Vyhláška č. 268/2004 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie

Čiastka 110/2004
Platnosť od 30.04.2004 do14.06.2009
Účinnosť od 01.05.2004 do14.06.2009
Zrušený 204/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

268

VYHLÁŠKA

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 43 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Základné informácie o účastníkoch koncentrácie

(1) Základné informácie o účastníkovi koncentrácie, ktorý oznamuje koncentráciu podľa § 10 ods. 11 zákona, sú

a) obchodné meno alebo názov a sídlo, ak ide o podnikateľa, ktorý je právnickou osobou, a meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a miesto trvalého pobytu, ak ide o podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou,

b) predmet činnosti podnikateľa, ak ide o podnikateľa podľa osobitného predpisu,1) alebo charakteristika činnosti podnikateľa, ak ide o podnikateľa podľa § 3 ods. 2 zákona, ktorý nie je podnikateľom podľa osobitného predpisu,1)

c) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom alebo členmi jeho štatutárneho orgánu,

d) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, telefónne číslo, faxové číslo, a ak ju má, aj e-mailová adresa osoby, ktorá je oprávnená zastupovať účastníka koncentrácie na účely konania na úrade; ak je takouto osobou advokát, aj za ďalšiu osobu, ktorá bude vystupovať ako kontaktná osoba na účely konania na úrade.

(2) Základné informácie o účastníkovi koncentrácie, ktorý neoznamuje koncentráciu podľa § 10 ods. 11 zákona, sú informácie podľa odseku 1 písm. a) až c).

(3) Oznámenie koncentrácie podané účastníkmi koncentrácie spoločne podľa § 10 ods. 11 zákona obsahuje meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie písomností, telefónne číslo, faxové číslo, a ak ju má, aj e-mailovú adresu spoločného zástupcu pre doručovanie, ak si ho účastníci koncentrácie zvolili.

(4) Ak oznámenie koncentrácie za účastníka koncentrácie podáva jeho zástupca, predloží úradu písomné plnomocenstvo (§ 25 ods. 4 zákona) udelené účastníkom koncentrácie s uvedením rozsahu, v akom je zástupca poverený v jeho mene konať.

§ 2

Opis koncentrácie

Opis koncentrácie obsahuje

a) údaj o forme koncentrácie, či koncentrácia vznikla

1. podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona zlúčením alebo splynutím dvoch samostatných podnikateľov alebo viacerých samostatných podnikateľov,

2. podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona získaním

2a. priamej kontroly alebo nepriamej kontroly,

2b. kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi,

2c. kontroly nad celým podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov,

3. vytvorením spoločného podniku podľa § 9 ods. 5 zákona,

b) ak koncentrácia vznikla podľa § 9 ods. 5 zákona vytvorením spoločného podniku,

1. odôvodnenie, či spoločný podnik bude vystupovať ako nezávislý účastník trhu oddelene od zakladateľov, ktorý bude vykonávať všetky funkcie bežne vykonávané podnikmi pôsobiacimi na tom istom trhu,

2. dobu, na akú je spoločný podnik vytváraný,

3. informáciu, ako bude mať spoločný podnik zabezpečený prístup k finančným zdrojom, k ľudským zdrojom a k surovinovým zdrojom,

4. opis riadiaceho a rozhodovacieho systému spoločného podniku,

c) ak ide o získanie kontroly nad časťou podniku podľa § 9 ods. 3 zákona,

1. ktoré organizačné zložky alebo ktoré aktíva predstavujú časť podniku podľa § 9 ods. 3 zákona,

2. či a akým spôsobom možno aktívam priradiť obrat,

d) opis spôsobu finančného zabezpečenia koncentrácie a z toho vyplývajúcich práv a povinností,

e) informáciu o navrhovanej vlastníckej štruktúre alebo o predpokladanej vlastníckej štruktúre a o spôsobe vykonávania kontroly po ukončení procesu koncentrácie,

f) navrhovaný dátum alebo očakávaný dátum všetkých závažných skutočností súvisiacich s ukončením procesu koncentrácie,

g) údaj o každej finančnej pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona poskytnutej jednotlivým účastníkom koncentrácie alebo podnikateľom uvedeným v § 3 ods. 1 písm. a) a b) za posledné tri roky pred vznikom koncentrácie, charakter, výšku a poskytovateľa tejto pomoci podľa § 10 ods. 5 zákona,

h) za každého z účastníkov koncentrácie údaj o

1. celkovom obrate podľa § 10 ods. 2 zákona dosiahnutom v Slovenskej republike za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie,

2. celosvetovom celkovom obrate za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie,

i) označenie všetkých orgánov hospodárskej súťaže iných štátov, ktorým koncentrácia bola oznámená alebo ktorým bude oznámená a dátum oznámenia koncentrácie,

j) odôvodnenie, prečo koncentrácia nemá komunitárnu dimenziu.2)

§ 3

Údaje o majetkovom, finančnom a personálnom prepojení

(1) Údaje o majetkovom a finančnom prepojení obsahujú

a) zoznam všetkých podnikateľov kontrolujúcich priamo alebo nepriamo účastníkov koncentrácie,

b) zoznam všetkých podnikateľov, ktorí sú kontrolovaní priamo alebo nepriamo účastníkom koncentrácie alebo podnikateľom uvedeným v písmene a),

c) zoznam všetkých ostatných podnikateľov pôsobiacich na ovplyvnených trhoch podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), v ktorých má účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa písmena a) alebo b) podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 10 %, či už jednotlivo, alebo spoločne, s uvedením výšky podielu a toho, komu tento podiel patrí,

d) informáciu o tom, či ide o spoločnú alebo výlučnú kontrolu podnikateľov uvedených v písmenách a) a b) a na základe akých majetkových a personálnych väzieb,

e) charakteristiku organizačnej štruktúry podniku všetkých účastníkov koncentrácie s uvedením jeho teritoriálne oddelených jednotiek a organizačne oddelených jednotiek s vymedzením ich rozhodovacej samostatnosti, finančnej samostatnosti a právnej samostatnosti.

(2) Údaje o personálnom prepojení obsahujú za každého účastníka koncentrácie a podnikateľa podľa odseku 1 písm. a) a b)

a) zoznam osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozornej rady alebo členmi riadiaceho orgánu a sú súčasne štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozornej rady alebo členmi riadiaceho orgánu iného podnikateľa pôsobiaceho na ovplyvnenom trhu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b),

b) funkciu, ktorú osoby podľa písmena a) vykonávajú u iného podnikateľa, a údaje o tomto podnikateľovi v rozsahu podľa § 1 ods. 1 písm. a).

§ 4

Informácie o ovplyvnených trhoch

(1) Informácie o ovplyvnených trhoch obsahujú

a) vymedzenie relevantných trhov, ktoré z priestorového hľadiska zahŕňajú Slovenskú republiku alebo jej časť a kde

1. dvaja alebo viacerí účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) pôsobia na rovnakom tovarovom relevantnom trhu,

2. jeden alebo viacerí účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) pôsobia na tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu k tovarovému relevantnému trhu, na ktorom pôsobí akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) bez ohľadu na to, či medzi nimi je alebo nie je dodávateľsko-odberateľský vzťah,

3. jeden alebo viac účastníkov koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) pôsobia na tovarovom relevantnom trhu, ktorý úzko súvisí s tovarovým relevantným trhom, na ktorom pôsobí akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b); tovarové trhy úzko súvisia, ak sú tovary komplementárne alebo sú obvykle kupované rovnakou skupinou odberateľov na rovnaký účel použitia,

b) vymedzenie ďalších relevantných trhov, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ktoré z priestorového hľadiska zahŕňajú Slovenskú republiku alebo jej časť, na ktorých pôsobí aspoň jeden z účastníkov koncentrácie alebo z podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) a jeho podiel na trhu je väčší ako 25 %, ak súčasne akýkoľvek iný účastník koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) bez ohľadu na priestorové vymedzenie relevantného trhu pôsobí na

1. rovnakom tovarovom relevantnom trhu,

2. tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom dopytu alebo trhom odbytu k tomuto trhu, alebo

3. úzko súvisiacom relevantnom trhu,

c) odôvodnenie vymedzenia tovarového relevantného trhu podľa písmen a) a b) vzhľadom na vzájomnú zastupiteľnosť tovarov najmä z hľadiska ich fyzikálnych charakteristík, technických charakteristík, ceny a účelu použitia,

d) odôvodnenie vymedzenia priestorového relevantného trhu podľa písmen a) a b) vzhľadom na oddeliteľnosť tohto územia tvoriaceho priestorový relevantný trh od iných území vzhľadom na homogénnosť súťažných podmienok na ňom.

(2) Pre každý z ovplyvnených trhov podľa odseku 1 písm. a) a b) účastník koncentrácie predloží za posledné tri roky

a) odhad celkovej veľkosti trhu vo finančných jednotkách a v objemových jednotkách po pripočítaní dovozu a odpočítaní vývozu s uvedením zdroja, odkiaľ čerpal údaje, a dokumenty potvrdzujúce predložené údaje,

b) údaj o predaji vyjadrený vo finančných jednotkách a v objemových jednotkách, ako aj odhad podielu na trhu jednotlivo pre každého z účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b),

c) odhad podielov na trhu jednotlivých konkurentov s uvedením zdroja, odkiaľ čerpal údaje, a dokumenty potvrdzujúce predložené údaje,

d) informácie o konkurentoch v rozsahu § 1 ods. 1 písm. a),

e) údaj o dovoze v objemových jednotkách a vo finančných jednotkách a súčasne informácie,

1. aký je podiel jednotlivých účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) na dovoze,

2. aké kvóty, clá a iné prekážky obchodu existujú a aký majú vplyv na dovoz,

3. aké majú dopravné náklady vplyv na dovoz s uvedením rentabilnej vzdialenosti prepravy,

f) porovnanie cenovej úrovne tovarov každého z účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) v Slovenskej republike s cenovou úrovňou týchto tovarov v iných krajinách a oblastiach, kde sú tieto tovary predávané, najmä v susedných štátoch a v Európskej únii,

g) porovnanie cenovej úrovne tovarov v Slovenskej republike s cenovou úrovňou v iných krajinách a oblastiach, kde sú tieto tovary predávané, najmä v susedných štátoch a v Európskej únii.

(3) Pre každý z ovplyvnených trhov podľa odseku 1 písm. a) a b) účastník koncentrácie predloží údaje o

a) spôsobe, akým účastníci koncentrácie a podnikatelia podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyrábajú a predávajú tovary, najmä či sú vyrábané lokálne, či sú predávané cez lokálne distribučné siete,

b) charaktere a rozsahu vertikálnej integrácie každého z účastníkov koncentrácie v porovnaní s jeho konkurentmi.

(4) Pre každý z ovplyvnených trhov podľa odseku 1 písm. a) a b) účastník koncentrácie predloží

a) zoznam piatich najväčších nezávislých dodávateľov vstupov potrebných na výrobu tovarov účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) a podiely nákupov od každého z týchto dodávateľov; nezávislý dodávateľ je dodávateľ, ktorý nie je podnikateľom podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b),

b) údaje o dodávateľoch podľa písmena a) v rozsahu § 1 ods. 1 písm. a),

c) opis distribučných systémov a sietí služieb na každom z ovplyvnených trhov, najmä opis

1. distribučných systémov prevládajúcich na ovplyvnených trhoch, ich význam, v akom rozsahu distribúciu vykonávajú podnikatelia uvedení v § 3 ods. 1 písm. a) a b) a v akom rozsahu tretie strany,

2. sietí služieb prevládajúcich na ovplyvnených trhoch, najmä služby týkajúce sa opráv a údržby, ich význam a v akom rozsahu takéto služby vykonávajú podnikatelia uvedení v § 3 ods. 1 písm. a) a b) a v akom rozsahu tretie strany,

d) údaje o celkovej kapacite účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) a o jej využití za posledné tri roky.

(5) Pre každý z ovplyvnených trhov podľa odseku 1 písm. a) a b) účastník koncentrácie predloží

a) zoznam piatich najväčších nezávislých odberateľov účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) a podiely týchto odberateľov na celkovom predaji tovarov; nezávislý odberateľ je odberateľ, ktorý nie je podnikateľom podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b),

b) údaje o odberateľoch podľa písmena a) v rozsahu § 1 ods. 1 písm. a),

c) opis štruktúry dopytu pre každý z ovplyvnených trhov, najmä z pohľadu nasledujúcich faktorov:

1. fáza trhu, a to nábeh, expanzia, zrelosť a pokles,

2. predpokladaná miera rastu dopytu,

3. význam zákazníckych preferencií z hľadiska vernosti k značke, produktovej diferenciácie, poskytovania predpredajných služieb a popredajných služieb a šírky sortimentu,

4. veľkosť nákladov a časových strát spojených so zmenou dodávateľa a ich vplyv na rozhodovanie sa zákazníka o zmene dodávateľa,

5. stupeň koncentrovanosti zákazníkov,

6. rozdelenie zákazníkov do skupín s opisom typického zákazníka v každej skupine,

7. význam exkluzívnych distribučných zmlúv a iných typov dlhodobých zmlúv,

8. rozsah, v akom štát, štátne orgány, vládne agentúry, štátne podniky, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo iné štátne inštitúcie predstavujú významný zdroj dopytu.

(6) Pre každý z ovplyvnených trhov podľa odseku 1 písm. a) a b) účastník koncentrácie predloží opis

a) významu výskumu a vývoja pre konkurencieschopnosť podnikateľov z dlhodobého hľadiska a vysvetlenie charakteru výskumu a vývoja vykonávaného účastníkmi koncentrácie,

b) trendov a intenzity výskumu a vývoja všeobecne, u účastníkov koncentrácie a u podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b); intenzita výskumu a vývoja je podiel nákladov na výskum a vývoj na obrate,

c) aké je smerovanie technologického vývoja vrátane vývoja tovarov a služieb, výrobného procesu, distribučných systémov,

d) aké významné inovácie boli uvedené na trh a kto ich na trh uviedol,

e) cyklus inovácií a kde sa v tomto cykle nachádzajú účastníci koncentrácie a podnikatelia podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b).

§ 5

Informácie týkajúce sa možnosti vstupu na trh

Informácie týkajúce sa možnosti vstupu na trh obsahujú informáciu,

a) či došlo za posledných päť rokov k vstupu významného podnikateľa na ovplyvnené trhy; ak áno, informácie o tomto podnikateľovi v rozsahu § 1 ods. 1 písm. a) a odhad jeho súčasného podielu na trhu,

b) či existuje podnikateľ, ktorý pravdepodobne vstúpi na ovplyvnený trh vrátane takého, ktorý už pôsobí na inom priestorovom relevantnom trhu; ak takýto podnikateľ existuje, informácie o tomto podnikateľovi v rozsahu § 1 ods. 1 písm. a) a dôvod a čas, keď k vstupu na trh pravdepodobne dôjde,

c) o faktoroch ovplyvňujúcich vstup na každý z ovplyvnených trhov z tovarového hľadiska aj z priestorového hľadiska, najmä

1. celkové náklady na vstup, najmä na výskum a vývoj, vytvorenie distribučnej siete, vytvorenie siete na poskytovanie služieb a údržby, na propagáciu a reklamu, ktoré by museli byť vynaložené, aby na trhu začal pôsobiť významný podnikateľ, aký podiel na trhu by musel takýto podnikateľ dosiahnuť a aké obdobie by bolo potrebné na dosiahnutie tejto pozície na trhu,

2. právne a regulačné bariéry vstupu, najmä potrebu získania rôznych povolení, požiadaviek na štandardizáciu,

3. obmedzenia tvorené existenciou patentov, výrobno-technických a obchodných poznatkov a informácií, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa (ďalej len „know-how“), a inými právami duševného vlastníctva a obmedzenia vyplývajúce z udeľovania licencií na takéto práva,

4. rozsah, v akom sú účastník koncentrácie a podnikatelia podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) majiteľmi, poskytovateľmi alebo nadobúdateľmi licencií na patenty, know-how alebo iných práv duševného vlastníctva,

5. význam úspor z rozsahu,

6. opis prístupu k dodávkam vstupov.

§ 6

Informácie o zmluvách o kooperácii

Informácie o zmluvách o kooperácii, ktoré obsahujú najmä ustanovenia o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja, ustanovenia o udelení licencií, ustanovenia o spoločnej výrobe, ustanovenia o spolupráci v oblasti distribúcie, ustanovenia o dlhodobom dodávaní a výmene informácií alebo ustanovenia o spolupráci v oblasti špecializácie, obsahujú údaje o

a) rozsahu, v akom existujú takéto zmluvy na ovplyvnených trhoch podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b),

b) obsahu zmlúv podľa písmena a) uzatvorených na ovplyvnených trhoch podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), v ktorých zmluvnou stranou je niektorý z účastníkov koncentrácie alebo podnikateľ podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b).

§ 7

Informácie o obchodných združeniach

Informácie o obchodných združeniach obsahujú

a) zoznam združení fyzických osôb a právnických osôb podľa § 3 ods. 2 zákona, ktoré pôsobia na ovplyvnených trhoch podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), vykonávajú obchodné činnosti a ktorých členom je účastník koncentrácie,

b) zoznam najdôležitejších združení fyzických osôb a právnických osôb podľa § 3 ods. 2 zákona, ktoré vykonávajú obchodné činnosti a ktorých členmi sú odberatelia a dodávatelia účastníkov koncentrácie,

c) informácie o názve, sídle, telefónnom čísle, faxovom čísle, a ak ju má, aj o e-mailovej adrese združenia podľa písmena a).

§ 8

Všeobecné trhové informácie

Všeobecné trhové informácie obsahujú

a) zoznam všetkých kategórií vyrábaných tovarov a služieb poskytovaných každým z účastníkov koncentrácie, zoznam všetkých kategórií vyrábaných tovarov a služieb poskytovaných podnikateľmi podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b), vymedzenie územia, na ktorom sú tieto tovary vyrábané, a vymedzenie územia, na ktorom sú tieto služby poskytované, okrem tovarov uvedených v § 4,

b) opis koncentrácií uskutočnených za posledné tri roky účastníkmi koncentrácie a podnikateľmi podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b), najmä

1. kedy došlo ku koncentrácii,

2. kto bol účastníkom koncentrácie,

3. ktorých kategórií tovarov a ktorých území sa koncentrácia týkala.

§ 9

Informácie o kooperatívnych účinkoch spoločného podniku

(1) Ak zostanú dvaja účastníci koncentrácie alebo viacerí účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoločný podnik, v podstatnej miere pôsobiť na tom istom relevantnom trhu, na ktorom pôsobí nimi založený spoločný podnik, alebo na trhu, ktorý je trhom odbytu, trhom zásobovania alebo úzko súvisiacim trhom vo vzťahu k takémuto relevantnému trhu, informácie o kooperatívnych účinkoch spoločného podniku obsahujú

a) pre každý z týchto trhov údaje o

1. obrate každého z účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoločný podnik, dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie,

2. podiele činností prevádzaných na spoločný podnik vo vzťahu k obratu podľa bodu 1,

3. podieloch na trhu účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoločný podnik, ku dňu oznámenia koncentrácie,

b) odôvodnenie, prečo vytvorenie spoločného podniku vedie alebo nevedie ku koordinácii súťažného správania podnikateľov.

(2) Ak nezostanú dvaja účastníci koncentrácie alebo viacerí účastníci koncentrácie alebo podnikatelia podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoločný podnik, v podstatnej miere pôsobiť na tom istom relevantnom trhu, na ktorom pôsobí nimi vytvorený spoločný podnik, alebo na trhu, ktorý je trhom odbytu, trhom zásobovania alebo úzko súvisiacim trhom vo vzťahu k takémuto relevantnému trhu, informácie o kooperatívnych účinkoch spoločného podniku obsahujú odôvodnenie takéhoto ich konania.

(3) Informácie o kooperatívnych účinkoch spoločného podniku obsahujú vždy aj odôvodnenie, či koordinácia súťažného správania podnikateľov podľa § 9 ods. 6 zákona nie je v rozpore s § 4 ods. 1 zákona.

§ 10

Dôvody a účinky koncentrácie a ich dopad na súťaž

Dôvody a účinky koncentrácie a ich dopad na súťaž obsahujú

a) uvedenie dôvodov koncentrácie,

b) vyhodnotenie alebo vyčíslenie účinkov koncentrácie najmä s ohľadom na úsporu nákladov, zlepšenie vzťahu kvalita – cena, posilnenie konkurenčnej schopnosti na zahraničných trhoch, realizáciu inovácií, vyhodnotenie vplyvu koncentrácie na zamestnanosť a investičné zámery s vyčíslením ich reálnej návratnosti,

c) analýzu cenového vývoja dotknutého tovaru pred koncentráciou a po koncentrácii a informáciu o predpokladoch udržania súčasnej cenovej úrovne po koncentrácii,

d) podrobné zhodnotenie alebo vyčíslenie účinkov koncentrácie vo vzťahu k spotrebiteľom, dodávateľom a odberateľom,

e) odôvodnenie, či účinky koncentrácie nemožno dosiahnuť inak,

f) odôvodnenie, či koncentrácia vytvára prekážky efektívnej súťaže,

g) stručnú charakteristiku ďalších podnikateľských zámerov účastníkov koncentrácie a podnikateľov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b).

§ 11

Podkladová dokumentácia

Podkladová dokumentácia obsahuje

a) všetky dokumenty týkajúce sa koncentrácie, najmä

1. zmluvu medzi podnikateľmi, na základe ktorej koncentrácia vznikla, alebo akýkoľvek iný dokument, na základe ktorého koncentrácia vznikla v origináli, alebo jeho overenú kópiu; úrad môže na žiadosť účastníka koncentrácie, ktorý oznamuje koncentráciu, povoliť predloženie neoverenej kópie s priloženým čestným vyhlásením, že kópia plne zodpovedá originálu dokumentu,

2. stanovy účastníkov koncentrácie a spoločenskú zmluvu,

3. originál výpisu z obchodného registra alebo výpisu z iného registra, v ktorom je účastník koncentrácie registrovaný, alebo jeho overenú kópiu, nie staršiu ako tri mesiace,

4. živnostenské oprávnenie,

b) výročné správy a účtovné závierky účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie,

c) analýzy, správy, štúdie, prehľady alebo iné dokumenty vypracované na účely zhodnotenia alebo analyzovania koncentrácie, najmä s ohľadom na súťažné podmienky, na podiely na trhu, na existujúcich konkurentov alebo na potenciálnych konkurentov, na potenciál rastu predaja alebo na potenciál rastu expanzie na iné tovarové relevantné trhy alebo na iné priestorové relevantné trhy.


§ 12

Spoločné ustanovenie

Ak koncentrácia vznikla podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona, náležitosti oznámenia koncentrácie za podnikateľa prepojeného podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) s podnikateľom alebo s časťou podnikateľa, nad ktorým sa získava priama kontrola alebo nepriama kontrola, ak takýto podnikateľ nie je predmetom koncentrácie, sa od účastníka koncentrácie nevyžadujú.

§ 13

Prechodné ustanovenie

Pri neúplnom oznámení koncentrácie podanom účastníkom koncentrácie pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa postupuje podľa doterajších predpisov.

§ 14

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 585/2002 Z. z.

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Danica Paroulková v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2) Nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikateľmi (úplné znenie Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 024, 29/01/2004).