Nález č. 218/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 1997 vo veci vyslovenia nesúladu § 17f) tretej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 97/1997
Platnosť od 13.08.1997
Účinnosť od 13.08.1997

218

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 16. júna 1997

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 12. júna 1997 prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bez prítomnosti ich zástupcu proti Národnej rade Slovenskej republiky, bez prítomnosti jej zástupcu na začatie konania podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu § 13a, 17a až 17f a § 33b ods. 1 a 3 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a 16. júna 1997 takto

rozhodol:

1. Ustanovenie § 17f tretej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie § 17f tretej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.