Nariadenie vlády č. 361/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a požiadavky na použitie epidemiologicky rizikových potravín na zotavovacích podujatiach

Čiastka 127/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Zrušený 355/2007 Z. z.

361

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. mája 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a požiadavky na použitie epidemiologicky rizikových potravín na zotavovacích podujatiach

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. t) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o

a) organizácii zotavovacieho podujatia,

b) zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje na zotavovacom podujatí, a vzor písomného vyhlásenia,

c) vybavení lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatie,

d) dennom režime, umiestnení, funkčnom členení, priestorovom usporiadaní, stravovaní a prevádzke zariadenia pre zotavovacie podujatie,

e) stravovaní detí na zotavovacom podujatí a o požiadavkách na použitie epidemiologicky rizikových potravín a podmienkach používania niektorých druhov potravín,

f) obsahu dokumentácie.1)

Organizácia zotavovacieho podujatia

§ 2

(1) Organizátor zotavovacieho podujatia (ďalej len „organizátor“) je povinný organizovať zotavovacie podujatie tak, aby plnilo výchovné poslanie a posilňovalo zdravie detí; pri jeho organizovaní musí prihliadať na vek a zdravotný stav detí a charakter zotavovacieho podujatia.

(2) Organizátor je povinný, ak ďalej nie je ustanovené inak, organizovať zotavovacie podujatie pre deti, ktoré ukončili prvý ročník základnej školy; deti mladšie ako sedem rokov veku sa môžu prijímať na zotavovacie podujatie, ak ich zdravotný stav zodpovedá zameraniu a charakteru zotavovacieho podujatia alebo ak ide o školu v prírode.2)

(3) Zotavovacie podujatie, ktoré sa organizuje formou pochodu v rozsahu zodpovedajúcom schopnostiam a veku detí (ďalej len „putovné zotavovacie podujatie“), môže sa organizovať pre deti od 12 rokov veku; deti mladšie ako 12 rokov veku sa môžu prijímať na putovné zotavovacie podujatie, ak sa pravidelne pripravujú na taký spôsob života.

(4) Na vodnú turistiku sa môžu prijímať deti, ktoré vedia plávať.

§ 3

(1) Organizátor v písomnom oznámení o organizovaní zotavovacieho podujatia3) je povinný uviesť

a) meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno (názov), sídlo, telefónne číslo organizácie a meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo fyzickej osoby konajúcej za právnickú osobu,

b) druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia,

c) počet detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí v jednotlivých turnusoch,

d) spôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o kvalite pitnej vody;4) ak ide o umývanie detí vo vodnom toku, aj údaje o kvalite vody vodného toku,

e) spôsob stravovania,

f) spôsob nakladania s odpadom,5)

g) dátum vyhotovenia oznámenia, odtlačok pečiatky a podpis organizátora.

(2) Organizátor putovného zotavovacieho podujatia je povinný okrem údajov uvedených v odseku 1 uviesť aj popis trasy putovania.

§ 4

Zdravotná spôsobilosť dieťaťa

(1) Na zotavovacom podujatí sa môže zúčastniť dieťa, ak

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia,

b) neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,

c) nemá nariadené karanténne opatrenie alebo ak v 14 kalendárnych dňoch predchádzajúcich odchodu na zotavovacie podujatie neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo s osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením.

(2) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. a) vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa ošetrujúci lekár najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti. Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. b) a c) potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa v písomnom vyhlásení. Zákonný zástupca dieťaťa predloží vyhlásenie nie staršie ako jeden deň organizátorovi, ak ide o školu v prírode, vysielajúcej základnej škole alebo vysielajúcemu predškolskému zariadeniu. Vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 1.

§ 5

Odborná spôsobilosť osôb

(1) Zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať odborne spôsobilá osoba6) (ďalej len „zdravotník“), ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, asistenta v odbore verejné zdravotníctvo, diplomovaného asistenta hygieny a epidemiológie a diplomovaného zdravotníckeho záchranára a na výkon rehabilitácie podľa osobitného predpisu.7)

(2) S požívatinami a potravinami v rámci stravovania8) na zotavovacom podujatí môžu manipulovať len osoby, ktoré spĺňajú podmienky na výkon epidemiologicky závažných činností.9)

§ 6

Činnosť zdravotníka a vybavenie lekárničky prvej pomoci

(1) Zdravotník pri nástupe detí na zotavovacie podujatie

a) prevezme od organizátora lekárničku prvej pomoci pre zotavovacie podujatie; vybavenie lekárničky pre zotavovacie podujatie je uvedené v prílohe č. 2,

b) zistí, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie na zotavovacie podujatie, prevezme prihlášku dieťaťa na zotavovacie podujatie a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa a doklad o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa podľa § 4 ods. 2,

c) preverí na mieste konania zotavovacieho podujatia zabezpečenie podmienok na prevádzku zotavovacieho podujatia,

d) oboznámi vedúceho zotavovacieho podujatia so zdravotným stavom detí,

e) preverí, či deti majú preukaz poistenca.

(2) Zdravotník počas zotavovacieho podujatia

a) priebežne sleduje zdravotný stav detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí, poskytuje prvú pomoc a hlási ochorenia detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí lekárovi, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v mieste konania zotavovacieho podujatia,10) a príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,11)

b) ošetruje chorých v izolačných priestoroch a po odchode chorého z izolačných priestorov zabezpečí všetky opatrenia podľa pokynov lekára alebo orgánu verejného zdravotníctva,

c) vedie zdravotnícky denník,

d) kontroluje hygienu prevádzky, a to

1. ochranu zdrojov pitnej vody pred znečistením; ak je nedostatok pitnej vody alebo sa zmení jej kvalita, upovedomí o tom príslušný orgán verejného zdravotníctva,

2. spôsob nakladania s odpadmi,5)

3. spôsob zabezpečenia hygieny v ošetrovni a v izolačných priestoroch,

4. spôsob zabezpečenia hygieny ostatných priestorov zotavovacieho podujatia,

e) kontroluje osobnú hygienu detí, usmerňuje ich otužovanie a zabezpečuje zdravotný dozor pri rekreačnom kúpaní a výletoch,

f) podieľa sa na zostavovaní denného režimu detí a jedálneho lístka pre deti,

g) zabezpečí, aby k liekom a dokumentácii zotavovacieho podujatia nemali prístup deti ani nepovolané osoby,

h) informuje vedúceho zotavovacieho podujatia o všetkých závažných skutočnostiach zistených pri svojej činnosti a o vykonaných opatreniach.

(3) Pri hromadnom odchode na zotavovacie podujatie zdravotník zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre zúčastnené osoby počas cesty na zotavovacie podujatie a späť.

§ 7

Denný režim detí

(1) V dennom režime detí na zotavovacom podujatí musí byť určený čas na spánok, osobnú hygienu, stravovanie a ostatné aktivity s ohľadom na vek a zdravotný stav detí.12)

(2) Organizátor určí dĺžku spánku sedemročných až desaťročných detí tak, aby nebola kratšia ako desať hodín denne a u starších detí, aby nebola kratšia ako osem hodín denne okrem noci, keď sa organizuje nočná hra. Čas pred uložením na spánok sa musí vyhradiť pre osobné voľno.

(3) Čas na osobnú hygienu musí organizátor určiť najmenej polhodinu po prebudení a polhodinu pred uložením na spánok.

(4) Pri pohybovej aktivite musí organizátor prihliadať na schopnosti, telesnú zdatnosť, zdravotný stav a záujmy detí. Intenzita pohybovej aktivity sa zvyšuje tak, aby dosiahla vrchol koncom druhej tretiny zotavovacieho podujatia a potom voľne klesala. Tretí deň po začatí zotavovacieho podujatia musí byť odpočinok okrem putovného zotavovacieho podujatia, kde sa prihliada na telesnú zdatnosť a zdravotný stav detí. Presuny putovného podujatia sa môžu vykonávať len za denného svetla. Na zimnom zotavovacom podujatí sa výcvik zimných športov môže určiť najviac na šesť hodín denne, a to tri hodiny dopoludnia a tri hodiny odpoludnia okrem dňa, keď sa koná celodenný výlet. Výcvik alebo iná fyzická záťaž detí do 12 rokov musí byť najneskôr po 90-tich minútach prerušená najmenej 15-minútovou prestávkou.

(5) Čas kúpania sa musí určiť tak, aby sa deti nekúpali skôr ako jednu hodinu po hlavnom jedle alebo po intenzívnom cvičení. Kúpanie detí v prírode musí byť prispôsobené počasiu a plaveckým schopnostiam detí. Deti sa môžu kúpať len vo vode, ktorá vyhovuje ukazovateľom kvality vody určenej na kúpanie,13) a pod dozorom osoby pracujúcej na zotavovacom podujatí ako dozor, ktorá je schopná topiacemu sa poskytnúť záchranu.

§ 8

Zariadenie pre zotavovacie podujatie

(1) Zotavovacie podujatie sa môže uskutočňovať v stavbách alebo dočasných stavbách14) (ďalej len „stavba“) a v stanovom tábore so stálou základňou alebo v stanovom tábore vo voľnej prírode (ďalej len „stanový tábor“), ktoré sa musia umiestňovať na

a) suchom, bezprašnom a hmyzom nezamorenom pozemku chránenom zeleňou pred zdrojmi znečistenia ovzdušia a zdrojmi hluku,

b) pozemku s dobrou prístupovou cestou a bez prístupu hospodárskych zvierat okrem stanového tábora; stanový tábor sa musí umiestňovať mimo zátopových území vodných tokov.

(2) Zimné zotavovacie podujatie sa musí uskutočňovať v stavbách, ktoré majú zabezpečené vykurovanie, prívod teplej vody, priestory na sušenie odevov a ukladanie športových potrieb.

(3) Priestory v stavbách musia mať vyčlenené priestory na spanie, spoločenskú a športovú činnosť, stravovanie, sušenie odevov a obuvi, priestory na umývanie a sprchovanie, záchody, ošetrovňu a izolačné priestory. Priestory na spanie, spoločenskú a športovú činnosť a stravovanie musia mať prirodzené osvetlenie a vetranie.

(4) V stanovom tábore musia byť vyčlenené stany na spanie a na uloženie osobných vecí, stany alebo prístrešky na stravovanie, stany na sušenie odevov a obuvi, prípadne aj stany na spoločenskú činnosť a osobitné priestory na umývanie a sprchovanie a záchody. V stálej stanovej základni musia byť vyčlenené aj priestory na izoláciu chorých.

(5) Priestory na spanie v stavbách musia byť oddelené od ostatných priestorov a členené na miestnosti na spanie pre deti a miestnosti na spanie pre vedúcich oddielov alebo vedúcich skupín detí, ktoré bezprostredne nadväzujú na miestnosti na spanie pre deti. Miestnosti na spanie pre deti musia byť oddelené podľa pohlavia.

(6) Najmenšia podlahová plocha miestnosti na spanie v stavbách môže byť 3 m2 na jednu osobu, pričom do plochy miestnosti sa nezapočítavajú pôdorysné plochy skríň a lôžok. Poschodové postele sa môžu umiestňovať v miestnosti na spanie, ktorej výška stropu je najmenej 260 cm, pričom horné lôžko nie je vyššie ako 150 cm nad zemou a priestor medzi spodným a horným lôžkom nie je menší ako 100 cm. Horné lôžko poschodovej postele musí byť zabezpečené bočnicou a nepriepustnou podložkou. Poschodové postele môžu používať len deti nad desať rokov veku.

(7) Stany, ktoré sú určené na spanie vedúcich oddielov alebo vedúcich skupín detí musia bezprostredne nadväzovať na stany určené na spanie detí. Stany určené na spanie detí musia byť oddelené podľa pohlavia.

(8) Priestory v stanoch na spanie a uloženie osobných vecí musia byť izolované od zeme proti vlhkosti a chladu. Stany postavené na jednom mieste dlhšie ako 21 dní musia mať izolujúcu podlahu na celej ploche stanu. Ak sú v stanoch lôžka, tie musia byť umiestnené 40 cm nad zemou.

(9) Najmenšia podlahová plocha priestorov na spoločenskú činnosť v stavbách môže byť 1 m2 na jedno dieťa. Veľkosť podlahových priestorov na spoločenskú činnosť žiakov a detí predškolského veku v škole v prírode15) upravuje osobitný predpis.16)

(10) Ak stravovanie detí nie je zabezpečené v zariadení spoločného stravovania,17) priestory na stravovanie v stavbách musia byť umiestnené oddelene od ostatných priestorov a členené na jedáleň, kuchyňu, hrubú prípravovňu, sklady, šatne a zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov stravovacej prevádzky. Najmenšia podlahová plocha jedálne môže byť 1 m2 na jedného stravníka v jednej zmene. Veľkosť podlahovej plochy jedálne v škole v prírode upravuje osobitný predpis.16) Na priestory, ktoré sú určené na stravovanie detí na zotavovacom podujatí organizovanom v stavbách, sa uplatňujú aj požiadavky ustanovené v odseku 11.

(11) Priestory na stravovanie v stanovom tábore so stálou základňou sa musia členiť na jedáleň, kuchyňu, umyváreň riadu a skladovacie priestory. Priestory okrem ohniska musia byť zastrešené a chránené pred vonkajšími nepriaznivými vplyvmi. V kuchyni musí byť zabezpečený dostatok pracovných plôch. Samostatné pracovné plochy, ktorými sú aj dosky z materiálu vhodného pre kontakt s potravinami, musia byť označené a vyčlenené osobitne na prácu s tepelne neopracovanými potravinami a osobitne s tepelne opracovaným pokrmom. Skladované potraviny sa nesmú vzájomne ovplyvňovať a ani nesmú byť nežiaduco ovplyvňované vonkajšími vplyvmi. Umývanie kuchynského a jedálenského riadu musí byť oddelené. Tento riad sa môže umývať len v pitnej vode.4)

(12) Priestory na umývanie a sprchovanie v stavbách musia byť oddelené podľa pohlavia detí a usporiadané tak, aby na umývanie pripadol jeden výtokový kohút s odpadovým žľabom alebo jedno umývadlo na päť detí a na sprchovanie jedna sprchová ružica na 25 detí. V týchto priestoroch musia mať deti možnosť denného umytia a sprchovania v teplej vode. Priestory na umývanie a sprchovanie musia byť zriadené na spádovej strane a najmenej 25 m od studne.

(13) Priestory na umývanie a sprchovanie v stanovom tábore musia byť kryté, oddelené podľa pohlavia detí a usporiadané tak, aby na umývanie pripadol jeden výtokový kohút s odpadovým žľabom alebo pripadlo jedno umývadlo na päť detí a na sprchovanie pripadla jedna sprchová ružica na 25 detí. V týchto priestoroch musia mať deti možnosť umyť sa a sprchovať v teplej vode najmenej jedenkrát v týždni. Priestory na umývanie a sprchovanie musia byť zriadené na spádovej strane a najmenej 25 m od studne.

(14) V stanovom tábore sa môže v ojedinelých prípadoch zabezpečovať denné umývanie detí priamo vo vodnom toku, ktorého voda vyhovuje ukazovateľom kvality vody určenej na kúpanie.13) Na čistenie zubov musí byť zabezpečená aj v takých prípadoch pitná voda.4)

(15) V stavbách a v stanovom tábore so stálou základňou sa môžu zriaďovať splachovacie alebo suché záchody; musia byť usporiadané tak, aby boli oddelené podľa pohlavia detí a aby pripadli dva záchody na 20 dievčat, jeden ďalší záchod na ďalších 20 dievčat a jeden záchod a jeden pisoár na 20 chlapcov. Príchod k záchodom musí byť v noci osvetlený.

(16) Záchody v stavbách a stanovom tábore musia byť umiestnené najmenej 25 m od zdroja pitnej vody v závislosti od povahy terénu, spravidla 50 m od stravovacieho zariadenia v smere prevládajúcich vetrov, a najmenej 25 m od posledného ubytovacieho miesta. V blízkosti záchodov musí byť zariadenie na umytie rúk.

(17) V stanovom tábore musia byť záchody usporiadané ako zákopové latríny, najmenej 35 cm hlboké a mimo vodohospodársky chráneného územia. Latríny sa musia denne prevrstvovať zeminou s vhodným dezinfekčným prostriedkom a pred opustením táboriska sa musia zasypať zeminou a označiť. Zákopové latríny musia byť usporiadané tak, aby pripadli dve latríny na 20 dievčat, jedna ďalšia latrína na ďalších 20 dievčat a jedna latrína na 20 chlapcov.

(18) Ošetrovňa a izolačný priestor v stavbách musia byť oddelené od ostatných častí zariadenia; musia mať oddelené priestory podľa pohlavia, umývadlo s tečúcou pitnou vodou, musia byť vykurované a musí byť v nich možnosť použitia teplej vody. Izolačné priestory musia byť riešené so samostatnými zariadeniami na osobnú hygienu detí. Najmenšia podlahová plocha izolačného priestoru môže byť 5 m2 na jedného chorého. Jeho usporiadanie musí byť také, aby na 30 detí pripadlo jedno lôžko. Lôžka nesmú byť poschodové.

(19) Ošetrovňa a izolačný priestor sa nesmú používať na ubytovanie zdravotníka.

(20) Vonkajšie priestory zariadenia na zotavovacie podujatie sa musia členiť na ihriská a priestory na pohybovú činnosť detí.

§ 9

Stravovanie

(1) Stravovanie detí musí byť zabezpečené s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž, pričom podávaná strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná.18)

(2) Denná strava sa podáva podľa jedálneho lístka; musí pozostávať z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu a večere. Interval medzi jednotlivými jedlami môže byť najviac tri hodiny. Pri činnostiach mimo priestorov zariadenia pre zotavovacie podujatie sa v prípade potreby môžu raňajky zlučovať s desiatou a obed s olovrantom. Čas podávania hlavného jedla od skončenia jeho prípravy môže byť najviac dve hodiny. Nápoje musia byť zabezpečené po celý deň; ak nie sú v spotrebiteľskom balení, musia sa podávať z krytých nádob s výpustným kohútikom.

(3) Na zotavovacom podujatí sa na prípravu pokrmov nesmú používať epidemiologicky rizikové potraviny.

(4) Epidemiologicky rizikové potraviny sú potraviny, ktoré

a) neprechádzajú pri výrobe technologickým postupom, ktorý ničí alebo odstraňuje choroboplodné zárodky,

b) prechádzajú technologickým postupom, ktorý nezaručuje úplné zničenie alebo odstránenie choroboplodných zárodkov,

c) prechádzajú fázovými technologickými postupmi, ktoré choroboplodné zárodky najprv zničia, ale následne pri konečnom spracovaní nevylučujú riziko opakovanej kontaminácie choroboplodnými zárodkami.

(5) Epidemiologicky rizikové potraviny, ktoré sa na zotavovacom podujatí nesmú používať, niektoré druhy potravín, ktoré možno použiť len pri dodržaní ustanovených technologických podmienok, a technologické podmienky na použitie niektorých druhov epidemiologicky rizikových potravín sú uvedené v prílohe č. 3.

(6) Pri putovnom zotavovacom podujatí sa na raňajky musí podávať teplý nápoj a jedno z hlavných jedál musí byť teplé.

(7) Ak stravovanie detí nie je zabezpečené v zariadení spoločného stravovania, prípravu stravy môžu zabezpečovať osoby pracujúce na zotavovacom podujatí a deti za podmienok uvedených v odseku 8 spôsobom, ktorý zabezpečí zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov.

(8) Deti sa môžu podieľať na príprave stravy len pred jej tepelným spracovaním a pri pomocných prácach. V stanovom tábore sa deti môžu podieľať na celej príprave stravy a jej výdaji, len ak sú pod dozorom osoby pracujúcej na zotavovacom podujatí a ak sú dodržané zásady osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny.

Prevádzka zariadenia pre zotavovacie podujatie

§ 10

(1) Zariadenie pre zotavovacie podujatie musí byť zabezpečené dostatočným množstvom pitnej vody tak, aby postačovala na pitie, čistenie zubov, varenie, umývanie riadu a na prevádzku ošetrovne a izolačného priestoru. Na putovnom zotavovacom podujatí a v stanovom tábore sa môže pitná voda odoberať len z vodných zdrojov, ktorých voda zodpovedá požiadavkám na kvalitu pitnej vody.4) V prípade obmedzeného množstva pitnej vody sa na účely osobnej hygieny okrem čistenia zubov a na upratovanie môže používať voda, ktorá zodpovedá požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.13) V mimoriadnych situáciách, v ktorých sa vyžaduje dovoz pitnej vody, postupuje sa podľa pokynov príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

(2) Na zotavovacom podujatí musí byť zabezpečené plynulé nakladanie s odpadmi5) a odstraňovanie splaškových vôd tak, aby nebola ohrozená zdravotná bezchybnosť povrchových a podzemných vôd.

§ 11

(1) Pred začiatkom zotavovacieho podujatia a medzi jeho jednotlivými turnusmi musí byť zabezpečené upratovanie celého zariadenia zotavovacieho podujatia vrátane vonkajších priestorov.

(2) Počas zotavovacieho podujatia musí byť zabezpečené denné upratovanie všetkých priestorov a dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu. Denné upratovanie miestností na spanie určených pre deti môžu vykonávať deti len pod vedením osoby poverenej výchovou detí.

(3) Posteľná bielizeň sa musí vymieňať podľa potreby, najmenej jedenkrát za 14 dní, vždy pred použitím lôžka iným dieťaťom, po znečistení alebo po chorobe dieťaťa. Pri výskyte prenosného ochorenia môže s bielizňou manipulovať dospelá osoba podľa pokynov lekára alebo príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

§ 12

Dokumentácia

Povinná dokumentácia1) zotavovacieho podujatia musí obsahovať

a) zoznam detí zúčastnených na zotavovacom podujatí s uvedením mena, priezviska a trvalého bydliska,

b) zoznam osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí s uvedením mena, priezviska, trvalého bydliska, povolania a zamestnávateľa,

c) prihlášky detí na zotavovacie podujatie,

d) vyhlásenia zákonných zástupcov detí podľa § 4 ods. 2,

e) zdravotnícky denník.


§ 13

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 361/2006 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 361/2006 Z. z.

VYBAVENIE LEKÁRNIČKY PRVEJ POMOCI PRE ZOTAVOVACIE PODUJATIE

Liek Počet kusov ATC klasifikácia
Lieky proti zvracaniu pri cestách autom, autobusom, lietadlom 20 tbl. A04AD
Lieky proti bolesti hlavy, zubov 20 tbl. N02BE71
Lieky proti kŕčovitým bolestiam (menštruačné bolesti, koliky) 20 tbl. M01AE01
Lieky proti horúčke 100 tbl. N02BA
Lieky proti hnačkám 100 tbl. A07BA01
Lieky proti zápche 20 tbl. A06AB08
Lieky proti páleniu záhy 1 balenie A02AB03
Lieky proti kožnej plesni 1 balenie D01AE15
Lokálne prípravky na kožné alergie, po uštipnutí hmyzom a pod. 2 balenia D04AA13
Lieky na alergiu na slnko, uštipnutie 30 tbl. R06AX
Lokálne prípravky pri spálení kože 4 balenia D03AX03
Lokálne prípravky na drobné rany 5 balení D06AX
Lokálne prípravky pri poraneniach mäkkých tkanív a kĺbov po úraze 10 balení C05BA01
Lokálne prípravky na opar po opaľovaní 1 balenie D06BB06
Očné kvapky - proti zápalu spojoviek aj alergickému 3 balenia S01AA30
Kvapky do nosa 2 balenia R01AA05
Kvapky do ucha 2 balenia S02CA
Dezinfekčné prostriedky 5 balení D08AJ
Dezinfekčné prostriedky na hubenie hmyzu 2 balenia
Repelentné prostriedky na odpudenie hmyzu, najmä komárov 4 balenia
Lekársky teplomer 1 ks
Obväzový materiál (gáza hydrofilná skladaná sterilná - 10 ks, trojrohá šatka látková - 3 ks, PVC rúška
- 1 ks, náplasť hladká - 3 bal., obväz hotový sterilný - 10 ks, ovínadlo hydrofilné sterilné - 40 ks,
ovínadlo elastické - 10 ks, rýchloobväz - 2 bal., náplasť s vankúšikom - 10 ks, dlaha - 2 ks )
Rukavice jednorazové 2 ks
Zatváracie špendlíky 10 ks
Malé nožnice 1 ks
Pinzeta 1 ks

Poznámka:

Vybavenie lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatie platí pre zotavovacie podujatie na počet 80 detí. Pri zvýšenom počte detí sa musí vybavenie liekmi a zdravotníckym materiálom primerane doplniť.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 361/2006 Z. z.

EPIDEMIOLOGICKY RIZIKOVÉ POTRAVINY, NIEKTORÉ DRUHY POTRAVÍN, KTORÉ SA MÔŽU POUŽÍVAŤ LEN PRI DODRŽANÍ USTANOVENÝCH TECHNOLOGICKÝCH PODMIENOK, A TECHNOLOGICKÉ PODMIENKY NA POUŽITIE NIEKTORÝCH DRUHOV EPIDEMIOLOGICKY RIZIKOVÝCH POTRAVÍN

A. Epidemiologicky rizikové potraviny

1. Mleté a sekané mäsá z distribučnej siete a výrobky z nich

2. Nedostatočne tepelne spracované mäsá

3. Jaternice, zabíjačková kaša, tlačenka, krvné tučnice

4. Surové mäsá typu tatársky biftek

5. Nekonzervované rybie výrobky

6. Všetky výrobky s aspikom a rôsolom

7. Majonéza a všetky výrobky s majonézou

8. Tepelne nespracované vajcia a tepelne nedostatočne spracované vajcia

9. Mäkké cukrárske výrobky

10. Šľahačka a smotana bez tepelnej úpravy a výrobky z nich

11. Zmrzlina vrátane zmrzliny pripravovanej na mieste

12. Huby okrem húb získaných z distribučnej siete

13. Tvaroh domácej výroby

14. Pečeňový syr, pečeňovky, čajovky, maslovky a podobne

15. Bryndza

16. Vnútornosti okrem bravčovej, teľacej a hydinovej pečene

17. Nepasterizované mlieko

B. Vybrané druhy potravín, ktoré sa môžu používať len pri dodržaní ustanovených technologických podmienok, a technologické podmienky na použitie niektorých druhov epidemiologicky rizikových potravín

1. Nátierky

– musia byť spracované zásadne z čerstvých surovín a podávané najneskôr do dvoch hodín po spracovaní, pri zabezpečení chladenia od 0 do 4 oC najneskôr do troch hodín

2. Mlieko a mliečne výrobky typu smotanových krémov

– sa môžu podávať len do dátumu spotreby, resp. do dátumu minimálnej trvanlivosti

3. Mäkké salámy a údeniny

– sa môžu podávať len po tepelnom spracovaní, pričom sa musia spotrebovať v deň nákupu

4. Suroviny a požívatiny určené na ďalšiu prípravu

– sa nesmú predvárať deň vopred (vajíčka, zemiaky, ryža, cestoviny)

5. Mleté mäso

– sa môže pripravovať len z čerstvého surového mäsa a musí byť tepelne spracované najneskôr do troch hodín

Poznámky pod čiarou

1) § 28 ods. 2 písm. h) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 8 zákona č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

3) § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

5) § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 28 ods. 2 písm. d) zákona č. 126/2006 Z. z.

7) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

8) § 9 ods. 5 písm. d) zákona č. 126/2006 Z. z.

9) § 33 ods. 11 písm. d) zákona č. 126/2006 Z. z.

10) § 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 126/2006 Z. z.

11) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 126/2006 Z. z.

12) § 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 126 /2006 Z. z.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.

14) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

15) § 8 zákona č. 279/1993 Z. z.

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých.

17) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

18) § 29 ods. 3 písm. f) zákona č. 126/2006 Z. z.