Nájdených 334
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 01.01.2004
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde 01.09.1994
88/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie 26.02.2021
104/2020 Z. z. Nariadenie o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou 30.04.2020
57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci 01.04.2018
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave 02.01.2016
375/2015 Z. z. Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky 15.12.2015
27/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení, ustanovujúce spôsob úpravy výsledku hospodárenia pre finančné výkazníctvo
371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu 01.01.2015
328/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení ustanovujúcom vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva 01.07.2014
406/2011 Z. z. Zákon o dobrovoľníctve 01.12.2011
185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj 01.08.2009
184/2009 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave 01.09.2009
668/2004 Z. z. Nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 01.01.2005
564/2004 Z. z. Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 01.01.2005
391/2004 Z. z. Zákon o plate poslanca Európskeho parlamentu 09.07.2004
177/2004 Z. z. Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov 01.05.2004
 
...