30

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. januára 2002

o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 13d ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa ustanovujú

a) ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty,

b) rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie,

c) požiadavky na vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a na prevádzku kúpalísk a bazénov umelých kúpalísk,

d) náležitosti prevádzkového poriadku kúpalísk.

§ 2

Ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty

(1) Ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Počas uceleného obdobia sledovania kvality vody na kúpanie namerané hodnoty nesmú prekročiť medzné hodnoty

a) pre mikrobiologické ukazovatele, pH, rozpustený kyslík, farbu a zápach v 95 % kontrolovaných vzoriek odobratých z toho istého miesta,

b) pre koliformné a termotolerantné koliformné baktérie v 80 % kontrolovaných vzoriek odobratých z toho istého miesta,

c) pre ostatné ukazovatele v 90 % kontrolovaných vzoriek,

pričom žiadna nameraná hodnota ukazovateľa uvedeného v písmenách a) až c) nesmie prekročiť medznú hodnotu ukazovateľa o viac ako 50 % hodnoty uvedenej v prílohe.

(3) Uceleným obdobím sledovania kvality vody na kúpanie podľa odseku 2 sa rozumie jedna kúpacia sezóna (§ 7 ods. 3) alebo jeden kalendárny rok.

(4) Do kontrolovaných vzoriek podľa odseku 1 sa nezahŕňajú vzorky ovplyvnené mimoriadnymi poveternostnými podmienkami, prírodnými katastrofami a záplavami.

§ 3

Rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie

(1) Na prírodnom kúpalisku sa vykoná prieskum prevládajúcich podmienok na hornom toku, ak ide o tečúcu vodu, alebo prieskum okolitých podmienok, ak ide o stojatú vodu; prieskum sa vykoná a pravidelne opakuje na účely získania topografických a geografických údajov a určenia objemu a vlastností znečisťujúcich a potenciálne znečisťujúcich vypúšťaných odpadových vôd a ich vplyvu podľa vzdialenosti od prírodného kúpaliska.

(2) Kontrola kvality vody na kúpanie sa vykonáva podľa prílohe č. 1.

§ 3a

Ustanovenia § 2 a 3 sa nevzťahujú na

a) chemické a fyzikálne ukazovatele pre vodu z prírodného liečivého zdroja,1)

b) vodu na kúpanie, ak podlieha prirodzenému obohateniu o určité látky, ktoré spôsobujú odchýlku od medzných hodnôt uvedených v prílohe; prirodzeným obohatením sa rozumie proces, v ktorom voda na kúpanie získava bez ľudského zásahu určité látky obsiahnuté v podloží,

c) prírodné kúpaliská v pohraničnej oblasti.2)

§ 4

Požiadavky na vybavenie, priestory a na prevádzku prírodných kúpalísk

(1) Prírodné kúpalisko musí mať na pláži splachovacie alebo chemické záchody, pisoáre a sprchy, aby pri kapacite kúpaliska do 300 osôb

a) pripadol najmenej jeden záchod na 100 žien,

b) pripadol najmenej jeden záchod a jeden pisoár na 300 mužov,

c) pripadla najmenej jedna sprcha na 300 osôb.

(2) Pri kapacite kúpaliska od 300 do 1 000 osôb možno počet záchodov primerane znížiť až na jednu polovicu. Pri kapacite kúpaliska od 1 000 do 2 000 osôb možno počet záchodov primerane znížiť až na jednu tretinu a pri vyššej kapacite kúpaliska ako 2 000 osôb na jednu pätinu najvyššej očakávanej návštevnosti.

(3) Záchody musia byť vybavené umývadlom s výtokom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody oddelené pre mužov a ženy a v čase prevádzky musia mať stálu obsluhu.

(4) Kapacita kúpaliska sa určuje tak, aby na jednu osobu pripadlo najmenej 25 m2 vodnej plochy na kúpanie a 6 m2 voľnej oddychovej plochy. Vodná plocha na kúpanie sa vyhradzuje bójami na vodnej hladine.

(5) Ak prevádzkovateľ prírodného kúpaliska nezabezpečí pre návštevníkov pitnú vodu, musí zabezpečiť možnosť občerstvenia nealkoholickými nápojmi.

(6) Odpadové vody zo splachovacích záchodov, umyvární a všetkých ostatných objektov musia byť pripojené na kanalizáciu alebo do vodotesných žúmp na vyvážanie.

(7) Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska zabezpečuje pravidelné upratovanie všetkých miestností, priestorov a zariadení. Záchody a ich sedadlá, umývadlá a podlahy šatní a spŕch sa najmenej jedenkrát denne umývajú dezinfekčným roztokom. Upratovanie celého areálu a vetranie uzavretých miestností a priestorov sa vykonáva denne.

(8) Na prírodnom kúpalisku musia byť odpadové nádoby v počte zodpovedajúcom kapacite kúpaliska a musí byť zabezpečený pravidelný odvoz odpadu.

Požiadavky na vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a na prevádzku umelých kúpalísk a bazénov umelých kúpalísk

§ 5

(1) Umelé kúpalisko musí mať splachovacie záchody, pisoáre a sprchy, aby pri kapacite kúpaliska do 300 osôb

a) pripadol najmenej jeden splachovací záchod na 40 žien a najmenej jeden splachovací záchod a jeden pisoár na 60 až 100 mužov,

b) pripadla jedna sprcha na 15 až 20 šatňových jednotiek, ak ide o umelé kúpalisko s krytým bazénom, a jedna sprcha na 60 až 100 šatňových jednotiek, ak ide o umelé kúpalisko s nekrytým bazénom.

(2) Pri kapacite kúpaliska od 300 do 1 000 osôb možno počet záchodov primerane znížiť až na jednu polovicu. Pri kapacite kúpaliska od 1 000 do 2 000 osôb možno počet záchodov primerane znížiť až na jednu tretinu a pri vyššej kapacite kúpaliska ako 2 000 osôb na jednu pätinu najvyššej očakávanej návštevnosti.

(3) Záchody musia byť vybavené umývadlom s výtokom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody oddelené pre mužov a ženy a umiestnené tak, aby návštevník po použití záchoda prechádzal priestorom so sprchami s teplou vodou; záchody musia mať v čase prevádzky stálu obsluhu.

(4) Na umelom kúpalisku musia byť fontánky na pitnú vodu s voľným výtokovým papršlekom. Pri bazéne s dĺžkou 25 m musia byť najmenej dve takéto fontánky a pri bazéne s dĺžkou 50 m najmenej štyri takéto fontánky.

(5) Na umelom kúpalisku musí byť vyhradený priestor na odpočinok, hru, šport pre deti a dospelých. V tesnej blízkosti detského bazéna sa nesmú zriaďovať detské ihriská.

(6) Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečí, aby vo vstupnej časti kúpaliska boli vyhradené priestory pre zamestnancov a na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu bolo umiestnené upozornenie „Zákaz vstupu zvierat“.

(7) Kapacita vodnej plochy sa určí tak, aby na jednu osobu v neplaveckom bazéne pripadli 3 m2 a na jednu osobu v plaveckom bazéne pripadlo 5 m2. Kapacita krytého kúpaliska sa určuje ako jeden a pol- až dvojnásobok kapacity vodnej plochy. Kapacita nekrytého kúpaliska sa určuje ako troj- až päťnásobok kapacity vodnej plochy.

(8) Umelé kúpalisko s krytým bazénom musí mať dispozičné riešenie na

a) príchod do bazéna cez šatne a sprchy,

b) odchod z bazéna cez sprchy, sušiareň a šatne.

(9) Šatne umelého kúpaliska s krytým bazénom musia byť oddelené pre mužov a ženy, musia mať prevádzkovo oddelené komunikácie pre obutých a vyzutých návštevníkov a musia byť vybavené oplachovačom nôh s tečúcou vodou.

§ 6

(1) Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečuje pravidelné upratovanie všetkých miestností, priestorov a zariadení. Záchody a ich sedadlá, umývadlá a podlahy šatní a spŕch sa najmenej jedenkrát denne umývajú dezinfekčným roztokom. Upratovanie celého areálu a vetranie uzavretých miestností a priestorov sa vykonáva denne.

(2) Na umelom kúpalisku musia byť odpadové nádoby v počte zodpovedajúcom kapacite kúpaliska a musí byť zabezpečený pravidelný odvoz odpadu.

(3) Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečuje, aby teplota vody a teplota vzduchu bola uvedená každý deň na prístupnom a viditeľnom mieste.

(4) V strojovni a vo filtračnej stanici musí byť schéma celej prevádzky s opisom funkcií a s návodom na obsluhu.

§ 7

(1) Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečuje pravidelné čistenie stien a dna bazénov, aby nedochádzalo k tvorbe sedimentov a nárastov; pri čistení nesmie dochádzať k ich uvoľňovaniu do vody na kúpanie.

(2) V bazénoch s recirkuláciou vody sa pred kúpacou sezónou prečistí na recirkulačnom zariadení najmenej jedenkrát celý objem vody bazéna. Počas prevádzky bazéna sa musí zabezpečiť nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. V bazénoch s celoročnou prevádzkou prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečí vypustenie celého objemu vody, ak voda nespĺňa ukazovatele kvality uvedené v prílohe tabuľke č. 2, najmenej však jedenkrát za šesť mesiacov.

(3) Kúpacou sezónou podľa odseku 2 sa rozumie obdobie určené prevádzkovateľom kúpaliska spravidla od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roku.

(4) V bazénoch bez recirkulácie vody sa musí zabezpečiť výmena vody v množstve 60 l za jeden deň na jedného návštevníka. Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečí vypustenie celého objemu vody, ak voda nespĺňa ukazovatele kvality uvedené v prílohe tabuľke č. 2, najmenej však jedenkrát za dva týždne.

(5) V detských bazénoch sa musí voda vypustiť každý deň po skončení prevádzky.

(6) Po vypustení vody z bazénov sa bazény mechanicky očistia, dezinfikujú a opláchnu.

(7) Voda v brodiskách sa vymieňa každú hodinu.

(8) Teplota vody v bazénoch musí mať najmenej 18 oC. Teplota vody v plaveckom bazéne nesmie prekročiť 26 oC, v neplaveckom bazéne 28 oC, v detskom bazéne 30 oC a v oddychovom bazéne 40 oC. Ak je teplota vody v oddychovom bazéne vyššia ako 36 oC, musí byť údaj o teplote vody doplnený upozornením: „Pobyt v bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnym ochorením“.

§ 8

(1) Detský bazén do troch rokov veku musí mať plynulý sklon od 10 cm najviac do 40 cm a v tejto výške musí mať prepad. V detskom bazéne sa musí vypustiť voda najmenej jedenkrát za osem hodín. V bazéne s recirkuláciou vody sa musí prefiltrovať každú hodinu celý objem vody. Detské bazény na nekrytých kúpaliskách sa zriaďujú na oslnených a zatrávnených miestach.

(2) Neplavecký bazén je určený na rekreačnú pohybovú aktivitu neplavcov; jeho hĺbka vody je najviac 125 cm.

(3) Plavecký bazén je určený pre plavcov na rekreačné a športové plávanie; jeho hĺbka vody je najmenej 90 cm a najviac 180 cm. Skokanská časť bazéna musí byť oddelená od plaveckej časti a musí mať hĺbku najmenej 3,4 m.

(4) Oddychový bazén je bazén s oddychovým režimom pobytu osôb v ňom, s obmedzeným pohybom a so zákazom plávania; jeho hĺbka vody je najviac 120 cm. Na okrajoch oddychového bazéna musia byť držadlá.

§ 9

(1) Všetky kúty a hrany dna a stien bazénov musia byť zaoblené, aby sa umožnilo ich ľahké čistenie. Povrch stien a dna bazéna musí byť hladký, biely alebo svetlej farby, ľahko čistiteľný, bez trhlín, výstupkov a priehlbín.

(2) Spôsob prítoku a odtoku vody z bazénov musí zabezpečovať, aby sa v bazéne dôkladne premiešala voda privádzaná do bazéna s vodou v bazéne. Vtokové a odtokové otvory sa rozmiestňujú tak, aby nevznikali skratové prúdy a miesta s pomalou výmenou vody. Vypúšťacie otvory musia byť zabezpečené, aby nemohlo dôjsť k prisatiu užívateľov bazéna. Ak sa na plnenie bazéna používa termálna voda zmiešaná s úžitkovou vodou, zmiešanie vody alebo jej chladenie sa musí zabezpečovať pred vtokom do bazéna. Technické riešenie výmeny vody musí zabezpečiť, aby sa najmenej 30 % vody odvádzalo prepadovými hranami na účely čistenia hladiny vody v bazéne.

(3) Odvetrávanie priestoru nad hladinou bazéna sa zabezpečuje úrovňou hladiny, ktorá nesmie byť nižšia ako 30 cm pod úrovňou okolitej plochy. Prepadová hrana sa zriaďuje na úrovni najvyššej hladiny vody.

(4) Okolo bazéna musí byť najmenej 1,1 m široká, hladká, nešmykľavá, spevnená a ľahko čistiteľná plocha so sklonom od bazéna. Okraj bazéna sa musí riešiť a prevádzkovo zabezpečiť tak, aby sa nečistoty nesplachovali do vody bazéna. Na vonkajšom obvode musí byť odvodňovací žľab.

(5) Všetky komunikácie v okolí bazénov a schody do bazénov, sprchy a chodby v krytých bazénoch s vlhkým povrchom musia mať nešmykľavý povrch, pričom použitý materiál musí byť ľahko čistiteľný.

(6) Hĺbka bazéna musí byť v jeho jednotlivých častiach zreteľne vyznačená podľa účelu jeho využívania.

(7) V sústave bazénov nesmie pretekať voda z bazéna do bazéna.

(8) Nekryté bazény s celoročnou prevádzkou musia byť napojené na vykurované objekty, z ktorých sa vstupuje do bazénov.

(9) Vstup do nekrytých bazénov musí byť zabezpečený cez brodiská najmenej 1,1 m široké s výškou, ktorá umožní napustenie vody do výšky 10 cm až 15 cm.

(10) Úpravňa vody bazénov s recirkuláciou vody musí mať potrebnú kapacitu vyplývajúcu z objemu bazéna a z intenzity recirkulácie vody. Intenzitu recirkulácie vody a množstvo riediacej vody určuje prevádzkovateľ umelého kúpaliska podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody uvedené v prílohe č. 1 tabuľka č. 2.

(11) Bazény umelých kúpalísk musia byť vybavené prietokomerom na prítok recirkulovanej vody do úpravne. Prívod riediacej vody musí mať samostatný registračný vodomer.

§ 10

(1) V krytých bazénoch sa musí zabezpečiť osvetlenie, vetranie, vykurovanie a správna akustika.

(2) Osvetlenie krytých bazénov musí spĺňať tieto hodnoty:

a) 300 luxov na verejné osvetlenie a plavecký výcvik,

b) 500 luxov na preteky v bazénoch s dĺžkou 50 m,

c) 200 luxov na upratovanie.

(3) Meranie osvetlenia krytých bazénov sa vykonáva 1 m nad hladinou vodnej plochy. Osvetlenie krytých bazénov nesmie oslňovať.

(4) V bazénovej hale musí byť teplota vzduchu vyššia ako teplota vody v bazéne o 1 oC až 3 oC. Teplota vzduchu v sprchách musí byť 24 oC až 27 oC, v šatniach 20 oC až 22 oC a vo vstupnej hale 18 oC až 20 oC.

(5) Všetky miestnosti a priestory objektov krytých bazénov sa vetrajú, pričom vetranie spŕch a záchodov musí byť podtlakové.

(6) Relatívna vlhkosť vzduchu v hale bazéna musí byť najviac 65 %, v sprchách 85 % a v ostatných priestoroch s výnimkou parnej komory najviac 50 %.

§ 11

Vybavenie prírodných kúpalísk a umelých kúpalísk pri poskytovaní prvej pomoci a zabezpečovaní dozoru

(1) Na prírodnom kúpalisku a umelom kúpalisku musí byť vyhradená miestnosť na poskytovanie prvej pomoci, vybavená skrinkou na prvú pomoc a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a predlekárskej pomoci.

(2) Na zabezpečenie dozoru nad bezpečnou prevádzkou kúpaliska, prevádzkovou hygienou kúpaliska a na poskytovanie prvej pomoci musí byť na prírodných kúpaliskách a umelých kúpaliskách zabezpečený dozor kvalifikovanými plavčíkmi, vybavenými záchrannými prostriedkami.

§ 12

Náležitosti prevádzkového poriadku prírodných kúpalísk a umelých kúpalísk

(1) Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a umelého kúpaliska musí obsahovať

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa prírodného kúpaliska alebo umelého kúpaliska,

b) druh a spôsob poskytovania služieb,

c) základné údaje o vode na kúpanie,

d) spôsob a frekvenciu sledovania kvality vody,

e) kapacitu kúpaliska,

f) spôsob a frekvenciu výmeny vody v bazénoch,

g) spôsob zdravotného zabezpečovania vody v bazénoch,

h) spôsob a frekvenciu čistenia bazénov,

i) zásady prevádzky a údržby zariadení kúpaliska,

j) spôsob zneškodňovania odpadových vôd a tuhého odpadu,

k) zásady správania návštevníkov kúpaliska,

l) spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci a vybavenie skrinky na prvú pomoc,

m) spôsob zabezpečenia dozoru podľa § 11 ods. 2.

(2) Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska musí obsahovať aj rozsah vykonávania vodných športov.


§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 22. augusta 1979 č. Z-5 293/1978-B/3-04 o hygienických požiadavkách na výstavbu a prevádzku bazénov s recirkuláciou vody uverejnená pod č. 18/1979 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (registrovaná v čiastke 25/1979 Zb.).

§ 13a

Záverečné ustanovenie

Touto vyhláškou sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.


Roman Kováč v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2002 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY VODY NA KÚPANIE, ICH MEDZNÉ HODNOTY A ROZSAH A POČETNOS KONTROLY KVALITY VODY NA KÚPANIE

1. Prírodné kúpaliská

1.1. Odbery vzoriek vody sa vykonávajú v miestach s najvyššou koncentráciou kúpajúcich sa alebo na miestach vyhradených na kúpanie a na iných miestach významných na určenie charakteru všetkých zdrojov znečistenia s ohľadom na vzdialenosť od kúpajúcich sa, epidemiologickú situáciu a technické podmienky odberu vzoriek vody.

1.2. Vzorky vody na fyzikálno-chemickú analýzu a biologickú analýzu sa odoberajú vo vrstve vody od 0 cm do 30 cm od hladiny zariadením na hlbinný odber vody najmenej na jednom stálom mieste odberu. Ak sa vo vode vyskytuje sinicový vodný kvet, na jeho kvantitatívny rozbor, ako aj na zistenie množstva chlorofylu a sa odoberie ďalšia vzorka v mieste jeho najväčšieho výskytu. Vzorky na mikrobiologickú analýzu sa odoberajú načretím do sterilnej nádoby vo vrstve vody od 0 cm do 10 cm od hladiny na stálom mieste odberu. Ak je breh prírodného kúpaliska dlhší ako 1 km alebo ak to vyžadujú hydromorfologické pomery (záliv, hrádza, prítok), počet miest odberu možno zvýšiť.

1.3. Medzná hodnota ukazovateľa uvedeného pod č. 8 v tabuľke č. 1 50 g/l platí pri prevahe siníc v planktóne a 75 µg/l pri prevahe rias v planktóne.

1.4. Ukazovatele uvedené pod č. 10, 12 až 16 v tabuľke č. 1 sa vyšetrujú organolepticky; laboratórne sa vyšetrujú len pri pozitívnych výsledkoch organoleptického vyšetrenia.

1.5. Na zisťovanie ukazovateľa uvedeného pod č. 27 v tabuľke č. 1 sa použijú testy toxicity na všetky tri trofické úrovne (producenty, konzumenty, deštruenty); pri vizuálnej identifikácii sinicového vodného kvetu sa musí ako jeden z testovacích organizmov použiť Thamnocephalus platyurus.

1.6. Pri výbere metód na stanovenie ukazovateľov uvedených pod č. 1 až 4 a č. 14, 17, 21, 22, 25 a 26 v tabuľke č. 1 sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.1) Ukazovateľ uvedený pod č. 5 v tabuľke č. 1 sa zisťuje kultiváciou a ukazovateľ uvedený pod č. 11 sa zisťuje elektrometricky s kalibráciou pri pH 7 a 9.

Tabuľka č. 1

Číslo
ukaz.
UkazovateľSymbolJednotkaMedzná hodnotaPočetnosť
vyšetrení
1.Koliformné
baktérie
KBKTJ/lOOml5 000pred začiatkom
kúpacej sezóny
a počas kúpacej
sezóny jedenkrát za
14 dní
2.Termotolerantné
koliformnébaktérie
TKBKTJ / lOO ml1 000
3.Enterokoky
(fekálne streptokoky)
EKKTJ / lOO ml100
4.Rod Salmonella
a ostatné črevné
patogénne baktérie
Sv 100 mlneprítomnépri podozrení na
prítomnosť
5.KolifágyKFPTJ/500 ml0
6.Sinice (cyanobaktérie)CBbunky/ml100 000pred začiatkom
kúpacej sezóny
a počas kúpacej
sezóny jedenkrát
za 14 dní
7.RiasyRjedince / ml10 000
8.Chlorofyl aChl-amg/l50-75
9.FarbaFmg/l20
10.Minerálne oleje bez zisteného filmu na
hladine a bez zápachu
11.Reakcia vodypH 6,0 - 9,0
12.ZápachZP bez chemického
a odpudzujúceho zápachu
13.Povrchovo aktívne
látky
PAL-Amg/l0,3
bez peny
14.FenolyFN1mg/l0,05
bez zápachu
15.Plávajúce
znečistenia
PZ nezistiteľné
16.PriehľadnosťPRm1,0
17.Rozpustený kyslíkO2% nasýtenia> 80
18.Sapróbny indexSI-bios 2,2pred začiatkom
kúpacej sezóny
a dvakrát počas
kúpacej sezóny
19.Celkový dusíkN celk.mg/l5
20.PesticídyPLmg/l0,5pri zriaďovaní
kúpaliska a pri
podozrení na
prítomnosť látky
21.ArzénAsmg/l50
22.KadmiumCdmg/l15
23.ChrómVICrmg/l50pri zriaďovaní
kúpaliska a pri
podozrení na
prítomnosť látky
24.OlovoPbmg/l50
25.OrtuťHgmg/l2,0
26.Celkové kyanidyCN-celk.mg/l0,05
27.Ekotoxicita
akútna
Tox-a% účinku30pri podozrení
na prítomnosť látky

2. Bazény umelých kúpalísk

2.1. Vzorky vody sa odoberajú vo vrstve vody 10 cm od hladiny. Jedna vzorka sa odoberá na prítoku vody do bazéna a po jednej vzorke z dvoch protiľahlých a súčasne najvzdialenejších miest bazéna. Ak je zabezpečené dostatočné miešanie vody v celom objeme bazéna, napr. napájaním z veľkého počtu dýz, alebo ak ide o malé bazény, možno počet odoberaných vzoriek zredukovať.

2.2. Pri hodnotení ukazovateľov uvedených pod č. 7 až 10 v tabuľke č. 2 treba zohľadniť prirodzené vlastnosti geotermálnej vody.

2.3. Medzná hodnota ukazovateľa uvedeného pod č. 14 (vzrast o 0,5 mg/l) sa porovnáva so vzorkou vody odobratej z vody privádzanej do bazéna po jej konečnej úprave.

2.4. Ukazovateľ uvedený pod č. 15 okrem vyšetrenia z vody sa vyšetruje aj zo steru nárastov a sedimentu bazéna.

2.5. Vyšetrenie ukazovateľa uvedeného pod č. 17 v tabuľke č. 2 zahŕňa vyšetrenie najmenej jednej vzorky sedimentu z jedného bazéna. Vo vzorkách sa nesmie preukázať prítomnosť vajíčok helmintov alebo iných vývojových štádií týchto parazitov.

2.6. Ukazovatele uvedené pod č. 18 až 22 sa zisťujú, ak sa používajú príslušné dezinfekčné prostriedky.

2.7. Pri výbere metód na stanovenie ukazovateľov uvedených pod č. 1 až 3 a ukazovateľov uvedených pod č. 10, 13, 14, 18, 19 v tabuľke č. 2 sa postupuje podľa slovenských technických noriem.1) Ukazovateľ uvedený pod č. 4 v tabuľke č. 2 sa zisťuje kultiváciou na Baird-Parkerovom agare metódou membránových filtrov, ukazovateľ uvedený pod č. 5 na Cetrimid agare metódou membránových filtrov, ukazovateľ uvedený pod č. 6 na Sabouradovom agare metódou membránových filtrov, ukazovateľ uvedený pod č. 11 sa zisťuje elektrometricky s kalibráciou pri pH 6 a 8 a ukazovateľ uvedený pod č. 12 overeným teplomerom.

Tabuľka č. 2

Číslo
ukaz.
Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná hodnota Početnosť
vyšetrení
1.Koliformné
baktérie
KBKTJ / l00 ml500
2.Termotolerantné
koliformné
baktérie
TKBKTJ / l00 ml100jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bezrecirkulácie vody,jedenkrát za mesiac
v bazénochs recirkuláciou vody
3.Enterokoky
(fekálne streptokoky)
FSKTJ / l00 ml100
4.Staphylococcus aureusSAKTJ / l00 ml0
5.Pseudomonas aeruginosaPAKTJ / l00 ml0
6.Kvasinky r. CandidaKVKTJ / l00 ml0
7.PriehľadnosťPRmdnojedenkrát za deň
8.FarbaFmg/l30jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bezrecirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénochs recirkuláciou vody
9.ZápachZP bez chemického
a odpudzujúceho
zápachu
10.ZákalZZF10
11.Reakcia vodypH 6,5 - 7,5jedenkrát za deň
12.Teplota vodyT°Cpodľa typu bazénatrikrát za deň
13.Chemická
spotreba kyslíka
manganistanom
CHSKMnmg/l3jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénochs recirkuláciou vody
14.Amónne iónyNH4+mg/lvzrast o 0,5
15.Termotolerantné
améby
TA neprítomné
v 10 ml
jedenkrát za dva
mesiace
16.Rod Salmonella a ostatné
črevné patogénne
baktérie
Sv 100 mlneprítomnépri podozrení na
prítomnosť
17.Vajíčka helmintovVH-neprítomné
v sedimentoch
jedenkrát za dva
mesiace
18.Voľný chlórCl2mg/l0,3-0,5trikrát denne
v bazénoch
19.Viazaný chlórCl2mg/l0,3
20.MeďCumg/l1,0pred začiatkom
kúpacej sezóny
a dvakrát počas
kúpacej sezóny
21.StriebroAgmg/l0,10
22.OzónO3mg/l0,05

Príloha č. 2 k vyhláške č. 30/2002 Z. z.

Zoznam transponovaných smerníc

Touto vyhláškou sa úplne transponuje smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

2) §13d ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

1) STN EN ISO/IEC 17025:1999 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných kalibračných latoratórií – Výber metód (bod 5.4.2.).