Zákon č. 151/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo), 187/2021 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 56/2014
Platnosť od 07.06.2014
Účinnosť od 01.06.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 14. júna 2014, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 12. júna 2014.

151

ZÁKON

zo 14. mája 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 106/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 24 odsek 8 znie:

(8) Opakované marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dozoru podľa odseku 3 sa považuje za závažné porušenie povinnosti.28a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

28a) Napríklad § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

V čl. XIV sa slová „čl. I až III“ nahrádzajú slovami „čl. I, čl. II bodov 2 až 8, čl. III“, za slovami „a 36“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a čl. II bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2015“.

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 204/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 165/2009 Z. z. a zákonom č. 387/2011 Z. z. a týmto zákonom.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 14. júna 2014, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 12. júna 2014.“.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.