Oznámenie č. 375/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi

Čiastka 63/1990
Platnosť od 17.09.1990 do31.01.2002
Zrušený 46/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

375

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavný hygienik Slovenskej republiky

vydal podľa § 71 ods. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu výnos, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky zo 7. decembra 1984 č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi, registrovaná v čiastke 24/1985 Zb.

Výnosom sa dopĺňa úprava o osobitné ustanovenia pre azbest a polychlórované bifenyly.

Záväzné posudky hlavného hygienika SR vydané podľa doteraz platných predpisov na výrobky obsahujúce azbest strácajú platnosť 31. decembrom 1991.

Výnos bude uverejnený pod č. 8/1990 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a v ústavoch národného zdravia.

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.