Ústavný zákon č. 497/1990 Zb.Ústavný zákon o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 82/1990
Platnosť od 15.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991

497

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 16. novembra 1990

o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Socialistický zväz mládeže sa považoval za „blízkeho spolubojovníka“ Komunistickej strany Česko-Slovenska, bol jej vo svojej činnosti podriadený a pripravoval svojich členov na vstup do komunistickej strany. V dôsledku toho sa podieľal na všetkých neoprávnených výhodách, ktoré si Komunistická strana Česko-Slovenska prisvojila. Na čiastočné odstránenie následkov tohto stavu sa Federálne zhromaždenie uznieslo takto:


§ 1

Podniky, hospodárske a účelové zariadenia Zväzu mladých, nástupcu Socialistického zväzu mládeže, prechádzajú dňom účinnosti tohto ústavného zákona bez náhrady do vlastníctva štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 2

(1) Zväz mladých, jeho orgány a organizačné zložky sú povinné do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona vydať štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republike nehnuteľné a hnuteľné veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, okrem majetku uvedeného v § 1 tohto ústavného zákona, ktoré mal bývalý Socialistický zväz mládeže v držaní k 31. decembru 1989. Ak ide o nehnuteľné veci, zapisuje sa od účinnosti tohto ústavného zákona v evidencii nehnuteľností ako ich vlastník Česká a Slovenská Federatívna Republika.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na nehnuteľné a hnuteľné veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ku ktorým mali právo hospodárenia základné organizácie bývalého Socialistického zväzu mládeže.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hnuteľné veci tvoriace súčasť kancelárskeho a obdobného vybavenia, ktorých obstarávacia cena nebola vyššia ako 5000 Kčs.

(4) Ak nie sú veci a majetkové práva uvedené v odseku 1 ku dni účinnosti tohto ústavného zákona v držaní Zväzu mladých, jeho orgánov a organizačných zložiek, je Zväz mladých povinný vydať do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republike peňažnú sumu zodpovedajúcu cene týchto vecí alebo majetkových práv k 31. decembru 1989, pokiaľ nejde o veci a majetkové práva, ktoré boli štátu vydané už pred dňom účinnosti tohto ústavného zákona.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ktoré sú v držaní organizácie Pionier.

(6) Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ktoré boli bezplatne prevedené do vlastníctva iných osôb s povolením Federálneho ministerstva financií.1)

§ 3

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky upraví po prerokovaní s vládou Českej republiky a s vládou Slovenskej republiky podrobnosti a postup pri vykonávaní § 1 a 2.

§ 4

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dohode s vládou Českej republiky a s vládou Slovenskej republiky ustanoví rozdelenie tohto majetku tak, aby sa použil výhradne pre potreby detí a mládeže.

§ 5

Odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona sa na Zväz mladých, organizáciu Pionier, ich orgány a organizačné zložky nevzťahuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií, v znení neskorších predpisov.

§ 6

Tento ústavný zákon sa nevzťahuje na nehnuteľné veci vo vlastníctve štátu, ktoré boli na základe hospodárskej zmluvy odovzdané bezplatne Socialistickému zväzu mládeže do trvalého užívania.2)


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 4 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií v znení neskorších predpisov.

2) § 70 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 80/1989 Zb.).