Nariadenie vlády č. 355/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

OBSAH

355

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. novembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 129/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 odsek 2 znie:

(2) Množiteľský porast musí spĺňať tieto požiadavky na izolačné vzdialenosti od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie:

Množiteľský porastNajmenšia izolačná vzdialenosť

Lesknica kanárska (Phalaris canariensis),
raž siata (Secale cereale) okrem hybridov
- na výrobu základného osiva300 m
- na výrobu certifikovaného osiva250 m

Cirok (Sorghum spp.)
- na výrobu základného osiva (*)400 m
- na výrobu certifikovaného osiva (*)200 m

Tritikale (xTriticosecale), samoopelivé odrody
- na výrobu základného osiva50 m
- na výrobu certifikovaného osiva20 m

Kukurica siata (Zea mays)200 m

(*) Pre oblasti, v ktorých prítomnosť ciroku alepského (Sorghum halepense) alebo ciroku sudánskeho (Sorghum sudanense) predstavuje osobitné riziko cudzoopelenia, platí, že pre množiteľské porasty na výrobu
a) základného osiva ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor) alebo jeho hybridov je najmenšia izolačná vzdialenosť 800 m od zdroja kontaminujúceho peľu,
b) certifikovaného osiva ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor) alebo jeho hybridov je najmenšia izolačná vzdialenosť 400 m od zdroja kontaminujúceho peľu.

Najmenšie izolačné vzdialenosti uvedené v tabuľke sa nemusia dodržať, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred nežiaducim cudzoopelením.“.

2. Príloha č. 4 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

8. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/1027 z 19. júla 2018, ktorou sa mení smernica Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o izolačné vzdialenosti pre Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 184, 20. 7. 2018).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.