Oznámenie č. 261/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.09.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodu 1, bodu 2 § 4 ods. 11 a 12, bodov 3 až 9 a 11 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

OBSAH

261

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 12. septembra 2018 č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.), opatrenia z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 (oznámenie č. 565/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17694/2013-74 (oznámenie č. 483/2013 Z. z.), opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74 (oznámenie č. 277/2014 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/18451/2015-74 (oznámenie č. 26/2016 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodu 1, bodu 2 § 4 ods. 11 a 12, bodov 3 až 9 a 11 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 17/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.), opatrenia z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 (oznámenie č. 565/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17694/2013-74 (oznámenie č. 483/2013 Z. z.), opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74 (oznámenie č. 277/2014 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/18451/2015-74 (oznámenie č. 26/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 9 druhá veta znie: „Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu,4) miestne dane a poplatky,7aaa) daň z motorových vozidiel,7aab) daň z poistenia,7aac) poplatky vzťahujúce sa na činnosti, z ktorých príjmy sa zahrnujú do základu dane z príjmov,4) napríklad poplatok za znečistenie ovzdušia,7aad) poplatok za zneškodnenie odpadov a iné poplatky, ktorých povinnosť úhrady vyplýva z osobitných predpisov7aae) a nepovažujú sa za službu a ďalšie výdavky neuvedené v odseku 6 písm. e) prvom až piatom bode, ktoré sa nepovažujú za službu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7aaa až 7aae znejú:

7aaa) § 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

7aab) Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.

7aac) Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7aad) Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

7aae) Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. § 4 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

(11) V peňažnom denníku záložného veriteľa sa poskytnutie peňažných prostriedkov záložcovi podľa § 151a až 151g Občianskeho zákonníka účtuje ako výdavok podľa odseku 6 písm. g). Vrátenie sumy poskytnutých peňažných prostriedkov záložcom v určenom termíne alebo príjem z predaja zálohu pri nesplatení poskytnutých peňažných prostriedkov záložcom v určenom termíne, sa v peňažnom denníku záložného veriteľa účtuje ako príjem celkom, ktorý sa ďalej člení na

a) sumu do výšky peňažných prostriedkov poskytnutých záložcovi ako príjem podľa odseku 6 písm. f) a

b) sumu prevyšujúcu výšku peňažných prostriedkov poskytnutých záložcovi ako príjem podľa odseku 6 písm. d) druhého bodu.

(12) V účtovnej jednotke, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby,7aaf) sa príjmy a výdavky spojené s poskytovaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa osobitného predpisu7aaf) účtujú oddelene od príjmov a výdavkov spojených s inými službami alebo inou činnosťou poskytovateľa tejto sociálnej služby.

(13) Pri nadobudnutí virtuálnej meny za eurá alebo inú cudziu menu sa tento výdavok prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa odseku 6 písm. g). Pri takto nadobudnutej virtuálnej mene sa pri jej následnom predaji účtuje výdavok podľa odseku 6 písm. e) šiesteho bodu v súlade s osobitným predpisom7aag) a príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny sa účtuje podľa odseku 6 písm. d) tretieho bodu. Pri predaji virtuálnej meny7aah) sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok podľa odseku 6 písm. e) šiesteho bodu v súlade s osobitným predpisom.7aag) Pri predaji virtuálnej meny7aah) okrem príjmu z odplatného prevodu virtuálnej meny sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií príjem podľa odseku 6 písm. d) tretieho bodu v súlade s osobitným predpisom.7aai)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7aaf až 7aai znejú:

7aaf) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

7aag) § 19 ods. 2 písm. v) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.

7aah) § 2 písm. ai) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.

7aai) § 17 ods. 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.“.

3. V § 6 ods. 3 prvej vete sa za slová „účtuje aj“ vkladajú slová „dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou na účely jeho predaja a“.

4. V § 6 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Ak má účtovná jednotka len jednu pokladnicu, samostatná pokladničná kniha sa neotvára.“.

5. V § 6 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Ak má účtovná jednotka len jeden účet v banke, samostatná kniha účet v banke sa neotvára.“.

6. V § 7 ods. 3 druhej vete sa za slovo „účtuje“ vkladajú slová „v peňažnom denníku“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak do konca bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia účtovná jednotka už nie je zamestnávateľom11a) a nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu uložený na osobitnom účte v banke sa prevedie na účet v banke, v peňažnom denníku sa účtuje ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu. Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobitnom účte v banke, nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje v peňažnom denníku ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu. V knihe sociálneho fondu sa nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu vysporiada najneskôr do uzavretia účtovných kníh bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. v znení zákona č. 591/2007 Z. z.“.

7. V § 10 ods. 16 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Výdavky účtované podľa § 4 ods. 6 písm. e) spojené s vlastným chovom zvierat, pri ktorých po dosiahnutí ich dospelosti má účtovná jednotka úmysel preradiť ich zo zásob do dlhodobého hmotného majetku, sa v účtovnom období preradenia zvierat do dlhodobého hmotného majetku znížia prostredníctvom uzávierkových účtovných operácií podľa § 8 ods. 4 písm. a) bodu 1d. v súlade s osobitným predpisom.21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.“.

8. V § 11 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.

9. V § 11 ods. 10 sa slová „už predaným zásobám alebo spotrebovaným“ nahrádzajú slovom „uhradeným“ a na konci sa pripája táto veta: „O výšku zľavy z ceny poskytnutú k ešte neuhradeným zásobám sa v knihe záväzkov účtuje zníženie výšky záväzku.“.

10. § 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Pri odplatnom nadobudnutí virtuálnej meny sa v knihe krátkodobého finančného majetku účtuje obstaranie virtuálnej meny v reálnej hodnote podľa § 27 ods. 13 zákona.“.

11. V § 14 ods. 7 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa príjem a výdavok zahrnujú do základu dane z príjmov.4)“.

12. § 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) V účtovnej jednotke, ktorá je záložným veriteľom, sa účtuje vznik pohľadávky voči záložcovi v deň poskytnutia peňažných prostriedkov záložcovi. V knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky voči záložcovi ku dňu jej úhrady záložcom v určenom termíne. Ak nie je pohľadávka uhradená v určenom termíne a záložný veriteľ sám alebo prostredníctvom mandatára predá záloh, účtuje sa úhrada pohľadávky ku dňu prijatia peňažných prostriedkov za predaj alebo úhradu mandatára. Odplata mandatára sa účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) druhého bodu.“.

13. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Použitie dotácie alebo jej časti sa účtuje v peňažnom denníku ako výdavok podľa § 4 ods. 6 písm. e) okrem obstarania dlhodobého majetku, ktoré sa účtuje podľa odseku 3.“.

14. V § 18a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom35aea)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aea znie:

35aea) § 17 ods. 19 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

15. V § 18a ods. 2 tretej vete sa za slová „vo výške použitého sponzorského“ vkladajú slová „podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom35ag)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35ag znie:

35ag) § 17 ods. 3 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

16. V § 19 odsek 1 znie:

(1) V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. V peňažnom denníku sa ku dňu inkasa pohľadávky alebo ku dňu prijatia preddavku35ah) základ dane z pridanej hodnoty účtuje v súlade s § 4 ods. 6 písm. d) a daň z pridanej hodnoty sa účtuje v súlade s § 4 ods. 6 písm. f). Pri úhrade záväzku alebo poskytnutí preddavku sa v peňažnom denníku účtuje základ dane z pridanej hodnoty v súlade s § 4 ods. 6 písm. e) alebo písm. g) a daň z pridanej hodnoty, na ktorú vzniklo právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty37) sa účtuje v súlade s § 4 ods. 6 písm. g). Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe pohľadávok. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť35a) dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe záväzkov. Platba záväzku voči správcovi dane alebo inkaso pohľadávky z dôvodu nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, sa v peňažnom denníku uvádza v príslušnom prehľade podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.4) Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa k obdobiu, v ktorom mala byť účtovná jednotka platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v

a) knihe pohľadávok, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktoré prevyšuje daň z pridanej hodnoty, ktorú je účtovná jednotka povinná platiť,

b) knihe záväzkov, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je povinnosť účtovnej jednotky platiť daň z pridanej hodnoty.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35ah znie:

35ah) § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z.“.

17. V § 19 ods. 4 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Pri pomerne odpočítanej dani z pridanej hodnoty39) v jednom zdaňovacom období sa časť dane z pridanej hodnoty, na ktorú nie je nárok, účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu.“.

18. § 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Storno výdavkov sa účtuje v peňažnom denníku ako zníženie výdavkov v členení podľa § 4 ods. 6 písm. e). Ak účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje za účtovné obdobie výdavok zahrnovaný do základu dane, o vrátený výdavok sa v peňažnom denníku upravia príjmy podľa § 8 ods. 4 písm. a) bodu 1a.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodu 1, bodu 2 § 4 ods. 11 a 12, bodov 3 až 9 a 11 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.


Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií