Nájdených 223
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
88/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie 26.02.2021
441/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu 01.01.2021
108/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu 01.05.2019
63/2017 Z. z. Vyhláška o vzore tlačiva daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku 01.05.2017
54/2015 Z. z. Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí 30.03.2015
256/2014 Z. z. Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia liehu 01.10.2014
255/2014 Z. z. Vyhláška o označovaní balení kontrolných známok na balenia tabakových výrobkov 01.10.2014
254/2014 Z. z. Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov 01.10.2014
252/2014 Z. z. Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia liehu 01.10.2014
118/2012 Z. z. Vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov 01.04.2012
538/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu 01.01.2012
537/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) 01.01.2012
530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 01.01.2012
493/2009 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností 01.12.2009
192/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja 01.06.2008
609/2007 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 01.01.2008
619/2006 Z. z. Vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu 01.01.2007
330/2004 Z. z. Opatrenie o prevodovom kľúči kódov kombinovanej nomenklatúry na daň z minerálneho oleja 01.06.2004
106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 01.03.2004
105/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z liehu 01.03.2004