Nájdených 173
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov 01.07.2004
183/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta 01.07.2020
182/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie 01.07.2020
189/2019 Z. z. Vyhláška na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu 15.07.2019
74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 15.03.2019
9/2014 Z. z. Vyhláška o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov 01.02.2014
62/2012 Z. z. Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek 01.04.2012
513/2011 Z. z. Nariadenie o používaní profesijných titulov a ich skratiek na výkon zdravotníckeho povolania 01.01.2012
269/2011 Z. z. Vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o v zdravotníctve 01.09.2011
398/2010 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci 15.10.2010
296/2010 Z. z. Nariadenie o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 01.07.2010
334/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujúca znaky a požiadavky na zdravotnícke zariadenia 01.09.2009
640/2008 Z. z. Nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 01.01.2009
480/2007 Z. z. Vyhláška o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní 01.11.2007
31/2006 Z. z. Vyhláška o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie 01.02.2006
321/2005 Z. z. Vyhláška o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach 01.08.2005
579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe 01.01.2005
578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch 01.11.2004
577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia 01.01.2005
442/2004 Z. z. Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov SR 01.08.2004