Oznámenie č. 685/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení

Čiastka 265/2002
Platnosť od 17.12.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

685

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 33 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2002 Z. z.

výnos z 11. decembra 2002 č. 3586/2002-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení (oznámenie č. 103/2001 Z. z.).

Výnosom sa ustanovuje predĺženie platnosti vydaných osvedčení o splnení hygienických podmienok pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.