252

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 5. apríla 2006

o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty,

b) rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie,

c) požiadavky na vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a na prevádzku kúpalísk, bazénov umelých kúpalísk a bazénov pre dojčatá a batoľatá,

d) náležitosti prevádzkového poriadku kúpalísk.

§ 2

Ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty

(1) Ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Kvalita vody na kúpanie je vyhovujúca, ak namerané hodnoty neprekročia medzné hodnoty

a) pre mikrobiologické ukazovatele, pH, rozpustený kyslík, farbu a zápach v 95 % kontrolovaných vzoriek odobratých z toho istého miesta,

b) pre koliformné baktérie a Escherichia coli v 80 % kontrolovaných vzoriek odobratých z toho istého miesta,

c) pre ostatné ukazovatele v 90 % kontrolovaných vzoriek,

pričom žiadna nameraná hodnota ukazovateľa uvedeného v písmenách a) až c) neprekročí medznú hodnotu ukazovateľa o viac ako 50 % hodnoty uvedenej v prílohe č. 1.

(3) Do kontrolovaných vzoriek podľa odseku 1 sa nezahŕňajú vzorky ovplyvnené mimoriadnymi poveternostnými podmienkami, prírodnými katastrofami a záplavami.

§ 3

Rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie

(1) Na prírodnom kúpalisku sa vykonáva prieskum podmienok na hornom toku, ak ide o tečúcu vodu. Ak ide o stojatú vodu, vykonáva sa prieskum podmienok v okolí kúpaliska; prieskum sa musí pravidelne opakovať na účely získania topografických a geografických údajov a určenia objemu a vlastností znečisťujúcich a potenciálne znečisťujúcich vypúšťaných odpadových vôd a ich vplyvu podľa vzdialenosti od prírodného kúpaliska.

(2) Kontrolu kvality vody na kúpanie je potrebné vykonať podľa prílohy č. 1.

§ 4

Výnimky z uplatňovania požiadaviek na kvalitu vody

(1) Ustanovenia § 2 a 3 sa nevzťahujú na

a) chemické a fyzikálne ukazovatele pre vodu z prírodného liečivého zdroja,1)

b) vodu na kúpanie, ak podlieha prirodzenému obohateniu o určité látky, ktoré spôsobujú odchýlku od medzných hodnôt uvedených v prílohe; prirodzeným obohatením sa rozumie proces, v ktorom voda na kúpanie získava bez ľudského zásahu určité látky obsiahnuté v podloží.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na prírodné kúpaliská v pohraničnej oblasti, ak kvalita vody je ovplyvnená vodami prechádzajúcimi hranice.2)

§ 5

Požiadavky na vybavenie, priestory a na prevádzku prírodných kúpalísk

(1) Kapacitu prírodného kúpaliska určuje prevádzkovateľ tak, aby na jednu osobu pripadlo najmenej 25 m2 vodnej plochy na kúpanie a 6 m2 voľnej oddychovej plochy. Vodná plocha na kúpanie je vyhradená bójami na vodnej hladine.

(2) Ak na prírodnom kúpalisku nie je zabezpečená pre návštevníkov pitná voda, prevádzkovateľ zabezpečí možnosť občerstvenia nealkoholickými nápojmi.

(3) Na prírodnom kúpalisku prevádzkovateľ musí zabezpečiť pravidelné upratovanie všetkých miestností, priestorov a zariadení. Záchody a ich sedadlá, umývadlá, podlahy šatní a spŕch je potrebné umývať dezinfekčným roztokom najmenej jedenkrát za deň. Upratovanie celého areálu a vetranie uzavretých miestností a priestorov sa vykonáva denne.

(4) K vybavenosti prírodného kúpaliska patria splachovacie alebo chemické záchody, pisoáre a sprchy na pláži v takom počte, aby pri kapacite kúpaliska do 300 osôb

a) pripadol najmenej jeden záchod na 100 žien,

b) pripadol najmenej jeden záchod a jeden pisoár na 300 mužov,

c) pripadla najmenej jedna sprcha na 300 osôb.

(5) Pri kapacite kúpaliska od 300 do 1 000 osôb možno počet záchodov primerane znížiť až na jednu polovicu. Pri kapacite kúpaliska od 1 000 do 2 000 osôb možno počet záchodov primerane znížiť až na jednu tretinu a pri vyššej kapacite kúpaliska ako 2 000 osôb možno počet záchodov primerane znížiť až na jednu pätinu určenej kapacity.

(6) Záchody sú

a) v čase prevádzky so stálou obsluhou,

b) oddelené pre mužov a ženy,

c) vybavené umývadlom s výtokom zdravotne neškodnej vody.

(7) Odpadové vody zo splachovacích záchodov, umyvární a všetkých ostatných objektov kúpaliska sa odvádzajú do kanalizácie alebo do vodotesných žúmp na vyvážanie.

(8) Na zber odpadov3) prevádzkovateľ zabezpečuje odpadkové nádoby s kapacitou 50 l na 50 návštevníkov, ich vhodné rozmiestnenie po celom areáli kúpaliska so zabezpečením pravidelného odvozu odpadu najmenej jedenkrát za deň.

Požiadavky na vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a na prevádzku umelých kúpalísk a bazénov umelých kúpalísk

§ 6

(1) Dispozičné riešenie umelého kúpaliska s krytým bazénom musí zabezpečiť

a) príchod do bazénu cez šatne a sprchy,

b) odchod z bazénu cez sprchy, sušiareň a šatne.

(2) V šatniach umelého kúpaliska s krytým bazénom sú prevádzkovo oddelené komunikácie pre obutých a vyzutých návštevníkov. V novovybudovaných alebo zrekonštruovaných stavbách, ktorých súčasťou sú prezliekacie kabíny alebo šatne, sú vyhradené najmenej dve prezliekacie kabíny alebo šatne, umožňujúce prístup osobám používajúcim vozík pre invalidov, opatrené sklopným sedadlom.

(3) Kapacita vodnej plochy sa určuje tak, aby na jednu osobu v neplaveckom bazéne pripadli 3 m2 a na jednu osobu v plaveckom bazéne pripadlo 5 m2. Kapacita krytého kúpaliska sa určuje ako jeden a pol- až dvojnásobok kapacity vodnej plochy. Kapacita nekrytého kúpaliska sa určuje ako troj- až päťnásobok kapacity vodnej plochy a najmenej 2 m2 oddychovej plochy na každého návštevníka.

(4) Do areálu kúpalísk je zakázané vstupovať so zvieratami. Oznámenie zákazu musí byť vyznačené a umiestnené na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu kúpaliska.

(5) Vo vstupnej časti kúpaliska sú vyhradené priestory pre zamestnancov.

(6) Súčasťou umelého kúpaliska je vyhradený priestor na odpočinok, hru, šport pre deti a dospelých. V tesnej blízkosti bazénov nie je možné zriaďovať ihriská.

(7) Informácie o teplote vody a teplote vzduchu je potrebné aktuálne uvádzať každý deň na prístupnom a viditeľnom mieste.

(8) Pitnú vodu pre návštevníkov umelého kúpaliska musí zabezpečiť prevádzkovateľ fontánkami s pitnou vodou s voľným výtokovým prúdom, kde sa počíta minimálne s jednou fontánkou na každý bazén.

(9) Umelé kúpalisko je vybavené splachovacími záchodmi, pisoármi a sprchami tak, aby pri kapacite kúpaliska do 300 osôb

a) bol najmenej jeden splachovací záchod na 40 žien a najmenej jeden splachovací záchod a jeden pisoár na 60 až 100 mužov,

b) bola jedna sprcha s teplou vodou na 15 až 20 šatňových jednotiek, ak ide o umelé kúpalisko s krytým bazénom, a jedna sprcha na 60 až 100 šatňových jednotiek, ak ide o umelé kúpalisko s nekrytým bazénom.

(10) Pri kapacite kúpaliska od 300 do 1 000 osôb možno počet záchodov primerane znížiť až na jednu polovicu. Pri kapacite kúpaliska od 1 000 do 2 000 osôb možno počet záchodov primerane znížiť až na jednu tretinu, pri vyššej kapacite kúpaliska ako 2 000 osôb na jednu pätinu určenej kapacity.

(11) Záchody sú

a) v čase prevádzky zabezpečené stálou obsluhou,

b) oddelené pre mužov a ženy a umiestnené tak, aby návštevník po použití záchodu prechádzal priestorom so sprchami s teplou vodou,

c) vybavené umývadlom s výtokom zdravotne neškodnej vody.

(12) Na umelom kúpalisku prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné upratovanie všetkých miestností, priestorov a zariadení. Záchody a ich sedadlá, umývadlá, podlahy šatní a spŕch sa musia umývať dezinfekčným roztokom podľa potreby, počas prevádzky zariadenia najmenej jedenkrát za deň. Upratovanie celého areálu a vetranie uzavretých miestností a priestorov sa vykonáva denne.

(13) Na zber odpadov prevádzkovateľ zabezpečí odpadkové nádoby s kapacitou 50 l na 50 návštevníkov, vhodne rozmiestnené po celom areáli kúpaliska, s pravidelným odvozom odpadu, najmenej jedenkrát za deň.

(14) V strojovni a vo filtračnej stanici je sprístupnená schéma celej prevádzky s opisom funkcií a s návodom na obsluhu.

(15) Odpadové vody zo splachovacích záchodov, umyvární a všetkých ostatných objektov umelých kúpalísk sa odvádzajú do verejnej kanalizácie alebo do vodotesných žúmp na vyvážanie.

§ 7

(1) Kúpacou sezónou sa rozumie obdobie určené prevádzkovateľom kúpaliska spravidla od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roku.

(2) Na umelom kúpalisku prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné čistenie stien a dna bazénov tak, aby nedochádzalo k tvorbe sedimentov a nárastov a pri čistení nedochádzalo k ich uvoľňovaniu do vody na kúpanie.

(3) V bazénoch s recirkuláciou vody zabezpečí prevádzkovateľ najmenej jedenkrát pred začiatkom prevádzky prečistenie celého objemu vody bazénu na recirkulačnom zariadení. Počas prevádzky bazénu je zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. V bazénoch s celoročnou prevádzkou sa vypúšťa celý objem vody, ak voda nespĺňa ukazovatele kvality uvedené v prílohe č. 1 v tabuľke č. 2, najmenej však jedenkrát za šesť mesiacov.

(4) V bazénoch bez recirkulácie vody prevádzkovateľ zabezpečí výmenu vody v množstve 60 l za jeden deň na jedného návštevníka. Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečí vypustenie celého objemu vody, ak voda nespĺňa ukazovatele kvality uvedené v prílohe č. 1 v tabuľke č. 2, najmenej však jedenkrát za dva týždne.

(5) Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečí vypustenie vody z detských bazénov každý deň po skončení prevádzky. V bazéne s recirkuláciou vody sa prefiltruje každú hodinu celý objem vody.

(6) Po vypustení vody z bazénov sa bazény mechanicky očistia, dezinfikujú a opláchnu.

(7) Voda v brodiskách v čase prevádzky sa vymieňa každú hodinu.

(8) Najnižšia prípustná teplota vody v bazénoch je 18 oC. Maximálna teplota vody v plaveckom bazéne je 26 oC, v neplaveckom bazéne 28 oC a v oddychovom bazéne 40 oC. Ak je teplota vody v oddychovom bazéne vyššia ako 36 oC, údaj o teplote vody sa dopĺňa upozornením, že pobyt v bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnym ochorením. V detskom bazéne sa teplota vody stanovuje v závislosti od veku detí

a) od 3 – 6 mesiacov 30 oC – 36 oC,

b) od 6 – 12 mesiacov 28 oC – 32 oC,

c) nad 12 mesiacov 28 oC – 32 oC.

§ 8

(1) Detské bazény na nekrytých kúpaliskách sa zriaďujú na oslnených a zatrávnených miestach. Detský bazén do troch rokov veku je vybudovaný s plynulým sklonom od 10 cm najviac do 40 cm a v tejto výške je tiež umiestnený prepad.

(2) Neplavecký bazén je určený na rekreačnú pohybovú aktivitu neplavcov. Hĺbka vody v bazéne pre neplavcov je najviac 125 cm.

(3) Hĺbka vody v bazéne určenom pre plavcov je najmenej 90 cm a najviac 180 cm. Skokanská časť bazénu s minimálnou hĺbkou 3,4 m je oddelená od plaveckej časti bójami umiestnenými nad úrovňou bazénu.

(4) Oddychový bazén je bazén s oddychovým režimom pobytu osôb v ňom, so zákazom plávania a zákazom rekreačných pohybových aktivít; hĺbka vody je najviac 120 cm. Na okrajoch oddychového bazénu sú nainštalované držadlá.

§ 9

(1) Všetky kúty a hrany dna a stien bazénov musia byť zaoblené, aby sa umožnilo ich ľahké čistenie. Povrch stien a dna bazénu musí byť hladký, biely alebo svetlej farby, ľahko čistiteľný, bez trhlín, výstupkov a priehlbín.

(2) Prítok a odtok vody bazénu musí byť navrhnutý tak, aby sa voda v bazéne dôkladne premiešala s vodou privádzanou do bazéna. Vtokové a odtokové otvory sa rozmiestňujú tak, aby nevznikali skratové prúdy a miesta s pomalou výmenou vody. Vypúšťacie otvory musia byť zabezpečené proti prisatiu užívateľov bazénu. Ak sa na plnenie bazénu používa termálna voda zmiešaná s úžitkovou vodou, zmiešanie vody alebo jej chladenie musí byť zabezpečené pred vtokom do bazénu.

(3) Odvetrávanie priestoru nad hladinou je v bazénoch potrebné zabezpečiť vymedzenou úrovňou hladiny, ktorá nesmie byť nižšia ako 30 cm pod úrovňou okolitej plochy. Prepadová hrana sa zriaďuje na úrovni najvyššej hladiny vody.

(4) Okolie všetkých bazénov musí byť ohraničené najmenej 1,1 m širokou, hladkou, nešmykľavou, spevnenou a ľahko čistiteľnou plochou so sklonom od bazénu. Okraj bazénu je potrebné riešiť a zabezpečovať tak, aby nedošlo k splachovaniu nečistôt do vody bazénu, ale do odvodňovacieho žľabu, ktorý je na vonkajšom obvode bazénu.

(5) Na komunikácie v okolí bazénov, chodieb k bazénom, schodov do bazénov a podláh v sprchách možno použiť iba materiály s nešmykľavým a ľahko čistiteľným povrchom.

(6) Hĺbku bazénu je potrebné v jeho jednotlivých častiach zreteľne vyznačiť podľa účelu jeho využívania.

(7) Jednotlivé bazény sú zabezpečené tak, aby nepretekala voda z bazénu do bazénu. Za pretekanie sa nepovažujú vodné atrakcie, v ktorých voda v jednotlivých bazénoch prepadáva z bazénu do bazénu.

(8) Nekryté bazény s celoročnou prevádzkou sú napojené na vykurované objekty, z ktorých je vstup do bazénov.

(9) Vstup do nekrytých bazénov je možný len cez brodiská najmenej 1,1 m široké s výškou, ktorá umožní napustenie vody do výšky 10 cm až 15 cm.

(10) Úpravňa vody bazénov s recirkuláciou vody musí mať potrebnú kapacitu vyplývajúcu z objemu bazénu a z intenzity recirkulácie vody. Intenzita recirkulácie vody a množstvo riediacej vody sa určuje podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody uvedené v prílohe č. 1 v tabuľke č. 2.

(11) Bazény umelých kúpalísk musia byť vybavené prietokomerom na prítok recirkulovanej vody do úpravne. Prívod riediacej vody musí byť vybavený samostatným registračným vodomerom.

§ 10

(1) V krytých bazénoch musí byť zabezpečené osvetlenie, vetranie, vykurovanie a správna akustika.

(2) Osvetlenie krytých bazénov je vyhovujúce za predpokladu, že spĺňa tieto hodnoty:

a) 300 luxov na verejné osvetlenie a plavecký výcvik,

b) 500 luxov na preteky v bazénoch s dĺžkou 50 m,

c) 200 luxov na upratovanie.

(3) Meranie osvetlenia krytých bazénov sa vykonáva 1 m nad hladinou vodnej plochy. Osvetlenie krytých bazénov sa rieši tak, aby neoslňovalo.

(4) Teplota vzduchu v bazénovej hale musí byť vyššia ako teplota vody v bazéne o 1 oC až 3 oC. Teplota vzduchu v sprchách je 24 oC až 27 oC, v šatniach 20 oC až 22 oC, vo vstupnej hale 18 oC až 24 oC.

(5) Vetranie všetkých miestností a priestorov objektov krytých bazénov musí byť zabezpečené podľa účelu ich využitia.

(6) Relatívna vlhkosť vzduchu v hale bazénu môže dosiahnuť najviac 65 %, v sprchách 85 % a v ostatných priestoroch s výnimkou parnej komory najviac 50 %.

§ 11

Požiadavky na vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a na prevádzku bazénov pre dojčatá a batoľatá

(1) Bazény pre dojčatá a batoľatá sú určené na organizované kúpanie a plávanie detí vo veku od troch mesiacov do troch rokov.

(2) Do bazénu nemajú prístup choré deti a osoby, obzvlášť osoby trpiace vlasovými, kožnými alebo inými prenosnými chorobami, osoby so zjavne zanedbanou osobnou hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vplyvom návykových látok.

(3) Kúpanie detí je povolené len s použitím vlastných detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.

(4) Prevádzkovateľ bazénu pre dojčatá a batoľatá vypracuje prevádzkový a návštevný poriadok, ktorý je po schválení regionálnym úradom verejného zdravotníctva počas prevádzky umiestnený na viditeľnom mieste.

(5) Na kúpanie dojčiat a batoliat sa používajú prenosné vane, prenosné bazény, aj stabilne zabudované bazény.

(6) Bazény pre dojčatá a batoľatá vyžadujú tieto súvisiace priestory: krytý, najlepšie vnútorný priestor pre kočíky, šatne pre deti vybavené prebaľovacím stolom alebo ľahko umývateľnou podložkou, oddelený priestor na dojčenie, odpočinok a na aklimatizáciu detí na vonkajšie prostredie pred odchodom, zázemie pre sprevádzajúce osoby (šatňa, sprchy, WC a pod.), suchú, vetranú miestnosť (sklad) na odkladanie vysušených pomôcok.

(7) Priestory určené na kúpanie dojčiat a batoliat sa prevádzkovo oddeľujú od ostatných priestorov.

(8) Prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné čistenie a dezinfekciu všetkých priestorov a plôch, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu, najlepšie pred každým kurzom, minimálne raz za deň. Na dezinfekciu pomôcok a bazénov sa používajú len také prostriedky, ktoré sú svojím zložením a koncentráciou vhodné aj pre exponované zdravotnícke zariadenia, najmä novorodenecké a dojčenské oddelenia nemocníc.

(9) Hračky a pomôcky používané v bazéne pre dojčatá a batoľatá majú byť ľahko umývateľné, nepoškodené, určené pre danú vekovú kategóriu, bez akýchkoľvek otvorov a vyberateľných častí, aby sa do nich nemohla dostať voda, s výnimkou otvorov, ktorými voda voľne preteká. Denne po skončení kurzu sa dôkladne očistia, podľa potreby vydezinfikujú a uložia na vyhradenom suchom mieste.

(10) Pri znečistení vody dieťaťom stolicou, zvratkami, hlienom, krvou, ako aj pri akomkoľvek inom viditeľnom znečistení vody je prevádzka okamžite prerušená do odstránenia závady. Bazén alebo vaňa sa vypustí, dôkladne mechanicky očistí, vydezinfikuje a opláchne.

(11) V bazénoch napojených na recirkulačný systém je možné použiť vhodné prípravky na úpravu pH a koaguláciu; použitie iných chemických prípravkov na úpravu vody pre dojčatá a batoľatá, najmä zjasňovače, parfémy, algicidy a pod. je zakázané. Dezinfekčné prostriedky, ako chlór a ďalšie chemikálie sa dávkujú len do príslušného miesta v recirkulačnom systéme, stanoveného v prevádzkovom poriadku, nikdy nie priamo do bazénu alebo plávajúcich bójí.

(12) Fyzikálne spôsoby dezinfekcie vody pre dojčatá a batoľatá sú prípustné len v prípade, že boli vopred stanovené a schválené podmienky ich použitia.

(13) Ak je bazén s recirkulačným systémom, intenzitu recirkulácie vody a množstvo riediacej vody určuje prevádzkovateľ podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody uvedené v prílohe č. 1 v tabuľke č. 2 s výnimkou voľného chlóru, ktorého obsah je potrebné udržiavať na nižšej úrovni – pri hodnote 0,3 mg/l pri súbežnej aplikácii ďalších opatrení, ktoré zabezpečia splnenie mikrobiologických požiadaviek.

(14) Použitie stabilne zabudovaného detského bazénu bez recirkulácie vody je prípustné len vtedy, keď pred každým prevádzkovým dňom je zabezpečená jeho dôkladná dezinfekcia, napustenie novou vodou a kvalita vody počas celej prevádzky zodpovedá požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 v tabuľke č. 2.

(15) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby prenosné vane a bazéniky boli vyprázdňované, čistené, vyplachované a napúšťané po každom použití.

§ 12

Vybavenie prírodných kúpalísk a umelých kúpalísk pri poskytovaní prvej pomoci a zabezpečovaní dozoru

(1) Na prírodnom kúpalisku a umelom kúpalisku prevádzkovateľ zriaďuje miestnosť vyhradenú na poskytovanie prvej pomoci vybavenú skrinkou na prvú pomoc a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a predlekárskej pomoci.

(2) Dozor nad bezpečnou prevádzkou kúpaliska, prevádzkovou hygienou kúpaliska a poskytovaním prvej pomoci musí byť na prírodných kúpaliskách a umelých kúpaliskách zabezpečená kvalifikovanými plavčíkmi vybavenými záchrannými prostriedkami.

§ 13

Prevádzkový poriadok prírodných kúpalísk a umelých kúpalísk

(1) Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a umelého kúpaliska obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa prírodného kúpaliska alebo umelého kúpaliska,

b) druh a spôsob poskytovania služieb,

c) základné údaje o vode na kúpanie,

d) spôsob a frekvenciu sledovania kvality vody,

e) kapacitu kúpaliska,

f) spôsob a frekvenciu výmeny vody v bazénoch,

g) spôsob zdravotného zabezpečovania vody v bazénoch,

h) spôsob a frekvenciu čistenia bazénov,

i) zásady prevádzky a údržby zariadení kúpaliska,

j) spôsob zneškodňovania odpadových vôd a spôsob nakladania s odpadmi,

k) zásady správania návštevníkov kúpaliska,

l) spôsob prevádzkovania bazénov pre dojčatá a batoľatá,

m) spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci a vybavenie skrinky na prvú pomoc,

n) spôsob zabezpečenia dozoru podľa § 12 ods. 2.

(2) V prevádzkovom poriadku prírodného kúpaliska je zahrnutý aj rozsah vykonávania vodných športov.


§ 14

Prechodné ustanovenie

Na umelé kúpaliská vybudované pred účinnosťou tohto nariadenia vlády sa požiadavky na hĺbku vody v bazéne upravené v § 8 ods. 2 až 4 nevzťahujú.

§ 15

Prevzatie právnych aktov Európskych spoločenstiev

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.

§ 16

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 252/2006 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY VODY NA KÚPANIE, ICH MEDZNÉ HODNOTY A ROZSAH A POČETNOSŤ KONTROLY KVALITY VODY NA KÚPANIE

1. Prírodné kúpaliská

1.1. Odbery vzoriek vody sa vykonávajú v miestach s najvyššou koncentráciou kúpajúcich sa alebo na miestach vyhradených na kúpanie a na iných miestach významných na určenie charakteru všetkých zdrojov znečistenia s ohľadom na vzdialenosť od kúpajúcich sa, epidemiologickú situáciu a technické podmienky odberu vzoriek vody. Prvý odber vzoriek sa vykonáva dva týždne pred začiatkom kúpacej sezóny.

1.2. Vzorky vody na fyzikálno-chemickú analýzu a biologickú analýzu sa odoberajú vo vrstve vody od 0 cm do 30 cm od hladiny zariadením na hlbinný odber vody, najmenej na jednom stálom mieste odberu. Ak sa vo vode vyskytuje sinicový vodný kvet, na jeho rozbor a na zistenie množstva chlorofylu a sa odoberie ďalšia vzorka v mieste jeho najväčšieho výskytu. Vzorky na mikrobiologickú analýzu sa odoberajú načretím do sterilnej nádoby vo vrstve vody od 0 cm do 10 cm od hladiny na stálom mieste odberu.

1.3. Ukazovatele uvedené pod č. 11, 13 až 17 a 30 v tabuľke č. 1 sa vyšetrujú organolepticky pri terénnej obhliadke; ukazovatele uvedené pod č. 11, 13 až 17 sa laboratórne vyšetrujú len pri pozitívnych výsledkoch organoleptického vyšetrenia.

1.4. Na zisťovanie ukazovateľa uvedeného pod č. 29 v tabuľke č. 1 sa použijú testy toxicity na všetky tri trofické úrovne (producenty, konzumenty, deštruenty); pri vizuálnej identifikácii sinicového vodného kvetu sa musí ako jeden z testovacích organizmov použiť Thamnocephalus platyurus.

1.5. Medzná hodnota ukazovateľa č. 6 platí pre cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet. Pri premnožení iných cyanobaktérií je pri hodnotení kvality vody smerodajný ukazovateľ č. 8. V protokole o skúškach sa uvedie zoznam dominantných taxónov ukazovateľov č. 6 a 7.

1.6. Pri výbere metód na stanovenie ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 1 sa postupuje podľa slovenskej technickej normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií – Výber metód (bod 5.4.2.).

Tabuľka č. 1

Číslo
ukaz.
Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná hodnota
(MH)
Frekvencia
vyšetrenia
1. Koliformné baktérie KB KTJ/ l00 ml 5 000 pred začiatkom
kúpacej sezóny
a počas kúpacej
sezóny jedenkrát za
14 dní
2. Escherichia coli EC KTJ/ l00 ml 500
3. Enterokoky
(fekálne streptokoky)
EK KTJ/lOOml 100
4. Rod Salmonella a ostatné
črevné patogénne
baktérie
S v 100 ml neprítomné pri podozrení na
prítomnosť
5. Kolifágy KF PTJ/500ml 0
6. Cyanobaktérie so
schopnosťou tvoriť
vodný kvet
CB bunky/ml 100 000 pred začiatkom
kúpacej sezóny
a počas kúpacej
sezóny jedenkrát za
14 dní
7. Riasy R jedince/ml 10 000
8. Chlorofyl a pri prevahe
siníc v planktóne
Chl-a mg/1 50
9. Chlorofyl a pri prevahe
rias v planktóne
Chl-a mg/1 75
10. Farba F mg/l 20
11. Minerálne oleje bez zisteného
filmu na hladine
a bez zápachu
12. Reakcia vody pH 6,0-9
13. Zápach ZP bez chemickéhoa odpudzujúceho
zápachu
14. Povrchovo aktívne látky PAL-A mg/l 0,3
bez peny
15. Fenoly FN 1 mg/l 0,05
bez zápachu
16. Plávajúce znečistenia PZ nezistiteľné
17. Priehľadnosť PR m 1,0
18. Nasýtenie vody
kyslíkom
O2 % > 80
19. Sapróbny
index biosestónu
Sl-bios 2,2 pred začiatkom
kúpacej sezóny
a dvakrát počas
kúpacej sezóny
20. Celkový dusík N celk. mg/l 5
21. Celkový fosfor P celk. mg/l 0,05
22. Pesticídy PL mg/1 0,5 pri zriaďovaní
kúpaliska a pri
podozrení na
prítomnosť látky
23. Arzén As mg/i 50
24. Kadmium Cd mg/i 15
25. ChrómVI Cr mg/1 50
26. Olovo Pb mg/i 50
27. Ortuť Hg mg/1 2,0
28. Celkové kyanidy CN-celk. mg/l 0,05
29. Ekotoxicita akútna Tox-a % účinku 30 pri podozrení na
prítomnosť látky a pri
výskyte vodného
kvetu
30. Vodný kvet VK neprítomný pred začiatkom
kúpacej sezóny
a počas kúpacej
sezóny jedenkrát
za 14 dní

2. Bazény umelých kúpalísk

2.1. Vzorky vody sa odoberajú vo vrstve vody 10 cm od hladiny. Jedna vzorka sa odoberá na prítoku vody do bazénu a po jednej vzorke z dvoch protiľahlých a súčasne najvzdialenejších miest bazénu. Ak je zabezpečené dostatočné miešanie vody v celom objeme bazénu, napr. napájaním z veľkého počtu trysiek, alebo ak ide o malé bazény, možno počet odoberaných vzoriek zredukovať.

2.2. Pri hodnotení ukazovateľov uvedených pod č. 8 až 10 v tabuľke č. 2 treba zohľadniť prirodzené vlastnosti geotermálnej vody.

2.3. Medzná hodnota ukazovateľa uvedeného pod č. 19 v bazénoch pre dojčatá a batoľatá je 0,3 mg/l.

2.4. Medzná hodnota ukazovateľa uvedeného pod č. 15 (vzrast o 0,5 mg/l) sa porovnáva so vzorkou vody odobratej z vody privádzanej do bazénu po jej konečnej úprave.

2.5. Ukazovateľ uvedený pod č. 16 sa okrem vyšetrenia z vody vyšetruje aj zo steru nárastov.

2.6. Vyšetrenie ukazovateľa uvedeného pod č. 18 v tabuľke č. 2 zahŕňa vyšetrenie najmenej jednej vzorky sedimentu z jedného bazénu. Prítomnosť vajíčok helmintov alebo iných vývojových štádií týchto parazitov vo vzorkách je neprípustná.

2.7. Ukazovatele uvedené pod č. 19 až 23 sa zisťujú, ak sa používajú príslušné dezinfekčné prostriedky.

2.8. Pri výbere metód na stanovenie ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 2 sa postupuje podľa slovenskej technickej normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií – Výber metód (bod 5.4.2.).

2.9. Ukazovateľ č. 24 sa vyšetruje v bazénoch s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosóly. Vyšetrenie sa nevykonáva, ak je teplota vody trvale nižšia ako 23 oC.

Tabuľka č. 2

Číslo
ukaz.
Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná hodnota Frekvencia
vyšetrenia
1. Koliformné baktérie KB KTJ/ 100 ml 500 jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénoch
s recirkuláciou vody
2. Escherichia coli EC KTJ/ l00 ml 50
3. Enterokoky (fekálne
streptokoky)
EK KTJ/lOOml 100
4. Staphylococcus aureus SA KTJ/lOOml 0
5. Pseudomonas
aeruginosa
PA KTJ/lOOml 0
6. Producenty PD jedince/ml 200
7. Konzumenty KZ jedince/ml 50
8. Priehľadnosť PR m dno jedenkrát za deň
9. Farba F mg/l 30 jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénoch
s recirkuláciou vody
10. Zápach ZP bez chemického
a odpudzujúceho
zápachu
11. Zákal Z ZF 10
12. Reakcia vody pH 6,5-7,5 jedenkrát za deň
13. Teplota vody T DC podľa typu
bazéna
trikrát za deň
14. Chemická spotreba
kyslíka manganistanom
CHSKMn mg/l 3 jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénoch
s recirkuláciou vody
15. Amónne ióny NH4+ mg/l vzrast 0 0,5
16. Améby kultivovateľhé pri
36 °C a 44 °C
A v 10 ml neprítomné jedenkrát za dva
mesiace
17. Rod Salmonella a ostatné
črevné patogénne
baktérie
S v 100 ml neprítomné jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénoch
s recirkuláciou vody
18. Vajíčka helmintov VH - neprítomné
v sedimentoch
jedenkrát počas LTS;
v bazénoch
s celoročnou
prevádzkou dvakrát
za rok
19. Voľný chlór Cl2 mg/l 0,3-0,5 trikrát denne
v bazénoch
20. Viazaný chlór Cl2 mg/l 0,3
21. Meď Cu mg/l 1,0 pred začiatkom
kúpacej sezóny
a dvakrát počas
kúpacej sezóny
22. Striebro Ag mg/l 0,10
23. Ozón O3 mg/l 0,05
24. Legionella species Lg KTJ/ml 0 jedenkrát počas LTS,
v bazénoch
s celoročnou
prevádzkou dvakrát
za rok

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 252/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 1.) v znení smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 2.) a nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4.).

Poznámky pod čiarou

1) § 23 ods. 4 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 12 ods. 5 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.