Nájdených 177
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
182/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie 01.07.2020
444/2019 Z. z. Vyhláška minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta 01.01.2020
189/2019 Z. z. Vyhláška na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu 15.07.2019
22/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 01.02.2018
349/2017 Z. z. Vyhláška o náležitostiach žiadosti na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 01.01.2018
225/2017 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení 01.10.2017
84/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 15.02.2016
335/2016 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu o požiadavkách na personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení
317/2016 Z. z. Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, tkaniva a buniek 01.02.2017
10/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve 01.02.2014
89/2013 Z. z. Vyhláška o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby 01.05.2013
129/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax 15.05.2012
523/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík 01.01.2012
148/2010 Z. z. Vyhláška o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu 01.05.2010
334/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujúca znaky a požiadavky na zdravotnícke zariadenia 01.09.2009
640/2008 Z. z. Nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 01.01.2009
554/2007 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 01.12.2007
553/2007 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení 01.12.2007
579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe 01.01.2005