Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2019 218/1949 Zb. Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom
v znení 318/2018 Z. z.
01.01.2019 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení , 170/2018 Z. z.
01.01.2019 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení , 312/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 42/1980 Zb. Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím
v znení , 373/2018 Z. z.
01.01.2019 116/1985 Zb. Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.
v znení , 346/2018 Z. z.
01.01.2019 51/1988 Zb. Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov
v znení , 346/2018 Z. z.
01.01.2019 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 216/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 170/2018 Z. z., 276/2017 Z. z.
01.01.2019 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 345/2018 Z. z.
01.01.2019 138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 310/1992 Zb. Zákon o stavebnom sporení
v znení , 277/2018 Z. z.
01.01.2019 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 566/1992 Zb. Zákon o Národnej banke Slovenska
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 40/1993 Z. z. Zákon o štátnom občianstve SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu
v znení , 372/2018 Z. z.
01.01.2019 308/1993 Z. z. Zákon o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde
v znení , 347/2018 Z. z.
01.01.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 346/2018 Z. z., 312/2018 Z. z.
01.01.2019 202/1995 Z. z. Devízový zákon
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení , 318/2018 Z. z.
01.01.2019 80/1997 Z. z. Zákon o Exportno-importnej banke SR
v znení , 373/2018 Z. z.
01.01.2019 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
v znení , 346/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení , 346/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 347/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 129/1998 Z. z. Zákon o zákaze chemických zbraní
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 144/1998 Z. z. Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 200/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe colníkov
v znení , 347/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách
v znení , 305/2018 Z. z.
01.01.2019 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 147/2001 Z. z. Zákon o reklame
v znení , 307/2018 Z. z.
01.01.2019 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 302/2001 Z. z. Zákon o samosprávnych krajoch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 376/2018 Z. z., 347/2018 Z. z.
01.01.2019 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení , 347/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla
v znení , 373/2018 Z. z.
01.01.2019 435/2001 Z. z. Patentový zákon
v znení , 242/2017 Z. z.
01.01.2019 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 373/2018 Z. z., 345/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 109/2018 Z. z., 279/2017 Z. z.
01.01.2019 564/2001 Z. z. Zákon o verejnom ochrancovi práv
v znení , 318/2018 Z. z.
01.01.2019 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 373/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 313/2018 Z. z.
01.01.2019 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách
v znení , 346/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 95/2002 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 170/2018 Z. z.
01.01.2019 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení , 177/2018 Z. z., 170/2018 Z. z.
01.01.2019 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 318/2018 Z. z.
01.01.2019 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 223/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva Patentový zákon
v znení , 278/2018 Z. z.
01.01.2019 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní
v znení , 373/2018 Z. z.
01.01.2019 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 344/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 373/2018 Z. z.
01.01.2019 442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 444/2002 Z. z. Zákon o dizajnoch
v znení , 242/2017 Z. z.
01.01.2019 467/2002 Z. z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh
v znení , 290/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 310/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 629/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o dizajnoch
v znení , 333/2018 Z. z.
01.01.2019 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
v znení , 395/2018 Z. z.
01.01.2019 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 368/2018 Z. z., 317/2018 Z. z., 282/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 463/2003 Z. z. Zákon o vojnových veteránoch
v znení , 171/2018 Z. z.
01.01.2019 525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
v znení , 312/2018 Z. z., 216/2018 Z. z.
01.01.2019 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 373/2018 Z. z.
01.01.2019 548/2003 Z. z. Zákon o Justičnej akadémii
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 550/2003 Z. z. Zákon o probačných a mediačných úradníkoch
v znení , 321/2018 Z. z.
01.01.2019 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 388/2018 Z. z., 318/2018 Z. z.
01.01.2019 586/2003 Z. z. Zákon o advokácii
v znení , 36/2019 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 385/2018 Z. z., 368/2018 Z. z., 347/2018 Z. z., 213/2018 Z. z., 112/2018 Z. z., 344/2017 Z. z.
01.01.2019 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 365/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 182/2017 Z. z.
01.01.2019 600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa
v znení , 232/2018 Z. z.
01.01.2019 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 376/2018 Z. z.
01.01.2019 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode
v znení , 170/2018 Z. z.
01.01.2019 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 94/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
v znení , 334/2018 Z. z.
01.01.2019 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 352/2018 Z. z.
01.01.2019 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 369/2018 Z. z., 323/2018 Z. z., 112/2018 Z. z.
01.01.2019 341/2004 Z. z. Nariadenie o katalógoch pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 354/2018 Z. z.
01.01.2019 344/2004 Z. z. Zákon o patentových zástupcoch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 364/2004 Z. z. Vodný zákon
v znení , 305/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 420/2004 Z. z. Zákon o mediácii
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 372/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 541/2004 Z. z. Atómový zákon
v znení , 308/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 374/2018 Z. z.
01.01.2019 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 374/2018 Z. z.
01.01.2019 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 374/2018 Z. z., 351/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 336/2017 Z. z.
01.01.2019 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 376/2018 Z. z., 351/2018 Z. z.
01.01.2019 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 351/2018 Z. z., 345/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 312/2018 Z. z.
01.01.2019 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení , 310/2016 Z. z.
01.01.2019 587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde
v znení , 329/2018 Z. z., 216/2018 Z. z.
01.01.2019 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 177/2018 Z. z., 109/2018 Z. z.
01.01.2019 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 690/2004 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia
v znení , 301/2018 Z. z.
01.01.2019 747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom
v znení , 373/2018 Z. z., 170/2018 Z. z.
01.01.2019 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
v znení , 373/2018 Z. z.
01.01.2019 8/2005 Z. z. Zákon o správcoch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
v znení , 310/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení , 344/2018 Z. z.
01.01.2019 93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 110/2005 Z. z. Vyhláška o regulácii obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami
v znení , 387/2018 Z. z.
01.01.2019 171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 271/2005 Z. z. Krmivársky zákon
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 321/2018 Z. z.
01.01.2019 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 321/2018 Z. z.
01.01.2019 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 177/2018 Z. z., 61/2018 Z. z.
01.01.2019 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 474/2005 Z. z. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 528/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu povinnej práce
v znení , 321/2018 Z. z.
01.01.2019 538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 592/2005 Z. z. Oznámenie o postupe účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
v znení , 360/2018 Z. z.
01.01.2019 607/2005 Z. z. Oznámenie o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne
v znení , 359/2018 Z. z.
01.01.2019 627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
v znení , 61/2018 Z. z.
01.01.2019 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 101/2006 Z. z. Minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie liečebných kúpeľov
v znení , 337/2018 Z. z.
01.01.2019 238/2006 Z. z. Zákon o jadrovom fonde
v znení , 308/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 275/2006 Z. z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy
v znení , 313/2018 Z. z.
01.01.2019 280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 384/2006 Z. z. Nariadenie o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným
v znení , 415/2018 Z. z.
01.01.2019 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 57/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
v znení , 355/2018 Z. z.
01.01.2019 94/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.
v znení , 308/2018 Z. z.
01.01.2019 218/2007 Z. z. Zákon o zákaze biologických zbraní
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa
v znení , 170/2018 Z. z.
01.01.2019 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC
v znení , 1/2019 Z. z.
01.01.2019 517/2007 Z. z. Zákon o úžitkových vzoroch
v znení , 242/2017 Z. z.
01.01.2019 569/2007 Z. z. Geologický zákon
v znení , 353/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
v znení , 358/2018 Z. z., 272/2018 Z. z.
01.01.2019 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ
v znení , 261/2018 Z. z.
01.01.2019 1/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o úžitkových vzoroch
v znení , 279/2018 Z. z.
01.01.2019 90/2008 Z. z. Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 92/2008 Z. z. Zákon o komoditnej burze
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 375/2018 Z. z., 365/2018 Z. z., 440/2015 Z. z.
01.01.2019 282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 368/2018 Z. z.
01.01.2019 385/2008 Z. z. Zákon o Tlačovej agentúre SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 408/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 308/2018 Z. z.
01.01.2019 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 515/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
v znení , 329/2018 Z. z., 216/2018 Z. z.
01.01.2019 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja
v znení , 313/2018 Z. z.
01.01.2019 583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 630/2008 Z. z. Nariadenie o rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
v znení , 401/2018 Z. z.
01.01.2019 7/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
v znení , 325/2018 Z. z.
01.01.2019 185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie
v znení , 241/2017 Z. z.
01.01.2019 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
v znení , 377/2018 Z. z., 309/2018 Z. z.
01.01.2019 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 373/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 505/2009 Z. z. Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 506/2009 Z. z. Zákon o ochranných známkach
v znení , 242/2017 Z. z.
01.01.2019 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 368/2018 Z. z., 213/2018 Z. z., 267/2017 Z. z.
01.01.2019 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 231/2018 Z. z.
01.01.2019 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu
v znení , 347/2018 Z. z.
01.01.2019 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 373/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 136/2010 Z. z. Zákon o službách na vnútornom trhu
v znení , 170/2018 Z. z.
01.01.2019 151/2010 Z. z. Zákon o zahraničnej službe
v znení , 318/2018 Z. z.
01.01.2019 154/2010 Z. z. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
v znení , 321/2018 Z. z.
01.01.2019 434/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
v znení , 322/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR
v znení , 313/2018 Z. z.
01.01.2019 525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 532/2010 Z. z. Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v znení , 375/2018 Z. z.
01.01.2019 22/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v znení , 371/2018 Z. z.
01.01.2019 45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre
v znení , 373/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 373/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 249/2011 Z. z. Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 333/2011 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
v znení , 373/2018 Z. z.
01.01.2019 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 374/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
v znení , 374/2018 Z. z., 156/2018 Z. z., 336/2017 Z. z.
01.01.2019 392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 376/2018 Z. z.
01.01.2019 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 352/2018 Z. z., 290/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 235/2012 Z. z. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
v znení , 368/2018 Z. z.
01.01.2019 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 309/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 251/2012 Z. z. Zákon o energetike
v znení , 309/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 162/2018 Z. z.
01.01.2019 391/2012 Z. z. Novela zákona o Národnom jadrovom fonde
v znení , 308/2018 Z. z.
01.01.2019 396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 312/2018 Z. z.
01.01.2019 71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií
v znení , 302/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 133/2013 Z. z. Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 143/2013 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
v znení , 308/2018 Z. z.
01.01.2019 144/2013 Z. z. Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami s obmedzením držby z dôvodu bezpečnosti
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 374/2018 Z. z., 351/2017 Z. z.
01.01.2019 180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy
v znení , 216/2018 Z. z.
01.01.2019 284/2013 Z. z. Vyhláška o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
v znení , 361/2018 Z. z.
01.01.2019 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 313/2018 Z. z.
01.01.2019 402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 497/2013 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
v znení , 394/2018 Z. z.
01.01.2019 58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov
v znení , 170/2018 Z. z.
01.01.2019 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
v znení , 344/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani
v znení , 344/2018 Z. z.
01.01.2019 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
v znení , 373/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 342/2014 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
v znení , 399/2018 Z. z.
01.01.2019 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 373/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu
v znení , 372/2018 Z. z.
01.01.2019 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 213/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 109/2018 Z. z.
01.01.2019 40/2015 Z. z. Zákon o audiovízii
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 65/2015 Z. z. Vyhláška o stredných školách
v znení , 241/2018 Z. z.
01.01.2019 78/2015 Z. z. Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami
v znení , 321/2018 Z. z.
01.01.2019 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 312/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v znení , 344/2018 Z. z.
01.01.2019 176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 185/2015 Z. z. Autorský zákon
v znení , 306/2018 Z. z.
01.01.2019 273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 216/2018 Z. z.
01.01.2019 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 347/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov
v znení , 313/2018 Z. z.
01.01.2019 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 345/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 357/2015 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a audite
v znení , 372/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení , 378/2018 Z. z.
01.01.2019 371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
v znení , 379/2018 Z. z.
01.01.2019 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
v znení , 380/2018 Z. z., 186/2018 Z. z.
01.01.2019 378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
v znení , 373/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 177/2018 Z. z.
01.01.2019 446/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami
v znení , 348/2018 Z. z.
01.01.2019 90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie
v znení , 373/2018 Z. z.
01.01.2019 310/2016 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
01.01.2019 331/2016 Z. z. Vyhláška o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 397/2018 Z. z.
01.01.2019 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 347/2018 Z. z., 318/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
v znení , 211/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
01.01.2019 182/2017 Z. z. Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
01.01.2019 241/2017 Z. z. Novela zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách
01.01.2019 242/2017 Z. z. Novela zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
01.01.2019 250/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
v znení , 266/2018 Z. z.
01.01.2019 267/2017 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
01.01.2019 276/2017 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
01.01.2019 279/2017 Z. z. Novela zákona o bankách
01.01.2019 302/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest
v znení , 363/2018 Z. z.
01.01.2019 304/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
v znení , 335/2018 Z. z.
01.01.2019 336/2017 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
01.01.2019 344/2017 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2019 351/2017 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.01.2019 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
v znení , 307/2018 Z. z.
01.01.2019 61/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
01.01.2019 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
v znení , 373/2018 Z. z.
01.01.2019 87/2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane
v znení , 308/2018 Z. z.
01.01.2019 109/2018 Z. z. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
01.01.2019 111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
v znení , 313/2018 Z. z.
01.01.2019 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
01.01.2019 156/2018 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
01.01.2019 162/2018 Z. z. Novela zákona o energetike
01.01.2019 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 308/2018 Z. z.
01.01.2019 186/2018 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
01.01.2019 211/2018 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde
01.01.2019 213/2018 Z. z. Zákon o dani z poistenia
01.01.2019 241/2018 Z. z. Novela vyhlášky o stredných školách
01.01.2019 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
01.01.2019 260/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
01.01.2019 261/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
01.01.2019 272/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
01.01.2019 282/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2019 302/2018 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií
01.01.2019 317/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.01.2019 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.01.2019 365/2018 Z. z. Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
02.01.2019 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 284/2018 Z. z.
02.01.2019 219/1996 Z. z. Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
v znení , 284/2018 Z. z.
02.01.2019 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 284/2018 Z. z.
02.01.2019 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 284/2018 Z. z.
02.01.2019 364/2004 Z. z. Vodný zákon
v znení , 284/2018 Z. z.
02.01.2019 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 209/2018 Z. z.
02.01.2019 209/2018 Z. z. Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
02.01.2019 284/2018 Z. z. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
14.01.2019 435/2001 Z. z. Patentový zákon
v znení , 291/2018 Z. z.
14.01.2019 444/2002 Z. z. Zákon o dizajnoch
v znení , 291/2018 Z. z.
14.01.2019 517/2007 Z. z. Zákon o úžitkových vzoroch
v znení , 291/2018 Z. z.
14.01.2019 506/2009 Z. z. Zákon o ochranných známkach
v znení , 291/2018 Z. z.
14.01.2019 567/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach
v znení , 332/2018 Z. z.
15.01.2019 328/2015 Z. z. Vyhláška o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov
v znení , 12/2019 Z. z.
30.01.2019 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení , 25/2019 Z. z.