Vyhláška č. 269/2004 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu

(v znení č. 403/2011 Z. z.)

Čiastka 110/2004
Platnosť od 30.04.2004 do30.06.2014
Účinnosť od 01.01.2012 do30.06.2014
Zrušený 151/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

269

VYHLÁŠKA

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 43 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Obratom podnikateľa účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva1) je súčet

a) príjmov z predaja výrobkov,

b) príjmov z predaja tovaru,

c) príjmov z predaja služieb,

d) finančnej pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona.

(2) Obratom podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva,2) okrem podnikateľov uvedených v § 2, je súčet

a) tržieb z predaja vlastných výrobkov,

b) tržieb z predaja tovaru,

c) tržieb z predaja služieb,

d) tržieb z predaja cenných papierov a podielov,

e) finančnej pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona.

§ 2

(1) Obratom banky, pobočky zahraničnej banky, obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti a podielového fondu je súčet

a) výnosov z úrokov a obdobných výnosov,

b) výnosov z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach,

c) výnosov z poplatkov a provízií,

d) čistého zisku z finančných operácií,

e) ostatných prevádzkových výnosov,

f) finančnej pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona.

(2) Obratom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky je súčet

a) výnosov z úrokov a obdobných výnosov,

b) výnosov z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach,

c) výnosov z poplatkov a provízií,

d) čistého zisku z finančných operácií,

e) ostatných prevádzkových výnosov,

f) výnosov spojených s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou,

g) finančnej pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona.

(3) Obratom zdravotnej poisťovne a obratom Sociálnej poisťovne je súčet

a) tržieb za vlastné výkony,

b) tržieb z predaja služieb,

c) tržieb za predaný tovar,

d) iných ostatných tržieb,

e) výnosov zmluvného poistenia a pripoistenia,

f) finančnej pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona.

(4) Obratom poisťovne je súčet

a) technického účtu k neživotnému poisteniu – predpísané poistné v hrubej výške,

b) technického účtu k životnému poisteniu – predpísané poistné v hrubej výške,

c) finančnej pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona.

(5) Obratom rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie, obce a vyššieho územného celku je súčet

a) tržieb za vlastné výrobky,

b) tržieb za predaný tovar,

c) tržieb z predaja služieb,

d) finančnej pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona.

(6) Obratom združenia podľa § 3 ods. 2 zákona je súčet

a) tržieb za predaj tovaru,

b) tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb,

c) prijatých príspevkov,

d) finančnej pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona.

§ 3

Pri výpočte obratu podnikateľa, na ktorého sa nevzťahuje osobitný predpis,3) sa použijú ustanovenia § 1 a 2 tejto vyhlášky obdobne.

§ 4

(1) Ak podnikateľ v čase od uzavretia účtovného obdobia predchádzajúceho vzniku koncentrácie do dňa vzniku koncentrácie nadobudol časť podniku iného podnikateľa alebo previedol časť svojho podniku na iného podnikateľa, pri výpočte obratu tohto podnikateľa sa k jeho obratu pripočíta alebo sa od jeho obratu odpočíta obrat vzťahujúci sa na takúto časť podniku.

(2) Ak podnikateľ vznikol v období od uzavretia účtovného obdobia predchádzajúceho vzniku koncentrácie do dňa vzniku koncentrácie zlúčením alebo splynutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, pri výpočte obratu tohto podnikateľa sa sčítajú obraty pôvodných zlučovaných podnikateľov alebo splývajúcich podnikateľov.

(3) Obrat podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,4) ktorý je platný v posledný deň príslušného účtovného obdobia.


§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 167/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu.

§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Danica Paroulková v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

2) § 9 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 562/2003 Z. z.

3) Zákon č. 431/2002 Z. z.

4) Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.