Oznámenie č. 104/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požiadavkách na zabezpečovanie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov

Čiastka 42/2001
Platnosť od 23.03.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

104

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

výnos zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100 o požiadavkách na zabezpečovanie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov.

Výnos upravuje podrobnosti o požiadavkách na zabezpečovanie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov a o hygienických požiadavkách na ich získavanie, ošetrovanie, spracovanie, výrobu a manipuláciu s nimi, o prehliadkach jatočných zvierat a mäsa z nich, hydiny a hydinového mäsa, o prehliadkach zveriny a o iných veterinárnych kontrolách mäsa, o požiadavkách na kontrolu rezíduí cudzorodých látok, ak ide o zvieratá produkujúce potraviny a živočíšne produkty, a o opatreniach na predchádzanie ich výskytu v potravinách živočíšneho pôvodu a v zložkách potravín živočíšneho pôvodu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.