Vyhláška č. 505/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení

Čiastka 195/2002
Platnosť od 29.08.2002 do31.05.2006
Účinnosť od 01.09.2002 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

505

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. júla 2002,

ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 13f ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa ustanovujú

a) najnižšie hygienické požiadavky na obytnú plochu a úžitkovú plochu, denné osvetlenie a vybavenie bytov v bytových domoch1) (ďalej len „byt nižšieho štandardu"),

b) hygienické požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie a prevádzku ubytovacích zariadení,2)

c) náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení.2)

§ 2

Najnižšie hygienické požiadavky na byty nižšieho štandardu

(1) Obytná plocha bytu3) nižšieho štandardu je najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu žijúcu s ním v domácnosti. Úžitková plocha bytu3) nižšieho štandardu je najmenej 18 m2 na užívateľa a 0,5 m2 na každú ďalšiu osobu žijúcu s ním v domácnosti.

(2) Činiteľ dennej osvetlenosti4) v byte nižšieho štandardu môže byť znížený najviac o 10 %.

(3) Najnižšie vybavenie bytu nižšieho štandardu tvoria umývadlo, sprchovací kút, splachovací záchod, zariadenie na prípravu teplej úžitkovej vody, vykurovacie telesá na lokálne vykurovanie obytných miestností a priestor s technickou možnosťou inštalovania zariadenia na varenie.

Hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia

§ 3

(1) Požiadavky na plochu izieb ubytovacích zariadení (ďalej len „izba"), svetlú výšku izieb, počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izieb sú uvedené v tabuľke.

&nbsp Druh ubytovacieho zariadenia
&nbsp Ubytovacie zariadenie s časovo neobmedzeným ubytovaním Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním nižšieho štandardu
Plocha jednoposteľových izieb najmenej 10 m2 najmenej 8 m2 -
Plocha viacposteľových izieb na jedného ubytovaného najmenej 8 m2 na jedného ubytovaného najmenej 8 m2 na jedného ubytovaného najmenej 6 m2
v izbe najviac dvaja ubytovaní v izbe najviac štyria ubytovaní v izbe najviac desať ubytovaných
v ubytovacej bunke najviac štyri lôžka v ubytovacej bunke najviac osem lôžok &nbsp
v ubytovacej bunke najviac dve izby v ubytovacej bunke najviac tri izby &nbsp
&nbsp Druh ubytovacieho zariadenia
&nbsp Ubytovacie zariadenie s časovo neobmedzeným ubytovaním Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním nižšieho štandardu
Svetlá výška izieb najmenej 260 cm najmenej 260 cm najmenej 230 cm
Základné vybavenie izieb stále lôžko pre každého ubytovaného stále lôžko pre každého ubytovaného stále lôžko pre každého ubytovaného
spoločný stôl v každej izbe spoločný stôl v každej izbe spoločný stôl v každej izbe
stolička pre každého ubytovaného stolička pre každého ubytovaného stolička pre každého ubytovaného
dvojdielna skriňa pre každého ubytovaného jednodielna skriňa pre každého ubytovaného jednodielna skriňa pre každého ubytovaného
odkladací priestor na lôžkoviny odkladací priestor na lôžkoviny nástenný vešiak
päť kombinovaných ramienok na šaty päť kombinovaných ramienok na šaty
nádoba na odpadky nádoba na odpadky nádoba na odpadky
zrkadlo zrkadlo -
&nbsp na každé lôžko: na každé lôžko: na každé lôžko:
nočný stolík nočný stolík -
nočná lampa nočná lampa -
matrac alebo podložka z hygienicky neškodného materiálu matrac alebo podložka z hygienicky neškodného materiálu matrac alebo podložka z hygienicky neškodného materiálu
plachta plachta plachta
poduška a obliečka poduška a obliečka poduška a obliečka
prikrývka a obliečka prikrývka a obliečka prikrývka a obliečka

(2) Na účely tejto vyhlášky sa ubytovacou bunkou rozumie časť ubytovacieho zariadenia, ktorú tvoria dve alebo tri izby, spoločná predsieň a zariadenia na osobnú hygienu.

(3) Do plochy ubytovacích miestností sa nezapočítava plocha vstavaných skríň.

(4) Vzdialenosť pozdĺžnej strany alebo čelnej strany postele od telesa ústredného kúrenia musí byť najmenej 40 cm, vzdialenosť pozdĺžnej strany a čelnej strany postele od vonkajšej steny musí byť najmenej 40 cm a vzdialenosť dvoch pozdĺžnych strán susediacich postelí musí byť najmenej 80 cm.

(5) Ubytovacie miestnosti možno vybaviť poschodovými posteľami len výnimočne, v ubytovacích zariadeniach s časovo obmedzeným ubytovaním nižšieho štandardu a ak svetlá výška ubytovacích miestností je najmenej 260 cm. V takýchto prípadoch sa horné lôžko vybaví zábranou, nepriepustnou podložkou pod matracom a prístup k hornému lôžku sa zabezpečí rebríkom.

§ 4

(1) V ubytovacích zariadeniach sa zriaďuje

a) osobitná miestnosť s predsienkou alebo samostatná kabína v umyvárni na vypranie osobnej bielizne a odevov a primerane aj priestor na sušenie a žehlenie osobnej bielizne a odevov,

b) sklad inventáru a oddelený sklad na čistú bielizeň a špinavú bielizeň s možnosťou vetrania,

c) priestor s možnosťou vetrania, prípadne lodžia na čistenie odevov a obuvi na každom podlaží,

d) miestnosť s možnosťou vetrania na ukladanie pracovných pomôcok na upratovanie vybavená výlevkou.

(2) V ubytovacích zariadeniach pre viac ako 50 osôb sa zriaďujú najmenej dve spoločenské miestnosti.

(3) Požiadavky na plochu a vybavenie spoločných priestorov ubytovacích zariadení sú uvedené v tabuľke.

&nbsp Druh ubytovacieho zariadenia
&nbsp Ubytovacie zariadenie s časovo neobmedzeným ubytovaním Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním nižšieho štandardu
Spoločenská miestnosť 1 m2 na ubytovaného 1 m2 na ubytovaného 0,33 m2 na ubytovaného
Študovňa - 1 m2 na ubytovaného, maximálna plocha jednej miestnosti 36 m2 -
Kuchynka na každom podlaží na každom podlaží &nbsp
jeden dvojvarič na 10 ubytovaných jeden dvojvarič na 10 ubytovaných jeden dvojvarič na 10 ubytovaných
chladnička chladnička chladnička
dvoj drez na umývanie riadu dvoj drez na umývanie riadu dvoj drez na umývanie riadu
skrinka na suché potraviny skrinka na suché potraviny skrinka na suché potraviny
&nbsp &nbsp kuchynka sa zriaďuje len v ubytovacích zariadeniach nižšieho štandardu určených pre rodiny s deťmi
Miestnosť na vypranie osobnej bielizne a odevov jedno umývadlo najviac na 20 ubytovaných jedno umývadlo najviac na 20 ubytovaných jedno umývadlo najviac na 30 ubytovaných
jedna práčka najviac na 20 ubytovaných jedna práčka najviac na 30 ubytovaných jedna práčka na ubytovacie zariadenie

§ 5

(1) V ubytovacích zariadeniach sa zriaďujú zariadenia na osobnú hygienu, ktorými sú umyvárne a záchody so samostatným vchodom z predsiene ubytovacej bunky alebo spoločné umyvárne a spoločné záchody pre viac ubytovacích miestností oddelené pre mužov a ženy, so samostatným vchodom z chodby ubytovacieho zariadenia. Spoločné umyvárne nesmú byť spojené priechodom so spoločnými záchodmi. Vchod do spoločných záchodov a spoločných umyvární sa rieši tak, aby zabraňoval pohľadu dovnútra.

(2) Umývadlá sa vybavia miešacou batériou s prívodom teplej vody a studenej vody, poličkou na odkladanie toaletných potrieb a zrkadlom.

(3) Sprchy sa umiestňujú v uzavretých kabínach a polouzavretých kabínach. V ubytovacích zariadeniach pre ženy sa sprchovacie kabíny vybavia ručnou sprchou. Sprchovacie kabíny sa vybavia poličkami na odkladanie mydla a na vhodnom mieste aj vešiakmi na zavesenie odevu a uteráku.

(4) Vzdialenosti vybavenia zariadení na osobnú hygienu ustanovuje slovenská technická norma.5)

(5) Požiadavky na vybavenie zariadení na osobnú hygienu podľa druhu ubytovacích zariadení a počtu ubytovaných sú uvedené v tabuľke.

&nbsp Druh ubytovacieho zariadenia
&nbsp Ubytovacie zariadenie s časovo neobmedzeným ubytovaním Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním nižšieho štandardu
jedno umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou najviac na 4 ubytovaných najviac na 4 ubytovaných najviac na 10 ubytovaných
jedna sprcha najviac na 4 ubytovaných najviac na 4 ubytovaných najviac na 15 ubytovaných
&nbsp Druh ubytovacieho zariadenia
&nbsp Ubytovacie zariadenie s časovo neobmedzeným ubytovaním Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním nižšieho štandardu
vaňa (len v ubytovacích bunkách) najviac na 4 ubytovaných - -
vanička na umývanie nôh (len v spoločných umyvárňach) najviac na 20 ubytovaných najviac na 20 ubytovaných najviac na 30 ubytovaných
jeden bidet (len v spoločných umyvárňach) najviac na 30 ubytovaných najviac na 30 ubytovaných -
jedna záchodová misa najviac na 4 ženy najviac na 4 ženy najviac na 10 žien
jedna záchodová misa najviac na 6 mužov najviac na 6 mužov najviac na 15 mužov
jeden pisoár najviac na 10 mužov najviac na 10 mužov najviac na 20 mužov

§ 6

(1) Ak súčasťou ubytovacieho zariadenia je zariadenie spoločného stravovania alebo jeho časť, musí mať samostatný vchod a musí byť zabezpečené tak, aby ubytovacie priestory neboli obťažované pachmi a výparmi.

(2) Ak je v ubytovacom zariadení vyčlenená miestnosť na izoláciu chorých, umiestni sa na najnižšom podlaží a vybaví zariadením na osobnú hygienu.

§ 7

(1) Steny predsiení ubytovacích buniek, chodieb, schodíšť, zariadení na osobnú hygienu, kuchyniek a spoločných priestorov podľa § 4 ods. 1 sa opatria na miestach, na ktorých môže dôjsť k ich znečisteniu, umývateľným povrchom. Ostatná plocha stien a steny iných miestností sa vymaľujú. Maľovanie a základná oprava všetkých umývateľných povrchov sa vykonáva najmenej raz za dva roky.

(2) Podlahy miestností v ubytovacích zariadeniach sa zabezpečujú tak, aby boli ľahko čistiteľné, hladké, bez škár a nešmykľavé a podlahy v spoločných umyvárňach a sprchovacích kabínach aj vyspádované k odpadovej mriežke. Na podlahy v sprchovacích kabínach možno použiť len rohože z plastických hmôt.

§ 8

(1) Všetky priestory ubytovacieho zariadenia sa musia denne upratovať, zariadenia na osobnú hygienu denne umyť a dezinfikovať. Rohože pod sprchami sa najmenej raz za týždeň musia vydrhnúť kefou a dezinfikovať. Najmenej raz za štvrťrok sa musí zabezpečiť všeobecné upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a s vyprášením matracov a prikrývok.

(2) Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní a vždy pri zmene ubytovaného. Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň sa vyradí z používania.

(3) V ubytovacom zariadení sa umiestni na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, ktorej vybavenie sa priebežne dopĺňa.

§ 9

Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení

(1) Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia,

b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb,

c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia,

d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny,

e) spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia,

f) postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu,

g) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.

(2) Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia sa sprístupní na vhodnom a viditeľnom mieste.


§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 24. novembra 1977 č. Z-3480/1997-B/3-04 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku hromadných ubytovní uverejnená pod č. 37/1977 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (registrovaná v čiastke 17/1978 Zb.).

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Roman Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13f ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z.

2) § 13f ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 514/2001 Z. z.

3) STN 73 4301 Budovy na bývanie.

4) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, Časť I – Základné požiadavky, STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, Časť II – Denné osvetlenie obytných budov.

5) STN 73 4108 Šatne, umyvárne a záchody.