Výnos č. 173/2014 Z. z.Výnos Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Čiastka 61/2014
Platnosť od 24.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014

OBSAH

173

VÝNOS

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

z 13. júna 2014

o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Odmena člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je 50 eur za hodinu vykonanej práce v rámci výkonu tejto funkcie, najviac však 250 eur za mesiac.

(2) Odmena člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je splatná mesačne pozadu vo výplatných termínoch určených pre štátnych zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.


§ 2

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2014.


Tibor Menyhart v. r.