Vyhláška č. 302/2017 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest

(v znení č. 363/2018 Z. z.)

Platnosť od 12.12.2017
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 505/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 1 ods. 7, § 3, § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

302

VYHLÁŠKA

Úradu vlády Slovenskej republiky

z 30. novembra 2017,

ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) podľa § 23 ods. 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Systemizácia štátnozamestnaneckých miest

(1) Systemizácia štátnozamestnaneckých miest (ďalej len „systemizácia“) sa vedie podľa organizačnej štruktúry služobného úradu.

(2) Zo systemizácie služobného úradu vyplýva celkový počet štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, zaradenie štátnozamestnaneckého miesta v rámci organizačnej štruktúry, počet štátnozamestnaneckých miest štátnych zamestnancov v rámci jednotlivých organizačných útvarov, počet štátnozamestnaneckých miest vedúcich štátnych zamestnancov (ďalej len „vedúci zamestnanec“) a ich zaradenie v rámci jednotlivých organizačných útvarov, počet štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov (ďalej len „absolventské miesto“) a ich zaradenie v rámci jednotlivých organizačných útvarov.

(3) Zo systemizácie správcu rozpočtovej kapitoly1) (ďalej len „správca“), ktorý je nadriadeným služobným úradom, vyplýva aj počet štátnozamestnaneckých miest určených pre jednotlivé podriadené služobné úrady.

(4) Zo systemizácie správcu, ktorý má viac ako 100 štátnozamestnaneckých miest, okrem správcu, ktorým je Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, vyplýva aj počet určených absolventských miest.

(5) Štátnozamestnanecké miesto je v systemizácii charakterizované opisom štátnozamestnaneckého miesta vypracovaným podľa § 6 ods. 3 zákona okrem štátnozamestnaneckého miesta, na ktorom vykonáva štátnu službu štátny zamestnanec podľa § 7 ods. 2 alebo 7 zákona. Štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonáva štátnu službu štátny zamestnanec podľa § 7 ods. 2 alebo 7 zákona, je v systemizácii charakterizované označením funkcie štátneho zamestnanca podľa § 18 ods. 1 zákona alebo podľa osobitných predpisov.2)

(6) Počet štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade a v organizačnom útvare služobného úradu zodpovedá rozsahu a zložitosti vykonávaných činností podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona.

(7) Služobný úrad vedie systemizáciu aj v registri štátnozamestnaneckých miest.

§ 2

Absolventské miesto

(1) Počet absolventských miest určuje správca v systemizácii na kalendárny rok podľa prevádzkových možností; to nevylučuje možnosť určiť ďalšie absolventské miesta v systemizácii aj počas kalendárneho roka.

(2) Absolventské miesto, ktoré je obsadené absolventom, sa vedie v systemizácii ako absolventské miesto do konca kalendárneho roka.

(3) Absolventské miesto, ktoré nie je obsadené absolventom ani postupom podľa § 44 ods. 15 zákona, môže služobný úrad určiť v systemizácií ako štátnozamestnanecké miesto, ktoré nie je absolventským miestom; zároveň určí v systemizácií iné štátnozamestnanecké miesto ako absolventské miesto.

(4) To isté štátnozamestnanecké miesto nemožno opätovne určiť za absolventské miesto, ak nebolo obsadené absolventom podľa § 9 zákona do jedného roka odo dňa jeho určenia za absolventské miesto.

§ 3

Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

(1) Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest vrátane štátnozamestnaneckých miest vedúcich zamestnancov a miest iných zamestnancov podľa osobitného predpisu3) v organizačných útvaroch ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

a) so schváleným limitom na rozpočtový rok najmenej 150 zamestnancov je v

1. sekcii 15,

2. odbore 5,

3. kancelárii 4,

4. oddelení 3,

5. inom organizačnom útvare 3, ak nemá podľa organizačného poriadku postavenie sekcie, odboru alebo kancelárie,

b) so schváleným limitom na rozpočtový rok menej ako 150 zamestnancov je v

1. sekcii 12,

2. odbore 4,

3. kancelárii 3,

4. oddelení 3,

5. inom organizačnom útvare 3, ak nemá podľa organizačného poriadku postavenie sekcie, odboru alebo kancelárie.

(2) Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest podľa odseku 1 sa vzťahuje na organizačný útvar, ktorý riadi vedúci zamestnanec, ktorý je štátnym zamestnancom podľa zákona, okrem vedúceho zamestnanca vo verejnej funkcii podľa zákona.

(3) Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest podľa odseku 1 sa nevzťahuje na organizačný útvar, ktorého postavenie a pôsobnosť upravuje osobitný predpis4).

§ 4

Zmena systemizácie

(1) Služobný úrad posudzuje potrebu zmeny v systemizácii v súlade s princípom efektívneho riadenia.

(2) Po posúdení potreby zmeny podľa odseku 1 služobný úrad odôvodní potrebu zmeny v systemizácii v súlade s § 23 ods. 4 a 5 zákona.

(3) Služobný úrad, ktorý nie je správcom, oznamuje zmenu v systemizácii spolu s odôvodnením jeho správcovi s dostatočným časovým predstihom pred jej uskutočnením.

§ 5

Kontrola systemizácie

(1) Kontrola systemizácie je zameraná na dodržiavanie zásad vedenia systemizácie, či služobný úrad vedie systemizáciu

a) v nadväznosti na každoročné určenie počtu štátnozamestnaneckých miest správcom,

b) podľa organizačnej štruktúry služobného úradu,

c) z hľadiska dodržania určeného počtu absolventských miest,

d) z hľadiska dodržania minimálneho počtu štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch podľa § 3 ods. 1.

(2) Kontrola systemizácie je zameraná aj na plnenie povinnosti správcu oznamovať úradu vlády zmeny v systemizácii podľa § 23 ods. 4 a 5 zákona.

(3) Kontrola systemizácie sa uskutočňuje aj prostredníctvom registra štátnozamestnaneckých miest.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 3, § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, a § 1 ods. 7 a § 5 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.


Igor Federič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 2 ods. 1 a § 22 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad § 16 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 11 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.