

53. Rehoľný dom Břeclav

čp. 2129 na stavebnej ploche č. k. 1862

Vlastník: čs. štát – FMNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Břeclav na LV č. 433 pre obec a k. ú. Břeclav

54. Rehoľný dom Kolín

čp. 28/III na stavebnej ploche č. k. 315/1
pozemok 79/1 nepl. pôda

Vlastník: čs. štát – MsNV Kolín

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kolín na LV č. 5277 pre obec a k. ú. Kolín

55. Rehoľný dom Pardubice – Zelené predmestie

čp. 1788 na stavebnej ploche č. k. 3210
pozemok 2404/2 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – FMNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Pardubice na LV č. 904 pre obec a k. ú. Pardubice

56. Rehoľný dom Velké Meziříčí

čp. 946 na stavebnej ploche č. k. 841
pozemky č. k. 842 stavebná plocha, 843/2 ostatná plocha, 843/3 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – MV ČR

Užívateľ: čs. štát – Krajská správa ZNB Brno

Zapísané na SG Ždár nad Sázavou na LV č. 1564 pre obec a k. ú. Velké Meziříčí

Rád sestier Navštívenia Panny Márie

57. Kláštorný konvent „Navštívenie Panny Márie“ Chotěšov

čp. 168 so stavebnou plochou č. k. 4/2
čp. 1 so stavebnou plochou č. k. 4/6
pozemky č. k. 5 stavebná plocha so západnou vežou, 6 stavebná plocha s východnou vežou, 17 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Reštaurácie Liberec, š. p.

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Plzeň na LV č. 910 pre obec a k. ú. Chotěšov

čp. 114 so stavebnou plochou č. k. 151/1

Vlastník: čs. štát – OPBH Plzeň-Jih so sídlom v Dobřanoch

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Plzeň na LV č. 231 pre obec a k. ú. Chotěšov

čp. 69 so stavebnou plochou č. k. 7

pozemky č. k. 151/1 dvor, 92/2 záhrada

Vlastník: čs. štát – Oblastné služby Stod

Užívateľ: Okresný podnik služieb a OPBH Dobřany

Zapísané na SG Plzeň na LV č. 114 pre obec a k. ú. Chotěšov

pozemok č. k. 742/2 – ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – MNV Chotěšov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Plzeň na LV č. 1 pre obec a k. ú. Chotěšov

Rád svätej Uršuly Rímskej únie

58. Kláštor uršulínok Brno

čp. 516 na stavebnej ploche č. k. 236

Vlastník: čs. štát – Technické múzeum Brno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Brno na LV č. 137 pre obec a k. ú. Brno-mesto

59. Kláštor uršulínok Hostinné

čp. 228 so stavebnou plochou č. k. 240
pozemok č. k. 815/6 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV Hostinné

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trutnov na LV č. 1 pre obec a k. ú. Hostinné

pozemky č. k. 239/3 stavebná plocha, 815/1 ostatná plocha, 815/3 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Krkonošské papierne, š. p. Hostinné

Užívateľ: MsNV

Zapísané na SG Trutnov na LV č. 102 pre obec a k. ú. Hostinné

čp. 229 na stavebnej ploche č. k. 403
pozemky č. k. 815/4 ostatná plocha, 815/5 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – Osobitné odborné učilište v Hostinnom

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trutnov na LV č. 511 pre obec a k. ú. Hostinné

60. Kláštor Uršulínok Kutná Hora

čp. 288 na stavebnej ploche č. k. 1236/1
pozemky č. k. 1239/1 ovocný sad, 1238 stavebná plocha, 1239/2 záhrada, 1239/4 ostatná plocha, 1236/2 ostatná verejná zeleň, 1240 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – MsNV Kutná Hora

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kutná Hora na LV č. 1 pre obec a k. ú. Kutná Hora

čp. 290 so stavebnou plochou č. k. 1244

Vlastník: čs. štát – Štátny majetok, š. p. Čáslav

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kutná Hora na LV č. 178 pre obec a k. ú. Kutná Hora

čp. 289 na stavebnej ploche č. k. 1248

Vlastník: čs. štát – Agropodnik Kutná Hora

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kutná Hora na LV č. 1310 pre obec a k. ú. Kutná Hora

pozemok č. k. 1247 záhrada

Vlastník: čs. štát – Okresný bytový podnik Kutná Hora

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Kutná Hora na LV č. 2754 pre obec a k. ú. Kutná Hora

61. Kláštor uršulínok Liberec

čp. 117/V na stavebnej ploche č. k. 2592

Vlastník: čs. štát – OÚNZ Liberec

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Liberec na LV č. 173 pre obec a k. ú. Liberec

62. Rehoľný dom – škola Olomouc

čp. 707 na stavebnej ploche č. k. 952

Vlastník: čs. štát – MsNV Olomouc

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Olomouc na LV č. 1 pre obec a k. ú. Olomouc-mesto

Mužské kláštory v Slovenskej republike

Rehoľa sv. Bazília Veľkého

1. Kláštor baziliánov Trebišov

čp. 1145 (budova) so stavebnou plochou 3653

Vlastník: čs. štát - Reštaurácie Trebišov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trebišov na LV č. 790 pre obec a k. ú. Trebišov

Rád sv. Benedikta

2. Kláštor benediktínov Komárno

čp. 1067 (dom, dvor) so stavebnou plochou 2058
čp. 1066 (dom, dvor) so stavebnou plochou 2961
pozemky č. k. 2059 stavebná plocha, 2062 stavebná plocha, 2060 stavebná plocha

Vlastník: čs. štát – Závody ťažkého strojárstva Komárno

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Komárno na LV č. 2557 pre obec a k. ú. Komárno

Rád malých bratov – františkáni

3. Kláštor františkánov Bratislava

čp. 408 (budova) so stavebnou plochou 64

Vlastník: čs. štát – ONV Bratislava I

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 1 pre obec Bratislava I a k. ú. Staré Mesto

4. Kláštor františkánov Hlohovec

čp. 212 (dom) so stavebnou plochou 530

Vlastník: čs. štát – ONV Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 2 pre obec a k. ú. Hlohovec

čp. 213 (dom) so stavebnou plochou 528
pozemky č. k. 529 ostatná plocha, 526/1 stavebná plocha, 526/2 stavebná plocha

Vlastník: čs. štát – MNV Hlohovec

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 2896 pre obec a k. ú. Hlohovec

5. Kláštor františkánov Nitra

čp. 4 (budova) so stavebnou plochou č. k. 87
pozemok č. k. 84 záhrada

Vlastník: čs. štát – Poľnohospodárske múzeum v Nitre

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Nitra na EL č. 5700 pre obec a k. ú. Nitra

6. Kláštor františkánov Prešov

pozemky č. k. 580 stavebná plocha (kláštor)
579/1 ovocný sad, 576 stavebná plocha, 578 ostatná plocha, 579/2 záhrada

Vlastník: čs. štát – Domov mládeže v Prešove

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Prešov na LV č. 944 pre obec a k. ú. Prešov

7. Kláštor františkánov Trnava

čp. 57 (dom, dvor) so stavebnou plochou č. k. 120
pozemok č. k. 119 stavebná plocha

Vlastník: čs. štát – ONV Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na EL č. 510 a č. 141 pre obec a k. ú. Trnava

Rád bratov kazateľov – dominikánov

8. Dominikánsky kláštor – Košice

čp. 7595 (budova) so stavebnou plochou č. k. 557

Vlastník: čs. štát – Potraviny Košice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 190 pre obec Košice a k. ú. Košice-stred

pozemky č. k. 558 záhrada, 560/2 stavebná plocha

Vlastník: čs. štát – Východoslovenské pivovary a sódovkárne Košice

Zapísané na SG Košice na LV č. 1107 pre obec Košice a k. ú. Košice – stred

pozemok č. k. 1453 stavebná plocha (drobná stavba)

Vlastník: čs. štát – Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice

Zapísané na SG Košice na LV č. 1167 pre obec Košice a k. ú. Košice-sever

pozemky č.k. 1482 záhrada (škôlka), 1449 zel. v zast., 1451 zel. v zast., 1430 zel. v zast., 1431 zel. v zast., 1434 komunikácia, 1429 záhrada (skleník), 1428 zel. v zast., 1427 záhrada (skleník), 1423 záhrada (skleník), 1424 záhrada (škôlka), 1453 školská kult., 1452 zel. v zast.

Vlastník: čs. štát – Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 1167 pre obec Košice a k. ú. Košice-sever

čp. 590 (budova) so stavebnou plochou č. k. 555
pozemok č. k. 556 záhrada

Vlastník: čs. štát – FMNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 7549 pre obec Košice a k. ú. Košice-stred

čp. 427 (budova) so stavebnou plochou č. k. 560/1

Vlastník: čs. štát – Školská správa Národného výboru mesta Košíc

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 10071 pre obec Košice a k. ú. Košice-stred

Tovarišstvo Ježišovo – jezuiti

9. Kaplnka Bratislava – Staré Mesto

čp. 85 (budova) so stavebnou plochou č. k. 305
čp. 85 so stavebnou plochou č. k. 306

Vlastník: čs. štát – Bytový podnik Bratislava I

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 10 pre obec Bratislava I a k. ú. Staré Mesto

10. Rehoľný dom Ivanka pri Dunaji

pozemky č. k. 189 stavebná plocha (dom č. p. 31), 190 záhrada

Vlastník: čs. štát – MNV Ivanka pri Dunaji

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava-vidiek na EL č. 6 pre obec a k. ú. Ivanka pri Dunaji

11. Rehoľné domy Ivanka pri Dunaji

čp. 42 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1/2
pozemok č. k. 4/6 záhrada

Vlastník: čs. štát – SAV – Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava-vidiek na LV č. 302 pre obec a k. ú. Ivanka pri Dunaji

Rád Malých bratov – kapucíni

12. Kláštor kapucínov Bratislava

pozemok č. k. 706/1 stavebná plocha (budova)

Vlastník: čs. štát – Mestská správa komunikácií

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava-mesto na LV č. 255 pre obec Bratislava I a k. ú. Staré Mesto

pozemok č. k. 706/5 stavebná plocha (budova)

Vlastník: čs. štát – Výstavba hl. mesta SR Bratislavy

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava-mesto na LV č. 1656 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul – lazaristi

13. Kláštor lazaristov Banská Bystrica

pozemok č. k. 3337 stavebná plocha (budova)

Vlastník: čs. štát – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Banská Bystrica na LV č. 2662 pre obec a k. ú. Banská Bystrica

pozemky č. k. 3340 záhrada, 3339 záhrada, 3336 stavebná plocha

Vlastník: čs. štát – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Banská Bystrica na EL č. 398 pre obec a k. ú. Banská Bystrica

pozemok č. k. 5542 ostatná plocha

Vlastník: čs. štát – MNV Banská Bystrica

Zapísané na SG Banská Bystrica na EL č. 209 pre obec a k. ú. Banská Bystrica

Rád malých bratov – minoritov

14. Kláštor minoritov Levoča

čp. 66 (dom, dvor) so stavebnou plochou 1048
pozemky č. k. 1047 stavebná plocha, 1046 záhrada, 1044 stavebná plocha (sklad), 1045 stavebná plocha

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Spišská Nová Ves

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Spišská Nová Ves na LV č. 1363 pre obec a k. ú. Levoča

15. Kláštor minoritov Spišský Štvrtok

čp. 257 (dom, dvor) so stavebnou plochou č. k. 2
pozemky č. k. 88 lúka, 86 záhrada

Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Spišská Nová Ves

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Spišská Nová Ves na LV č. 1683 pre obec a k. ú. Spišský Štvrtok

Rád zbožných škôl – piaristi

16. Kláštor piaristov Trenčín

čp. 7 (dom) so stavebnou plochou č. k. 2/2
pozemky 20/1 stavebná plocha, 20/2 stavebná plocha, 21 stavebná plocha, 22 stavebná plocha a časť pozemku 3242 (pripojená z pôvodných č. k. 19, 2/1, 20/1, 20/2)

Vlastník: Čs. štát – ONV Trenčín

Užívateľ: ako vlastník Galéria M. A. Bazovského Trenčín

Mestský bytový podnik Trenčín

Zapísané na SG Trenčín na EL č. 6, 30, 566 pre obec a k. ú. Trenčín

čp. 7 (budova), so stavebnou plochou č. k. 2/1 a 2/3

Vlastník: Čs. štát – Galéria M. A. Bazovského Trenčín

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trenčín na LV č. 45 pre obec a k. ú. Trenčín

pozemok č. k. 2/4 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – MNV Trenčín

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trenčín na LV č. 1 pre obec a k. ú. Trenčín

pozemky č. k. 2/2 stavebná plocha (telocvičňa), 20/2 stavebná plocha, 20/1 stavebná plocha, 21 stavebná plocha (dvor), 22 stavebná plocha
(domy pôvodne čp. 568 a 570)

Vlastník: Čs. štát – ONV Trenčín

Užívateľ: ako vlastník Galéria M. A. Bazovského Mestský bytový podnik Trenčín

Zapísané na SG Trenčín na EL č. 30, 566, 6, 5 pre obec a k. ú. Trenčín

17. Kláštor piaristov Nitra

pozemky č. k. 1183 stavebná plocha (budova), 1184/2 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Pedagogická fakulta Nitra

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Nitra na LV č. 3163 pre obec a k. ú. Nitra

pozemky č. k. 1179 stavebná plocha (kláštor), 1177 stavebná plocha, 1176 stavebná plocha, 1180 stavebná plocha (dom)

Vlastník: ONV Nitra

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Nitra na EL č. 35 pre obec a k. ú. Nitra

pozemky č. k. 1184/1, 1181 a 1182, stavebné plochy

Vlastník: MNV Nitra

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Nitra na LV č. 143 pre obec a k. ú. Nitra

18. Kláštor piaristov Jur pri Bratislave

čp. 1 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2 a parcely č. 376/1 a č. 372, stavebné plochy

Vlastník: Čs. štát – KNV Bratislava-vidiek

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Pezinok na LV 1843 pre obec a k. ú. Jur pri Bratislave

19. Kláštor piaristov Prievidza

čp. 10 460 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2132/1

Vlastník: Čs. štát – Stredná ekonomická škola Prievidza

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Prievidza na LV č. 4898 pre obec a k. ú. Prievidza stavebná plocha č. k. 2140

Vlastník: Čs. štát

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Prievidza na LV č. 58 pre obec a k. ú. Prievidza

Rád premonštrátov

20. Opátstvo Jasov

čp. 97 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1
pozemky č. k. 2 ostatná plocha, 3 stavebná plocha, 4 záhrada, 5 ostatná plocha, 6 stavebná plocha (iná stavba), 13/1 záhrada, 13/2 stavebná plocha, 14 stavebná plocha (dom), 16 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Košice-vidiek

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice-vidiek na LV č. 610 pre obec a k. ú. Jasov

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi

21. Kláštor redemptoristov Podolínec

čp. 108 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1029/1
pozemky č. k. 1029/2 záhrada, 1030 paša, 1029/4 záhrada, 1029/3 záhrada, 1029/5 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Osobitná internátna škola Podolínec

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Stará Ľubovňa na LV č. 213 pre obec a k. ú. Podolínec

Spoločnosť sv. Františka Salezského – saleziáni

22. Rehoľný dom saleziánov Topoľčany

pozemky č. k. 1612 stavebná plocha, 1613 stavebná plocha, 1614 stavebná plocha, 1615 ostatná plocha, 1638 stavebná plocha, 1639 stavebná plocha, 1616 ostatná plocha, 1636 ostatná plocha , 1637 stavebná plocha, 1641 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát

Užívateľ: Zväzarm Topoľčany

TJ Topoľčany

MNV Topoľčany

Zapísané na SG Topoľčany na EL č. 2023, 14, 1636 pre obec a k. ú. Topoľčany

Kongregácia školských bratov

23. Rehoľný dom Bojná

pozemok č. k. 510/2, časť pozemku č. k. 510/1 a časť pozemku č. k. 1389/15 všetko bez budov – tieto sú identické s pôvodnými pozemkami č. k. 510 a č. k. 512 zapísanými v pozemkovej knihe Bojná vl. č. 269

Vlastník: Čs. štát – ONV Topoľčany odbor školstva

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Topoľčany

pozemky č. k. 508/1 stavebná plocha, 509/1 stavebná plocha, 509/2 stavebná plocha, 509/3 stavebná plocha, 513/1 ostatná plocha, 513/2 ostatná plocha (všetko bez stavieb)

Vlastník: Čs. štát – MNV Bojná

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Topoľčany pre obec a k. ú. Bojná

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman

24. Rehoľný dom Bratislava

pozemok č. k. 11 355/2 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Poľnohospodársky projektový ústav

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 521 pre obec Bratislava a k. ú. Nové Mesto

25. Pavlínsky kláštor Marianka

pozemky č. k. 3 stavebná plocha (budova), 4/1 stavebná plocha, 799/1 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – MNV Marianka

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 1 pre obec a k. ú. Marianka

Spoločnosť Božieho slova – verbalisti

26. Misijný dom Nitra – Kalvária

čp. 715 (budova) so stavebnou plochou č. k. 3692

Vlastník: Čs. štát – Vysoká škola poľnohospodárska Nitra

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Nitra na LV č. 2478 pre obec a k. ú. Nitra

pozemok č. k. 3689/3 stavebná plocha (učebňa)

Vlastník: Čs. štát – Vysoká škola poľnohospodárska Nitra

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Nitra na EL č. 6 pre obec a k. ú. Nitra

Rád milosrdných bratov

27. Kláštor milosrdných bratov s nemocnicou v Bratislave

čp. 2146 (dom) so stavebnou plochou č. k. 8446

Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav národného zdravia Bratislava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 3676 pre obec Bratislava, k. ú. Bratislava

pozemok č. k. 8449 – zastavaná plocha

Vlastník: Čs. štát

Užívateľ: Obchodný dom Kamzík

Zapísané na SG Bratislava na EL. č. 2025 pre obec Bratislava k. ú. Bratislava

Vlastník: Čs. štát

Užívateľ: Bytový podnik Bratislava I

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 10 pre obec Bratislava, k. ú. Bratislava

pozemok č. k. 844 – zastavaná plocha (predtým dom č. p. 252)

Vlastník: Čs. štát

Užívateľ: OÚNZ Bratislava, SNP 9

Zapísané na SG Bratislava EL č. 2024 pre obec Bratislava, k. ú. Bratislava

Rád malých bratov – františkánov

28. Rehoľný dom v Trstenej

čp. 437 (staré č. p. 322) dom so stavebnou plochou 559

Vlastník: Čs. štát

Užívateľ: Reštaurácie š. p. Dolný Kubín

Zapísané na SG Dolný Kubín na LV č. 117 pre obec a k. ú. Trstená

Ženské kláštory v Slovenskej republike

Školské sestry de Notre Dame

1. Rímskokatolícka škola a rehoľný dom Trenčín

čp. 168 so stavebnou plochou č. k. 314
pozemky č. k. 324 zastavaná plocha, 325 nepl. plocha

Vlastník: Čs. štát – gymnázium J. A. Gagarina Trenčín

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trenčín na LV 941 pre obec a k. ú. Trenčín

pozemok č. k. 335/1 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – ONV Trenčín

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trenčín na LV č. 2 pre obec a k. ú. Trenčín.

2. Rehoľný dom – študijné stredisko sestier a čakateliek Bratislava

čp. 3097 dom a hospodárska budova so stavebnou plochou č. k. 7373

Vlastník: Čs. štát – Bytový podnik Bratislava 1

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava-mesto na LV č. 10 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

3. Kláštor a bývalá škola Nové Mesto nad Váhom

čp. 87 dom so stavebnou plochou č. k. 4010

Vlastník: Čs. štát – Poľnohospodárske odborné učilište

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trenčín na LV č. 1107 pre obec a k. ú. Nové Mesto nad Váhom

čp. 86 dom so stavebnou plochou 4011

Vlastník: Čs. štát – MNV Nové Mesto nad Váhom

Užívateľ: Poľnohospodárske odborné učilište

Zapísané na SG Trenčín na LV č. 1 pre obec a k. ú. Nové Mesto nad Váhom

4. Kongregačný dom Spišská Nová Ves

čp. 1087 dom, dvor so stavebnou plochou 2818

Vlastník: Čs. štát – MNV Spišská Nová Ves

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Spišská Nová Ves na LV č. 1 pre obec a k. ú. Spišská Nová Ves

5. Rehoľný dom Topoľčany

čp. 1091 škola, dom so stavebnou plochou č. k. 288
pozemok č. k. 286 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – KÚNZ

Užívateľ: Stredná zdravotnícka škola

Zapísané na SG Topoľčany na LV č. 1743 pre obec a k. ú. Topoľčany

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

6. Rehoľný dom Nižné Raslavice

čp. 33 dom, dvor so stavebnou plochou 12
čp. 32 dom, dvor so stavebnou plochou 14/3
pozemok č. k. 20/2 záhrada

Vlastník: Čs. štát – MNV Raslavice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bardejov na LV č. 15 pre obec a k. ú. Nižné Raslavice

7. Rehoľný dom Spišská Nová Ves

čp. 201, dom, dvor so stavebnou plochou 2604

Vlastník: Čs. štát – Stredné odborné poľnohospodárske učilište – Levoča

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Spišská Nová Ves na LV č. 527 pre obec a k. ú. Spišská Nová Ves

8. Rehoľný dom Nové Zámky

čp. 100 dom so stavebnou plochou 815

Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Nové zámky

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Nové Zámky na EL č. 5737 pre obec a k. ú. Nové Zámky

Kongregácia Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa

9. Kláštor, dvor, záhrada Pruské

čp. 294 dom, dvor so stavebnou plochou 251/1

pozemky č. k. 248 nepl. plocha park, 249/1 stavebná plocha dvor, 249/2 záhrada, 251/2 stavebná plocha dvor, 250 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Poľnohospodárske odborné učilište Pruské Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Považská Bystrica na EL 254 a 1088 pre obec a k. ú. Pruské

10. Rehoľný dom Horné Orešany

pozemok č. k. 256 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 4 pre obec a k. ú. Horné Orešany

11. Rehoľný dom Suchá nad Parnou

pozemky č. k. 1617 stavebná plocha s domom pôvodne č. 21, 1618 stavebná plocha, 1619 stavebná plocha pôvodne s domom č. 20 a 1620 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV 161 pre obec a k. ú. Suchá nad Parnou

Sestry Premonštrátky

12. Rehoľný dom Trnava

čp. 467 dom, dvor so stavebnou plochou 517
pozemok č. k. 518 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Západoslovenské hydinárske závody, š. p. Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 4200 pre obec a k. ú. Trnava

13. Rehoľný dom Vrbové

čp. 667 dom a dvor so stavebnou plochou 1567
pozemok č. k. 1568 ostatné plochy

Vlastník: Čs. štát – MsNV Vrbové

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Piešťany pre obec a k. ú. Vrbové

Kongregácia sestier Dominikánok

14. Rehoľný dom a záhrada Košice

čp. I. 512 dom so stavebnou plochou 285/2

Vlastník: Čs. štát – Vysoká škola technická Košice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 23 pre obec a k. ú. Košice

Kongregácia školských sestier rádu sv. Františka

15. Rehoľný dom a záhrada Žilina

čp. 327 dom so stavebnou plochou 1272

Vlastník: Čs. štát – Vysoká škola dopravy a spojov Žilina

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Žilina na LV č. 111 pre obec a k. ú. Žilina

Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého

16. Rehoľný dom Ivanka pri Nitre

čp. 129 so stavebnou plochou 299
čp. 130 so stavebnou plochou 306/1
pozemky č. k. 295/1 ostatná plocha, 259/2 ostatná plocha, 298/1 záhrada, 300 záhrada, 301 zastavaná plocha, 306/2 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav národného zdravia Nitra

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Nitra na LV č. 905 pre obec Nitra a k. ú. Ivanka pri Nitre

Dcéry Božskej lásky

17. Rehoľný dom Trnava

čp. 413 dom, dvor so stavebnou plochou č. k. 544
pozemok č. k. 545 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – FMNO

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 1313 pre obec a k. ú. Trnava

18. Rehoľný dom Trnava

čp. 4941 dom so stavebnou plochou č. k. 6433
pozemok č. k. 6434 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav národného zdravia Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV 2467 pre obec a k. ú. Trnava

19. Rehoľný dom Michalovce

čp. 15 so stavebnou plochou č. k. 98
čp. 16 so stavebnou plochou č. k. 97
pozemky č. k. 95 ostatná plocha, 99 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – MNV Michalovce

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Michalovce na EL č. 2505 pre obec a k. ú. Michalovce

20. Rehoľný dom Prievidza

čp. 10 024 so stavebnou plochou č. k. 2233
pozemok č. k. 2234

Vlastník: Čs. štát – MNV Prievidza

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Prievidza na LV č. 1 pre obec a k. ú. Prievidza

čp. 10 022 dom so stavebnou plochou 2231/1

Vlastník: Čs. štát – Žiacky domov Prievidza

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Prievidza na LV č. 5231 pre obec a k. ú. Prievidza

21. Rehoľný dom Veľké Leváre

čp. 13 dom so stavebnou plochou 475
pozemky č. k. 474 záhrada, 473 orná plocha

Vlastník: Čs. štát – MNV Veľké Leváre

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Senica na EL 520 pre obec a k. ú. Veľké Leváre

22. Rehoľný dom Dolná Krupá

čp. 556 dom, dvor so stavebnou plochou 411
pozemok č. k. 405/2 ostatná verejná zeleň

Vlastník: Integra, výrobný podnik zväzu invalidov Banská Bystrica

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 988 pre obec a k. ú. Dolná Krupá

pozemok č. k. 404/2 záhrada

Vlastník: Čs. štát – MNV Dolná Krupá

Zapísané na SG Trnava na LV č. 1 pre obec a k. ú. Dolná Krupá

Kongregácia dcér sv. Františka z Assisi

23. Kláštor Bratislava – Prievoz

pozemky č. k. 2886/1 stavebná plocha (kláštor), 2887/1 záhrada, 2887/2 stavebná plocha, 2888 záhrada, 2889/1 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Mestský ústav národného zdravia Bratislava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na EL 29 pre obec Bratislava a k. ú. Ružinov

Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda

24. Rehoľný dom Turzovka

čp. 219 (budova) so stavebnou plochou č. k. 86

Vlastník: Čs. štát – ONV Čadca

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Čadca na LV č. 1812 pre obec a k. ú. Turzovka

Inštitút dcér Panny Márie Pomocníčky – saleziánky

25. Rehoľný dom Dolný Kubín

čp. 1647 dom so stavebnou plochou 190/1

Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav sociálnych vecí Dolný Kubín

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Dolný Kubín na LV 3278 pre obec a k. ú. Dolný Kubín

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Kríža

26. Rehoľný dom Trnava

pozemok č. k. 31 zastavaná plocha (komplex budov nemocnice)

Vlastník: Čs. štát – Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava-mesto na LV č. 723 pre obec Bratislava a k. ú. Podunajské Biskupice

27. Rehoľný dom Trnava

pozemok č. k. 7244 stavebná plocha (dom prv čp. 296)
pozemok č. k. 7243 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – MNV Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 1 pre obec a k. ú. Trnava

28. Rehoľný dom Haniska

pozemok č. k. 314/1 stavebná plocha (budova prv čp. 107)
pozemok č. k. 314/2 záhrada

Vlastník: Čs. štát – MNV Haniska

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 1 pre obec a k. ú. Haniska

29. Rehoľný dom Bratislava

pozemok č. k. 7678 stavebná plocha (dom prv čp. 81)

Vlastník: Čs. štát – Bytový podnik Bratislava I

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 10 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

Inštitút IBMN (Anglické panny)

30. Rehoľný objekt Prešov

pozemky č. k. 3354 stavebná plocha (dom), 3555 záhrada, 3556/1 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Okresná pedagogická psychologická poradňa Prešov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Solivar na LV č. 3091 pre obec a k. ú. Prešov

pozemok č. k. 583/1 stavebná plocha (dom)

Vlastník: Čs. štát – gymnázium Prešov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Solivar na LV č. 1530 pre obec a k. ú. Prešov

pozemok č. k. 582/2 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – ONV Prešov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Solivar na LV č. 674 pre obec a k. ú. Prešov

pozemky č. k. 4149 ovocný sad, 4150 stavebná plocha (dom)

Vlastník: Čs. štát – Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež Prešov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Solivar na LV č. 1244 pre obec a k. ú. Prešov

pozemok č. k. 3557 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Krajský pedagogický ústav v Prešove

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Solivar na LV č. 1281 pre obec a k. ú. Prešov

31. Rehoľný dom Prešov

pozemky č. k. 15 392 stavebná plocha (dom), 15 391 nepl. plocha

Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Prešov

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Solivar na LV č. 5055 pre obec a k. ú. Prešov

Rehoľa sv. Alžbety

32. Kláštor a nemocnica Bratislava

čp. 2157 (budova) so stavebnou plochou 8539
čp. 1015 (budova) so stavebnou plochou 8540/1
čp. 2189 (budova) so stavebnou plochou 8545
pozemky č. k. 8538 stavebná plocha, 8541 stavebná plocha, 8542 stavebná plocha, 8544 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Ústav klinickej onkológie v Bratislave

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 955 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

Milosrdné sestry Satmarky

33. Rehoľné domy Rožňava

pozemok č. k. 235 stavebná plocha (budovy)

Vlastník: Čs. štát – ONV Rožňava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Rožňava na EL č. 7 pre obec a k. ú. Rožňava

34. Kláštor a školská budova Rožňava

pozemok č. k. 232/1 stavebná plocha (budovy)

Vlastník: Čs. štát – ONV Rožňava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Rožňava na LV č. 1516 pre obec a k. ú. Rožňava

pozemok č. k. 232/2 stavebná plocha (budovy)

Vlastník: Čs. štát – ONV Rožňava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Rožňava na EL č. 7 pre obec a k. ú. Rožňava

35. Rehoľné domy Levice

pozemok č. k. 5889 stavebná plocha (dom)

Vlastník: Čs. štát – Západoslovenský KNV Bratislava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Levice na EL. č. 5882 pre obec a k. ú. Levice

pozemok č. k. 5890 stavebná plocha (dom)

Vlastník: Čs. štát – Stavebný podnik, š. p. Levice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Levice na LV č. 1762 pre obec a k. ú. Levice

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

36. Rehoľný dom Malacky

čp. 907 (budova) so stavebnou plochou 2846
pozemok č. k. 2613 záhrada

Vlastník: Čs. štát – MNV Malacky

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Malacky na EL 928 pre obec a k. ú. Malacky

37. Rehoľný dom Ladce

čp. 335 (budova) so stavebnou plochou 561
pozemky č. k. 558 stavebná plocha, 557 záhrada, 556 záhrada, 555 stavebná plocha, 554 stavebná plocha, 553 stavebná plocha, 560 záhrada, 562 nepl. plocha, 563 nepl. plocha – park, 564 záhrada a 552/2 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Stredoslovenský KNV Banská Bystrica

Užívateľ: Čs. štát – Osobitná internátna učňovská škola

Zapísané na SG Považská Bystrica na LV č. 228 pre obec a k. ú. Ladce

38. Rehoľné domy Banská Bystrica

pozemky č. k. 3340 záhrada, 3339 záhrada, 3338 stavebná plocha (dom), 5542 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – SPŠ Jozefa Murgaša

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Banská Bystrica na EL č. 398 pre obec a k. ú. Banská Bystrica

39. Rehoľný dom Nitrianske Pravno

pozemok č. k. 2054/1 stavebná plocha (dom, dvor-prv čp. 500)

Vlastník: Čs. štát – ONV Prievidza

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Prievidza na EL č. 719 pre obec a k. ú. Nitrianske Pravno

40. Rehoľný dom Košice

pozemok č. k. 1622/1 stavebná plocha (škola)

Vlastník: Čs. štát – ONV Košice IV

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 9385 pre obec Košice a k. ú. Košice-juh

pozemok č. k. 1662/2 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – Stavoinvesta Košice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 10 385 pre obec Košice a k. ú. Košice-juh

Kongregácia Uršulínok

41. Rehoľný dom Suchá nad Parnou

čp. 552 (budova) so stavebnou plochou 1570/3
pozemky č. k. 1570/1 vinice, 1570/1 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 500 pre obec a k. ú. Suchá nad Parnou

čp. 31 (dom, dvor) so stavebnou plochou 1569

Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 500 pre obec a k. ú. Suchá nad Parnou

42. Rehoľné domy Bratislava

čp. 1079 budova so stavebnou plochou 2839
čp. 1078 budova so stavebnou plochou 2841
pozemky 2838/1 – diel 1 záhrada, 2838/1 diel 2 ostatná plocha, 2838/2 ostatná plocha, 2838/3 záhrada, 2840 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Bytový podnik Bratislava I

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 10 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

43. Rehoľný dom Bratislava

čp. 40 (dom) so stavebnou plochou č. k. 70

Vlastník: Čs. štát – Národný výbor hl. mesta SR Bratislavy

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na EL č. 2 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

44. Rehoľné domy Bratislava

čp. 1450 (dom) so stavebnou plochou č. k. 71

pozemky č. k. 72 stavebná plocha, 73 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – ÚNZ mesta Bratislavy

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Bratislava na LV č. 288 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto

45. Kláštor, rehoľny dom, gymnázium Trnava

čp. 231 budova so stavebnou plochou č. k. 690
pozemok č. k. 686 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Slovenská vysoká škola technická Bratislava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 4447 pre obec a k. ú. Trnava

čp. 442 (dom, dvor) so stavebnou plochou 687
čp. 229 (dom, dvor) so stavebnou plochou 688

Vlastník: Čs. štát – MNV Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Trnava na LV č. 4447 pre obec a k. ú. Trnava

46. Rehoľné domy Košice

čp. 2752 (budova) so stavebnou plochou 251/1
pozemok č. k. 251/2

Vlastník: Čs. štát – Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 1167 pre obec Košice a k. ú. Košice-sever

čp. 449 (budova) so stavebnou plochou 575
čp. 554 (budova) so stavebnou plochou 576

Vlastník: Čs. štát – Bytové hospodárstvo, š. p. Košice

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 20 pre obec Košice a k. ú. Košice-stred

čp. 447 (budova) so stavebnou plochou 62
čp. 36 (budova) so stavebnou plochou 63
pozemok č. k. 65 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Národný výbor mesta Košíc

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Košice na LV č. 10 071 pre obec Košice a k. ú. Košice-stred

47. Rehoľné domy Modra

pozemky č. k. 23/1 stavebná plocha (kláštor čp. 11), 23/2 stavebná plocha (dievčenská škola), 24 záhrada, 25 záhrada, 26 stavebná plocha (kláštor čp. 11)

Vlastník: Čs. štát – MNV Modra

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Pezinok na LV č. 1 pre obec a k. ú. Modra

48. Rehoľný dom Batizovce

čp. 25 (budova) so stavebnou plochou 286/1
pozemky č. k. 285 stavebná plocha, 287/1 záhrada, 286/2 stavebná plocha, 286/3 stavebná plocha, 286/4 stavebná plocha, 286/5 stavebná plocha, 287/2 stavebná plocha – záhrada, 287/3 stavebná plocha, 287/4 stavebná plocha

Vlastník: Čs. štát – Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých v Batizoviciach

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Poprad na LV č. 291 pre obec a k. ú. Batizovce

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského

49. Rehoľné domy Piešťany

čp. 1134 (dom, dvor) so stavebnou plochou 1919/1
čp. 1032 (dom, dvor) so stavebnou plochou 1920/3
pozemok č. k. 1920 dvor

Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Trnava

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Piešťany na LV č. 2434 pre obec a k. ú. Piešťany

čp. 1133 (dom) so stavebnou plochou 1920/6
pozemky č. k. 1919/5 ostatná plocha, 1916/6 ostatná plocha

Vlastník: Čs. štát – MNV Piešťany

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Piešťany na LV č. 1 pre obec a k. ú. Piešťany

pozemky č. k. 1921/1 záhrada, 1920/5 zast. plocha, 1920/4 zast. plocha, 1921/3 zast. plocha, 1919/2 záhrada

Vlastník: Čs. štát – Technické služby mesta Piešťany

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Piešťany na LV č. 120 pre obec a k. ú. Piešťany

Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa

50. Rehoľný dom v Bratislave

pozemky č. k. 9001 – zastavaná plocha a č. k. 9003 – zastavaná plocha (predtým dom čp. III-806)

Vlastník: Čs. štát

Užívateľ: Mestská správa školských a kultúrnych zariadení

Zapísané na SG Bratislava na EL č. 32 pre obec a k. ú. Bratislava

Kongregácia Sestier dominikánok

51. Rehoľný dom so záhradou v Košiciach

čp. 513 dom so stavebnou plochou 284, čp. 970 dom so stavebnou plochou 280/1, pozemky č. k. 285/1 a 280/3 zastavané plochy

Vlastník: Čs. štát

Užívateľ: Školská správa Národného výboru mesta Košíc

Zapísané na SG Košice na LV č. 10 071 pre obec a k. ú. Košice-mesto

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

52. Rehoľné domy Beluša

čp. 138 (budova) so stavebnou plochou 4457
čp. 139 (budova) so stavebnou plochou 1762, 3171 nepl. plocha, 3172 lúka, 3173 vodná plocha, 3174 lúka

Vlastník: Čs. štát – Reštaurácie Pov. Bystrica

Užívateľ: ako vlastník

Zapísané na SG Považská Bystrica na LV č. 234 pre obec a k. ú. Beluša.