Redakčné oznámenie č. r1/c236/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 586/2002 Z. z.

Čiastka 236/2002
Platnosť od 26.10.2002 do31.05.2006
Účinnosť do 31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 586/2002 Z. z. o hygienických požiadavkách na pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy pre deti a mládež

V § 1 ods. 1 v úvodnej vete za slovom „pieskoviska" majú byť slová „a hracích, športových a rekreačných plôch".