Zákon č. 540/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.

Čiastka 221/2005
Platnosť od 07.12.2005
Účinnosť od 15.12.2005

OBSAH

540

ZÁKON

z 8. novembra 2005,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 9 ods. 5 sa za slovo „o“ vkladajú slová „obec alebo o“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.