Nájdených 35
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
183/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta 01.07.2020
182/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie 01.07.2020
640/2008 Z. z. Nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 01.01.2009
578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch 01.11.2004
442/2004 Z. z. Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov SR 01.08.2004
107/2021 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta 01.04.2021
243/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 09.09.2020
158/2020 Z. z. Novela zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 18.06.2020
164/2019 Z. z. Oznámenie zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
59/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 01.03.2019
258/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
92/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch 01.05.2017
53/2016 Z. z. Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
576/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
560/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2009
461/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro 01.01.2009
206/2008 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2008 o zastavení konania o súlade § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 13.06.2008
99/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 01.04.2008
272/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.07.2007
18/2007 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. decembra 2006 vo veci pozastavenia účinnosti § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 12.01.2007