Nájdených 35
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
622/2007 Z. z. Nariadenie o spracovaní, uschovaní, skladovaní a distribúcii tkanív a buniek 01.01.2008
53/2016 Z. z. Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
496/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 01.01.2011
352/2009 Z. z. Nariadenie o hygienických požiadavkách predaja produktov živočíšneho pôvodu 01.09.2009
72/2008 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk 15.03.2008
89/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na výrobky určené na styk s vodou určenou na ľudskú spotrebu 01.03.2007
480/2006 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na prírodné liečivé vody pri uvádzaní na trh 01.09.2006
361/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a požiadavky na použitie epidemiologicky rizikových potravín na zotavovacích podujatiach 01.06.2006
354/2006 Z. z. Nariadenie o vode určenej na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody 01.06.2006
298/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 01.06.2006
252/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu 01.06.2006
103/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100
r1/c169/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z.
214/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 01.07.2003
708/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách na zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti 01.01.2003
685/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení
r1/c236/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 586/2002 Z. z.
592/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zotavovacie podujatia 01.11.2002
586/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách na pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy pre deti a mládež 01.11.2002
505/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení 01.09.2002