Oznámenie č. 272/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.10.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodov 1 až 4, 6, 7, 9, 10, 12 až 15, 18 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

272

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodov 1 až 4, 6, 7, 9, 10, 12 až 15, 18 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 19/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

ČI. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. M F/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. M F/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. M F/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 8 písmeno q) znie:

q) prebiehajúce a hroziace súdne spory,".

2. V § 23 odsek 3 znie:

(3) Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti majetku, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, pri ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa zohľadňuje najmä

a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,

b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,

c) technické zastaranie majetku a morálne zastaranie majetku,

d) zákonné obmedzenia alebo iné obmedzenia na používanie majetku,

e) rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.".

3. V § 24 ods. 3 sa za slová „Cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti" vkladajú slová „a podiely v obchodnej spoločnosti".

4. V § 24 ods. 6 písm. a) sa za slovo „papiere" vkladajú slová „a podiely".

5. V § 34 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na osobitne vytvorenom analytickom účte k účtu 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie sa účtuje prírastok virtuálnej meny alebo úbytok virtuálnej meny. Úbytok virtuálnej meny do nákladov sa účtuje na ťarchu účtu 555 - Náklady na krátkodobý finančný majetok. Rozdiel, ktorý vznikne pri preceňovaní virtuálnej meny na reálnu hodnotu podľa § 27 ods. 13 zákona, sa účtuje na ťarchu účtu 555 - Náklady na krátkodobý finančný majetok alebo v prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku.".

6. V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V prospech účtu 342 - Ostatné priame dane sa účtuje predpis dane u platiteľa dane vyberanej zrážkou podľa osobitného predpisu.42a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

42a) § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

7. § 41 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Ak poskytovateľ štátnych dotácií alebo miestnych dotácií v zmluve určí sumu finančných prostriedkov, ktoré je prijímate!' povinný prerozdeliť určeným právnickým osobám, u prijímateľa sa účtuje tento nárok ako jeho pohľadávka voči poskytovateľovi na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy a súvzťažne záväzok voči príslušným právnickým osobám v prospech účtu 325 - Ostatné záväzky. V právnickej osobe, ktorej sú prerozdelené štátne dotácie alebo miestne dotácie, sa účtuje na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy a v prospech účtu 691 - Dotácie alebo účtu 384 - Výnosy budúcich období.".

8. V § 43 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok do kapitálového fondu z príspevkov47a) obchodnej spoločnosti sa účtuje v hodnote dohodnutej v príslušnej zmluve v prospech účtu 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, a podľa vplyvu akcionára alebo spoločníka sa účtuje podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 6 na vecne príslušnom účte finančného majetku.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

47a) § 217a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.".

9. V § 44 ods. 2 písm. d) sa za slovo „ jednotky" vkladajú slová „a dobrovoľníkom".

10. V § 45 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) štátne dotácie alebo miestne dotácie, ktoré neboli ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje účtovná závierka, použité.".

11. V § 49 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

(8) V občianskom združení, ktoré je registrovaným sociálnym podnikom, sa tvorba nedeliteľného fondu z kapitálových vkladov účtuje na ťarchu účtu 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu k účtu 412 - Fondy tvorené podľa osobitného predpisu. Tvorba nedeliteľného fondu z účtovného zisku sa účtuje na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu k účtu 423 - Fondy tvorené zo zisku.

(9) V nadácií, neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby alebo v účelovom zariadení cirkvi, ktoré sú registrovaným sociálnym podnikom, sa tvorba rezervného fondu pri vzniku účtovnej jednotky alebo zvyšovaní základného imania zakladateľmi účtuje na ťarchu účtu 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu k účtu 412 - Fondy tvorené podľa osobitného predpisu. Tvorba rezervného fondu z účtovného zisku sa účtuje na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu k účtu 421 - Rezervný fond.".

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 14.

12. V § 49 ods. 11 sa za slovo „skupiny" vkladajú slová „41 - Imanie a fondy alebo účtovej skupiny".

13. Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:

67a) Napríklad § 31 a 32 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 písm. d) a § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. vznení neskorších predpisov, § 155 až 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ^daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania vznení neskorších predpisov.".

14. Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠63a

Účtovanie zákazkovej výroby

(1) Na účely účtovania zákazkovej výroby u zhotoviteľa sa rozumie

a) zákazkovou výrobou zákazka vznikajúca na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom osobitne dohodnutá na zhotovenie majetku alebo skupiny majetkov, ktoré spolu súvisia alebo sú navzájom prepojené vzhľadom na ich dizajn, technológiu, funkciu, účel alebo použitie, pri ktorej objednávateľ určuje hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko - stavebné riešenie, a preto nejde o štandardizovanú výrobu; zákazkovou výrobou sa okrem zhotovenia majetku alebo skupiny majetkov rozumie aj

1. zmluva na poskytovanie služieb, ktoré priamo súvisia so zhotovením majetku alebo skupiny majetkov, napríklad služby manažérov projektu alebo architektov,

2. zmluva na likvidáciu majetku, obnovu prostredia alebo rekultiváciu životného prostredia po likvidácii majetku, ku ktorému sa táto likvidácia, obnova alebo rekultivácia viaže,

b) zmluvnými výnosmi zákazkovej výroby odhadované výnosy zo zákazkovej výroby dohodnuté v zmluve a zvyčajne určené na základe fixnej ceny alebo určené ako súčet nákladov na realizáciu zákazkovej výroby a marže, odsúhlasenej odchýlky pôvodne určených výnosov, iného nároku zo zákazkovej výroby a stimulačného doplatku,

c) fixnou cenou cena pevne určená za zákazkovú výrobu ako celok alebo za jednotku výkonu, ktorá sa zvyšuje alebo znižuje podľa dodatočne dohodnutej zmeny jednej alebo viacerých špecifikácií zákazkovej výroby alebo z dôvodu sankcií,

d) súčtom nákladov na realizáciu zákazkovej výroby a marže cena, pri ktorej má zhotoviteľ nárok na oprávnené náklady alebo inak vymedzené náklady a maržu určenú ako percentuálnu časť týchto nákladov alebo ako pevný poplatok,

e) odchýlkou od ceny zmena dohodnutej ceny z dôvodu pokynu objednávateľa na zmenu rozsahu vykonania prác, ktoré ovplyvňujú zmluvné výnosy, ak objednávateľ schválil rozsah a sumu odchýlky od ceny, pričom suma zmluvných výnosov sa dá spoľahlivo oceniť,

f) iným nárokom zo zákazkovej výroby suma požadovaná ako náhrada za vzniknuté náklady nezahrnuté do zmluvnej ceny, ak je pravdepodobné, že objednávateľ nárok uzná, pričom uznaná suma objednávateľom sa dá spoľahlivo určiť,

g) stimulačným doplatkom dodatočná suma zaplatená objednávateľom alebo vjeho mene zhotoviteľovi, ak sú dosiahnuté alebo prekročené určené parametre výkonov tvoriacich predmet zákazkovej výroby a je pravdepodobné ich splnenie alebo prekročenie, pričom suma stimulačného doplatku sa dá spoľahlivo určiť,

h) zmluvnými nákladmi sú predpokladané náklady, ktoré sa dajú priradiť k zákazkovej výrobe odo dňa zabezpečenia zmluvy až do jej úplného splnenia, pričom sa členia na priame náklady na zákazkovú výrobu, nepriame náklady, ostatné náklady a náklady na zabezpečenie zmluvy, ktoré sú samostatne identifikovateľné a spoľahlivo oceniteľné na zabezpečenie zmluvy, ak boli vynaložené v účtovnom období, v ktorom bola podpísaná zmluva,

i) priamymi nákladmi náklady priamo sa vzťahujúce na zákazkovú výrobu, ktoré boli zákazkovou výrobou vyvolané v rozsahu, v akom sa vzťahujú na jej realizáciu, predovšetkým náklady na spotrebovaný materiál, prácu, odpisy dlhodobého majetku, na nájom strojov a zariadení, na dizajn a technickú pomoc, úroky z úverov, odhadované náklady na odstraňovanie vád a záručnú opravu,

j) nepriamymi nákladmi náklady, ktoré súvisia s činnosťami spojenými so zákazkovou výrobou a dajú sa priradiť k zákazkovej výrobe, napríklad náklady na poistenie, náklady na dizajn a technickú pomoc, režijné náklady a ostatné nepriame náklady, pričom tieto náklady sa priraďujú pomocou metód, ktoré sú systematické, racionálne vyjadrujú vzťah medzi týmito nákladmi a zákazkovou výrobou a sú aplikované rovnakým spôsobom na všetky náklady, ktoré majú podobný charakter,

k) ostatnými nákladmi, ktoré možno požadovať na preplatenie od objednávateľa, náklady neuvedené v písmenách i) aj), ktoré sú dohodnuté v zmluvných podmienkach, napríklad niektoré náklady na všeobecnú administratívu, náklady na vývoj,

I) nákladmi, ktoré sa neúčtujú ako náklady na zákazkovú výrobu, ktoré nesúvisia so zákazkovou výrobou alebo nemôžu byť priradené k zákazkovej výrobe, napríklad náklady na výskum, vývoj a ostatné náklady, ktorých preplatenie nie je v zmluve dohodnuté, odbytové náklady, odpisy nečinných strojov a zariadení, ktoré sa nepoužívajú pri konkrétnej zákazkovej výrobe.

(2) V účtovníctve zhotoviteľa sa ako jedna zákazková výroba účtuje skupina zmlúv s jedným objednávateľom alebo niekoľkými
objednávateľmi, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a) skupina zmlúv a ich podmienky sú dohodnuté ako jeden celok,

b) skupina zmlúv vzájomne úzko súvisí tak, že sú súčasťou jedného projektu a majú spoločnú maržu,

c) zmluvy sa vykonávajú súbežne alebo na seba postupne nadväzujú.

(3) V účtovníctve zhotoviteľa, ak sa v jednej zmluve dohodlo zhotovenie viacerých majetkov, sa účtuje o zhotovení jednotlivého majetku tvoriaceho predmet zmluvy ako o samostatnej zákazkovej výrobe, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a) pre jednotlivý majetok sa predložili samostatné ponuky,

b) jednotlivý majetok bol predmetom samostatného rokovania a zhotoviteľ a objednávateľ mali možnosť prijať alebo odmietnuť tú časť zmluvy, ktorá sa vzťahuje na jednotlivý majetok,

c) k jednotlivému majetku možno identifikovať zmluvné náklady a zmluvné výnosy.

(4) V účtovníctve zhotoviteľa sa zhotovenie dodatočného majetku účtuje ako samostatná zákazková výroba, ak sa

a) majetok podstatne líši v dizajne, technológii alebo funkcii od majetku obsiahnutého v pôvodnej zmluve alebo

b) cena zhotovenia dodatočného majetku dohodne bez ohľadu na pôvodnú zmluvnú cenu.

(5) Na účely účtovania zákazkovej výroby sa používa rozpočtovanie zmluvných nákladov a zmluvných výnosov. V priebehu zákazkovej výroby sa suma rozpočtovaných zmluvných nákladov a rozpočtovaných zmluvných výnosov prehodnocuje a upravuje na základe prehodnotenia budúcich udalostí a zníženia alebo odstránenia neistoty. Zmena rozpočtovaných zmluvných nákladov a rozpočtovaných zmluvných výnosov sa prejaví pri účtovaní nákladov alebo výnosov účtovného obdobia, v ktorom bola uskutočnená.

(6) Na účely účtovania zákazkovej výroby, pri ktorej sa dá výsledok zákazkovej výroby spoľahlivo odhadnúť, sa zmluvné výnosy a zmluvné náklady pripadajúce na účtovné obdobie účtujú ako náklady a výnosy metódou stupňa dokončenia. Pri účtovaní zmluvných výnosov podľa metódy stupňa dokončenia zákazkovej výroby sa zmluvné výnosy priraďujú k už vynaloženým zmluvným nákladom, ktoré sa vynaložili na dosiahnutie stupňa dokončenia zákazkovej výroby. Metóda stupňa dokončenia sa uskutočňuje kumulatívne v každom účtovnom období na základe aktuálneho rozpočtu zmluvných nákladov a zmluvných výnosov.

(7) Pri účtovaní výnosov s fixnou cenou sa dá výsledok zákazkovej výroby spoľahlivo oceniť, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a) celkové zmluvné výnosy sa môžu spoľahlivo určiť,

b) je pravdepodobné, že účtovnej jednotke budú plynúť ekonomické úžitky spojené so zmluvou,

c) náklady na dokončenie zákazkovej výroby, ako aj stupeň dokončenia zákazkovej výroby sa môže spoľahlivo určiť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

d) zmluvné náklady sa môžu identifikovať a spoľahlivo oceniť tak, že sa môžu porovnať skutočne vynaložené náklady s predpokladanými nákladmi určenými v rozpočte.

(8) Pri účtovaní zmluvných výnosov určených ako súčet nákladov na realizáciu zákazkovej výroby a marže sa dá výsledok zákazkovej výroby spoľahlivo odhadnúť, ak

a) je pravdepodobné, že účtovnej jednotke budú plynúť ekonomické úžitky spojené so zmluvou a

b) zmluvné náklady sa môžu identifikovať a spoľahlivo oceniť.

(9) Pri účtovaní podľa metódy stupňa dokončenia zákazkovej výroby, pri ktorej sa stupeň dokončenia zákazkovej výroby zisťuje podľa nákladov skutočne vynaložených na zákazkovú výrobu, sa do výpočtu zahŕňajú len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci. Metóda stupňa dokončenia sa určuje napríklad ako

a) pomer skutočne už vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu,

b) zistenie stavu vykonanej práce, napríklad pomocou odpracovaných hodín, ukončených operácií, alebo

c) dokončenie pomernej časti práce dohodnutej v zmluve.

(10) Ak sa výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nemôže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené. Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(11) Zhotoviteľom požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe sa účtujú na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 311 - Odberatelia so súvzťažným zápisom v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 601 - Tržby za vlastné výrobky. Preddavky, ktoré zhotoviteľ prijal pred vykonaním príslušnej práce, sa účtujú v prospech účtu 324 - Prijaté preddavky alebo v prospech účtu 475 - Dlhodobé prijaté preddavky.

(12) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa doúčtuje rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami za zákazkovú výrobu a hodnotou zákazkovej výroby podľa metódy stupňa dokončenia alebo v sume podľa odseku 10 na osobitne vytvorený analytický účet k účtu 311 - Odberatelia so súvzťažným zápisom na osobitne vytvorený analytický účet k účtu 601 - Tržby za vlastné výrobky.".

15. Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

72) Napríklad § 92 a 93 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 24 až 28a zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

16. V § 66 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výnos z predaja virtuálnej meny sa účtuje v prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku. V prospech účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku sa účtuje virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za majetok, inú virtuálnu menu alebo službu so súvzťažným zápisom na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie.".

17. § 67 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Použitie podielu zaplatenej dane ako vklad do nadačného imania sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je nadáciou, na ťarchu účtu

a) 665 - Príspevky z podielu zaplatenej dane a v prospech účtu 411 - Základné imanie alebo

b) 384 - Výnosy budúcich období a v prospech účtu 411 - Základné imanie, ak ide o zostatok nepoužitého podielu zaplatenej dane.".

18. § 67a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Použitie čistého výnosu zbierky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu 412 - Fondy tvorené podľa osobitných predpisov a v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období. V časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri vyradení dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu účtu 384 - Výnosy budúcich období a v prospech účtu 656 - Výnosy z použitia fondu.".

19. V § 71 ods. 1 sa číslo „75" nahrádza číslom „77".

20. V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom I), ktoré znie:

l) virtuálna mena nadobudnutá ťažbou.".


ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem či. I bodov 1 až 4, 6, 7, 9, 10, 12 až 15, 18 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.


Peter Kazimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií SR