29

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. januára 2002

o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 13c ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Touto vyhláškou sa ustanovujú

a) ukazovatele kvality pitnej vody vrátane pitnej vody balenej do spotrebiteľského balenia a ich hygienické limity,

b) rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody,

c) náležitosti protokolu o výsledkoch kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody,

d) náležitosti žiadosti o povolenie na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity,

e) náležitosti žiadosti o rozšírenie alebo zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na pramenitú stolovú vodu, pramenitú dojčenskú vodu, prírodnú minerálnu vodu a prírodnú liečivú vodu.1)

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) hromadným zásobovaním pitnou vodou zásobovanie vodou z verejného vodovodu alebo z vodného zdroja, ktorý zásobuje viac ako 50 osôb,

b) individuálnym zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb,

c) medznou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená,

d) najvyššou medznou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody s prahovým účinkom, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej,

e) medznou hodnotou referenčného rizika hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody s bezprahovým účinkom, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej,

f) odporúčanou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia,

g) indikačnou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality vody,

h) domovým rozvodným systémom rozvody potrubí, armatúr a zariadenia nainštalované medzi kohútikmi určenými na odber vody na ľudskú spotrebu a rozvodnou sieťou, ale len v takom prípade, ak nepatria do pôsobnosti dodávateľa vody v rámci hromadného zásobovania pitnou vodou.

§ 3

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity sú uvedené v prílohe č. 1.

Rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody

§ 4

(1) Rozsah analýz a počet odberov vzoriek pitnej vody sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Ak hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody získané jej analýzou sú vyššie ako medzné hodnoty, najvyššie medzné hodnoty a medzné hodnoty referenčného rizika uvedené v prílohe č. 1, odber vzorky pitnej vody a jej analýza sa musia bezodkladne zopakovať. Ak opakovaná analýza pitnej vody potvrdí výsledky prvotnej analýzy, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie pitnou vodou bezodkladne vykoná nápravné opatrenia.

(3) Pri medziročnom náraste hodnôt sledovaného ukazovateľa kvality pitnej vody o viac ako 5 % súboru, a to v priebehu troch rokov sledovania, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie pitnou vodou vykoná nápravné opatrenia.

§ 5

(1) Pri kontrole pitnej vody sa musia dodržať hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

a) dodávanej z rozvodnej siete vnútri objektu na výtoku z vodovodného kohútika určeného na odber na ľudskú spotrebu,

b) dodávanej z verejnej studne v mieste jej výtoku zo studne,

c) dodávanej pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternami na mieste, kde vyteká z cisterny,

d) plnenej do spotrebiteľského balenia v mieste, kde sa voda plní do obalov,

e) používanej v potravinárskych podnikoch na výrobu potravín na mieste, kde sa voda na tento účel používa.

(2) Pri kontrole pitnej vody sa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 3 považujú za splnené, ak možno preukázať, že ich nedodržanie je spôsobené domovým rozvodným systémom alebo jeho údržbou s výnimkou zariadení, ktoré dodávajú pitnú vodu verejnosti.

(3) Ukazovatele kvality pitnej vody sa určujú podľa prílohy č. 3.

§ 6

Náležitosti protokolu

Protokol o výsledkoch kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody obsahuje

a) obchodný názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, z ktorých poverenia sa kontrola vykonala,

b) obchodný názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktoré vykonali kontrolu kvality pitnej vody,

c) údaj o zdroji vody,

d) údaj o mieste odberu vzorky pitnej vody, dátum a čas odberu,

e) dátum analýzy vzorky pitnej vody a údaj o použitej metóde,

f) spôsob manipulácie so vzorkou pitnej vody,

g) výsledky analýzy vzorky pitnej vody.

§ 7

Náležitosti žiadostí

(1) Žiadosť o povolenie na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity, obsahuje

a) obchodný názov a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

b) rozsah požadovanej výnimky s jej odôvodnením a uvedením času, na ktorý sa výnimka požaduje,

c) návrh nápravných opatrení,

d) spôsob informácie odberateľa pitnej vody.

(2) Žiadosť o rozšírenie alebo zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody obsahuje

a) údaje uvedené v odseku 1 písm. a),

b) návrh úpravy rozsahu a početnosti kontroly kvality pitnej vody a jeho odôvodnenie,

c) výsledky najmenej desiatich analýz pitnej vody vykonaných v priebehu posledných troch rokov pred podaním žiadosti.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.


Roman Kováč v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 29/2002 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH HYGIENICKÉ LIMITY

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu1) Poznámky
1. Escherichla coli EC  KTJ   
0 v 100 ml NMH HZ
0 v 10 ml NMH IZ
0 v 250 ml NMH BPV
2. Koliformné baktérie KB  KTJ   
0 v 100 ml MH HZ
0 v 10 ml MH IZ
0 v 250 ml MH BPV
3. Enterokoky EK  KTJ   
0 v 100 ml NMH HZ
0 v 10 ml NMH IZ
0 v 250 ml NMH BPV
4. Pseudomonas aeruginosa PA  KTJ   
0 v 250 ml NMH BPV
5. Psychrofilné baktérie PB  KTJ   
200 v 1 ml MH HZ
500 v 1 ml MH IZ
100 v 1 ml MH BPV
6. Mezofilné baktérie MB  KTJ   
20 v 1 ml MH HZ
100 v 1 ml MH IZ
20 v 1 ml MH BPV
7. Bezfarebné bičíkovce BB 10 jedince/ml MH HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou.
Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.
50 MH IZ
8. Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) ZO 0 jedince/ml MH HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou.
0 MH IZ
9. Mŕtve organizmy MO 30 jedince/ml MH HZ
10. Železité a mangánové baktérie ŽMB 10 pokryvnosť poľa v % MH HZ
20 MH IZ
11. Abiosestón AB 10 pokryvnosť poľa v % MH HZ
10 MH IZ
12. Clostridium perfringens CP 0 KTJ v 100 ml IH Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak indikačná hodnota sa nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

a) anorganické ukazovatele

Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
13. Antimón Sb 0,005 mg/l NMH
14. Arzén As 0,01 mg/l NMH
15. Bor B 0,3 mg/l NMH
16. Bromičnany BrO3 0,01 mg/l NMH
17. Dusičnany NO3 50 mg/l MH
18. Dusitany NO2 0,1 mg/l MH Súčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
3,0 mg/l NMH
19. Fluoridy F 1,5 mg/l NMH
20. Chróm Cr 0,05 mg/l NMH
21. Kadmium Cd 0,003 mg/l NMH
22. Kyanidy CN- 0,03 mg/l NMH
23. Meď Cu 1,0 mg/l MH
24. Nikel Ni 0,02 mg/l NMH
25. Olovo Pb 0,01 mg/l NMH
26. Ortuť Hg 0,001 mg/l NMH
27. Selén Se 0,01 mg/l NMH
28. Striebro Ag 0,05 mg/l NMH Zisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody.

b) organické ukazovatele

Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
29. Akrylamid AA 0,1 µg/l NMH Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
30. Benzén C6H6 1,0 µg/l MHRR
31. Dichlórbenzén DCB 0,3 µg/l MH Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
300 µg/l NMH
32. 1,2 dichlóretán C2H4Cl 3,0 µg/l NMH
33. Fenoly prchajúce s vodnou parou FNl 50 µg/l NMH
34. Monochlórbenzén MCB 10 µg/l MH Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
300 µg/l NMH
35. Nepolárne extrahovatelhé látky NEL 50 µg/l NMH
36. Pesticídy PL 0,1 µg/l NMH Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd.
37. Pesticídy spolu PLs 0,5 µg/l NMH
38. Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU 0,1 µg/l MHRR Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo(a)pyrén, fluorantén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
39. Benzo/a/pyrén BaP 0,01 µg/l MHRR
40. Epichlórhydrin C3H5ClO 0,1 µg/l MHRR Zisťuje sa v prípade výskytu a uvolnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
41. Styrén ST 20 µg/l NMH
42. Tetrachlóretén PCE 10 µg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
43. Tetrachlórmetán CCl4 2,0 µg/l MHRR
44. Toluén C7H8 50 µg/l MH
700 µg/l NMH
45. Trichlóretén TCE 10 µg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
46. Vinylchlorid C2H3Cl 0,5 µg/l NMH Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr. z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
47. Xylén C9H10 100 µg/l MH Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
500 µg/l NMH

c) dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
48. Aktívny chlór Cl2 0,3 mg/l MH Vzťahuje sa na obsah aktívneho chlóru po úprave vody. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí byť minimálna hodnota v distribučnej sietí 0,05 mg/l.
49. Bromdichlórmetán BDM 0,015 mg/l MH Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
0,025 mg/l NMH
50. 2,4-dichlórfenoly DCF 0,002 mg/l MH Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
51. Chlórdioxid ClO2 0,20 mg/l MH
52. Chloritany ClO2 0,20 mg/l NMH
53. Chloroform CHCl3 0,04 mg/l MH Prekročenie do 0,25 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
54. Ozón O3 0,05 mg/l MH
55. 2,4,6-trichlórfenol TCP 0,01 mg/l MH Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
0,2 mg/l MHRR Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
56. Trihalometany spolu THMs 0,15 mg/l NMH

d) ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
57. Absorbancia (254 nm, 1 cm) A254 0,08  IH Prekročenie indikačnej hodnoty môže byť dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnotyCHSKMn.
58. Amónne ióny NH4 0,5 mg/l MH 
59. Celkové rozpustné látky RL 1 000 mg/l MH 
60. Farba  20 mg/l MH Stanovuje sa podľa slovenskej technickej normy.2)
61. Hliník Al 0,2 mg/l MH 
62. Chemická spotreba kyslíka manganistanom ChSKMn 3,0 mg/l MH 
63. Chloridy Cl- 100 mg/l MH Voda nesmie byť agresívna. Prekročenie medznej hodnoty je prípustné, len ak ide o chloridy z geologického podložia.
250 mg/l NMH
64. Mangán Mn 0,05 mg/l MH 
65. Nasýtenie vody kyslíkom O2 >50 % nasýtenia OH 
66. Reakcia vody pH 6,5 - 8,5  MH Voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže byť nižšia.
67. Sírany SO42- 250 mg/l MH 
68. Sulfán voľný H2S 0,01 mg/l MH 
69. Tenzidy aniónové PAL-A 0,2 mg/l MH 
70. Teplota t 8 - 12 °C OH 
71. Zákal Z 5 ZF MH 
72. Zápach  bez zápachu     
73. Zinok Zn 3,0 mg/l MH 
74. Železo Fe 0,2 mg/l MH 
75. Vodivosť kappa 100 mS/m IH 
76. Sodík Na 200 mg/l MH 

e) látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Por. čis. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
77. Horčík Mg 10,0 až 30,0 mg/l OH
125 MH
78. Vápnik Ca >30 mg/l OH
79. Vápnik a horčík Ca + Mg 1,1 až 5,0 mmol/l OH

Príloha č. 2 k vyhláške č. 29/2002 Z. z.

ROZSAH ANALÝZ A POČET ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

A. Rozsah analýz vzoriek pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie

Por. čís. Ukazovatele Rozsah analýz
I II III
minimálny základný úplný
1. Mikrobiologické podľa prílohy č. 1
2. Fyzikálne a chemické Dusičnany Ako rozsah analýz minimálny a ďalej: podľa prílohy č. 1
Dusitany
Absorbancia Arzén
Amónne ióny Antimón
Farba Bromičnany
Chuť Fluoridy
Hliník, ak sa úprava vody vykonáva koagulantom na báze hliníka. Chróm
Meď
Nikel
CHSKMn Olovo
Mangán, ak ide o zásobovanie pitnou vodou z podzemných zdrojov. Ortuť
Kadmium
Benzén
Reakcia vody 1,2 dichlóretán
Teplota PAU
Zákal Trichlóretén
Zápach Chloridy
Železo Sírany
Vodivosť Sodík
Vápnik a horčík
Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty Účinnosť dezinfekcie sa overuje vždy vo vzťahu k používanému spôsobu dezinfekcie; to isté sa vzťahuje na skúšanie vedľajších produktov dezinfekcie.

B. Počet odberov vzoriek pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie

Por. čís. Objem vyrábanej alebo dodávanej pitnej vody v m3/deň Počet obyvateľov pri spotrebe pitnej vody 200 l/ deň na osobu Počet odberov/rok Počet miest odberu
Rozsah analýz
I minimálny II základný III úplný
1. od 100 do 500 1 1 1 1
2. od 101 do 1 000 od 501 do 5 000 4 3 1 2
3. od 1 001 do 10 000 od 5 001 do 50 000 10 5 1 4
4. od 10 001 do 20 000 od 50 001 do 100 000 20 7 2 6
5. od 20 001 do 30 000 od 100 001 do 150 000 30 10 2 8
6. od 30 001 do 60 000 od 150 001 do 300 000 60 18 2 10
7. od 60 001 do 100 000 od 300 001 do 500 000 100 30 4 10
8. od 100 001 do 200 000 od 500 001 do 1 000 000 120 15 6 20
9. viac ako 200 000 viac ako 1 milión 120 15 6 20
10. Na každých ďalších 1 000 m3/deň vyrobenej vody alebo 5 000 obyvateľov sa zvyšuje počet základných rozborov o tri rozbory a na každých 25 000 m3/deň alebo 125 000 obyvateľov sa zvyšuje počet úplných rozborov o jeden rozbor. Počet odberových miest z vodovodnej siete sa zvyšuje o jedno miesto na každých 1 000 m3/deň vyrobenej vody.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 29/2002 Z. z.

KRITÉRIÁ SPRÁVNOSTI A PRESNOSTI METÓD FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH ROZBOROV

1. Správnosť je systematická chyba vyjadrená rozdielom medzi strednou hodnotou veľkého počtu opakovaných meraní a skutočnou hodnotou.

2. Presnosť je náhodná chyba, ktorá je spravidla vyjadrená ako smerodajná odchýlka (v rámci dávky a medzi dávkami) rozptylu výsledkov okolo strednej hodnoty. Prijateľná presnosť zodpovedá dvojnásobku relatívnej smerodajnej odchýlky.

3. Medza detekcie je trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky vzorky obsahujúcej nízku koncentráciu parametra alebo päťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky.

4. Pre farbu, zápach, chuť a celkový organický uhlík nie je špecifikovaná metóda analýzy. Ak ide o zákal, použitá metóda skúšky musí v upravenej povrchovej vode zmerať aspoň koncentrácie zodpovedajúce parametrickej hodnote ukazovateľa so správnosťou 25 %, presnosťou 25 % a medzou detekcie 25 %.

a) Anorganické ukazovatele

Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Podmienky Poznámky
13. Antimón 25 25 25
14. Arzén 10 10 10
15. Bor 10 10 10
16. Bromičnany 25 25 25
17. Dusičnany 10 10 10
18. Dusitany 10 10 10
19. Fluoridy 10 10 10
20. Chróm 10 10 10
21. Kadmium 10 10 10
22. Kyanidy 10 10 10 Metóda by mala určiť celkové množstvo kyanidov vo všetkých ich formách.
23. Meď 10 10 10
24. Nikel 10 10 10
25. Olovo 10 10 10
26. Ortuť 20 10 20
27. Selén 10 10 10
28. Striebro 10 10 10

b) Organické ukazovatele

Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Podmienky Poznámky
29. Akrylamid Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku.
30. Benzén 25 25 25
31. Dichlórbenzén 25 25 25
32. l,2dichlóretán 25 25 25
33. Fenoly prchajúce s vodnou parou 10 10 10
34. Monochlórbenzén 25 25 25
35. Nepolárne extrahovatelhé látky 25 25 25
36. Pesticídy 25 25 25 Validačná charakteristika sa vzťahuje na každý jednotlivý pesticíd.
38. Polycyklické aromatické uhľovodíky 25 25 25 Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 25 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1 .
39. Benzo/a/pyrén 25 25 25
40. Epichlórhydrín Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku.
41. Styrén 25 25 25
42. Tetrachlóretén 25 25 10 Validačná
charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1 .
43. Tetrachlórmetán 25 25 10
44. Toluén 25 25 25
45. Trichlóretén 25 25 10 Validačná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z limitu ukazovateľa v prílohe č. 1 .
46. Vinylchlorid Musí sa riadiť špecifikáciou výrobku.
47. Xylén 25 25 25

c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Podmienky Poznámky
49. Bromdichlórmetán 25 25 10
50. 2,4-dichlórfenoly 25 25 25
51. Chlórdioxid 25 25 25
52. Chloritany 25 25 25
53. Chloroform 25 25 10
54. Ozón 25 25 25
55. 2,4,6-trichlórfenol 25 25 25

d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Podmienky Poznámky
58. Amónne ióny 10 10 10
59. Celkové rozpustné látky 10 10 10
61. Hliník 10 25 10
62. Chemická spotreba kyslíka manganistanom 25 25 10
63. Chloridy 10 10 10
64. Mangán 10 10 10
67. Sírany 10 10 10
68. Sulfán voľný 25 25 25
69. Tenzidy aniónové 10 10 10
73. Zinok 10 10 10
74. Železo 10 10 10
75. Vodivosť 10 10 10
76. Sodík 10 10 10

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Číslo ukazovateľa Ukazovateľ Správnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Presnosť vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Medza detekcie vyjadrená v % z limitu ukazovateľa Podmienky Poznámky
77. Horčík 10 10 10
78. Vápnik 10 10 10
79. Vápnik a horčík 10 10 10

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).

1) Druh limitu sa ustanovuje ako najvyššia medzná hodnota (NMH), medzná hodnota (MH), indikačná hodnota (IH), medzná hodnota referenčného rizika (MHRR) alebo odporúčaná hodnota (OH). Limit sa vzťahuje na hromadné zásobovanie pitnou vodou (HZ), individuálne zásobovanie pitnou vodou (IZ) a na balenú pitnú vodu (BPV), ak nie je ustanovené inak.

2) STN EN ISO 7887 Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby.