Oznámenie č. 53/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

53

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 79 ods. 12 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

výnos zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov.

Výnos ustanovuje pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice a ktorí majú so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 31/2015 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.