Ústavný zákon č. 496/1990 Zb.Ústavný zákon o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 82/1990
Platnosť od 15.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991

496

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 16. novembra 1990

o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Po uchopení moci v roku 1948 považovala Komunistická strana Česko-Slovenska štát za svoje vlastníctvo a s majetkom všetkého ľudu nakladala ako s vlastným. Na čiastočné odstránenie následkov tohto stavu sa Federálne zhromaždenie uznieslo takto:


§ 1

(1) Komunistická strana Čiech a Moravy, Komunistická strana Slovenska – Strana demokratickej ľavice a Komunistická strana Česko-Slovenska, ich orgány a organizačné zložky sú povinné do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona vydať štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republike nehnuteľné aj hnuteľné veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ktoré mala bývalá Komunistická strana Česko-Slovenska v držaní k 31. decembru 1989. Ak ide o nehnuteľné veci, zapisuje sa od účinnosti tohto ústavného zákona v evidencii nehnuteľností ako ich vlastník Česká a Slovenská Federatívna Republika.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hnuteľné veci tvoriace súčasť kancelárskeho a obdobného vybavenia, ktorých obstarávacia cena nebola vyššia ako 5000 Kčs.

(3) Ak nie sú veci a majetkové práva uvedené v odseku 1 ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona v držaní politických strán uvedených v odseku 1 alebo ich orgánov a organizačných zložiek, sú tieto politické strany povinné vydať do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republike peňažnú sumu zodpovedajúcu cene týchto vecí alebo majetkových práv k 31. decembru 1989, pokiaľ nejde o veci alebo majetkové práva, ktoré boli štátu vydané už pred dňom účinnosti tohto ústavného zákona.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ktoré boli bezplatne prevedené do vlastníctva iných osôb s povolením Federálneho ministerstva financií.1)

§ 2

Podniky a hospodárske zariadenia Komunistickej strany Čiech a Moravy, Komunistickej strany Slovenska – Strany demokratickej ľavice a Komunistickej strany Česko-Slovenska2) prechádzajú dňom účinnosti tohto ústavného zákona bez náhrady do vlastníctva štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 3

(1) Archiválie3) vo vlastníctve politických strán uvedených v § 1 ods. 1 prechádzajú dňom účinnosti tohto ústavného zákona bez náhrady do vlastníctva štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, či sú uložené vo vlastných archívoch týchto politických strán alebo inde.

(2) Ostatné písomné, obrazové, zvukové a iné záznamy, ktoré vzišli z činnosti bývalej Komunistickej strany Česko-Slovenska do 30. novembra 1989, ktoré s jej činnosťou v tejto dobe súvisia alebo ktoré jej v tejto dobe došli a ktoré sú vo vlastníctve politických strán uvedených v § 1 ods. 1, prechádzajú dňom účinnosti tohto ústavného zákona bez náhrady do vlastníctva štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(3) Politické strany uvedené v § 1 ods. 1, ich orgány a organizačné zložky sú povinné archiválie uvedené v odseku 1 a záznamy uvedené v odseku 2 odovzdať do 30 dní od účinnosti tohto ústavného zákona

a) Štátnemu ústrednému archívu v Prahe, ak sa týkajú činnosti Ústredného výboru bývalej Komunistickej strany Česko-Slovenska,

b) Štátnemu ústrednému archívu Slovenskej republiky, ak sa týkajú činnosti Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska,

c) príslušnému štátnemu oblastnému archívu, ak sa týkajú činnosti orgánov, organizácií a organizačných zložiek bývalej Komunistickej strany Česko-Slovenska (Komunistickej strany Slovenska) pôsobiacich na územnom obvode štátneho oblastného archívu.

§ 4

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky upraví po dohode s vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky podrobnosti a postup pri vykonávaní tohto ústavného zákona.

§ 5

Odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona sa na politické strany uvedené v § 1 ods. 1 nevzťahuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií v znení neskorších predpisov.

§ 6

Tento ústavný zákon sa nevzťahuje na nehnuteľné veci vo vlastníctve štátu, ktoré boli podľa hospodárskej zmluvy odovzdané bezplatne Komunistickej strane Česko-Slovenska do trvalého užívania.4)


§ 7

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 4 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií v znení neskorších predpisov.

2) § 102 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 80/1989 Zb.).
§ 7 zákona č. 15/1990 Zb. o politických stranách.

3) Zákon Českej národnej rady č. 97/1974 Zb. o archívnictve.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.

4) § 70 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 80/1989 Zb.).
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 212/1990 Zb. o odňatí nehnuteľného majetku štátu v trvalom užívaní Komunistickej strany Česko-Slovenska.