Vyhláška č. 592/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zotavovacie podujatia

Čiastka 227/2002
Platnosť od 11.10.2002 do31.05.2006
Účinnosť od 01.11.2002 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

592

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 31. júla 2002,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na zotavovacie podujatia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 13j ods. 5 a 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje

a) epidemiologicky rizikové potraviny a vybrané druhy potravín, ktoré možno použiť len pri dodržaní stanovených technologických podmienok, a technologické podmienky na použitie vybraných druhov epidemiologicky rizikových potravín,1)

b) podrobnejšie požiadavky na organizáciu zotavovacích podujatí a denný režim detí na zotavovacom podujatí,

c) hygienické požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, stravovanie a prevádzku zariadení na zotavovacie podujatia,

d) vzor vyhlásenia,2)

e) náležitosti oznámenia,3)

f) vybavenie lekárničky na zotavovacie podujatie a vybavenie veľkej zdravotníckej brašny na putovné zotavovacie podujatie,4)

g) obsah dokumentácie.5)

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na organizáciu a pobyt detí v škole v prírode.6)

Organizácia zotavovacích podujatí

§ 2

(1) Usporiadateľ zotavovacieho podujatia pri organizovaní zotavovacieho podujatia prihliada na vek a zdravotný stav detí a charakter zotavovacieho podujatia.

(2) Zotavovacie podujatia možno organizovať, ak ďalej nie je ustanovené inak, pre deti, ktoré ukončili prvý ročník základnej školy, spravidla od siedmich rokov veku; deti mladšie ako sedem rokov veku možno prijať na zotavovacie podujatie, len ak sa pravidelne pripravujú na takýto spôsob života.

(3) Putovné zotavovacie podujatia možno organizovať pre deti od 12 rokov veku; deti mladšie ako 12 rokov veku možno prijať na putovné zotavovacie podujatie, len ak sa pravidelne pripravujú na takýto spôsob života.

(4) Na vodnú turistiku možno prijať len deti, ktoré vedia plávať.

§ 3

(1) Usporiadateľ zotavovacieho podujatia v oznámení zotavovacieho podujatia uvedie

a) meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno (názov), sídlo a telefónne číslo, ak ide o právnickú osobu,

b) druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia,

c) počet detí a osôb činných na zotavovacom podujatí v jednotlivých turnusoch,

d) spôsob zásobovania pitnou vodou s údajmi o kvalite pitnej vody a v prípade umývania detí vo vodnom toku aj s údajmi o kvalite vody vodného toku,

e) spôsob stravovania,

f) spôsob zneškodňovania odpadu,

g) dátum vyhotovenia oznámenia, odtlačok pečiatky a podpis usporiadateľa zotavovacieho podujatia.

(2) Usporiadateľ putovného zotavovacieho podujatia okrem údajov uvedených v odseku 1 uvedie aj opis trasy putovania.

(3) Zákonný zástupca dieťaťa predloží zdravotníkovi v deň nástupu dieťaťa na zotavovacie podujatie vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Zdravotník pred nástupom detí na zotavovacie podujatie

a) prevezme od usporiadateľa zotavovacieho podujatia lekárničku na zotavovacie podujatie, prípadne veľkú zdravotnícku brašnu; vybavenie lekárničky na zotavovacie podujatie a vybavenie veľkej zdravotníckej brašny na putovné zotavovacie podujatie sú uvedené v prílohe č. 2,

b) zistí, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie na zotavovacie podujatie, prevezme prihlášky detí na zotavovacie podujatie a vyhlásenia zákonných zástupcov detí (odsek 3) a doklady o zdravotnej spôsobilosti osôb činných na zotavovacom podujatí,

c) preverí priamo na mieste konania zotavovacieho podujatia zabezpečenie podmienok na prevádzku zotavovacieho podujatia,

d) oboznámi vedúceho zotavovacieho podujatia so zdravotným stavom detí,

e) preverí, či majú všetky deti preukaz poistenca.

(5) Zdravotník počas zotavovacieho podujatia

a) priebežne sleduje zdravotný stav detí a osôb činných na zotavovacom podujatí, poskytuje prvú pomoc a hlási bez meškania všetky ochorenia detí a osôb činných na zotavovacom podujatí lekárovi, ktorý poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v mieste konania zotavovacieho podujatia, a príslušnému orgánu na ochranu zdravia,

b) ošetruje chorých v izolačných priestoroch a po odchode chorého z izolačných priestorov zabezpečí všetky opatrenia podľa pokynov lekára alebo orgánu na ochranu zdravia,

c) vedie zdravotnícky denník,

d) kontroluje hygienu prevádzky, a to

1. ochranu zdrojov pitnej vody pred znečistením; v prípade nedostatku pitnej vody alebo zmeny jej kvality upovedomí orgán na ochranu zdravia,

2. spôsob odstraňovania odpadov,

3. spôsob zabezpečenia hygieny na ošetrovni a v izolačných priestoroch,

4. spôsob zabezpečenia hygieny ostatných priestorov zotavovacieho podujatia,

e) kontroluje osobnú hygienu detí, usmerňuje ich otužovanie a zabezpečuje zdravotný dozor pri rekreačnom kúpaní a výletoch,

f) podieľa sa na zostavovaní denného režimu detí a jedálneho lístka pre deti,

g) zabezpečí, aby k liekom a dokumentácii zotavovacieho podujatia (§ 9) nemali prístup deti a nepovolané osoby,

h) informuje vedúceho zotavovacieho podujatia o všetkých závažných skutočnostiach zistených pri svojej činnosti a o vykonaných opatreniach.

§ 4

Denný režim detí na zotavovacom podujatí

(1) V dennom režime detí na zotavovacom podujatí je pevne určený čas na spánok, osobnú hygienu, jedlo a ostatné aktivity s ohľadom na vek a zdravotný stav detí.

(2) Usporiadateľ zotavovacieho podujatia určí dĺžku spánku sedemročných až desaťročných detí tak, aby nebola kratšia ako desať hodín denne, a u starších detí, aby nebola kratšia ako osem hodín denne. Čas pred uložením na spánok vyhradí na pokojnú činnosť, najmä na osobné voľno.

(3) Čas na osobnú hygienu usporiadateľ zotavovacieho podujatia denne určí najmenej pol hodiny po prebudení a pol hodiny pred uložením na spánok.

(4) Pri pohybovej aktivite usporiadateľ zotavovacieho podujatia prihliada na schopnosti a záujmy detí. Intenzitu pohybovej aktivity zvyšuje tak, aby dosiahla vrchol koncom druhej tretiny zotavovacieho podujatia a potom voľne klesala. Tretí deň po začiatku zotavovacieho podujatia je odpočinok. Na zimných zotavovacích podujatiach možno lyžiarsky výcvik určiť najviac na šesť hodín denne, a to tri hodiny dopoludnia a tri hodiny odpoludnia.

(5) Čas kúpania musí byť určený tak, aby sa deti nekúpali skôr ako jednu hodinu po hlavnom jedle alebo po intenzívnom cvičení.

§ 5

Hygienické požiadavky na zariadenia na zotavovacie podujatia

(1) Zotavovacie podujatia možno uskutočňovať v trvalých stavbách7) alebo dočasných stavbách7) (ďalej len „stavba") a v stanových táboroch so stálou základňou alebo v stanových táboroch vo voľnej prírode (ďalej len „stanový tábor"), ktoré možno umiestniť len na

a) suchom, bezprašnom pozemku nezamorenom hmyzom, ktorý je chránený zeleňou pred zdrojmi znečistenia ovzdušia a zdrojmi hluku,

b) pozemku s dobrou prístupovou cestou a bez prístupu hospodárskych zvierat s výnimkou stanových táborov vo voľnej prírode; stanové tábory vo voľnej prírode sa umiestňujú mimo zátopových území vodných tokov.

(2) Zimné zotavovacie podujatia možno uskutočňovať len v stavbách, ktoré majú zabezpečené vykurovanie, prívod teplej vody, priestory na sušenie odevov a ukladanie športových potrieb.

(3) Priestory v stavbách musia mať vyčlenené priestory na spanie, spoločenskú a športovú činnosť, stravovanie, sušenie odevov a obuvi, priestory na umývanie a sprchovanie, záchody, ošetrovňu a izolačnú miestnosť. Priestory na spanie, spoločenskú a športovú činnosť a stravovanie musia mať prirodzené osvetlenie a vetranie.

(4) V stanových táboroch musia byť vyčlenené stany na spanie a uloženie osobných vecí, stany alebo prístrešky na stravovanie, stany na sušenie odevov a obuvi, prípadne aj stany na spoločenskú činnosť a osobitné priestory na umývanie a sprchovanie a záchody. V stanových táboroch so stálou základňou musia byť vyčlenené aj priestory na izoláciu chorých.

(5) Priestory na spanie v stavbách musia byť oddelené od ostatných priestorov a členené na miestnosti na spanie pre deti a miestnosti na spanie pre vedúcich oddielov alebo skupín detí, ktoré bezprostredne nadväzujú na miestnosti na spanie pre deti. Miestnosti na spanie pre deti musia byť oddelené podľa pohlavia.

(6) Najmenšia podlahová plocha miestnosti na spanie v stavbách je 3 m2 na jednu osobu, pričom do plochy miestnosti sa nezapočítavajú pôdorysné plochy skríň. Poschodové postele možno umiestniť v miestnosti na spanie, len ak výška stropu je najmenej 260 cm, pričom horné lôžko nesmie byť vyššie ako 150 cm nad zemou a priestor medzi spodným a horným lôžkom nesmie byť menší ako 100 cm. Horné lôžko poschodovej postele musí byť zabezpečené bočnicou a nepriepustnou podložkou. Poschodové postele môžu používať len deti nad 10 rokov veku.

(7) Stany určené na spanie vedúcich oddielov alebo skupín detí musia bezprostredne nadväzovať na stany určené na spanie detí. Stany určené na spanie detí musia byť oddelené podľa pohlavia.

(8) Priestory v stanoch na spanie a uloženie osobných vecí musia byť izolované od zeme proti vlhkosti a chladu. Stany postavené na jednom mieste dlhšie ako 21 dní musia mať izolujúcu podlahu na celej ploche stanu. Ak sú v stanoch lôžka, musia byť umiestnené 40 cm nad zemou.

(9) Najmenšia podlahová plocha priestorov na spoločenskú činnosť v stavbách je 1 m2 na jedno dieťa.

(10) Priestory na stravovanie v stavbách musia byť oddelené od ostatných priestorov a členené na jedáleň, kuchyňu, hrubú prípravovňu, sklady, šatne a zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov stravovacej prevádzky. Najmenšia podlahová plocha jedálne je 1 m2 na jedného stravníka v jednej zmene.

(11) Priestory na stravovanie v stanových táboroch so stálou základňou musia byť členené na jedáleň, kuchyňu a skladovacie priestory.

(12) Priestory na umývanie a sprchovanie v stavbách musia byť oddelené podľa pohlavia detí a usporiadané tak, aby na umývanie pripadol jeden výtokový kohút s odpadovým žľabom alebo jedno umývadlo na päť detí a na sprchovanie jedna sprchová ružica na 25 detí. V týchto priestoroch musia mať deti možnosť denného umytia a sprchovania teplou vodou. Priestory na umývanie a sprchovanie musia byť zriadené najmenej 25 m od studne na spádovej strane.

(13) Priestory na umývanie a sprchovanie v stanových táboroch musia byť kryté, oddelené podľa pohlavia detí a usporiadané tak, aby na umývanie pripadol jeden výtokový kohút s odpadovým žľabom alebo jedno umývadlo na päť detí a na sprchovanie jedna sprchová ružica na 25 detí. V týchto priestoroch musia mať deti možnosť umytia a sprchovania teplou vodou najmenej jedenkrát v týždni. Priestory na umývanie a sprchovanie musia byť zriadené najmenej 25 m od studne na spádovej strane.

(14) V stanových táboroch vo voľnej prírode možno vo výnimočných prípadoch zabezpečiť denné umývanie detí priamo vo vodnom toku, ktorého voda vyhovuje ukazovateľom kvality vody určenej na kúpanie.8) Na čistenie zubov musí byť zabezpečená aj v takýchto prípadoch pitná voda.9)

(15) Záchody v stavbách a v stanových táboroch so stálou základňou možno zriaďovať splachovacie alebo suché. Musia byť usporiadané tak, aby boli oddelené podľa pohlavia detí a aby pripadli dva záchody na 20 dievčat, jeden ďalší záchod na každých ďalších 20 dievčat a jeden záchod a jeden pisoár na 20 chlapcov. Príchod k záchodom musí byť v noci osvetlený.

(16) Záchody v stavbách a stanových táboroch musia byť umiestnené najmenej 25 m od zdroja pitnej vody v závislosti od povahy terénu, spravidla 50 m od stravovacieho zariadenia v smere prevládajúcich vetrov a najmenej 25 m od posledného ubytovacieho miesta. V blízkosti záchodov musí byť zariadenie na umytie rúk.

(17) V stanových táboroch vo voľnej prírode musia byť záchody usporiadané ako zákopové latríny, najmenej 35 cm hlboké, mimo vodohospodársky chránených území. Latríny musia byť denne prevrstvené zeminou a vhodným dezinfekčným prostriedkom a pred opustením táboriska zasypané zeminou a označené. Musia byť usporiadané tak, aby pripadli dve latríny na 20 dievčat, jedna ďalšia latrína na každých ďalších 20 dievčat a jedna latrína na 20 chlapcov.

(18) Ošetrovňa a izolačná miestnosť v stavbách musia byť usporiadané tak, aby boli oddelené od ostatných častí zariadenia, s oddelenými priestormi podľa pohlavia, s možnosťou vykurovania a použitia teplej vody. Priestory, v ktorých je izolačná miestnosť, musia byť riešené so samostatnými zariadeniami na osobnú hygienu detí. Najmenšia podlahová plocha izolačnej miestnosti je 5 m2 na jedného chorého. Musí byť usporiadaná tak, aby na 30 detí pripadlo jedno lôžko. Lôžka nesmú byť poschodové.

(19) Ošetrovňa a izolačná miestnosť (odsek 3) a stany na izoláciu chorých (odsek 4) nesmú byť používané na ubytovanie zdravotníka.

(20) Vonkajšie priestory zariadení na zotavovacie podujatia musia byť členené na ihriská a priestory na pohybovú činnosť detí.

§ 6

Stravovanie

(1) Stravovanie detí musí byť zabezpečené s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž, pričom podávaná strava musí byť zdravotne neškodná a biologicky hodnotná.

(2) Dennú stravu možno podávať len podľa jedálneho lístka. Pozostáva z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu a večere. Interval medzi jednotlivými jedlami je najviac tri hodiny. Pri činnostiach mimo priestorov zariadenia na zotavovacie podujatie možno zlúčiť raňajky s desiatou a obed s olovrantom. Čas podávania hlavného jedla od ukončenia jeho prípravy je najviac dve hodiny. Nápoje musia byť zabezpečené po celý deň. Ak nie sú v spotrebiteľskom balení, musia byť podávané z krytých nádob s výpustným kohútikom.

(3) Epidemiologicky rizikové potraviny a vybrané druhy potravín, ktoré možno použiť len pri dodržaní stanovených technologických podmienok, a technologické podmienky na použitie vybraných druhov epidemiologicky rizikových potravín sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Pri putovných zotavovacích podujatiach je súčasťou raňajok teplý nápoj a jedno z hlavných jedál musí byť teplé.

(5) Ak nie je stravovanie detí zabezpečené v zariadení spoločného stravovania, prípravu stravy zabezpečujú osoby činné na zotavovacom podujatí a deti za podmienok uvedených v odseku 6, a to spôsobom, ktorý zabezpečí zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov.

(6) Deti sa môžu podieľať na príprave stravy iba pred jej tepelným spracovaním a pri pomocných prácach. V stanových táboroch vo voľnej prírode sa môžu deti podieľať na celej príprave stravy a jej výdaji, ak sú pod dozorom osoby činnej pri stravovaní a ak sú dodržané zásady osobnej a prevádzkovej hygieny. Na príprave stravy sa môžu podieľať iba zdravé deti; ich zdravotný stav posúdi zdravotník.

Prevádzka zariadení na zotavovacie podujatia

§ 7

(1) Zariadenia na zotavovacie podujatia musia byť zabezpečené dostatočným množstvom pitnej vody. Na putovných zotavovacích podujatiach a v stanových táboroch vo voľnej prírode možno odoberať pitnú vodu iba z vodných zdrojov, ktorých voda zodpovedá požiadavkám na kvalitu pitnej vody.9) V prípade obmedzeného množstva pitnej vody možno na účely osobnej hygieny s výnimkou čistenia zubov a na upratovanie používať vodu, ktorá zodpovedá požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.8)

(2) Na zotavovacích podujatiach musí byť zabezpečené plynulé zneškodňovanie odpadov a odstraňovanie splaškových vôd tak, aby nebola ohrozená zdravotná neškodnosť povrchových vôd a podzemných vôd.

§ 8

(1) Pred začiatkom zotavovacieho podujatia a medzi jeho jednotlivými turnusmi musí byť zabezpečené všeobecné upratovanie celého zariadenia na zotavovacie podujatie vrátane vonkajších priestorov.

(2) Počas zotavovacieho podujatia musí byť zabezpečené denné upratovanie všetkých priestorov a dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu. Denné upratovanie miestností na spanie určených pre deti môžu vykonávať deti len pod vedením osoby poverenej výchovou detí.

(3) Posteľná bielizeň musí byť vymieňaná podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 14 dní a vždy pred použitím lôžka iným dieťaťom a po chorobe dieťaťa. Manipuláciu s posteľnou bielizňou pri výskyte prenosného ochorenia vykonáva podľa pokynov lekára alebo orgánu na ochranu zdravia len dospelá osoba.

§ 9

Dokumentácia zotavovacieho podujatia

Dokumentácia zotavovacieho podujatia obsahuje

a) zoznam detí a zoznam osôb činných na zotavovacom podujatí s uvedením ich mena, priezviska a bydliska, u osôb činných na zotavovacom podujatí aj povolania a zamestnávateľa,

b) prihlášky detí na zotavovacie podujatie,

c) vyhlásenia zákonných zástupcov detí (§ 3 ods. 3),

d) doklady o zdravotnej spôsobilosti osôb činných na zotavovacom podujatí,

e) zdravotnícky denník.


§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. apríla 1980 č. Z-630/1980-B/3-05 o hygienických požiadavkách na zotavovacie akcie pre deti a dorast, uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 4/1980, registrovaná v čiastke č. 32/1980 Zb.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.


Roman Kováč v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 592/2002 Z. z.

Vzor

VYHLÁSENIE

Vzor

Príloha č. 2 k vyhláške č. 592/2002 Z. z.

VYBAVENIE LEKÁRNIČKY NA ZOTAVOVACIE PODUJATIE A VYBAVENIE VEĽKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ BRAŠNY NA PUTOVNÉ ZOTAVOVACIE PODUJATIE

Liek Počet kusov ATC klasifikácia
Lieky proti zvracaniu pri cestách autom, autobusom, lietadlom 20 tbl. A04AD
Lieky proti bolesti hlavy, zubov 20 tbl. N02BE71
Lieky proti kŕčovitým bolestiam (menštruačné bolesti, koliky) 20 tbl. M01AE01
Lieky proti horúčke 100 tbl. N02BA
Lieky proti hnačke 100 tbl. A07BA01
Lieky proti zápche 20 tbl. A06AB08
Lieky proti páleniu záhy 1 balenie A02AB03
Lieky proti kožnej plesni 1 balenie D01AE15
Lokálne prípravky na kožné alergie, po uštipnutí hmyzom a podobne 2 balenia D04AA13
Lieky na alergiu na slnko, uštipnutie 30 tbl. R06AX
Lokálne prípravky pri spálení kože 4 balenia D03AX03
Lokálne prípravky na drobné rany 5 balení D06AX
Lokálne prípravky pri poraneniach mäkkých tkanív a kĺbov po úraze 10 balení C05BA01
Lokálne prípravky na opar po opaľovaní 1 balenie D06BB06
Očné kvapky - proti zápalu spojoviek, aj alergickému 3 balenia S01AA30
Kvapky do nosa 2 balenia R01AA05
Kvapky do ucha 2 balenia S02CA
Dezinfekčné prostriedky 5 balení D08AJ
Dezinfekčné prostriedky na hubenie hmyzu 2 balenia &nbsp
Repelentné prostriedky na odpudenie hmyzu, najmä komárov 4 balenia &nbsp
Lekársky teplomer 1 ks &nbsp
Obväzový materiál (gáza hydrofilná skladaná sterilná - 10 ks, trojrohá šatka látková - 3 ks, PVC rúško - 1 ks, náplasť hladká - 3 balenia, obväz hotový sterilný - 10 ks, ovínadlo hydrofilné sterilné - 40 ks, ovínadlo elastické - 10 ks, rýchloobväz - 2 balenia, náplasť s vankúšikom - 10 ks, dlaha - 2 ks)
Rukavice jednorazové 2 ks &nbsp
Zatváracie špendlíky 10 ks &nbsp
Malé nožnice 1 ks &nbsp
Pinzeta 1 ks &nbsp

Poznámka:

Vybavenie lekárničky na zotavovacie podujatie a vybavenie veľkej zdravotníckej brašny na putovné zotavovacie podujatie sa vzťahuje na zotavovacie podujatie pre 80 detí. Pri zvýšenom počte detí musí byť vybavenie liekmi a zdravotníckym materiálom primerane upravené.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 592/2002 Z. z.

EPIDEMIOLOGICKY RIZIKOVÉ POTRAVINY, VYBRANÉ DRUHY POTRAVÍN, KTORÉ MOŽNO POUŽIŤ LEN PRI DODRŽANÍ STANOVENÝCH TECHNOLOGICKÝCH PODMIENOK, A TECHNOLOGICKÉ PODMIENKY NA POUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV

EPIDEMIOLOGICKY RIZIKOVÝCH POTRAVÍN

A. Epidemiologicky rizikové potraviny

1. mleté a sekané mäsá z distribučnej siete a výrobky z nich,

2. nedostatočne tepelne spracované mäsá,

3. jaternice, zabíjačková kaša, tlačenka, krvné tučnice,

4. surové mäsá typu tatársky biftek,

5. nekonzervované rybie výrobky,

6. všetky výrobky s aspikom a rôsolom,

7. majonéza a všetky výrobky s majonézou,

8. tepelne nespracované vajcia a tepelne nedostatočne spracované vajcia,

9. mäkké cukrárske výrobky,

10. šľahačka a smotana bez tepelnej úpravy,

11. zmrzlina vrátane zmrzliny pripravovanej na mieste,

12. huby okrem húb získaných z distribučnej siete,

13. tvaroh domácej výroby,

14. pečeňový syr, pečeňovky, čajovky, maslovky a podobne,

15. bryndza,

16. vnútornosti okrem bravčovej, teľacej a hydinovej pečene,

17. nepasterizované mlieko.

B. Vybrané druhy potravín, ktoré možno použiť len pri dodržaní stanovených technologických podmienok, a technologické podmienky na použitie vybraných druhov epidemiologicky rizikových potravín

1. nátierky

- musia byť spracované zásadne z čerstvých surovín a podávané najneskôr do dvoch hodín po spracovaní, pri zabezpečení chladenia od 0 do 4 oC najneskôr do troch hodín,

2. mlieko a mliečne výrobky typu smotanových krémov

- môžu sa podávať len do dátumu minimálnej trvanlivosti,

3. mäkké salámy a údeniny

- môžu sa podávať len po tepelnom spracovaní, pričom musia byť spotrebované v deň nákupu,

4. suroviny a požívatiny určené na ďalšiu prípravu

- nesmú sa predvariť deň vopred (vajíčka, zemiaky, ryža, cestoviny),

5. mleté mäso

- možno pripravovať len z čerstvého surového mäsa a musí byť tepelne spracované najneskôr do troch hodín.

Poznámky pod čiarou

1) § 13j ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z.

2) § 13j ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.

3) § 13j ods. 9 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.

4) § 13j ods. 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.

5) § 13j ods. 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.

6) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 295/1994 Z. z. o škole v prírode.

7) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

8) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská.

9) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.