Vyhláška č. 251/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

(v znení č. 245/2019 Z. z., 245/2019 Z. z.)

Platnosť od 13.09.2018
Účinnosť od 01.10.2019
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem prílohy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a prílohy č. 8, ktorá nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.

251

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 5. septembra 2018

o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo hlavného inštruktora a

b) vecnú pôsobnosť príslušnej právnickej osoby, ktorá pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, (ďalej len „stavovská organizácia“) alebo príslušných zástupcov zamestnávateľov (ďalej len „profesijná organizácia“) k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom.

§ 2

(1) Gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú zaradené v sústave odborov vzdelávania.

(2) Študijný odbor a zameranie študijného odboru v gymnáziách, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory v stredných športových školách, je uvedená v prílohe č. 2.

(4) Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 3.

(5) Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory a zamerania učebných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 4.

(6) Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 5.

(7) Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 6.

(8) Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v konzervatóriách, je uvedená v prílohe č. 7.

(9) Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v školách umeleckého priemyslu, je uvedená v prílohe č. 8.

§ 3

(1) Učebné odbory a zamerania učebných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4.

(2) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať nadstavbové štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 časti C. Nadstavbové štúdium trvá najmenej dva roky.

(3) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 častiach A a B. Zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium trvá najmenej šesť mesiacov.

(4) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať kvalifikačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 častiach A a B. Kvalifikačné štúdium trvá najmenej dva roky.

(5) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať špecializačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 6. Špecializačné štúdium trvá najmenej dva roky; to sa nevzťahuje na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

(6) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať vyššie odborné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 6. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky.

(7) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých škola umeleckého priemyslu môže organizovať špecializačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 8 časti B. Špecializačné štúdium trvá najmenej dva roky.

(8) Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých škola umeleckého priemyslu môže organizovať vyššie odborné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 8 časti B. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky.

§ 4

(1) Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, hlavného inštruktora alebo učiteľa odbornej praxe pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory alebo ich zamerania je uvedený v prílohách č. 3, 4 a prílohe č. 5 časti B.

(2) Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného učiteľa odbornej praxe pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I je päť až deväť žiakov.

§ 5

(1) Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je určená podľa skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov, v ktorých sú jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zaradené.

(2) Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je uvedená v prílohe č. 9.

(3) Spolupracujúca stavovská organizácia a spolupracujúca profesijná organizácia uvedená v prílohe č. 9

a) sa podieľa na plnení úloh vyplývajúcich z vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie alebo

b) poskytuje súčinnosť príslušnému ministerstvu, ktoré sa zúčastňuje na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni, alebo

c) poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z. a vyhlášky č. 185/2017 Z. z.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem prílohy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a prílohy č. 8, ktorá nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.


Martina Lubyová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

ŠTUDIJNÝ ODBOR A JEHO ZAMERANIE V GYMNÁZIU

KódŠtudijný odborNadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
Študijný odbor – zameranie
1. 7902 J gymnázium 7902 J
2. 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 7902 J 74

Príloha č. 2 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNEJ ŠPORTOVEJ ŠKOLE

KódŠtudijný odborNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovPoznámka
1. 7451 J športové gymnázium 7902 J 77
2. 7471 M športový manažment

Príloha č. 3 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

SKUPINY UČEBNÝCH ODBOROV PODĽA § 2 ODS. 4

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy/hlavného inštruktoraPoznámka
Učebný odbor1. ročník2. ročník
A. 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1. 2477 F obrábanie kovov 2477 F 12 12
2. 2478 F strojárska výroba 2478 F 12 12
3. 2498 F technické služby v autoservise 2498 F 10 10
B. 27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1. 2752 F výroba úžitkového skla 2752 F 7 7 1), 2)
C. 29 POTRAVINÁRSTVO
1. 2982 F potravinárska výroba 2982 F 12 12
D. 31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1. 3161 F praktická žena 3161 F 12 12
2. 3178 F výroba konfekcie 3178 F 15 12
3. 3179 F textilná výroba 3179 F 12 12
E. 32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1. 3282 F výroba obuvi 3282 F 12 12
2. 3283 F výroba koženej galantérie 3283 F 12 12
3. 3284 F kožušnícka výroba 3284 F 12 12
F. 33 SPRACÚVANIE DREVA
1. 3383 F spracúvanie dreva 3383 F 12 12
G. 36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. 3686 F stavebná výroba 3686 F 12 12
H. 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1. 4572 F poľnohospodárska výroba 4572 F 12 12
2. 4579 F lesná výroba 4579 F 15 12
I. 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1. 6468 F pomocník v kuchyni 1212

Vysvetlivky:

1) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého dĺžka štúdia je tri roky.

2) V 3. ročníku sedem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo hlavného inštruktora.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

SKUPINY UČEBNÝCH ODBOROV PODĽA § 2 ODS. 5

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovKód študijného odboru nadstavbového štúdiaNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy/hlavného inštruktoraPoznámka
Učebný odbor1. ročník2. a 3. ročník
Učebný odbor – zameranie
A. 21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
1. 2176 H mechanik banských prevádzok 2176 H 2153 L 2414 L 01 2417 L 9 5
B. 22 HUTNÍCTVO
1. 2275 H hutník 2275 H 2414 L 03 12 8
2. 2285 H zlievač 2285 H 2414 L 03 2414 L 04 12 12
3. 2287 H modelár 2287 H 2414 L 02 2414 L 03 2414 L 04 3347 L 12 12
C. 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1. 2423 H nástrojár 2423 H 2414 L 01 2414 L 02 2414 L 04 12 12
2. 2430 H operátor strojárskej výroby 2430 H 2414 L 01 2414 L 02 2414 L 03 2414 L 04 12 12
3. 2432 H puškár 2432 H 2414 L 01 2414 L 02 2414 L 04 6403 L 12 12
4. 2433 H obrábač kovov 2433 H 2414 L 01 2414 L 02 2414 L 04 12 12
5. 2435 H klampiar
6. 2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2435 H 01 2414 L 01 2414 L 03 2414 L 04 6403 L 12 12
7. 2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2435 H 02 2414 L 01 2414 L 03 3659 L 6403 L 12 12 1)
8. 2439 H lakovník 2439 H 2414 L 01 6403 L 12 12
9. 2463 H hodinár 2463 H 2414 L 01 2414 L 04 2675 L 03 6403 L 12 7
10. 2464 H strojný mechanik 2464 H 2414 L 01 2414 L 04 2417 L 12 12
11. 2466 H mechanik opravár
12. 2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2466 H 01 2414 L 01 2414 L 04 2415 L 2417 L 12 12
13. 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2466 H 02 2414 L 01 2414 L 04 2417 L 3454 L 12 12
14. 2466 H 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia 2466 H 04 2414 L 01 2414 L 04 2417 L 4526 L 10 10
15. 2466 H 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá 2466 H 10 2414 L 01 2414 L 04 2417 L 12 12
16. 2466 H 21 mechanik opravár – hasičská technika 2466 H 21 2414 L 01 2414 L 04 2417 L 12 10
17. 2487 H autoopravár
18. 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 01 2414 L 01 2414 L 04 2417 L 2675 L 03 3757 L 6403 L 12 10
19. 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 02 2414 L 04 2675 L 03 3757 L 6403 L 12 10
20. 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 03 2414 L 01 2414 L 03 2414 L 04 6403 L 12 10
21. 2487 H 04 autoopravár – lakovník 2487 H 04 2414 L 01 2414 L 04 6403 L 12 10
22. 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2488 H 2414 L 01 2414 L 04 2417 L 12 12
D. 26 ELEKTROTECHNIKA
1. 2683 H elektromechanik
2. 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2638 H 11 2675 L 01 2675 L 02 2675 L 03 6403 L 12 10
3. 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2683 H 12 2675 L 03 6403 L 12 10
4. 2683 H 13 elektromechanik – telekomunikačná technika 2683 H 13 2675 L 03 6403 L 12 10
5. 2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2683 H 14 2675 L 03 2676 L 6403 L 12 10
6. 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2683 H 15 2675 L 01 2675 L 02 2675 L 03 6403 L 12 10
7. 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá 2683 H 17 2675 L 01 2675 L 02 6403 L 12 10
E. 27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1. 2738 H operátor sklárskej výroby
2. 2738 H 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla 2738 H 01 2737 L 10 10
3. 2738 H 02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov 2738 H 02 2737 L 10 10
4. 2738 H 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla 2738 H 03 2737 L 10 10
5. 2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky 2738 H 05 2737 L 10 10
6. 2738 H 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov 2738 H 05 2737 L 6403 L 10 10
7. 2738 H 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla 2738 H 06 2737 L 10 10
F. 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1. 2866 H gumár plastikár 2866 H 2890 L 12 12 2)
2. 2877 H chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby 2877 H 2890 L 12 12
3. 2889 H chemik
4. 2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy 2889 H 01 2890 L 12 12
5. 2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 2889 H 04 2890 L 12 12
G. 29 POTRAVINÁRSTVO
1. 2954 H mäsiar 2954 H 2952 L 10 10
2. 2955 H mäsiar, lahôdkár 2955 H 2952 L 6403 L 10 10
3.
2956 H
mäsiar kuchár 2952 L
6403 L
6421 L
10103), 4)
4. 2962 H pekár 2962 H 2952 L 6403 L 10 10
5. 2963 H mlynár a cestovinár 2963 H 2952 L 10 10
6. 2964 H cukrár 2964 H 2952 L 6403 L 6421 L 10 10
7. 2965 H cukrovinkár pečivár 2965 H 2952 L 6403 L 15 10
8. 2977 H cukrár kuchár 2977 H 2952 L 6403 L 6421 L 10 10 3), 4)
9. 2978 H cukrár pekár 2978 H 2952 L 6403 L 10 10 3), 4)
10. 2987 H biochemik
11. 2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba 2987 H 01 2952 L 12 10
12. 2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu 2987 H 02 2952 L 12 10
13. 2987 H 03 biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína 2987 H 03 2952 L 12 10
H. 31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1. 3146 H tkáč 3146 H 3139 L 6403 L 12 12
2. 3151 H pletiar 3151 H 3139 L 6403 L 12 12
3. 3152 H krajčír
4. 3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 H 01 3125 L 6403 L 12 12
5. 3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3152 H 02 3125 L 6403 L 12 12
I. 32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1. 3250 H remenár sedlár 3250 H 3248 L 6403 L 12 12
2. 3251 H kožušník 3251 H 3248 L 6403 L 12 10
3. 3274 H obuvník 3274 H 3248 L 6403 L 12 10
J. 33 SPRACÚVANIE DREVA
1. 3355 H stolár 3355 H 3347 L 3659 L 6403 L 12 12
2. 3370 H čalúnnik 3370 H 3347 L 6403 L 12 12
K. 34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ
1. 3473 H polygraf
2. 3473 H 06 polygraf – grafik 3473 H 06 3454 L 6403 L 7 7
3. 3473 H 07 polygraf – tlačiar 3473 H 07 3454 L 6403 L 7 7
4. 3473 H 08 polygraf – knihár 3473 H 08 3454 L 6403 L 7 7
L. 36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. 3661 H murár 3661 H 3659 L 6403 L 12 12
2. 3663 H tesár 3663 H 3659 L 6403 L 12 12 1)
3. 3668 H montér suchých stavieb 3668 H 3659 L 6403 L 12 12
4. 3672 H kamenár 3672 H 3659 L 6403 L 12 10
5. 3673 H kachliar 3673 H 3659 L 6403 L 12 12
6. 3675 H maliar 3675 H 3659 L 6403 L 12 10
7. 3678 H inštalatér 3678 H 2414 L 01 3659 L 6403 L 12 7
8. 3679 H sklenár 3679 H 3659 L 6403 L 12 10
9. 3680 H podlahár 3680 H 3659 L 6403 L 12 7
10. 3684 H strechár 3684 H 3659 L 6403 L 12 7 1)
11. 3688 H kominár 3688 H 3659 L 6403 L 12 10 1)
M. 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1. 3762 H železničiar 3762 H 3757 L 12 12
2. 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy 3763 H 3756 L 12 10
3. 3766 H lodník 3766 H 3757 L 12 12
N. 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1. 4524 H agromechanizátor, opravár 4524 H 4512 L 4526 L 6403 L 10 10
2. 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 4529 H 4511 L 4512 L 6403 L 12 10
3. 4561 H poľnohospodár
4. 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia 4561 H 01 4526 L 10 10
5. 4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo 4561 H 02 4512 L 12 12
6. 4561 H 03 poľnohospodár – služby 4561 H 03 4512 L 12 12
7. 4562 H lesokrajinár 4562 H 4521 L 12 10
8. 4567 H poľnohospodár pre služby na vidieku 4567 H nie je určený 12 10
9. 4569 H viazač – aranžér kvetín 4569 H 4511 L 6403 L 12 12
10. 4571 H záhradník 4571 H 4511 L 6403 L 12 12
11. 4575 H mechanizátor lesnej výroby 4575 H 4521 L 6403 L 10 10 6)
12. 4578 H rybár 4578 H 4508 L 6403 L 12 7
13. 4580 H chovateľ
14. 4580 H chovateľ – chov koní a jazdectvo 4580 H 02 4512 L 6403 L 12 7
15. 4580 H chovateľ – chov oviec 4580 H 03 4512 L 6403 L 12 10
16. 4582 H včelár, včelárka 4512 L 107
O. 53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
1. 5371 H sanitár 5371 H nie je určený 5)
P. 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1. 6424 H manikér – pedikér 6424 H 6403 L 6423 L 12 8
2. 6444 H čašník, servírka 6444 H 6403 L 6421 L 12 10
3. 6445 H kuchár 6445 H 6403 L 6421 L 12 10
4. 6451 H aranžér 6451 H 6403 L 6411 L 12 10
5. 6452 H fotograf 6452 H 6403 L 6411 L 15 12
6. 6456 H kaderník 6456 H 6403 L 6426 L 15 10
7. 6460 H predavač 6460 H 6403 L 6411 L 12 10
8. 6475 H technicko-administratívny pracovník 6475 H 6403 L 6476 L 12 12
9. 6489 H hostinský, hostinská 6489 H 6403 L 6421 L 12 10
Q. 85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
1. 8541 H umelecký kováč a zámočník 8541 H 6403 L 8 8
2. 8545 H zlatník a klenotník 8545 H 6403 L 12 10
3. 8551 H umelecký štukatér 8551 H 6403 L 12 10
4. 8555 H umelecký rezbár 8555 H 6403 L 8 8
5. 8557 H umelecký stolár 8557 H 6403 L 8 8
6. 8559 H umelecký čalúnnik a dekoratér 8559 H 6403 L 8 8
7. 8564 H umelecký smaltér 8564 H 6403 L 12 10
8. 8571 H umelecká vyšívačka 8571 H 6403 L 8 8
9. 8572 H umelecká čipkárka 8572 H 6403 L 8 8
10. 8573 H umelecký keramik 8573 H 6403 L 12 10
11. 8576 H umelecký parochniar a maskér 8576 H 6403 L 12 10
12. 8582 H umelecký krajčír 8582 H 6403 L 8 8

Vysvetlivky:

1) V 3. ročníku pri práci vo výškach štyria žiaci na jedného majstra odbornej výchovy/hlavného inštruktora.

2) Pri téme vulkanizácia najviac šesť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy/hlavného inštruktora.

3) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého dĺžka štúdia je štyri roky.

4) V 4. ročníku desať žiakov na jedného majstra odbornej výchovy/hlavného inštruktora.

5) Učebný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.

6) V 2. ročníku a 3. ročníku pri prácach s motorovou pílou, pri ťažbe a sústreďovaní dreva päť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo na jedného hlavného inštruktora.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

SKUPINY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PODĽA § 2 ODS. 6

Časť A

Skupiny študijných odborov podľa § 2 ods. 6 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovPoznámka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
A. 11 FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1. 1140 N astronómia 1140 N 1)
B. 21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
1. 2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika 2157 M 2)
C. 22 HUTNÍCTVO
1. 2234 M zlievačstvo 2234 M 2)
2. 2235 M hutníctvo 2235 M 2)
D. 23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I
1. 2381 M strojárstvo 2381 M 2)
2. 2387 M mechatronika 2387 M 2)
E. 25 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
1. 2561 M informačné a sieťové technológie 2694 M 2)
2. 2567 M multimédiá 2567 M 2)
3. 2569 M informačné a digitálne technológie 2569 M 2)
F. 26 ELEKTROTECHNIKA
1. 2675 M elektrotechnika 2675 M 2)
G. 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1. 2840 M biotechnológia a farmakológia 2840 M 2)
2. 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 2841 M 2)
3. 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv 2847 M 2)
4. 2848 M chemická informatika 2848 M 2)
5. 2849 M kontrolné analytické metódy 2849 M 2)
6. 2885 M chemická výroba 2885 M 2)
H. 29 POTRAVINÁRSTVO
1. 2940 M potravinárstvo
2. 2940 M 01 potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek 2940 M 01 2)
3. 2940 M 03 potravinárstvo – spracúvanie múky 2940 M 03 2)
4. 2940 M 04 potravinárstvo – kvasná technológia 2940 M 04 2)
5. 2940 M 05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka 2940 M 05 2)
6. 2940 M 06 potravinárstvo – spracúvanie mäsa 2940 M 06 2)
7. 2940 M 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve 2940 M 08 2)
8. 2940 M 09 potravinárstvo – potravinár – kvalitár 2940 M 09 2)
9. 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 2949 M 2)
10. 2950 M poradenstvo vo výžive 2951 M 2)
I. 31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1. 3125 M odevníctvo 3125 M 2)
2. 3158 M styling a marketing 3158 M 2)
J. 32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1. 3231 M výroba obuvi a galantérneho tovaru 3231 M 2)
K. 33 SPRACÚVANIE DREVA
1. 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo
2. 3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3336 M 01 2)
3. 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3336 M 02 2)
4. 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3336 M 04 2)
5. 3336 M 06 drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov 3336 M 06 2)
6. 3348 M tvorba nábytku a interiéru 8269 M 2)
L. 34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ
1. 3431 M polygrafia
2. 3431 M 01 polygrafia – polygrafická technológia 3431 M 01 2)
3. 3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín 3431 M 02 2)
4. 3432 M obalová technika 3432 M 2)
M. 36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. 3650 M staviteľstvo 3650 M 2)
2. 3692 M geodézia, kartografia a kataster 3692 M 2)
N. 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1. 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3739 M 2)
2. 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3760 M 2)
3. 3765 M technika a prevádzka dopravy 3765 M 2)
4. 3767 M dopravná akadémia 3767 M 2)
O. 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
1. 3916 M životné prostredie 3916 M 2)
2. 3917 M technické a informatické služby
3. 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3917 M 02 2)
4. 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3917 M 03 2)
5. 3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii 3917 M 04 2)
6. 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve 3917 M 06 2)
7. 3917 M 08 technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve 3917 M 08 2)
8. 3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo 3917 M 09 2)
9. 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 3917 M 10 2)
10. 3917 M 11 technické a informatické služby – obuvníctvo 3917 M 11 2)
11. 3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva 3917 M 12 2)
12. 3918 M technické lýceum 3918 M 2)
13. 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 3964 M 2)
14. 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 3965 M 2)
15. 3920 M polytechnika 3920 M 2)
16. 3968 M logistika 3968 M 2)
P. 42 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I
1. 4210 M agropodnikanie
2. 4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby 4210 M 02 2)
3. 4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo 4210 M 04 2)
4. 4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 4210 M 08 2)
5. 4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4210 M 11 2)
6. 4210 M 13 agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo 4210 M 13 2)
7. 4210 M 14 agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat 4210 M 14 2)
8. 4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo 4210 M 16 2)
9. 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 4210 M 17 2)
10. 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia 4210 M 18 2)
11. 4211 M záhradníctvo
12. 4211 M 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba 4211 M 16 2)
13. 4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 4211 M 17 2)
14. 4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 4211 M 26 2)
15. 4215 M rybárstvo 4215 M 2)
16. 4219 M lesníctvo
17. 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka 4219 M 01 2)
18. 4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia 4219 M 02 2)
19. 4227 M vinohradníctvo a ovocinárstvo
20. 4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka 4227 M 01 2)
21. 4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie 4227 M 02 2)
22. 4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 4227 M 03 2)
23. 4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo 4227 M 05 2)
24. 4228 M záhradnícka výroba a služby 4228 M 2)
25. 4236 M ekonomika pôdohospodárstva 4236 M 2)
26. 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva 4243 M 2)
27. 4246 M bioenergetika 4246 M 2)
Q 43 VETERINÁRSKE VEDY
1. 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena
2. 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat 4336 M 01 3), 4)
3. 4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba 4336 M 02 3), 4)
4. 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat 4336 M 03 3), 4)
5. 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov 4336 M 04 3), 4)
6. 4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov 4336 M 05 3), 4)
R. 53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
1. 5304 M asistent výživy 5304 M 2), 5)
2. 5308 M zdravotnícky laborant 5308 M 2), 5)
3. 5310 N zubný technik 5310 N 1), 5)
4. 5311 M farmaceutický laborant 5311 M 2), 5)
5. 5312 M očný optik 5312 M 2), 5)
6. 5314 M ortopedický technik 5314 M 2), 5)
7. 5315 N zdravotnícky záchranár 5315 N 1), 5)
8. 5358 M zubný asistent 5358 M 2), 5)
9. 5361 M praktická sestra 5356 M 2), 5)
10. 5370 M masér 5370 M 2), 5)
11. 5376 M masér pre zrakovo hendikepovaných 5376 M 2), 5)
S. 62 EKONOMICKÉ VEDY
1. 6292 N hospodárska informatika 6292 N 1)
T. 63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
1. 6308 N verejná správa 6308 N 1)
2. 6314 N cestovný ruch 6314 N 1)
3. 6317 M obchodná akadémia 6317 M 2)
4. 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 6317 M 74 2)
5. 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6324 M 2)
6. 6325 M ekonomické lýceum 6325 M 2)
7. 6328 M ekonomické a obchodné služby 6328 M 2)
8. 6329 M obchodné a informačné služby
9. 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 6329 M 01 2)
10. 6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu 2)
11. 6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode 6337 M2)
12. 6341 M škola podnikania 6341 M 2)
13. 6352 M obchod a podnikanie 6352 M 2)
14. 6354 M služby a súkromné podnikanie
15. 6354 M 01 služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo 6354 M 01 2)
16. 6354 M 04 služby a súkromné podnikanie – marketing 6354 M 04 2)
17. 6355 M služby v cestovnom ruchu 6355 M 2)
18. 6362 M kozmetička a vizážistka 6362 M 2)
U. 68 PRÁVNE VEDY
1. 6851 N sociálno-právna činnosť 6851 N1)
2. 6858 M ekonomicko-právne činnosti v podnikaní 2)
V. 72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
1. 7218 M masmediálne štúdiá 2)
2. 7237 M informačné systémy a služby 7237 M 2)
W. 76 UČITEĽSTVO
1. 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 7646 M 2), 5)
2. 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 M 2), 5)
3. 7661 M sociálno-výchovný pracovník 7661 M 2), 5)
4. 7662 M animátor voľného času 7662 M 2), 5)
5. 7667 N starostlivosť o seniorov v sociálnych službách 7667 N 1), 5)
6. 7670 M pedagogický asistent 7670 M 2), 5)
X. 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
1. 8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov 8244 M 2), 4)
Y. 92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
1. 9210 N bezpečnostná služba
2. 9210 N 01 bezpečnostná služba – základná policajná príprava 9210 N 01 1), 7)
3. 9210 N 02 bezpečnostná služba – poriadková polícia 9210 N 02 1), 7), 8)
4. 9210 N 03 bezpečnostná služba – dopravná polícia 9210 N 03 7), 8)
5. 9210 N 04 bezpečnostná služba – ochrana objektov 9210 N 04 7), 8)
6. 9210 N 05 bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia 9210 N 05 7), 8)
7. 9210 N 06 bezpečnostná služba – kriminálna polícia 9210 N 06 1), 7), 8)
8. 9210 N 07 bezpečnostná služba – služby osobitného určenia 9210 N 07 7), 8)
9. 9210 N 09 bezpečnostná služba – ochrana určených osôb 9210 N 09 7), 8)
10. 9245 M ochrana osôb a majetku 9245 M 2), 4), 5)

Vysvetlivky:

1) Iba kvalifikačné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno „M“ nahrádza písmenom „N“.

3) Študijný odbor nemožno študovať formou kvalifikačného štúdia; na kvalifikačné štúdium v tomto študijnom odbore nemožno prijímať pre školský rok 2019/2020 a nasledujúce školské roky.

4) Študijný odbor nemožno študovať externou formou štúdia.

5) Študijný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.

6) Študijný odbor sa vyučuje v strednej umeleckej škole alebo v škole úžitkového výtvarníctva; na štúdium v tomto študijnom odbore nemožno prijímať pre školský rok 2020/2021 a nasledujúce školské roky.

7) V študijnom odbore možno študovať len na policajných stredných odborných školách v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

8) Iba zdokonaľovacie štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.

Časť B

Skupiny študijných odborov podľa § 2 ods. 6 s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy/učiteľa odbornej praxe/hlavného inštruktoraPoznámka
Študijný odbor1. ročník2. až 4. ročník
Študijný odbor – zameranie
A. 22 HUTNÍCTVO
1. 2262 K hutník operátor 2262 K 12 12 1)
B. 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1. 2411 K mechanik nastavovač 2411 K 12 12 1)
2. 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2412 K 12 8 1)
3. 2413 K mechanik strojov a zariadení 2413 K 12 12 1)
4. 2419 K operátor ekologických zariadení 2419 K 12 12 1)
5. 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2426 K 12 12 1)
6. 2447 K mechanik hasičskej techniky 2447 K 12 12 1)
7. 2497 K mechanik automobilových liniek 2497 K 12 12 1)
C. 26 ELEKTROTECHNIKA
1. 2679 K mechanik – mechatronik 2679 K 12 10 1)
2. 2682 K mechanik počítačových sietí 2682 K 12 10 1)
3. 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 2684 K 12 10 1)
4. 2697 K mechanik elektrotechnik 2697 K 12 10 1)
D. 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1. 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 2859 K 15 12 1)
2. 2860 K chemik operátor 2860 K 12 12 1)
3. 2880 K chémia a životné prostredie 2880 K 12 12 1)
4. 2888 K operátor farmaceutickej výroby 2888 K 12 12 1)
E. 29 POTRAVINÁRSTVO
1. 2960 K operátor potravinárskej výroby 2960 K 12 12 1)
F. 31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1. 3137 K operátor odevnej výroby 3137 K 12 12 1)
G. 32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1. 3243 K operátor kožiarskej výroby 3243 K 12 10 1)
2. 3244 K operátor kožušníckej výroby 3244 K 12 10 1)
3. 3247 K technik obuvníckej výroby 3247 K 12 10 1)
H. 33 SPRACÚVANIE DREVA
1. 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K 12 12 1)
2. 3349 K technik drevostavieb 12 121)
I. 34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ
1. 3434 K operátor obalových materiálov 3434 K 7 7 1)
2. 3446 K grafik tlačových médií 3446 K 12 12 1)
3. 3447 K grafik digitálnych médií 3447 K 12 12 1)
4. 3457 K operátor tlače 3457 K 7 7 1)
J. 36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. 3656 K operátor stavebnej výroby 3656 K 12 12 1)
2. 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3658 K 12 7 1)
3. 3693 K technik energetických zariadení budov 3693 K 12 7 1)
K. 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1. 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 3758 K 12 12 1)
2. 3759 K komerčný pracovník v doprave 3759 K 12 12 1)
3. 3776 K mechanik lietadiel
4. 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika 3776 K 01 12 12 1)
5. 3776 K 02 mechanik lietadiel – avionika 3776 K 02 12 12 1)
6. 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 3778 K 12 12 1)
7. 3795 K klientsky manažér pošty 3795 K 10 10 1)
L. 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1. 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 4553 K 10 10 1)
2. 4556 K operátor lesnej techniky 4556 K 10 10 1),6)
M. 63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
1. 6323 K hotelová akadémia 6323 K 12 10 1), 2), 3)
N. 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1. 6405 K pracovník marketingu 6405 K 12 12 1)
2. 6425 K kaderník – vizážista 6425 K 12 10 1)
3. 6441 N kníhkupec 6441 N 12 12 4)
4. 6442 K obchodný pracovník 6442 K 12 10 1)
5. 6444 K čašník, servírka 6444 K 12 10 1)
6. 6445 K kuchár 6445 K 12 12 1)
7. 6446 K kozmetik 6446 K 15 10 1)
O. 85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
1. 8503 K umeleckoremeselné spracúvanie kovov
2. 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce 8503 K 01 6 6 1)
3. 8503 K 03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce 8503 K 03 6 6 1)
4. 8503 K 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce 8503 K 04 6 6 1)
5. 8504 K umeleckoremeselné spracúvanie dreva
6. 8504 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce 8504 K 01 6 6 1)
7. 8504 K 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce 8504 K 02 6 6 1)
8. 8504 K 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce 8504 K 03 6 6 1)
9. 8513 K umeleckoremeselné spracúvanie kože 8513 K 6 6 1)
10. 8521 K výtvarné spracúvanie skla
11. 8521 K 02 výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla 8235 M 02 6 6 1), 5)
12. 8521 K 03 výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla 8235 M 03 8235 M 09 6 6 1), 5)
13. 8521 K 04 výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla 8235 M 04 6 6 1), 5)
14. 8521 K 07 výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie 8235 M 07 8235 M 09 6 6 1), 5)
15. 8521 K 11 výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže 8235 M 11 6 6 1), 5)
16. 8523 K tvorba vitrážového skla a smaltu 8295 M 6 6 1)
17. 8539 K ladenie a údržba klavírov a klávesových nástrojov 8247 M 6 6 1)

Vysvetlivky:

1) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno „K“ nahrádza písmenom „N“.

2) Študijný odbor strednej odbornej školy, ktorého dĺžka štúdia je päť rokov.

3) V 5. ročníku osem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo hlavného inštruktora.

4) Iba kvalifikačné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.

5) Študijný odbor sa vyučuje v strednej odbornej škole sklárskej.

6) V 3. ročníku a 4. ročníku pri prácach s motorovou pílou, pri ťažbe a sústreďovaní dreva päť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo na jedného hlavného inštruktora.

Časť C

Skupiny študijných odborov podľa § 2 ods. 6 pre absolventov učebných odborov

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
A. 21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
1. 2153 L baníctvo 2153 L
B. 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1. 2414 L strojárstvo
2. 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 L 01
3. 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 L 02
4. 2414 L 03 strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov 2414 L 03
5. 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2414 L 04
6. 2415 L plynárenstvo 2415 L
7. 2417 L prevádzka strojov a zariadení 2417 L
8. 2493 L predaj a servis vozidiel 2493 L
C. 26 ELEKTROTECHNIKA
1. 2675 L elektrotechnika
2. 2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 L 01
3. 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 L 02
4. 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 L 03
5. 2676 L zariadenia oznamovacej techniky 2676 L
D. 27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1. 2737 L sklársky a keramický priemysel 2737 L
E. 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1. 2890 L chemický a farmaceutický priemysel 2890 L
F. 29 POTRAVINÁRSTVO
1. 2952 L výroba potravín 2952 L
G. 31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1. 3125 L odevníctvo 3125 L
2. 3139 L textilný priemysel 3139 L
H. 32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1. 3248 L kožiarstvo 3248 L
I. 33 SPRACÚVANIE DREVA
1. 3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3347 L
J. 34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ
1. 3454 L polygrafický priemysel 3347 L
K. 36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. 3659 L stavebníctvo 3659 L
2. 3660 L vodné hospodárstvo 3659 L
L. 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1. 3756 L poštová prevádzka 3756 L
2. 3757 L dopravná prevádzka 3757 L
M. 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1. 4508 L rybárstvo a životné prostredie 4508 L
2. 4511 L záhradníctvo 4511 L
3. 4512 L poľnohospodárstvo 4512 L
4. 4521 L lesné hospodárstvo 4521 L
5. 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4526 L
N. 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1. 6403 L podnikanie v remeslách a službách 6403 L
2. 6411 L prevádzka obchodu 6411 L
3. 6421 L spoločné stravovanie 6421 L
4. 6423 L starostlivosť o ruky a nohy 6423 L
5. 6426 L vlasová kozmetika 6426 L
6. 6476 L technicko-ekonomický pracovník 6476 L

Príloha č. 6 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

SKUPINY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PODĽA § 2 ODS. 7

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovPoznámka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
A. 23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I
1. 2381 Q strojárstvo 2381 Q 1), 2)
B. 25 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
1. 2563 Q počítačové systémy 2695 Q 2)
C. 26 ELEKTROTECHNIKA
1. 2675 Q elektrotechnika 2675 Q 1)
D. 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1. 2839 Q manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu 2839 Q 1), 5)
E. 29 POTRAVINÁRSTVO
1. 2940 Q potravinárstvo
2. 2940 Q 01 potravinárstvo – hygiena potravín 2940 Q 01 1)
F. 37 DOPRAVA,POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1. 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave 3764 Q 2)
G. 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
1. 3963 Q požiarna ochrana 3963 Q 1), 3)
H. 42 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
1. 4210 Q agropodnikanie
2. 4210 Q 02 agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu 4210 Q 02 1)
3. 4220 Q lesníctvo a lesnícky manažment 4220 Q 2)
4. 4221 Q vidiecka turistika 4221 Q 2)
5. 4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny 4223 Q 2)
I. 53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
1. 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut 5317 Q 2), 4)
2. 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra 5325 Q 2), 4)
3. 5333 Q diplomovaný rádiologický asistent 5333 Q 2), 4)
4. 5335 Q diplomovaný optometrista 5335 Q 2)
J. 63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
1. 6310 Q financie 6310 Q 2)
2. 6314 Q cestovný ruch 6314 Q 2)
3. 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií 6318 Q 2)
4. 6332 Q daňové služby 6332 Q 1)
5. 6335 Q medzinárodné podnikanie 6335 Q 2)
K. 68 PRÁVNE VEDY
1. 6851 Q sociálno-právna činnosť 6851 Q 2)
L. 75 PEDAGOGICKÉ VEDY
1. 7518 Q špeciálna pedagogika 7518 Q 1)
M. 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
1. 8207 Q sklársky dizajn 8207 Q 2), 4), 6)
2. 8235 Q výtvarné spracúvanie skla 8235 Q 8235 Q 02 8235 Q 03 8235 Q 04 8235 Q 07 8235 Q 11 1), 4), 6)

Vysvetlivky:

1) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou špecializačného štúdia.

2) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou vyššieho odborného štúdia.

3) V študijnom odbore možno študovať len na stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

4) Študijný odbor nemožno študovať externou formou štúdia.

5) Študijný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.

6) Študijný odbor sa vyučuje v strednej odbornej škole sklárskej.

7) Študijný odbor sa vyučuje v strednej umeleckej škole alebo v škole úžitkového výtvarníctva; na štúdium v tomto študijnom odbore nemožno prijímať pre školský rok 2020/2021 a nasledujúce školské roky.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANIA V KONZERVATÓRIU

KódŠtudijný odborNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovPoznámka
Študijný odbor – zameranie
1. 8226 Q hudobno-dramatické umenie 8226 Q 1)
2. 8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie – muzikál 8226 Q 01 1)
3. 8227 Q tanec 8227 Q 2)
4. 8227 Q 01 tanec – klasický tanec 8227 Q 01 3)
5. 8227 Q 02 tanec – ľudový tanec 8227 Q 02 3)
6. 8227 Q 03 tanec – moderný tanec 8227 Q 03 3)
7. 8228 Q spev 8228 Q 1)
8. 8228 Q 11 spev – stará hudba 8228 Q 11 1)
9. 8228 Q 12 spev – komorná hudba 8228 Q 12 1)
10. 8229 Q hudba
11. 8229 Q 01 hudba – skladba 8229 Q 01 1)
12. 8229 Q 02 hudba – dirigovanie 8229 Q 02 1)
13. 8229 Q 03 hudba – hra na klavíri 8229 Q 03 1)
14. 8229 Q 04 hudba – hra na organe 8229 Q 04 1)
15. 8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 8229 Q 05 1)
16. 8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 8229 Q 06 1)
17. 8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne 8229 Q 07 1)
18. 8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba 8229 Q 08 1)
19. 8229 Q 09 hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch 8229 Q 09 1)
20. 8229 Q 11 hudba – stará hudba 8229 Q 11 1)
21. 8229 Q 12 hudba – komorná hudba 8229 Q 12 1)

Vysvetlivky:

1) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu.

2) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu a prvé štyri roky štúdia na tanečnom konzervatóriu.

3) V študijnom odbore možno študovať len na tanečnom konzervatóriu.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANIA V ŠKOLÁCH UMELECKÉHO PRIEMYSLU

Časť A

KódŠtudijný odborNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovPoznámka
Študijný odbor – zameranie
1. 8602 M priemyselný dizajn 8221 M 05
2. 8603 M grafický a priestorový dizajn 8221 M 11
3. 8604 M grafický dizajn 8261 M 8296 M
4. 8606 M fotografický dizajn 8221 M 09 8223 M 8297 M
5. 8609 M textilný dizajn 8236 M 8238 M
6. 8610 M odevný dizajn 8221 M 14 8298 M
7. 8613 M dizajn exteriéru
8. 8614 M dizajn interiéru 8299 M
9. 8616 M dizajn a tvarovanie dreva 8279 M
10. 8619 M keramický dizajn 8234 M 8289 M
11. 8630 M animovaná tvorba 8259 M
12. 8633 M reklamná tvorba 8283 M
13. 8635 M masmediálna tvorba 8290 M
14. 8637 M obrazová a zvuková tvorba
15. 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih 8294 M 01
16. 8637 M 02 obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia 8294 M 02
17. 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika 8294 M 03
18. 8641 M propagačné výtvarníctvo 8260 M
19. 8642 M scénické výtvarníctvo
20. 8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba 8270 M 8288 M 01
21. 8642 M 02 scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba 8273 M 8288 M 02 8288 M 03
22. 8642 M 04 scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba 8278 M 8288 M 04
23. 8642 M 05 scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva 8288 M 05
24. 8642 M 06 scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény 8288 M 06 8288 M 03
25. 8644 M úžitková maľba 8222 M
26. 8646 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8240 M
27. 8651 M konzervátorstvo a reštaurátorstvo
28. 8651 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 8245 M 01
29. 8651 M 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov 8245 M 02
30. 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba 8245 M 05
31. 8651 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky 8245 M 07
32. 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby 8245 M 09
33. 8656 M kameňosochárstvo 8248 M
34. 8658 M štukatérstvo 8267 M
35. 8661 M výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov
36. 8661 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 8233 M 01
37. 8661 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8233 M 02
38. 8661 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov 8233 M 03
39. 8661 M 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie 8233 M 04

Časť B

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovPoznámka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
1. 8609 Q textilný dizajn 8291 Q 8238 Q 1), 2)
2. 8610 Q odevný dizajn 8237 Q 8291 Q 1)
3. 8621 Q interiérový dizajn 8275 Q 2)
4. 8623 Q produktová tvorba 8276 Q 1)
5. 8625 Q fotografia 8263 Q 2)
6. 8630 Q animovaná tvorba 8259 Q 2)
7. 8636 Q filmová a mediálna tvorba 8258 Q 2)
8. 8639 Q grafika vizuálnych komunikácií 8293 Q 2)
9. 8653 Q reštaurovanie textílií 8218 Q 1)

Vysvetlivky:

1) Výchova a vzdelávanie sa poskytujú formou špecializačného štúdia.

2) Výchova a vzdelávanie sa poskytujú formou vyššieho odborného štúdia.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 251/2018 Z. z.

VECNÁ PÔSOBNOSŤ PRÍSLUŠNEJ STAVOVSKEJ ORGANIZÁCIE ALEBO PRÍSLUŠNEJ PROFESIJNEJ ORGANIZÁCIE K JEDNOTLIVÝM ŠTUDIJNÝM ODBOROM A JEDNOTLIVÝM UČEBNÝM ODBOROM

Skupina študijných odborov aučebných odborovVecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácieSpolupracujúca stavovská organizácia alebo profesijná organizácia
1. 11 Fyzikálno-matematické vedy nie je určená
2. 21 Baníctvo, geológia a geotechnika Slovenská banská komora Republiková únia zamestnávateľov
3. 22 Hutníctvo Republiková únia zamestnávateľov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská obchodná a priemyselná komora
4. 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I Slovenská obchodná a priemyselná komora Asociácia priemyselných zväzov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská živnostenská komora Republiková únia zamestnávateľov
5. 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II Slovenská obchodná a priemyselná komora Asociácia priemyselných zväzov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská živnostenská komora Republiková únia zamestnávateľov
6. 25 Informačné a komunikačné technológie Republiková únia zamestnávateľov Slovenská obchodná a priemyselná komora Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Slovenská živnostenská komora
7. 26 Elektrotechnika Slovenská obchodná a priemyselná komora Asociácia priemyselných zväzov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Republiková únia zamestnávateľov
8. 27 Technická chémia silikátov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská obchodná a priemyselná komora
9. 28 Technická a aplikovaná chémia Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
10. 29 Potravinárstvo Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Republiková únia zamestnávateľov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská živnostenská komora
11. 31 Textil a odevníctvo Slovenská obchodná a priemyselná komora Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
12. 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi Slovenská obchodná a priemyselná komora Republiková únia zamestnávateľov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
13. 33 Spracúvanie dreva Republiková únia zamestnávateľov Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenská živnostenská komora Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
14. 34 Polygrafia a médiá Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská obchodná a priemyselná komora Republiková únia zamestnávateľov
15. 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia Republiková únia zamestnávateľov Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenská živnostenská komora Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská banská komora
16. 37 Doprava, pošty a telekomunikácie Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská obchodná a priemyselná komora Republiková únia zamestnávateľov
17. 39 Špeciálne technické odbory Republiková únia zamestnávateľov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
18. 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Slovenská lesnícka komora Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
19. 43 Veterinárske vedy Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
20. 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo rozvoj vidieka II Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Slovenská lesnícka komora Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
21. 53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Slovenská komora fyzioterapeutov Slovenská komora zdravotníckych záchranárov Slovenská komora ortopedických technikov Slovenská komora zubných technikov
22. 62 Ekonomické vedy Republiková únia zamestnávateľov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenská živnostenská komora
23. 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Republiková únia zamestnávateľov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenská živnostenská komora
24. 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II Republiková únia zamestnávateľov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenská živnostenská komora
25. 68 Právne vedy nie je určená Republiková únia zamestnávateľov
26. 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie Republiková únia zamestnávateľov
27. 74 Telesná kultúra a šport nie je určená
28. 75 Pedagogické vedy nie je určená
29. 76 Učiteľstvo nie je určená
30. 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I Slovenská živnostenská komora Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Republiková únia zamestnávateľov
31. 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II Slovenská živnostenská komora Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Republiková únia zamestnávateľov
32. 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III nie je určená
33. 92 Bezpečnostné služby nie je určená Republiková únia zamestnávateľov