Nájdených 825
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
540/2007 Z. z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu 01.01.2008
159/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky 01.07.2020
174/2019 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie 01.01.2020
161/2019 Z. z. Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole 01.08.2019
188/2018 Z. z. Vyhláška o spotrebiteľskom balení 01.07.2018
173/2018 Z. z. Vyhláška o zákonných meracích jednotkách 01.07.2018
157/2018 Z. z. Zákon o metrológii 07.06.2018
77/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu 23.01.2016
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
1/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu 19.07.2016
145/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu 20.04.2016
126/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu 20.04.2016
109/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch 01.03.2016
391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 01.01.2016
292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov 01.11.2014
419/2013 Z. z. Vyhláška o spotrebiteľskom balení 01.01.2014
319/2013 Z. z. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh 01.11.2013
226/2013 Z. z. Vyhláška o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy 01.09.2013
 
...