Oznámenie č. 103/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení

Čiastka 42/2001
Platnosť od 23.03.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 685/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003.

103

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 33 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

výnos zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení.

Výnos upravuje podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení na výrobu a skladovanie živočíšnych produktov, podrobnosti o žiadosti na vydanie osvedčenia pre všetky druhy prevádzkarní, obsah osvedčenia a spôsob vydávania osvedčenia, postup prideľovania veterinárneho kontrolného čísla a formu vedenia zoznamov prevádzkarní s osvedčením a povoľovanie výnimiek zo splnenia hygienických podmienok.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.